Het rendement van een portefeuille bepalen

In elke beleggingsstrategie is het belangrijk, maar soms ook lastig, om te berekenen welk rendement uw portefeuille precies oplevert. Wanneer u op een betrouwbare manier het rendement van uw aandelen, obligaties en spaarconstructies kunt meten, helpt u dat namelijk om op schema te blijven van uw beleggingstraject en om uw financiële langetermijndoelstellingen te halen. Rendementberekening zou dus een integraal onderdeel van het proces moeten zijn. In dit artikel bespreken we enkele tips en factoren die een rol spelen.

Een eerste cruciaal punt is om niet elke keer dat u het rendement van uw beleggingen checkt, positief rendement te zoeken of te verwachten. In de loop van een dag, maand, jaar of in sommige gevallen nog langere periodes, kan de waarde van uw portefeuille zijn gestegen of gedaald; dat is nu eenmaal inherent aan beleggen. Het doel van uw beleggingsstrategie zou moeten zijn om uw langetermijndoelstellingen te bereiken. Mogelijks moet u daarvoor ondertussen kortetermijnvolatiliteit voor lief nemen. Dit betekent uiteraard niet dat u het rendement van een portefeuille helemaal niet moet meten, maar wel dat u het in de juiste context moet plaatsen.

Factoren om rekening mee te houden

Er zijn verschillende factoren waarmee u rekening moet houden wanneer u uw rendement berekent. Ze hangen in grote mate af van uw doelstellingen en van hoe u uw portefeuille hebt samengesteld.

Uw financieel adviseur zou moeten helpen om de factoren te bepalen die relevant zijn voor u en uw doelstellingen. Als u de verkeerde factoren kiest, loopt u het risico onjuiste berekeningen te maken en uiteindelijk verkeerde conclusies te trekken. Ongeacht uw beleggingsstrategie en de door u gekozen activaklassen, zou u rekening moeten houden met alle volgende overwegingen om het rendement van uw beleggingen efficiënt te berekenen.

De berekening van het rendement ten opzichte van een benchmark — een benchmark kan een praktisch hulpmiddel zijn om een portefeuille samen te stellen en daarna het rendement ervan te berekenen. Benchmarks weerspiegelen de activa die bij uw doelstellingen passen. Wanneer u bijvoorbeeld op basis van uw doelstellingen allemaal aandelen in portefeuille zou moeten hebben, dan is een brede, wereldwijde aandelenindex zoals de MSCI World een goede benchmark. Een benchmark zou uw uitgangspunt moeten zijn wanneer u uw portefeuille samenstelt. U kunt weliswaar een portefeuille samenstellen met in verhouding meer, naar uw verwachting, goed presterende marktdelen dan minder goed presterende marktdelen, maar uw benchmark moet hierbij als referentiepunt dienen. Hoe meer uw portefeuille afwijkt van een benchmark, hoe groter uw risico kan zijn.

Wanneer u uw portefeuille eenmaal hebt samengesteld, vormt uw benchmark een nuttig instrument om het rendement in de loop der tijd te meten. U kunt evalueren of uw beleggingsstrategie effectief is geweest door uw rendement, na aftrek van kosten, te vergelijken met dat van uw benchmark.

Vermogensgroei — naast dividend- en rente-uitkeringen is dit een van de belangrijkste bronnen van totaalrendement. Vermogensgroei is de waardestijging van activa boven hun oorspronkelijke kosten.

Inkomen — dividend- of rente-uitkeringen door effecten zoals aandelen of obligaties. Ze worden over het algemeen weergegeven op jaarbasis.

Vergoedingen en kosten — afhankelijk van uw portefeuille- en beleggingsbeheerders, kan er sprake zijn van een groot aantal kosten. Een ervan zijn de provisies die u over het algemeen moet betalen voor het kopen en verkopen van effecten. Andere kosten kunnen beheervergoedingen omvatten voor fondsen waarin u bent belegd, vergoedingen voor de adviseur die u helpt bij het selecteren van effecten en nog vele andere soorten kosten. Als u niet zeker weet welke vergoedingen u allemaal betaalt, raadpleeg dan uw beleggingsadviseur. Als u geen beroep doet op een adviseur, vraag het dan aan de instelling die uw activa voor u beheert. Vergoedingen gaan ten koste van het rendement van een portefeuille, zeker als u ze over een lange periode betaalt. Het is dus belangrijk om er rekening mee te houden.

Kasstroom uit de portefeuille — dit is een belangrijk aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien en moeilijk mee te wegen is. Als u geld aan uw portefeuille onttrekt, mag dit de juiste berekening van uw portefeuillerendement niet beïnvloeden. Het zou uiteraard onredelijk zijn ten opzichte van uw portefeuillestrategie om een onttrekking van 10% gelijk te stellen aan 10% minder rendement. Er zijn veel manieren om onttrekkingen in uw berekeningen in te calculeren, maar het is belangrijk om elke uitkering te wegen op basis van de duur dat ze was belegd. Dit kan echter lastig zijn voor individuele beleggers. U doet er dan ook wellicht goed aan een adviseur te vragen hoe u dit juist meerekent bij het meten van uw beleggingsrendement.

Totaalrendement — uw totaalrendement dient met al deze factoren rekening te houden. Dit moet het totaalrendement van uw portefeuille omvatten — vermogensgroei en inkomen — na aftrek van kosten en uitkeringen uit de portefeuille. Wanneer u eenmaal uw totaalrendement hebt berekend, kunt u het vergelijken met het rendement van uw benchmark.

Fiscale optimalisatie van uw portefeuille — hoewel het wellicht niet passend lijkt om belastingen mee te rekenen wanneer u uw rendement checkt, moet er wel degelijk rekening mee gehouden worden. Vermogenswinstbelasting, dividendbelasting en andere belastingen moeten worden meegewogen om de waarde van een portefeuille na belasting te kunnen berekenen. Het is goed om rekening te houden met specifieke regels voor belastingverlaging en met de manier waarop veranderingen hierin uw vermogen op de lange termijn kunnen beïnvloeden.

Om te meten of u op de goede weg bent, is de makkelijkste manier meestal om het rendement van uw portefeuille te vergelijken met een index die op dezelfde wijze is opgebouwd. Daarom zou u uw portefeuille zo moeten samenstellen dat ze een benchmark volgt aan de hand waarvan u daarna het rendement van uw belegging kunt meten. Een duidelijk omschreven referentiepunt betekent dat u beter de maat kunt nemen van het rendement.

Gefocust op de lange termijn

Succesvol beleggen vereist dat u langetermijndoelstellingen bepaalt, een optimale benchmark kiest om deze doelen te bereiken en vervolgens vasthoudt aan uw strategie. Het is hierbij noodzakelijk om gedisciplineerd te blijven wanneer volatiliteit en onzekerheid toeslaan omwille van economische of politieke redenen of vanwege het rendement van specifieke activaklassen.

Voor beleggers met langetermijndoelstellingen is het over het algemeen het relevantst om beleggingsrendement over langere periodes te meten. Deze beleggers kunnen meer blootgesteld zijn aan aandelen, die meestal een hogere kortetermijnvolatiliteit kennen dan andere activaklassen. Het is natuurlijk begrijpelijk dat u wilt weten hoe uw portefeuille gedurende kortere periodes presteert, maar beleggingsbeslissingen nemen op basis van kortetermijnbewegingen kan uiteindelijk een vergissing blijken.

Kortetermijnberekeningen zijn vaak misleidend

Door onmiddellijk te reageren op volatiliteit lopen beleggers het risico overhaaste beslissingen te nemen die op dat moment verstandig lijken, maar nadelig kunnen zijn voor het langetermijnrendement. Negatieve volatiliteit in een bepaalde sector kan u bijvoorbeeld aanzetten om tegen verlies te verkopen. Als het uiteindelijk om een tijdelijke correctie blijkt te gaan, profiteert u niet van de opvering die erop volgt.

Omgekeerd, wanneer een bepaalde sector goed heeft gepresteerd, kan het verleidelijk zijn om beleggingen in dat ene segment te concentreren zonder rekening te houden met de risico's. Wie al zijn eieren in één mand legt, verhoogt echter vaak alleen maar het risico op verlies. Een goed voorbeeld daarvan is de recente Bitcoin-hype, of iets langer geleden, de technologiebubbel eind jaren ‘90.

Een financieel adviseur zou u in moeilijke tijden moeten begeleiden en u helpen om te hoge transactieprovisies en -kosten te vermijden. Want die verwijderen u alleen maar verder van een optimaal langetermijnresultaat. Een goede adviseur zal u dus actief helpen om, wanneer de markten het moeilijk hebben, het pad naar langetermijnsucces te blijven volgen.

De betekenis van resultaten uit het verleden

Hoewel het essentieel is om het rendement van uw bestaande portefeuille te meten, kan het gevaarlijk zijn om uw beslissingen te nemen op basis van prestaties uit het verleden. Dit geldt zowel voor de markten als voor adviseurs.

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Niemand kan beloven om resultaten uit het verleden te herhalen of om zonder risico's beter te presteren dan een benchmark. Het kan riskant zijn om alleen op basis van prestaties uit het verleden in zee te gaan met een beleggingsfirma.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments België

Fisher Investments België verschaft beleggingsadviesdiensten van Fisher Investments, het moederbedrijf in de Verenigde Staten dat in 1979 is opgericht door Ken Fisher. Samen helpen Fisher Investments, Fisher Investments België en zijn dochterbedrijven klanten over de hele wereld bij het samenstellen van een geschikte portefeuille en bij het meten van het rendement in de loop der tijd.

U kunt vandaag nog contact opnemen met een van onze medewerkers om het rendement van uw vermogensbeheer door te nemen. U kunt ook een van onze beleggingsgidsen downloaden voor meer tips over beleggingsstrategieën.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.