Fisher Investments Europe
Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Viimeksi päivitetty: kesäkuu 2020

1. Yleistä

Tässä Tietosuoja- ja evästekäytännössä (tämä ”Käytäntö”) kuvataan, miten Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, joka toimii kauppanimellä Fisher Investments Europe, ja sen sivuliikkeet (”Fisher Investments Europe”) käyttävät luonnollisia henkilöitä (”Henkilöt”) koskevia tietoja. Tällaisia Henkilöitä ovat

 • potentiaaliset asiakkaat, asiakkaat ja heidän edustajansa
 • verkkosivustojen käyttäjät
 • palveluntarjoajina ja myyjinä toimivien yritysten yhteyshenkilöt
 • henkilöt, jotka suostuvat osallistumaan markkinatutkimukseen.

Lisätietoja Fisher Investments Europesta on Fisher Investments Europen verkkosivuston alalaidassa olevassa Lakisääteiset tiedot -osiossa.

Fisher Investments Europe on sitoutunut huolehtimaan tietosuojasta ja käyttää tunnistettuja ja tunnistettavissa olevia Henkilöitä koskevia tietoja (”Henkilötiedot”) vain tämän Käytännön mukaisesti. Tätä Käytäntöä sovelletaan Fisher Investments Europen verkkosivustoihin ja kaikkeen Fisher Investments Europen vuorovaikutukseen Euroopan talousalueella (”ETA”) asuvien Henkilöiden kanssa.

Henkilöt voivat ottaa yhteyttä Fisher Investments Europeen tähän Käytäntöön liittyvissä asioissa käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl,
trading as Fisher Investments Europe
Attn: Frank Nies, Data Protection Officer
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
privacy@fisherinvestments.lu
352 2786 7320

2. Mitä Henkilötietoja Fisher Investments Europe käyttää

Alla esitellään, mitä Henkilötietoja Fisher Investments Europe käyttää eri henkilöryhmistä:

a. Potentiaaliset asiakkaat, asiakkaat ja heidän edustajansa:

 • Fisher Investments Europe käyttää kolmansina osapuolina toimivien luettelomyyjien tarjoamia Henkilöiden nimiä, osoitteita ja sähköpostiosoitteita tarjotakseen näille Fisher Investments Europen tiedotusmateriaaleja. Nämä Henkilötiedot voivat olla peräisin julkisista lähteistä ja/tai myyjien yksityisistä tietokannoista.
 • Fisher Investments Europe käyttää sellaisten Henkilöiden nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja omaisuustasoluokkaa, jotka antavat nämä tiedot pyytäessään Fisher Investments Europelta tiedotusmateriaaleja tai ilmaistessaan kiinnostuksensa Fisher Investments Europen tarjoamia palveluja kohtaan.
 • Kun Henkilöt pyytävät Fisher Investments Europelta soveltuvuusarviointia ja sijoitusstrategiaa koskevaa suositusta ja/tai valitsevat Fisher Investments Europen harkinnanvaraisten salkunhoitopalvelujen tarjoajakseen, Fisher Investments Europe käyttää Henkilöiden suoraan antamia Henkilötietoja, mukaan lukien seuraavia:
  • luottamuksellisen asiakasprofiilin tiedot
  • luottamuksellisen asiakassopimuksen tiedot, tiliotteet, säilytysyhteisön tilin avaamista koskevat asiakirjat ja kaikki ohjeet tai valtuutuslomakkeet, jotka koskevat Fisher Investments Europen tarjoamia harkinnanvaraisia salkunhoitopalveluja
  • tiedot, jotka on annettu Fisher Investments Europen edustajina toimiville työntekijöille joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse, mukaan lukien tiedot, joita Fisher Investments Europe voi pyytää aika ajoin voidakseen tarjota palveluja kyseiselle Henkilölle.
 • Fisher Investments Europe käyttää Henkilöiden omasta henkisestä ja fyysisestä terveydestään toimittamia tietoja (”Terveystiedot”) voidakseen tarjota soveltuvuusarviointeja, laatia Henkilöille sijoitusstrategiaa koskevia suosituksia, tehdä jatkuvia asiakkaiden soveltuvuusarviointeja ja arvioida yksittäisen Henkilön elinajanodotetta sekä sen vaikutuksia kyseisen Henkilön varojen sijoitusajanjaksoon.
 • Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen 20. toukokuuta 2015 annetun EU-direktiivin 2015/849 (”AMLD”) ja muiden sovellettavien rahanpesun vastaisten lakien ja säädösten (yhdessä ”AML-lait”) mukaisesti Fisher Investments Europella on velvollisuus huolehtia Henkilöiden henkilöllisyyden todentamisesta, tehdä pakotteisiin liittyviä tarkastuksia ja toteuttaa seulontoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi. Näin ollen Fisher Investments Europe käyttää asiakkaikseen pyrkivien ja tietonsa antaneiden Henkilöiden nimiä, syntymäaikoja ja osoitteita tehdäkseen pakotteisiin ja rahanpesun ehkäisyyn liittyviä tarkastuksia käyttämällä kolmantena osapuolena toimivan palveluntarjoajan palveluja, minkä seurauksena saattaa paljastua rikosoikeudellisiin tuomioihin tai rikoksiin liittyviä tietoja.
 • Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU (”MiFID II”) ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 (”CDR 2017/565”) mukaisesti Fisher Investments Europella on velvollisuus tallentaa rahoitusvälineitä koskeviin toimintoihin liittyviä puhelinkeskusteluja. Näin ollen tietyt Henkilön ja Fisher Investments Europen väliset puhelut tallennetaan.

b. Verkkosivustojen käyttäjät:

 • Fisher Investments Europe voi sijoittaa mainoksia julkaisijoiden verkkosivustoille tai sähköpostisisältöön joko suoraan julkaisijan kautta tai kolmannen osapuolen välityksellä. Kun Henkilöt ovat vuorovaikutuksessa mainossisällön kanssa, mainospalvelimia ylläpitävät yritykset keräävät Henkilöiden verkkotunnustyypin, IP-osoitteen ja sivukyselydataa.
 • Fisher Investments Europen verkkosivustot käyttävät evästeitä ja muita sähköisiä seurantatekniikoita, jotka keräävät tietoja internetin selailutottumuksista ja selaushistoriasta (joista tässä Käytännössä käytetään yhteisnimitystä ”evästeet”). Lisätietoja on alla kohdassa 9.

c. Palveluntarjoajina ja myyjinä toimivien yritysten yhteyshenkilöt:

 • Tehdessään yhteistyötä palveluntarjoajien ja myyjien kanssa Fisher Investments Europe saa kunkin yrityksen yhteyshenkilöä koskevia tietoja, mukaan lukien tämän nimen, ammattinimikkeen, osoitteen, puhelin- ja faksinumerot sekä sähköpostiosoitteen.

d. Markkinatutkimukseen suostuvat Henkilöt:

 • Kun Henkilöt suostuvat osallistumaan markkinatutkimukseen, Fisher Investments Europe käyttää tietoja kyseisten Henkilöiden markkinointi-, sijoitus- ja palvelutoiveista. Henkilöt antavat itse nämä tiedot suoraan Fisher Investments Europelle tai kolmantena osapuolena toimivalle palveluntarjoajalle, jolta Fisher Investments Europe on tilannut markkinatutkimuksen.

3. Miten Fisher Investments Europe käyttää Henkilötietoja

a. Käyttötarkoitukset ja oikeusperusteet

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavassa taulukossa esitettyjen oikeusperusteiden mukaisesti.

Tarkoitus, mihin Fisher Investments Europe käyttää Henkilötietoja

Oikeusperuste, jonka nojalla Fisher
Investments Europe käyttää Henkilötietoja

Soveltuvuuden arviointi ja sijoitusstrategiaa koskevan suosituksen laatiminen

Tähän sisältyy rahoitusanalyysin tarjoaminen.

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, koska on tarpeen tehdä sopimus, jonka osapuoli Henkilö on, tai koska ennen sopimuksen solmimista on tehtävä joitakin toimenpiteitä Henkilön pyynnöstä.

Fisher Investments Europe voi käyttää tähän tarkoitukseen myös Terveystietoja, jos Henkilö on antanut siihen suostumuksensa.

Harkinnanvaraisten salkunhoitopalvelujen tarjoaminen

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, koska on tarpeen tehdä sopimus, jonka osapuoli Henkilö on.

Jotta Fisher Investments Europe voi solmia sopimuksen muun kuin henkilöasiakkaan kanssa, se voi lisäksi oikeutetun etunsa perusteella käyttää tällaisen sopimusosapuolen edustajien Henkilötietoja (eli yrityksen yhteyshenkilöiden yhteystietoja, mukaan lukien nimeä, ammattinimikettä, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta).

Henkilöllisyyden todentaminen

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, mikäli AML-lait niin edellyttävät.

Pakotteisiin liittyvien ja rahanpesun vastaisten tarkastusten suorittaminen

Fisher Investments Europe käyttää Henkilöiden nimeä, syntymäaikaa ja osoitetta pakotteisiin liittyviin tarkastuksiin sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisiin seulontoihin, joissa saattaa paljastua rikosoikeudellisiin tuomioihin tai rikoksiin liittyviä tietoja.

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, mikäli AML-lait niin edellyttävät.

Kolmansien osapuolien tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, koska on tarpeen tehdä sopimus, jonka osapuoli Henkilö on, tai koska ennen sopimuksen solmimista on tehtävä joitakin toimenpiteitä Henkilön pyynnöstä.

Puheluiden tallentaminen

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, mikäli MiFID II -direktiivi ja CDR 2017/565 -asetus niin edellyttävät.

Suoramarkkinointi

Tähän sisältyy viestien lähettäminen postitse ja sähköpostitse sellaisille Henkilöille, joiden tiedot ovat kolmansina osapuolina toimivien luettelomyyjien tarjoamissa luetteloissa. Tähän kuuluu myös seuranta ja myynninedistämismateriaalien toimittaminen sähköpostitse, puhelimitse tai postitse niille Henkilöille, jotka ovat pyytäneet tiedotusmateriaaleja ja säännöllisiä katsauksia rahoituksesta ja salkunhallintapalveluista.

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja markkinointiin luetteloissa oleville Henkilöille, jos nämä ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja markkinointiin Henkilöille, jotka ovat pyytäneet Fisher Investments Europelta tiedotusmateriaaleja ja säännöllisiä katsauksia, jos Henkilöt ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Lisäksi Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja markkinointiin Henkilöille, jotka ovat aiemmin pyytäneet tiedotusmateriaaleja Fisher Investments Europelta tai sen tytäryhtiöiltä (yhdessä ”Fisher-konserni”), koska Fisher Investments Europe voi oikeutetun etunsa perusteella mainostaa liiketoimintaansa siitä kiinnostuneille.

Tähän sisältyy yhteyden ottaminen potentiaalisten asiakkaiden (muiden kuin henkilöasiakkaiden) edustajiin (käyttämällä kyseisten yritysten yhteyshenkilöiden yhteystietoja, mukaan lukien nimeä, ammattinimikettä, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta), koska Fisher Investments Europe voi oikeutetun etunsa perusteella mainostaa liiketoimintaansa tällaisille potentiaalisille asiakkaille.

Markkinoinnin optimointi

Tähän sisältyy verkkosivuston vierailujen analysointi Fisher Investments Europen verkkosivustoilla sekä tiedotusmateriaalien pyytämiseen johtavien klikkausten laskeminen. Lisäksi tähän kuuluu myös evästeiden käyttö, jotta Fisher Investments Europen mainoksia voidaan näyttää verkossa niille, jotka saattavat todennäköisesti olla kiinnostuneita.

Fisher Investments Europe ei kerää tai vastaanota evästeidensä yhteydessä mitään Henkilötietoja, ei myöskään IP-osoitteita. Fisher Investments Europe voi käyttää evästeitä tähän tarkoitukseen, jos Henkilöt ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Markkinatutkimus

Tähän sisältyy sellaisen markkinatutkimuksen tekeminen, jossa Henkilöiltä kysytään heidän markkinointia, sijoittamista ja palveluja koskevista toivomuksistaan.

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen, jos Henkilöt ovat antaneet siihen suostumuksensa.

Kirjanpito

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen noudattaakseen sovellettavia rahoituspalveluja koskevia lakeja ja säännöksiä (mukaan lukien, mutta rajoittamatta MiFID II -direktiivi, CDR 2017/565 -asetus ja Luxemburgin rahoitusalaa valvovan viranomaisen (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF”) säännökset) (”Rahoituspalvelulait”), EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (”GDPR”) ja GDPR:n täytäntöön panemiseksi säädettyjä paikallisia lakeja, AML-lakeja ja muita sovellettavia lakeja ja asetuksia (yhdessä ”Sovellettavat lait”).

Lisäksi Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen myös laissa määrätyn Henkilötietojen säilytysajan jälkeen, koska Fisher Investments Europe saa oikeutetun etunsa perusteella säilyttää tietoja kanneaikalainsäädännön salliman ajan voidakseen valvoa ja puolustaa laillisia oikeuksiaan.

Tietojen jakaminen sääntelyviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten kanssa

Tähän sisältyy tietojen jakaminen CSSF:n, Luxemburgin kansallisen tietosuojakomission (”NDPC”), Luxemburgin veroviraston, muiden sovellettavien sääntely- ja lainvalvontaelinten, vastaavien viranomaisten ja Fisher-konsernin elinten kanssa tarpeen mukaan.

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen täyttääkseen Sovellettavien lakien vaatimukset.

Sovellettavissa laeissa määrättyjen Fisher Investments Europea koskevien velvollisuuksien noudattaminen

Tähän sisältyy Henkilötietojen tarkistaminen, kun Fisher Investments Europe toteuttaa liiketoimintaansa liittyviä velvollisuuksia, kuten valvoo neuvontaprosessia ja edustajiaan sekä noudattaa sääntöjenmukaisuussuunnitelmaansa.

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen täyttääkseen Sovellettavien lakien vaatimukset.

Tietojen jakaminen tuomioistuinten kanssa

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen valvoa ja puolustaa laillisia oikeuksiaan.

Henkilöstön kouluttaminen

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen kouluttaa henkilöstöään ja tarjota siten parasta mahdollista palvelua.

Yhteydenpito palveluntarjoajien ja myyjien kanssa

Tähän sisältyy yhteyden ottaminen palveluntarjoajien ja myyjien yhteyshenkilöihin käyttämällä heidän yhteystietojaan, joihin kuuluvat nimi, ammattinimike, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella pitääkseen yhteyttä palveluntarjoajiinsa ja myyjiinsä.

Henkilöiden kontaktoinnin estäminen

Fisher Investments Europe voi käyttää Henkilötietoja tähän tarkoitukseen oikeutetun etunsa perusteella voidakseen varmistaa, ettei se ota yhteyttä sellaisiin Henkilöihin, jotka ovat pyytäneet, ettei heihin oteta yhteyttä tai joihin ei Fisher Investments Europen oman harkinnan mukaan pitäisi ottaa yhteyttä.

Niissä tapauksissa, joissa Fisher Investments Europe on oikeusperusteena vedonnut oikeutettuun etuunsa käyttää Henkilötietoja johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, se on tehnyt niin sanotun tasapainotestin varmistaakseen, että Henkilöiden oikeudet ja edut otetaan huomioon, kun heidän Henkilötietojaan käytetään. Lisätietoja tasapainotestistä voi pyytää Fisher Investments Europen tietosuojavaltuutetulta.

b. Jos Henkilöt eivät anna Henkilötietojaan

Jos Fisher Investments Europen on kerättävä Henkilötietoja laillisen velvollisuuden noudattamiseksi, Fisher Investments Europen ja Henkilön välisen sopimuksen ehtojen noudattamiseksi tai ennen sopimuksen solmimista Henkilön itse esittämän pyynnön toteuttamiseksi, mutta Henkilö ei anna Henkilötietojaan, Fisher Investments Europe ei välttämättä pysty tarjoamaan palvelujaan ja se voi joutua peruuttamaan sopimuksen. Samoin, jos Henkilö ei suostu antamaan Terveystietojaan edellä kuvattuun tarkoitukseen, Fisher Investments Europe ei ehkä pysty tarjoamaan palvelujaan ja se voi joutua peruuttamaan sopimuksen. Tässä tapauksessa Fisher Investments Europe ilmoittaa asiasta kyseiselle Henkilölle. Jos Henkilö pyytää tiedotusmateriaaleja ja säännöllisiä katsauksia, mutta ei salli niiden lähettämistä, Fisher Investments Europe ei voi toimittaa materiaaleja ja katsauksia.

4. ”Henkilötietojen erityisryhmät” ja rikostuomioita koskevat tiedot

Henkilötietojen erityisryhmiin sisältyvät tiedot, joista käy ilmi Henkilön rotu, etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskontoon tai elämänkatsomukseen liittyvä vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys. Niihin kuuluvat myös geenitiedot, biometriset tiedot Henkilön tunnistamiseksi, terveyttä koskevat tiedot ja Henkilön sukupuolielämää tai seksuaalista suuntautumista koskevat tiedot.

Kuten edellä on todettu, Fisher Investments Europe kerää ja käyttää Terveystietoja soveltuvuuden arviointiin Henkilön suostumuksella. Lisäksi Fisher tekee pakotteisiin liittyviä ja rahanpesun vastaisia tarkastuksia AML-lakien noudattamiseksi, minkä seurauksena saattaa paljastua rikosoikeudellisia tuomioita tai rikoksia koskevia tietoja. Muun tyyppisten Henkilötietojen erityisryhmien kerääminen tai käyttäminen tapahtuu vain kyseisen Henkilön suostumuksella.

5. Miten Fisher Investments Europe jakaa Henkilötietoja

a. Mille tahoille Fisher Investments Europe jakaa tietoja?

Fisher Investments Europe ei myy tai vuokraa Henkilöiden Henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Fisher Investments Europe voi jakaa Henkilötietoja edellä kohdassa 3 lueteltuihin tarkoituksiin seuraaville tahoille:

 • Fisher-konserniin kuuluvat yritykset mukaan lukien
  • Fisher Investments (”FI”) – Fisher Investments Europen emoyhtiö Yhdysvalloissa
  • Fisher Investments Europe Limited, joka toimii kauppanimellä Fisher Investments UK (”FI UK”) – Fisher Investmentsin kokonaan omistama tytäryhtiö Yhdistyneessä kuningaskunnassa
  • Fisher Investments Ireland Limited (”FII”) – Fisher Investmentsin kokonaan omistama tytäryhtiö EU:ssa.

FI, FI UK ja/tai FII (”Ulkoistettuja palveluja tarjoavat Fisher-yritykset”) tarjoavat Fisher Investments Europelle markkinointiin, henkilöstöhallintoon, taloushallintoon, informaatioteknologiaan, juridisiin tukitoimintoihin, avustavaan salkunhoitoon ja kaupankäyntiin liittyviä palveluja. Näiden palvelujen tarjoamista varten kaikki Fisher Investments Europen keräämät ja käyttämät tiedot ovat Ulkoistettuja palveluja tarjoavien Fisher-yritysten käytettävissä. Fisher Investments Europe hankkii asiakkailtaan suostumuksen voidakseen jakaa Henkilötietoja Ulkoistettuja palveluja tarjoavien Fisher-yritysten kanssa. Lisäksi Fisher Investments Europe on ottanut suojatoimenpiteenä käyttöön jäljempänä kuvattuja mallilausekkeita, joita se käyttää tehdessään yhteistyötä ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevien Ulkoistettuja palveluja tarjoavien Fisher-yritysten kanssa.

 • Fisher Investments Europen valtuutetut myyjät, palveluntarjoajat, asiamiehet ja edustajat, joihin kuuluvat seuraavat organisaatiot:
  • Säilytysyhteisöt, jotka säilyttävät sellaisia Henkilöiden omaisuuksia, joita Fisher Investments Europe hallinnoi, sekä säilytysyhteisöt, välittäjät ja jälleenmyyjät, jotka toteuttavat Fisher Investments Europen henkilöasiakkaiden antamia kauppamääräyksiä. Säilytysyhteisöillä, jotka säilyttävät Henkilöiden omaisuutta, on myös suora sopimussuhde niihin Henkilöihin, joiden omaisuutta heillä on hallussaan. Tällaiset säilytysyhteisöt sijaitsevat yleensä Euroopan talousalueella, ja niitä koskevat sovellettavat rahoituspalvelulait. Jos Henkilön pyyntö koskee Yhdysvalloissa sijaitsevan säilytysyhteisön hallussa olevaa tiliä, Fisher Investments Europe siirtää tällaisen tilin yhteydessä käytettäviä Henkilötietoja vain kyseisen Henkilön suostumuksella.
  • Regulatory DataCorp, Inc. (”RDC”) ja Tracesmart Ltd. (”Tracesmart”), jotka tekevät pakotteisiin liittyviä ja rahanpesun vastaisia tarkastuksia Fisher Investments Europen puolesta edellä kohdassa 3 kuvatulla tavalla. RDC sijaitsee Yhdysvalloissa, ja tämän vuoksi Fisher Investments Europe on ottanut suojakeinona käyttöön jäljempänä kuvattuja mallilausekkeita, joita se käyttää tehdessään yhteistyötä RDC:n kanssa. Tracesmart sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
  • Informaatioteknologia- ja tietoturvaratkaisujen tarjoajat, kuten viestintäpalvelujen, palomuurien ja haittaohjelmien havaitsemiseen tarkoitettujen palvelujen tarjoajat. Tällaiset tahot sijaitsevat yleensä Yhdysvalloissa, ja tämän vuoksi Fisher Investments Europe on varmistanut, että kyseiset tahot ovat ottaneet suojakeinona käyttöön jäljempänä kuvattuja mallilausekkeita tai että niillä on Privacy Shield -sertifiointi.
  • Suoramarkkinointiin keskittyneet edustajat ja palveluntarjoajat, mukaan lukien verkkosivustojen hosting-palvelua tarjoavat yritykset, jotka keräävät Henkilötietoja Fisher Investments Europen puolesta niiltä Henkilöiltä, jotka ovat kiinnostuneita Fisher Investments Europen tiedotusmateriaaleista, puhelinmyynnin palveluntarjoajat, jotka seuraavat ja kontaktoivat Henkilöitä, jotka ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita Fisher Investments Europen tiedotusmateriaaleista, sähköpostilistojen ylläpidosta huolehtivat palveluntarjoajat ja postituspalvelujen tarjoajat, jotka lähettävät Henkilöille sähköpostia Fisher Investments Europen puolesta. Tällaiset edustajat ja palveluntarjoajat saattavat sijaita joko Euroopan talousalueella tai sen ulkopuolella. Fisher Investments Europe on ottanut suojakeinona käyttöön alla kuvattuja mallilausekkeita, joita se käyttää tehdessään yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka sijaitsevat ETA-alueen ulkopuolella.
  • Ammattilaisneuvontapalveluja tarjoavat kolmannet osapuolet, kuten lakimiehet ja tilintarkastajat.
 • Sääntelyviranomaiset (kuten CSSF ja NDPC) ja lainvalvontaorganisaatiot, kuten edellä kohdassa 3 on kuvattu.
 • Jos Fisher Investments Europe myy, siirtää tai yhdistää liiketoimintansa joko osittain tai kokonaan tai yrittää tehdä niin, kolmannet osapuolet saattavat saada Henkilötietoja.

b. Mitä suojakeinoja on käytössä, kun tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle?

Kun Fisher Investments Europe siirtää tietoja FI:lle, Henkilöiden tiedot siirretään Yhdysvaltoihin, missä lait eivät tarjoa samaa tietosuojatasoa kuin maa, josta Henkilö ne alun perin toimitti. Siksi Fisher Investments Europe tekee siirron Euroopan komission vakiosopimuslausekkeiden (”Mallilausekkeet”) mukaisesti. Euroopan komissio on päättänyt, että Mallilausekkeet tarjoavat riittävät takeet Henkilöiden yksityisyyden ja heidän perusoikeuksiensa ja -vapauksiensa suojelemisesta, mukaan lukien heidän mahdollisuuksistaan käyttää oikeuksiaan. Lisätietoja EU: n vakiosopimuslausekkeista on osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_fi. Lisäksi, kuten edellä on kuvattu, jotkut Fisher Investments Europen puolesta Henkilötietoja käsittelevät kolmantena osapuolena toimivat palveluntarjoajat sijaitsevat sellaisissa ETA-alueen ulkopuolisissa maissa, joiden osalta Euroopan komissio ei ole vahvistanut riittävää tietosuojatasoa. Näissä tapauksissa Fisher Investments Europe on ottanut käyttöön tiettyjä keinoja varmistaakseen, että Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti. Se on esimerkiksi edellyttänyt kolmantena osapuolena toimivalta palveluntarjoajalta sitoutumista vakiosopimuslausekkeisiin tai varmistanut, että tällaisella palveluntarjoajalla on EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn mukainen sertifiointi. Ota yhteyttä Fisher Investments Europeen käyttämällä yllä olevassa kohdassa 1 annettuja yhteystietoja, jos sinulla on kysyttävää suojakeinoista, joilla Henkilötietoja suojataan, kun niitä siirretään ETA-alueen ulkopuolelle (myös siinä tapauksessa, että haluat tutustua tarkemmin näihin suojakeinoihin tai saada niistä kopion itsellesi).

6. Suostumus

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Henkilöt, jotka antavat suostumuksensa siihen, että Fisher Investments Europe voi käyttää heidän Henkilötietojaan, voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä Fisher Investments Europeen peruuttaakseen suostumuksensa ja kieltääkseen Henkilötietojensa käyttämisen kyseisiin tarkoituksiin. Fisher Investments Europeen voi ottaa yhteyttä täyttämällä Fisher Investments Europen verkkolomakkeen osoitteessa https://www.fisherinvestments.com/fi-fi/campaigns/unsubscribe/zu tai käyttämällä yllä olevassa kohdassa 1 annettuja tietoja.

Ottaessaan yhteyttä Henkilöiden tulee

 • varmistaa, että he antavat täydellisen nimensä ja osoitteensa ja/tai sähköpostiosoitteensa täsmälleen samassa muodossa kuin he alun perin antoivat nämä tiedot Fisher Investments Europelle, jotta voidaan välttyä sekaannuksilta toisten Henkilöiden kanssa ja
 • ilmoittaa ne nimenomaiset käyttötarkoitukset, joita koskevan suostumuksensa he haluavat peruuttaa. Käyttötarkoitukset, joihin Fisher Investments Europe soveltaa Käyttäjän antamaa suostumusta, on kuvattu kohdassa 3

Henkilöt voivat myös poistua sähköpostimarkkinointiin käytettävältä postituslistalta täyttämällä Fisher Investments Europen verkkolomakkeen osoitteessa https://www.fisherinvestments.com/fi-fi/Peruuta-tilaus.

7. Henkilön oikeudet

Sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti Henkilöt voivat käyttää oikeuksiaan liittyen niihin Henkilötietoihinsa, joita Fisher Investments Europe säilyttää rekisterissään.

Henkilöllä on Sovellettavien lakien mukaisesti oikeus saada pääsy niihin Henkilötietoihinsa, joita Fisher Investments Europe käsittelee, oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan tällaisia Henkilötietoja, oikeus rajoittaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää omat Henkilötietonsa toiseen järjestelmään. Jos Henkilö on antanut Fisher Investments Europelle luvan käsitellä Henkilötietojaan, Henkilö voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen. Fisher Investments Europe voi käsitellä Henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella, mutta Henkilö voi koska tahansa kieltää Henkilötietojensa käsittelyn. Kun Fisher Investments Europe käsittelee Henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksessa, Henkilöllä on oikeus koska tahansa kieltää Henkilötietojensa käsittely tähän tarkoitukseen, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin. Jos Henkilö kieltää tietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksessa, Fisher Investments Europe ei enää käsittele kyseisen Henkilön Henkilötietoja tätä tarkoitusta varten.

Käyttääkseen kyseisiä oikeuksiaan Henkilöiden on otettava yhteyttä Fisher Investments Europeen käyttämällä yllä olevassa kohdassa 1 annettuja yhteystietoja. Edellä mainituissa tapauksissa Henkilöiden täytyy varmistaa, että he antavat täydellisen nimensä ja osoitteensa ja/tai sähköpostiosoitteensa täsmälleen samassa muodossa kuin he alun perin antoivat nämä tiedot Fisher Investments Europelle, jotta voidaan välttyä sekaannuksilta toisten Henkilöiden kanssa. Jos Henkilöt eivät ole tyytyväisiä tapaan, jolla Fisher Investments Europe käsittelee heidän pyyntönsä, he voivat tehdä valituksen asuinmaansa valvontaviranomaiselle.

8. Turvallisuus

Fisher Investments Europe on sitoutunut varmistamaan Henkilötietojen turvallisuuden. Luvattoman pääsyn tai paljastamisen estämiseksi Fisher Investments Europe on ottanut käyttöön asianmukaiset fyysiset, sähköiset ja hallinnolliset menettelyt kerättyjen Henkilötietojen suojaamiseksi. Fisher Investments Europe käyttää salausta kerätessään tai siirtäessään arkaluontoisia tietoja.

9. Evästeet

Lisätietoja evästeistä ja niiden hallinnasta on saatavilla täältä.

Eväste on pieni tunnistetagin sisältävä tekstitiedosto, joka luodaan ja ladataan käyttäjän tietokoneelle (tai muulle laitteelle), kun tämä avaa verkkosivustoja, joilla käytetään evästeitä. Evästeiden avulla verkkosivusto voi muun muassa tallentaa ja hakea tietoja käyttäjän toiminnasta verkossa sekä käyttäjän selailutottumuksista tämän käyttäessä tietokonetta (tai muuta laitetta). Sen mukaan, mitä tietoja on saatavilla ja miten käyttäjä käyttää tietokonetta (tai muuta laitetta), evästeitä saatetaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen. 

Evästeet voidaan luokitella niiden asettajan mukaan:

 • Ensimmäisen osapuolen evästeet: Nämä evästeet ladataan käyttäjän tietokoneelle (tai muulle laitteelle) sen verkkosivuston julkaisijan hallinnoimalta tietokoneelta tai verkkotunnuksesta, jonka palvelua käyttäjä pyytää.
 • Kolmannen osapuolen evästeet: Nämä evästeet ladataan käyttäjän tietokoneelle (tai muulle laitteelle) palvelimelta tai verkkotunnuksesta, jota ei hallinnoi se verkkosivuston julkaisija, jonka palvelua käyttäjä pyytää, vaan jokin toinen taho, joka voi hakea evästeiden kautta saatuja tietoja.

Evästeet voidaan luokitella myös niiden keston mukaan:

 • Istuntoevästeet: Nämä evästeet on tarkoitettu keräämään ja tallentamaan tietoja käyttäjän käyttäessä verkkosivustoa. Niitä käytetään usein tietojen tallentamiseen verkkosivustolla käymisen ajan (esim. sen ilmaisemiseen, mille tilille käyttäjä on kirjautunut). Kun käyttäjä poistuu verkkosivustolta, istuntoeväste poistetaan.
 • Pysyvät evästeet: Nämä evästeet tallentavat tietoja käyttäjän tietokoneelle (tai muulle laitteelle) evästetiedostossa määritetyn ajanjakson ajan. Ajanjakson määrittää evästettä hallinnoiva taho, ja se voi vaihdella muutamasta minuutista useisiin vuosiin tai vaihtoehtoisesti kestää siihen asti, kunnes käyttäjä poistaa evästeen manuaalisesti.

Muiden tapojen lisäksi evästeet voidaan luokitella myös niiden käyttötarkoituksen mukaan. Fisher Investments Europe käyttää seuraavan tyyppisiä ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä:

a. Toiminnalliset evästeet

Fisher Investments Europe käyttää toiminnallisia evästeitä seuratakseen, onko käyttäjä antanut suostumuksensa siihen, että hänen tietokoneelleen (tai muulle laitteelleen) asetetaan muun tyyppisiä evästeitä. Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa, Fisher voi selvittää toiminnallisten evästeiden avulla, milloin suostumus on saatu. Toiminnalliset evästeet eivät kerää Henkilötietoja. Toiminnallisten evästeiden käyttöönotto voi olla tarpeen verkkosivuston koko sisällön käyttämiseksi.

b. Personointiin käytettävät evästeet

Personointiin käytettävien evästeiden avulla verkkosivusto muistaa esimerkiksi sivun katselemiseen valitun kielen ja muut tiedot, jotka muuttavat sivun ulkoasua tai toimintatapaa.

c. Analytiikkaevästeet

Analytiikkaevästeet analysoivat sivuston tilastotietoja ja sitä, miten käyttäjät selaavat Fisher Investments Europen verkkosivustoja. Niiden avulla Fisher Investments Europe voi mitata verkkosivuston kävijämääriä ja analysoida käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivuston kanssa. Näitä tietoja käytetään Fisher Investments Europen verkkosivustojen ja sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden parantamiseen.

d. Käyttäjän toimintaa seuraavat evästeet

Fisher Investments Europe näyttää mainoksia useilla verkkosivustoilla kolmansien osapuolien kautta. Jos käyttäjä vierailee Fisher Investments Europen verkkosivustolla tai klikkaa Fisher Investments Europen mainosta, käyttäjän tietokoneelle (tai muulle laitteelle) asetetaan käyttäjän toimintaa seuraavia evästeitä. Käyttäjän toimintaa seuraavien evästeiden avulla Fisher Investments Europe voi hallita ja optimoida digimarkkinointiaan (esim. bannerimainoksiaan, esitteitä tarjoavia sivujaan ja sähköpostikampanjoitaan). Käyttäjän toimintaa seuraavien evästeiden avulla on mahdollista luoda käyttäjäprofiili, jotta käyttäjälle voidaan tarjota tämän kiinnostuksen kohteita vastaavaa sisältöä. Tällaiset evästeet mukauttavat mainontaa ja sisältöä, jota käyttäjät näkevät muilla verkkosivustoilla, käyttäjien selaustottumusten mukaan, esimerkiksi sen perusteella, miten käyttäjät liikkuvat Fisher Investments Europen verkkosivustoilla ja mahdollisilla muilla käyttämillään verkkosivustoilla, sekä sen perusteella, miten käyttäjät reagoivat verkkomainontaan.

Fisher Investments Europe käyttää alla olevien kolmansina osapuolina toimivien yritysten tarjoamia personointiin, analytiikkaan ja käyttäjien toiminnan seuraamiseen tarkoitettuja evästeitä, ja näillä yrityksillä voi olla pääsy evästeiden avulla kerättyihin tietoihin. Lisätietoja näistä evästeistä on saatavilla täältä.

10. Evästeiden hallinta

Käyttäjä voi hallita Fisher Investments Europen verkkosivustojen evästeasetuksia käyttämällä Fisher Investments Europen evästeasetustyökalua kohdassa Tietosuoja-asetukset.

Joissakin selaimissa on Älä seuraa -asetus, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää vierailemilleen verkkosivustoille signaalin ilmoittaakseen, etteivät halua heitä seurattavan. Fisher Investments Europen verkkosivusto ei välttämättä vastaa näihin signaaleihin.

11. Kuinka kauan Fisher säilyttää tietoja?

Tietoja Fisher Investments Europen asiakkaina olevista Henkilöistä (eli kenestä tahansa Henkilöstä, joka on saanut sijoitusstrategiaa koskevan suosituksen tai valinnut Fisher Investments Europen harkinnanvaraiseksi salkunhoitajakseen) säilytetään asiakassuhteen ajan sekä kymmenen vuotta sen päättymisen jälkeen, jotta Fisher Investments Europe voi täyttää sovellettavien rahoituspalvelulakien asettamat kirjanpitovelvollisuutensa sekä valvoa tai puolustaa laillisia oikeuksiaan. Tietoja henkilöllisyyden todentamisesta sekä pakotteisiin liittyvistä ja rahanpesun vastaisista tarkastuksista säilytetään asiakassuhteen ajan sekä viisi vuotta sen päättymisen jälkeen, jotta Fisher Investments Europe voi täyttää sovellettavien AML-lakien mukaiset kirjanpitovelvollisuutensa. Puhelutallenteita säilytetään viiden vuoden ajan, jotta Fisher Investments Europe voi täyttää sovellettavien rahoituspalvelulakien mukaiset kirjanpitovelvollisuutensa. Henkilöiden tietoja säilytetään viiden vuoden ajan alkaen siitä päivästä, jona Henkilö on antanut suostumuksensa suoramarkkinointiin, tai siihen asti, kunnes Henkilö pyytää poistamaan tietonsa aikaisemmin. Kuitenkin, jos Henkilö antaa suostumuksensa siihen, että Fisher Investments Europe säilyttää hänen tietojaan tiedotusmateriaalien ja säännöllisten katsausten lähettämistä varten (tilaus), kyseisen Henkilön tietoja voidaan säilyttää siihen saakka, kunnes hän peruu tilauksensa. Jos henkilölle ei ole säännöllisesti tarjottu peruutusmahdollisuutta, tietoja säilytetään viisi vuotta suostumuksen antamisen jälkeen. Tietyissä tapauksissa tällaisia yleisiä säilytysaikoja voidaan pidentää enimmillään kymmeneen vuoteen joidenkin sellaisten Henkilöiden osalta, jotka ovat käyneet perusteellisempia keskusteluja Fisher Investments Europen kanssa tai joilla on ollut säännöllisesti keskusteluja tai tapaamisia Fisher Investments Europen kanssa liittyen sen tarjoamiin salkunhoitopalveluihin, paitsi jos Henkilö pyytää poistamaan tietonsa tätä aikaisemmin. Markkinatutkimusta varten kerätyt tiedot säilytetään enintään kahden vuoden ajan tutkimuksen toteuttamisen jälkeen, paitsi jos Henkilö pyytää poistamaan tietonsa tätä aikaisemmin. Myyjien/palveluntarjoajien yhteystietoja ja estoluetteloon lisättyjen Henkilöiden yhteystietoja (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero) säilytetään määräämättömän ajan.

12. Kysymykset ja valitukset

Jos Henkilöillä on kysyttävää tai valituksia liittyen Fisher Investments Europen tietosuojakäytäntöihin, Fisher Investments Europe kehottaa ottamaan yhteyttä käyttämällä yllä olevassa kohdassa 1 annettuja yhteystietoja. Henkilöillä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos Fisher Investments Europe on heidän mielestään rikkonut tietosuojasääntöjä. Valituksen voi tehdä tietosuojaviranomaiselle siinä maassa, jossa kyseinen Henkilö yleensä asuu tai työskentelee, tai siinä maassa, jossa Henkilö uskoo rikkomuksen tapahtuneen.

13. Muutokset Tietosuoja- ja evästekäytäntöön

Fisher Investments Europe voi aika ajoin käyttää Henkilötietoja lain sallimissa rajoissa uusiin, ennakoimattomiin käyttötarkoituksiin, joita ei ole aiemmin ilmoitettu tässä Käytännössä. Jos Fisher Investments Europen Henkilötietoja koskevat käytännöt muuttuvat joskus tulevaisuudessa, muutokset julkaistaan osoitteessa https://www.fisherinvestments.com/en-gb/privacy. Rekisterissä oleville Henkilöille ilmoitetaan muutoksista ja annetaan mahdollisuus kieltää uudet käyttötarkoitukset.

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy tappioriski, eikä ole takeita siitä, että sijoitettu pääoma maksetaan takaisin kokonaan tai osittain. Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei takaa eikä luotettavasti osoita tulevaa kehitystä.