Hvordan har du tenkt å generere inntekt i pensjonisttilværelsen?


Pensjonsinntekt er et viktig hensyn å ta når man planlegger årene som kommer etter arbeidslivet. Din økonomiske frihet, fleksibilitet og komfort avhenger jo av hvor stor inntekt du har som pensjonist. Investorer som unnlater å spare nok til pensjonisttilværelsen står overfor noen vanskelige valg senere i livet, hvis de ikke får råd til å ha den livsstilen de hadde tenkt.

Noen arbeidstakere skyter inn kapital i en type pensjonsordning som kan bidra litt når de blir pensjonister. Men investorer som planlegger langsiktig kan også måtte utforske andre inntektsgenererende metoder i tilfelle pensjonen alene ikke er tilstrekkelig. En annen potensiell inntektskilde man kan utforske, er avkastning fra investeringer. Investeringsavkastning eller kontantstrøm kan innta mange forskjellige former, slik som for eksempel aksjeutbytte, inntekt fra fastrentepapirer, eller proveny fra aksjesalg.

Når du tenker på hvilke mål du har for pensjonisttilværelsen, lurer du kanskje på hvordan dine verdier og sparepenger i dag vil gagne deg i fremtiden. Finansrådgivning kan være svært nyttig for dagens pensjonister, så vel som for arbeidstakere som jobber mot pensjonisttilværelsen. I tillegg til å begynne sparingen tidlig, kan en diversifisert investeringsportefølje gi deg langsiktig vekst, og inntekt når du trenger det som pensjonist. 

Så hvordan blir pensjonistinntekten generert, og hvordan kan du balansere inntekt og vekst?

Skill mellom inntekt og kontantstrøm

Noen investorer tror kanskje at investeringsavkastning og kontantstrøm stort sett er det samme, men vi tenker at det er en viktig forskjell: inntekt er penger man mottar, mens kontantstrøm er penger som tas ut av en konto. Aksjeutbytte og direkte rente fra fastrentepapirer er inntekt, mens proveny fra aksjesalg eller en annen investering betraktes som kontantstrøm. Forskjellen mellom verdien på ditt opprinnelige verdipapirkjøp og verdien når du selger det kalles kapitalgevinst (eller -tap).

Det kan være en god ide å bruke inntekten fra porteføljen hvis dette er en del av din overordnede inntektsgenerering, eller skatteplanlegging. Men, for mange uventede uttak kan gjøre innhugg i totalverdien til investeringene. Hvis uttakene dine drar ned kontoen for tidlig, kan du måtte endre de framtidige forventningene du har til kontantstrøm.

Det å forstå og planlegge for ditt ønskede inntektsnivå eller kontantstrøm som pensjonist, om pengene kommer fra en pensjonsordning eller fra investeringssalg, er en nødvendig del av din økonomiske planlegging, og er noe du er nødt til å diskutere med din rådgiver. Rådgiveren din bør hjelpe deg med å anslå hvor mye du må spare nå, og hvor mye vekst du kan trenge for å nå dine langsiktige mål.

Fastrentepapirer er på ingen måte risikofritt

Selv om det kan være fristende, er det å kun investere i inntektsgenererende instrumenter, slik som fastrentepapirer eller aksjer med høyt utbytte, ikke alltid den beste måten å generere pensjonsinntekt på.

Den lavere volatiliteten til fastrentepapirer på kort sikt, sammenlignet med aksjer, kan få investeringer i fastrentepapirer til å virke tryggere eller smartere. På samme måte er avkastningen fra fastrentepapirer ofte forutsigbar og stabil. Men, lavere volatilitet på kort sikt fører ofte med seg et lavere vekstpotensial på lang sikt, noe som kan være skadelig for porteføljen din, som blant annet må slå inflasjonsraten, for å nevne noe. Hvis du krever langsiktig porteføljevekst i eller frem mot pensjonisttilværelsen, er det ikke sikkert at å investere kun i fastrentepapirer vil gi tilstrekkelig avkastning på lang sikt til at du vil nå målene dine. 

Investorer kan dessuten stå overfor mange typer risiko, avhengig av strategi og mål. Bare fordi inntekt fra fastrentepapirer ikke har den samme volatiliteten på kort sikt som aksjer har, betyr ikke det at det er risikofritt. Fastrentepapirer som aktivaklasse har sitt eget sett med potensielle risikoer, inkludert:

  • Kreditorrisiko: Obligasjoner har en risiko for at utstederen, vanligvis et selskap eller en regjering, ikke kan betale rentene, eller ikke klarer å betale tilbake den investerte summen.
  • Renterisiko: Obligasjonskursene er omvendt proporsjonal med rentenivået, noe som betyr at de beveger seg i motsatt retning. Når rentenivået stiger, kan verdien på obligasjonene gå ned. Investorer som har behov om å selge sine obligasjoner før løpetiden er omme kan måtte akseptere en lavere pris.
  • Reinvesteringsrisiko: Det er en risiko for at det ikke er mulig å reinvestere pengene med de samme forventningene til risiko og avkastning når obligasjonene utløper og pengene tilbakeføres, noe som kan få deg til å avvike fra din opprinnelige pensjonsplan.

Når du planlegger pensjonisttilværelsen, vil det lønne seg å vurdere de aktivaene og alternativene som vil bygge en pensjonsportefølje som vil gi deg den inntekten og fordelene som passer best for deg når du skal pensjonere deg. Du burde alltid holde dine langsiktige økonomiske mål høyt når du vurderer hvor du skal investere.

Aksjeutbytte

Aksjeutbytte kan høres veldig lukrativt ut: det å få betalt for å eie aksjer høres ut som et vinnerlodd for investoren. Men under overflaten er fordelene mindre åpenbare.

For det første kan visse aksjeklasser og andeler ha perioder hvor de gjør det bra, og perioder hvor det går dårligere. Hvis et selskap ikke gjør det bra, kan selskapet redusere utbyttet, eller fjerne det helt. Aksjekursene til selskaper som betaler ut aksjeutbytte kan dessuten falle tilsvarende utbyttesummen. Hvis det skjer med dine aksjer, føles det kanskje ikke som «gratis penger», slik du først trodde.

Porteføljer som kun består av aksjer med høyt utbytte kan i tillegg være konsentrert i bare noen få markedssektorer, med aktiva som oppfører seg likt. Dette kan føre til utfordringer med diversifisering. Hvis de sektorene eller landene går dårlig, kan porteføljen din stå overfor økt volatilitet, eller yte dårligere enn markedet, noe som potensielt kan redusere sjansene for at du skal nå dine langsiktige mål.

Vi sier ikke at aksjeutbytte bare betyr trøbbel. Det er bedre å evaluere en portefølje på grunnlag av den totale avkastningen etter skatt, i stedet for metoden hvor man ser på inntektsgenereringen. Avhengig av din situasjon, trenger ikke det å investere kun i aksjer med høyt utbytte være den beste måten å oppnå dine langsiktige økonomiske mål på. Kort sagt, det kan være bedre å diversifisere og investere i verdipapirer og fond som er tilpasset din overordnede pensjonsplan. 

Inntektsgenererende forsikringsprodukter

I noen land kan livsforsikringsprodukter være en måte å oppnå månedlig eller kontinuerlig inntekt på i pensjonisttilværelsen. I mange slike tilfeller kan investorer kjøpe et forsikringsprodukt, som investerer kapitalen på deres vegne, og motta utbetalinger resten av livet basert enten på ytelsen til de underliggende instrumentene eller en forhåndsbestemt (fast) rate. Selv om disse utbetalingene kan høres bra ut, kan forsikringsprodukter ofte være komplekse.

Før du binder deg opp til et forsikringsprodukt er det vesentlig at du har full forståelse for vilkårene og betingelsene, inkludert honorarer og eventuelle skyggesider. Disse produktene ser kanskje ikke så risikable ut ved første øyekast, men de behøver ikke være den beste måten å begrense risikoen for å tape penger på.

Vi i Fisher Investments Norden kan hjelpe deg

Som investor er det avgjørende å fokusere på porteføljens totale avkastning, og å balansere pensjonsinntekten mot langsiktig vekst på en måte som er riktig for deg. Målorientert investering burde prioritere diversifisering, og opprettholde disiplin slik at investeringsstrategien støtter under dine langsiktige økonomiske mål.

Hos Fisher Investments Norden kan vi hjelpe deg med å bedre forstå dine langsiktige økonomiske mål, og hvor lenge du kan ha behov for at pengene skal vare. Først når du har tenkt gjennom alt dette, kan du på en effektiv måte bestemme hvor mye penger du trenger som pensjonist, og hvorvidt en pensjonsinntekt vil være nok til å dekke levekostnadene når du pensjonerer deg.

Ring oss i dag på 800 19 639 for å snakke med en av våre rådgivere, eller få den definitive guiden for pensjonsinntekt og våre regelmessige oppdateringer for å lære mer. Alle våre guider som tar for seg investering og finans er informative, og kommer med nyttige forslag til hvordan du trygt kan investere og planlegge langsiktig.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.