Yttrande mot slaveri och människohandel
Giltigt från: året som avslutades i december 2016

Detta yttrande mot slaveri och människohandel antogs av Fisher Investments Europe Limiteds (nedan ”Bolaget”) styrelse i enlighet med paragraf 54 i den brittiska lagen mot modernt slaveri, Modern Slavery Act 2015.

Organisationsstruktur och verksamhet

Bolaget är ett diskretionärt investeringsförvaltningsbolag som erbjuder sitt amerikanska moderbolags tjänster till förmögna privatkunder i Storbritannien samt egna tjänster inom diskretionär investeringsförvaltning till förmögna privatkunder i Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien och Sverige samt institutionella kunder i hela Europa. Bolaget är registrerat hos den brittiska finansmyndigheten Financial Conduct Authority (FCA No. 19169). Bolaget har filialer i Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna och Spanien som driver verksamhet under handelsbeteckningarna Fisher Investments Norden, Fisher Investments France, Fisher Investments Italia, Fisher Investments Nederland och Fisher Investments España och bedriver även gränsöverskridande verksamhet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vår leverantörskedja

Som leverantör av finansiella tjänster använder Bolaget inte något större antal lokala eller internationella leverantörer, där modernt slaveri eller människohandel i allmänhet kan sägas utgöra en betydande risk. Den övervägande majoriteten av Bolagets leverantörer är andra leverantörer av finansiella tjänster (såsom förvaringsinstitut och anknutna ombud) samt leverantörer av professionella tjänster (såsom revisionsfirmor, advokatbyråer, rekryteringsfirmor och marknadsföringsbyråer) inom EES. Bolaget har emellertid några leverantörer med verksamhet där en förhöjd risk för modernt slaveri kan antas föreligga (exempelvis vaktmästartjänster och hotell där Bolaget hyr lokaler för evenemang), och Bolaget har åtagit sig att vidta åtgärder för att bekämpa modernt slaveri och människohandel.

Åtgärder mot slaveri

I syfte att eliminera modernt slaveri och människohandel från Bolagets leverantörskedja har Bolaget som policy att begära att samtliga leverantörer undertecknar ett avtal med Bolaget som intygar att leverantören inte kommer att a) utöva handlingar som innebär slaveri, tvångsarbete eller människohandel utan kommer att b) genomföra ordentliga kontroller av sina leverantörer, c) hjälpa Bolaget att efterleva lagar mot slaveri, d) tillåta Bolaget att genomföra revisioner hos leverantören för att säkerställa sådan efterlevnad e), meddela bolaget om eventuella brott [mot lagar eller avtal] samt f) avlägsna alla personer som Bolaget misstänker är inblandade i modernt slaveri från Bolagets leverantörskedja.

Även om Bolaget försöker förmå alla leverantörer att underteckna detta fullständiga intyg mot slaveri väljer vissa leverantörer att underteckna ett modifierat intyg eller erbjuda andra sätt att kontrollera att de följer lagarna mot slaveri. I varje sådant fall kommer ledningen, efter samråd med Fishers juridiska avdelning, att utvärdera den risk för slaveri som är förknippad med leverantören för att bedöma om ändringarna eller alternativen ifråga är godtagbara för Bolaget. Bolaget kan exempelvis komma fram till att ett förvaringsinstitut i EES som inte är villigt att underteckna Bolagets fullständiga intyg mot slaveri men som har en egen policy mot slaveri på sin webbplats trots allt är en godtagbar leverantör.

Utbildning

Bolaget håller årliga utbildningar för sina medarbetare och ombud om Modern Slavery Act.

Carrianne Coffey, direktör

Juni 2017

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.