Beleggingsproces


Beleggingsproces


In tien stappen naar een persoonlijke beleggingsstrategie

1. Kennismaken

We vinden het belangrijk om een sterke, duurzame relatie met u op te bouwen. Want alleen zo kunnen we u helpen uw doel te bereiken. Dit lukt het beste als we elkaar goed leren kennen. Tijdens de eerste kennismaking ontmoet u een adviseur van Fisher Investments Nederland. Op basis van persoonlijk inzicht kunnen we u helpen om uw doel te bereiken. Met goede dossiervorming leggen we de basis voor uw beleggingsplan. Daarnaast vinden we het belangrijk dat u zich comfortabel voelt bij ons voorstel. Tijdens deze eerste ontmoeting ontvangt u ook onze Algemene Voorwaarden waarin beschreven wordt welke diensten wij bieden en welke kosten daaraan verbonden zijn.

2. Analyseren van uw behoeften

Elke cliënt is anders en heeft andere beleggingsdoelstellingen. Dat maakt een beleggingsstrategie heel persoonlijk. Wij kiezen bij onze inventarisatie voor een flexibele, maar zorgvuldige aanpak waarmee we kunnen ontdekken wat uw persoonlijke eisen en voorkeuren zijn. Om uw beleggingsstrategie te kunnen ontwikkelen, is het van vitaal belang om een goed beeld te krijgen van wat u met uw beleggingen wilt bereiken. Dat resulteert in een uniek cliëntprofiel.

3. Vaststellen van de portefeuilledoelstellingen

Uw cliëntprofiel wordt voor analyse voorgelegd aan de Portfolio Evaluation Group van Fisher Investments Europe. Bij het bepalen van de juiste beleggingsstrategie voor uw portefeuille houden we rekening met uw beleggingsdoelstellingen, de gewenste eindwaarde en met de eventuele geldstroom die u gedurende de tijdshorizon van uw beleggingen voor ogen hebt. We kiezen een juiste benchmark om de kans dat uw doelstellingen worden gerealiseerd, zo groot mogelijk te maken.

4. Bepalen van de beleggingsmix

Een beleggingsmix van aandelen, obligaties en liquide middelen heeft een grote invloed op het rendement op de lange termijn. De verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorieën is de meest bepalende factor in de performance van uw portefeuille; de keuze voor aandelen, obligaties en liquiditeiten is dus een heel belangrijk besluit.

5. Vaststellen van de benchmark en het beheersen van risico's

Door middel van benchmarks kunt u de prestaties van uw portefeuille in de gaten houden. Het biedt een kader voor verantwoordelijk vermogensbeheer en beheersing van de daarmee samenhangende risico's. Zodra een benchmark is overeengekomen, stimuleren wij u om daaraan vast te houden. Veelvuldig overstappen op een andere benchmark kan resulteren in slechte beleggingsbeslissingen.

6. Uw beleggingsportefeuille samenstellen

Nadat we de beleggingsmix hebben vastgesteld, wat ongeveer 70% van het besluitvormingsproces uitmaakt, delegeert Fisher Investments Europe het portefeuillebeheer aan Fisher Investments. Fisher Investments beslist over de onderliggende allocatie van uw vermogen. Denk hierbij aan de keuze voor buitenlandse of binnenlandse aandelen, de markten waarin belegd moet worden, de relatieve omvang en de waardering van de effecten. Zodra deze structuur vastligt, gaat Fisher Investments de effecten selecteren. De uiteindelijke effectenselectie heeft naar onze mening de minste invloed op de performance van uw beleggingsportefeuille.

7. Effectendepots voor cliënten

Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Europe en Fisher Investments houden geen vermogen aan van cliënten. Door het effectendepot te scheiden van het vermogensbeheer, profiteert u van een dubbele controle op uw vermogen.

8. Het beleggen zelf

Zodra het besluitvormingsproces is afgerond, is het beleggen zelf een relatief eenvoudige schriftelijke procedure. Wij bevestigen de beleggingsstrategie en leggen het vermogen vast en gaan de contacten met derden aan (zoals bewaarbanken). De beheerder assisteert bij de overdracht van uw vermogen en het activeren van uw beleggingsrekening. De voltooiing van dit proces wordt bevestigd en uw beleggingen beginnen voor u te werken.

9. Proactief beheer

Er zitten verschillende kanten aan proactief beheer: ten eerste bewaakt Fisher Investments uw beleggingsportefeuille voortdurend en spelen we actief in op alle marktomstandigheden. Daarbij profiteren we van belangrijke kennis die is verworven (en die vaak over het hoofd wordt gezien!) en van de eigen analyse en interpretatie van algemeen beschikbare informatie. Ten tweede beperkt Fisher Investments zich niet tot een bepaalde beleggingsstijl. Onze aanpak is juist flexibel, proactief en dynamisch. Daarmee openen we naar ons idee de deur naar een consistente koerswinst. Er zullen goede en slechte jaren zijn. Toch streeft Fisher Investments er met haar proactieve beleggingsstijl naar om op een stabiele manier door moeilijke tijden te navigeren en assertief te reageren in tijden van groei.

10. Uw rapportages

Proactief beheer van uw beleggingsportefeuille brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om u op de hoogte te houden over uw beleggingen. Communicatie is het fundament onder een goede dienstverlening en goede uitvoering van de beleggingsstrategie. Bij Fisher Investments Europe heeft u een persoonlijke Investment Counsellor die regelmatig contact met u houdt en uw directe link is naar het Investment Policy Committee van Fisher Investments. Voor onze manier van beleggen is het van belang om transparantie te waarborgen door middel van duidelijke en persoonlijke rapportages.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.