Utvärdera din portfölj


Fisher Investments Norden kan hjälpa dig som kvalificerad investerare att utvärdera om dina befintliga portföljer är rustade för att uppnå dina långsiktiga ekonomiska målsättningar.[i] Vi kan även hjälpa dig att etablera långsiktiga mål och rekommendera en lämplig tillgångsfördelning för att nå dessa mål.

Fisher Investments Norden är ett handelsnamn för Fisher Investments Europe Limited i Finland, Norge och Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserade och reglerade av den brittiska finansinspektionen (FCA, referensnummer 191609) och är registrerade i England med nummer 3850593. Huvudkontor för Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, har sitt säte i USA och regleras av US Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör i enlighet med ett outsourcingavtal.

Under närmare 40 år har Fisher-koncernen förvaltat tillgångar och erbjudit rådgivningstjänster för att hjälpa människor investera på globala marknader med självförtroende och fokus.

Investeringsfilosofi

Fisher Investments Norden anser att en gedigen investeringsstrategi ska vara anpassad efter din personliga situation och bidra till att uppnå dina långsiktiga målsättningar. Vi anser även att din finansiella rådgivare ska vara tillräckligt mångsidig för att kunna hjälpa dig navigera under osäkra marknadsförhållanden. Om din rådgivare till exempel förväntar sig att storbolagsaktier kommer att göra bättre ifrån sig än småbolagsaktier, bör större bolag få större vikt i din portfölj.

Fisher Investments Norden kan utvärdera din nuvarande portfölj för att bekräfta att din investeringsstrategi är lämplig utifrån dina långsiktiga målsättningar. Under utvärderingen går Fisher Investments Norden igenom din tillgångsfördelning, som bland annat kan innehålla:

 • Aktier
 • Obligationer
 • Kontanter
 • Börshandlade fonder
 • Fonder
 • Råvaror
 • Fastigheter

Fisher Investments Norden kan hjälpa dig, oavsett om du är en erfaren investerare eller precis har börjat fundera på din pension.

Ligger din investeringsportfölj i linje med dina ekonomiska målsättningar?

För att du ska kunna nå dina ekonomiska mål måste du överväga ett antal olika faktorer. Här följer några frågor som du bör ställa när du utvärderar din individuella situation, dina mål och din investeringsstrategi:

 • Ligger din tillgångsfördelning – portföljens mix av aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper – i linje med dina mål?
 • Om du äger fondandelar, vilka underliggande tillgångar och innehav består fonderna av? Lämpar de sig för dina mål?
 • Har du en tillräckligt diversifierad portfölj? Har du globala investeringar eller bara på den lokala marknaden? Fisher Investments Norden anser att ett av de bästa sätten att minska risker och öka möjligheter är att investera globalt. Om du enbart investerar i ditt hemland begränsar du dina möjligheter och det kan även öka volatiliteten på kort sikt.
 • Vilka länder, sektorer och kategorier går bra under den nuvarande marknadscykeln? Har du investeringar inom dessa områden?
 • Hur kommer inflation och uttag påverka din portföljs köpkraft? Det är lätt att underskatta den här frågan. Tack vare förbättrade levnadsförhållanden och nya medicinska upptäckter lever vi människor längre än någonsin tidigare, något en pensionsplanering måste ta hänsyn till.

Se till att du överväger dessa frågor och har tydliga svar på dem. Över tid kan dessa faktorer få stor betydelse för din portfölj och dess möjlighet att uppfylla dina långsiktiga mål.

Förstå tillgångsfördelning

Fisher Investments Norden anser att ungefär 70 procent av en långsiktig portföljs avkastning hänger ihop med tillgångsfördelning, 20 procent beror på tillgångsklasser (som land, företagstyp och sektor) och 10 procent beror på specifika värdepappersval.

Vi lägger tonvikt på tillgångsfördelning (70 procent) eftersom vi anser att den viktigaste frågan är vilka tillgångstyper du investerar i. Dessa beslut kommer att ha stor inverkan på din långsiktiga avkastning. Trots kortsiktig marknadsvolatilitet är det ofta bättre att bibehålla fokus på den långsiktiga strategin – såvida du inte har en tydlig och väl underbyggd anledning att lämna en viss marknad.

Tillgångsfördelningen är mycket viktig för långsiktiga framgångar. Om du söker stor tillväxtpotential, för din egen pension eller för din partner eller dina barn, måste du motstå frestelsen att investera i tillgångar med lägre risk men med mindre avkastning, som till exempel obligationer eller sparkonton. Lågriskinvesteringar kan kännas trygga, men de kan påverka din långsiktiga avkastning negativt, vilket i sin tur kan medföra att du kanske inte kan uppnå dina tillväxtmål. Våra experter kan utvärdera din specifika situation och tillhandahålla noggranna rekommendationer för bästa tänkbara, långsiktiga investeringsstrategi.

Tjänster för portföljutvärdering

Fisher Investments Norden utvärderar portföljer för många olika investerare och den inledande granskningen tar hänsyn till en rad olika faktorer. Detta för att bäst kunna utvärdera din nuvarande portfölj och rekommendera en investeringsstrategi som passar dina behov.

Vårt team fokuserar först på individuella portföljmål för investerare med investerbara tillgångar på 3 250 000 kr. Det här steget skapar ett ramverk för analysen i förhållande till vad du behöver få ut av din portfölj över tid. Sedan gör vi en bedömning av tillgångsfördelning, diversifiering och avgiftsstruktur i din nuvarande investeringsportfölj. Den djuplodande analysen utvärderar hur din investeringsportfölj ligger i linje med dina målsättningar och på vilka sätt den kanske har brister.

Efter portföljanalysen får du information om hur du kan ändra din investeringsportfölj för att komma närmare dina långsiktiga investeringsmål. Fisher Investments Nordens investeringsexperter strävar efter att hjälpa investerare definiera sina mål och hitta en investeringsstrategi som hjälper dem nå dessa mål.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Kontakta oss för att prata med en av våra representanter och inleda ett samtal. Om du vill ha mer information kan du läsa vidare i våra investeringsguider för att få fler tips rörande investeringar och pensionsplanering.[i] För kvalificerade investerare med minst 3 250 000 kr i investerbara tillgångar.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.