Lakisääteiset tiedot

Fisher Investments Norden on Fisher Investments Luxembourg, Sàrl:n Suomessa käyttämä toiminimi (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl on Luxemburgissa rekisteröity osakeyhtiö (yritysnumero B228486), jota valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) ja jonka rekisteröity osoite on K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Fisher Investments Nordenin sidonnaisasiamiesten edustajat tapaavat kelpoisuusvaatimukset täyttäviä yksityissijoittajia, jotka ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa Fisher Investments Nordenin harkinnanvaraisista salkunhoitopalveluista.

Fisher Investments Norden on ulkoistanut joitakin päivittäisen sijoitusneuvonnan, salkunhoidon ja kaupankäyntitoiminnan osa-alueita tytäryhtiöilleen. Erityisesti sijoitusten soveltuvuusraporttien valmistelusta vastaa osittain Fisher Investments Europe Limited, joka harjoittaa liiketoimintaa nimellä Fisher Investments UK (”Fisher Investments UK”), ja päivittäisistä sijoitusstrategiapäätöksistä vastaa Fisher Asset Management, LLC, joka harjoittaa liiketoimintaa nimellä Fisher Investments (”Fisher Investments”). Kaupankäyntitoimintaa voivat harjoittaa Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK, Fisher Investments tai muut tytäryhtiöt.

Fisher Investments on Fisher Investments Nordenin ja Fisher Investments UK:n emoyhtiö, joka on sijoittautunut Yhdysvaltoihin (Delawaren yritysrekisterinumero 3936233) ja jota valvoo Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission (SEC-numero 801-29362). Fisher Investments UK:lle on myöntänyt toimiluvan Yhdistynyt kuningaskunta, ja sitä valvoo Financial Conduct Authority (FCA-numero 191609).

Luxemburgin sääntelyjärjestelmän mukaista suojaa, mukaan lukien 18. joulukuuta 2015 annettu Luxemburgin laki ja Luxemburgin Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (”SIIL”), sovelletaan Fisher Investments Nordenin toimintaan. Jos asiakkaalla on perusteltu korvausvaatimus Fisher Investments Nordenia vastaan, ja Fisher Investments Norden ei pysty taloudellisen tilanteensa vuoksi täyttämään velvoitettaan, SIIL voi korvata asiakkaalle korvausvaatimuksen kokonaismäärän enintään 20 000 euroon saakka. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Fisher Investments Nordeniin tai SIIL:ään saadakseen lisätietoja korvauksen ehdoista. Tätä suojaa ei kuitenkaan sovelleta Fisher Investments UK:hon, Fisher Investmentsiin, mihinkään Luxemburgin ulkopuolella sijaitsevaan säilytysyhteisöön tai pankkiin eikä asiakasvaroihin, jotka on sijoitettu Luxemburgin ulkopuolella sijaitseviin sijoitus- tai indeksiosuusrahastoihin.

Tämä asiakirja edustaa Fisher Investments Nordenin yleistä näkemystä, eikä sitä tule pitää henkilökohtaisena sijoitus- eikä veroneuvontana eikä asiakkaan saaman tuoton kuvauksena. Ei voida taata, että Fisher Investments Nordenin näkemykset pysyvät samoina, vaan ne voivat muuttua milloin tahansa uusien tietojen, analyysien tai uudelleenarviointien perusteella. Mitään tässä esitettyä ei ole tarkoitettu suositukseksi eikä ennusteeksi markkinaolosuhteista. Tiedot esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa. Nykyiset ja tulevat markkinat voivat poiketa huomattavasti tässä kuvatuista markkinoista. Lisäksi minkään tässä esitetyn havaintoesimerkin oletusten oikeellisuudesta ei ole takeita.

Rahoitusmarkkinoille sijoittamiseen liittyy tappioriski, eikä ole takeita siitä, että sijoitettu pääoma maksetaan takaisin kokonaan tai osittain. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa eikä luotettavasti osoita tulevaa kehitystä. Sijoitusten arvo ja niistä saatavat tuotot vaihtelevat maailman rahoitusmarkkinoiden ja kansainvälisten valuuttakurssien kehityksen mukaan.

Kaikki aiemmat ennusteet eivät ole toteutuneet, eivätkä jotkin tulevat ennusteet ehkä toteudu yhtä hyvin kuin toiset. Ei ole mitään takeita siitä, että tietystä strategiasta tai allokaatiosta saadut sijoitustuotot ylittäisivät jonkin toisen strategian tai allokaation tuotot.

Tämän asiakirjan on hyväksynyt ja toimittanut Fisher Investments Norden.

Valitukset

Fisher Investments Norden pyrkii aina tarjoamaan asiakkailleen korkeatasoista palvelua. Jos haluat tehdä valituksen Fisher Investments Nordenin tai sen sivuliikkeiden tai tytäryhtiöiden tarjoamista palveluista, ota yhteyttä

kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen: Head of Compliance
                                                                       Fisher Investments Norden
                                                                       K2 Building, Forte 1
                                                                       2a rue Albert Borschette
                                                                       Third Floor
                                                                       L-1246 Luxemburg

tai soittamalla seuraavaan numeroon:  +352 2786 7320

Sinulla voi myöhemmin olla oikeus tehdä valitus suoraan CSSF:lle. Kopio Fisher Investments Nordenin valitusten käsittelymenettelystä on saatavana pyynnöstä. Lisätietoja CSSF:stä on tällä verkkosivustolla: http://www.cssf.lu/en/consumer/complaints/.

Tärkeimmät toteuttamispaikat ja toteutusten laatu (2018)

Alla on esitetty Fisher Investments Nordenin asiakkaiden viisi tärkeintä toteuttamispaikkaa kunkin rahoitusvälinelajin osalta vuodelta 2018.  Yrityksemme toimittaa nämä tiedot vuosittain rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti.

Broker Execution Score Rank % of Notional Traded % of Notional Traded Equity % of Notional Traded Fixed Income % of Notional Traded Mutual Funds % of Notional Traded Derivatives Trade Volume Rank
NortNet Bank 2 34.9% 34.7% 0.0% 55.4% 0.0% 1
Insinger Gilissen 9 24.7% 24.8% 0.0% 13.4% 62.1% 2
Avanza Bank 6 16.0% 16.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3
BinckBank 5 10.4% 10.5% 0.0% 8.6% 37.9% 4
KBC Securities 4 5.8% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5

Taulukko päivitetty 3/15/2021

* Toteuttamispaikkojen tärkeysjärjestystiedot perustuvat Fisher Investments UK:n (”FI UK”) vuoden 2018 tietoihin asiakkaista, jotka siirtyivät FI UK:sta Fisher Investments Nordeniin.

** Toteuttamisen keskiarvosanaan perustuva tärkeyssija: Kunkin hyväksytyn välittäjän kaikki toteutukset lasketaan kolmen eri viitearvon suhteen:

  • Kaupankäyntipäivän avaushinta
  • Volyymipainotettu keskihinta
  • Kaupankäyntipäivän päätöshinta

Keskihintojen ja viitearvojen erot ilmaistaan prosentteina (ero jaettuna kaupankäyntiarvolla), jotka yhdistetään kunkin välittäjän painotetuksi keskimääräiseksi prosentuaaliseksi eroksi kuhunkin kolmeen viitearvoon nähden. Kaikki 29 hyväksyttyä välittäjää sijoitetaan tärkeysjärjestykseen kolmen eri viitearvon suhteen (ylin tärkeyssija tarkoittaa pienintä prosentuaalista eroa viitearvoon nähden). Jokaiselle viitearvon suhteen lasketulle tärkeyssijalle annetaan tietty painoarvo (kaupankäyntipäivän avaushinta = 70 %, volyymipainotettu keskihinta = 15 %, kaupankäyntipäivän päätöshinta = 15 %), ja keskimääräiset sijoitukset yhdistetään lopulliseksi ”toteuttamisen keskiarvosanaan perustuvaksi tärkeyssijaksi”.

Esimerkki:

Välittäjä X:

  • Kaupankäyntipäivän avaushintaan perustuva tärkeyssija: 5
  • Volyymipainotettuun keskihintaan perustuva tärkeyssija: 10
  • Kaupankäyntipäivän päätöshintaan perustuva tärkeyssija: 15
  •  Toteuttamisen keskiarvosanaan perustuvaan tärkeyssija = (70 % * 5) + (15 % * 10) + (15 % * 15) = 7

 Kaupankäyntitiimi seuraa toteutuksen laatua viikoittain Trade Cost Analysis (”TCA”) -ohjelmiston avulla.  Yhteenveto TCA:sta laaditaan neljännesvuosittain, ja sitä tarkastellaan yksityiskohtaisesti Trade Practices Committeen kanssa.  Mahdollisia vieraita havaintoja tarkastellaan sen selvittämiseksi, mitkä tekijät vaikuttivat toteutustuloksiin ja olivatko nämä tekijät toteuttamispaikan/välittäjän hallinnassa. 

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy tappioriski, eikä ole takeita siitä, että sijoitettu pääoma maksetaan takaisin kokonaan tai osittain. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa eikä luotettavasti osoita tulevaa kehitystä.