Een optimale assetallocatie

Er zijn veel redenen waarom mensen beleggen. Ze willen hun vermogen laten groeien, sparen voor hun pensioen, inkomen genereren of geld nalaten aan hun geliefde wanneer ze er niet meer zijn. Helaas begrijpen niet alle beleggers en beleggingsbeheerders even goed welke factoren het meest bepalend zijn voor hun beleggingsresultaten op lange termijn.

Een van de belangrijkste factoren om de kans te maximaliseren dat u uw langetermijnbeleggingsdoelen haalt, is volgens Fisher Investment België de assetallocatie: de mix van aandelen, obligaties, contanten en andere effecten in uw portefeuille. Toch zijn er beleggers en beleggingsbeheerders die onvoldoende zorg en aandacht besteden aan deze portefeuilleoverweging, wat voor deze beleggers kan leiden tot beleggingsstrategieën die niet optimaal zijn.

Wanneer beleggers hun assetallocatie voor de lange termijn bepalen, is het een goede zaak dat zij enkele van de meest gebruikelijke activaklassen begrijpen. Hier volgen drie veel voorkomende activaklassen die in aanmerking komen wanneer u uw assetallocatie voor de lange termijn bepaalt:

  • Aandelen zijn een belegging in een bedrijf waarmee u een gedeelte van de eigendom verwerft.
  • Obligaties (of vastrentende waarden) zijn een vorm van schuld waarbij beleggers geld verstrekken aan een bedrijf of overheid in ruil voor rentebetalingen in de loop der tijd.
  • Contanten zijn eenvoudigweg liquide middelen en worden vaak belegd in een geldmarktfonds of in een ander rentedragend alternatief dat vrijwel onmiddellijk weer kan worden omgezet in liquide middelen.

De beslissing over de assetallocatie voor de lange termijn – hoeveel van uw portefeuille u aan aandelen, obligaties, contanten of andere effecten moet toekennen – is cruciaal bij het bepalen van uw beleggingsstrategie.

Het 70-20-10-model

Het 70-20-10-beleggingsmodel kan een nuttig hulpmiddel zijn bij het bepalen van uw langetermijnbeleggingsstrategie. Dit model gaat uit van het idee dat 70% van het langetermijnrendement van een portefeuille afkomstig is van de langetermijn-assetallocatie. Wanneer u eenmaal de geschikte allocatie van de activa hebt vastgesteld, kunt u verdergaan met de sub-assetallocatie. Het 70-20-10-model stelt dat grofweg 20% van het rendement van de portefeuille afhangt van uw sub-assetallocatie: de mix van de regio, sector, bedrijfsgrootte en andere kenmerken binnen elke activaklasse. De laatste 10% wordt bepaald door de selectie van individuele effecten.

Sub-assetallocatie en effectenselectie zijn ook belangrijke beslissingen. Het is namelijk zo dat de kenmerken en het rendement van effecten kunnen verschillen naargelang de activaklasse. De langetermijn-assetallocatie is evenwel een essentieel element om de financiële resultaten te halen die u voor uw beleggingsportefeuille wenst.

De trechtertest

In de praktijk werkt de 70-20-10-beleggingsbenadering als een trechter met enkele strikte filters. Stelt u zich voor dat u alle effecten ter wereld (aandelen, obligaties, contanten en alle andere) door deze trechter laat gaan. Alleen de effecten die door de filters in de trechter passeren, komen in de emmer onderaan terecht. Filters beginnen met de beslissing welke activaklassen het meest geschikt zijn om uw langetermijndoelstellingen te halen. Wanneer u dat eenmaal hebt besloten, filtert u verder en gaat u na welke sub-activaklassen, landen en sectoren het meest geschikt zijn om uw doel te bereiken.

Dit proces maakt de laatste filter, de effectenselectie, veel eenvoudiger. In plaats van een vrijwel oneindige hoeveelheid beleggingseffecten grondig te analyseren, kunt u nu de effecten die potentieel in aanmerking komen voor uw portefeuille selecteren op basis van de vastgestelde criteria.

Assetallocatie voor de individuele belegger

Fisher Investments België is zich ervan bewust dat geen twee beleggers hetzelfde zijn. Het is dus cruciaal dat uw langetermijn-assetallocatie overeenstemt met uw persoonlijke financiële doelstellingen. Om uw optimale assetallocatie vast te stellen, moet u wellicht rekening houden met factoren als behoefte aan groei en inkomen, leeftijd, gezondheid en mogelijk ook de situatie van een partner.

Uw beleggingshorizon (de looptijd die uw beleggingsportefeuille nodig heeft) speelt ook een rol.

Het is belangrijk dat u uw financiële langetermijndoelen begrijpt zodat u uw beleggingshorizon kunt bepalen. Als u bijvoorbeeld van plan bent geld na te laten aan een echtgeno(o)t(e), kind of een andere begunstigde, dan moet u bij het bepalen van uw beleggingshorizon rekening houden met hun potentiële levensverwachting, gezondheid en andere behoeften. Fisher Investments België kan u helpen om uw beleggingsbehoeften en -doelstellingen op lange termijn te beoordelen, en na te gaan of u voor een nalatenschap wilt zorgen. De beleggingshorizon wordt door beleggers vaak enorm onderschat, omdat eenvoudige levensverwachtingstabellen ontoereikend zijn. Wanneer u rekening houdt met de voortschrijdende kennis op medisch gebied, zou uw beleggingshorizon veel langer kunnen zijn dan u denkt. Bij uw beslissing over uw assetallocatie op lange termijn moet u rekening houden met deze potentiële beleggingshorizon.

Assetallocatie op maat

Fisher Investments België werkt samen met deskundige adviseurs om portefeuilles, assetallocaties en beleggingsstrategieën te evalueren en helpt zo om financiële langetermijndoelen te bereiken. Voor gekwalificeerde beleggers met ten minste 350.000 euro aan belegbare activa, focust ons team zich eerst op uw individuele portefeuilledoelstellingen. Deze stap kadert de analyse van wat u in de loop der tijd nodig hebt van een portefeuille. Vervolgens beoordelen we uw huidige assetallocatie, spreiding en kostenstructuur. Deze diepgaande analyse helpt u te evalueren in hoeverre u met uw beleggingsportefeuille uw doelstellingen kunt bereiken of op welke punten ze mogelijk ontoereikend is.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments België

Voor meer informatie over Fisher Investments België of over onze ideeën over langetermijnbeleggingen en een optimale assetallocatie kunt u een afspraak met ons maken. U kunt ook onze beleggingsgidsen downloaden om meer te weten te komen over hoe u juist doelen stelt, over pensioenplanning en nog veel meer.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.