Markedskommentarer

Den globale økonomien fortsetter å vokse

Selv om de er rettet bakover, viser disse BNP-rapportene at den globale økonomien var i fin form på vei inn i fjerde kvartal. Et økende antall investorer innser nå at dette vil kunne bidra til å løfte stemningen – og dette er en positiv utvikling.

Halvveis inn i fjerde kvartal 2017 kom BNP-tallene for 3. kvartal for ulike land, og mange analytikere meldte at økonomiene nå endelig har unison vekst. Hurra! Sant nok kreves det ikke noen bred, global vekst for at aksjemarkedene skal stige (dette bullmarkedet har vart i fem år, til tross for dets svakhetsområder og regionale tilbakeslag), men det viser likevel hvor langt fremme veksten er. Selv om BNP-rapportene er rettet bakover, viser de at den globale økonomien var i fin form på vei inn i fjerde kvartal. At flere investorer innser dette, vil kunne drive opp stemningen – som er en positiv utvikling.

Nord-Amerika takler naturkatastrofer

USAs BNP for 3. kvartal steg 3,0 % annualisert, som er en smule mindre enn 2. kvartals 3,1 %. Dette er de to første kvartalene på rad med over 3 % vekst på tre år. Mens overskriftene lød «imponerende vekst til tross for orkanene» fantes det svakhetspunkter. For eksempel falt privatforbruket til 2,4 % fra andre kvartals 3,3 %, samtidig med at handelen også falt. Eksporten økte 2,3 % og importen falt -0,8 % (mot samme tall for andre kvartal på henholdsvis 3,5 % og 1,5 %). Den fallende importen bidrar faktisk til høyere BNP-tall – en statistisk besynderlighet, da BNP beregner handel som netto eksport (eksport - import), som overser at importen representerer innenlandsk etterspørsel.

Den store bidragsyteren til BNP var imidlertid brutto innenlandske privatinvesteringer (GPDI), som økte fra 3,9 % i andre kvartal til 6,0 % i tredje kvartal. Dette skyldes imidlertid ikke bare storkonsernenes investeringer. Snarere var det økningen av de private lagrene som styrket veksten med 0,73 % (mye mer enn forrige kvartals 0,12 %) og dette utgjorde det meste av GPDIs totale bidrag til BNP på 0,98 %. Dette måltallet er imidlertid et spørsmål om tolkning. Øker selskapenes lagre i forventning om fremtidig etterspørsel eller pga. sviktende salg? Vi tror det er førstnevnte. Lagrene var ganske tomme etter 1. kvartal, og de økte knapt i 2. kvartal. Da etterspørselen fortsatt er høy, later stigningene i 3. kvartal til å være god, gammeldags lageroppbygging.

Selv med dette i bakhodet skal vi ikke glemme at BNP ofte justeres – både på kort og lang sikt. Effekter av orkanene kan fortsatt vise seg. Om dette skulle øke eller senke veksten, har imidlertid ikke betydning for markeder som ser fremover. Det som er relevant for investorene er at USAs økonomi fortsetter fremgangen.

Mens USAs vekst stod imot ødeleggende orkaner, ble Mexicos økonomi rammet av to store jordskjelv i september. Mexicos BNP falt -0,2 % per kvartal (-0,8 % annualisert), da tjenester falt -0,1 % og industriproduksjonen falt -0,5 %. Analytikere venter en rekyl opp i fjerde kvartal anført av et gjenoppbyggingsrelatert oppsving. Selv om utgifter til katastrofehåndtering ikke er stimulering, vises det hvordan naturkatastrofer kan påvirke dataene midlertidig. Dette var Mexicos første kontraksjon på 17 kvartaler, og selv om vi ikke kan vite hva BNP ville ha vært uten jordskjelv, så inntreffer det også svake, og til og med negative, kvartaler under økonomiske ekspansjonsperioder. Totalt sett er den meksikanske økonomien ikke vesentlig endret, og når man tenker på den smygende sure stemningen overfor landet – ikke minst pga. de pågående og omstridte NAFTA-forhandlingene – så vil selv små positive reelle markedsresultater kunne gjøre at markedet slår forventningene.

Brexit-støyen stanser ikke Storbritannias eller eurosonens vekst

Storbritannias BNP steg 0,4 % per kvartal i 3. kvartal (1,6 % annualisert), som er mer enn andre kvartals 0,3 % – et fristende stikk til de som hele tiden klager over den økonomiske virkningen av Brexit. Tjenester hadde en vekst på 0,4 % per kvartal, som er det samme som kvartalet før, anført av forretningstjenester og finans (opp 0,6 %). Spesielt hadde alle de fire viktigste tjenesteområdene[i] vekst, som de også hadde i andre kvartal. Men selv om den britiske veksten stadig drives av tjenestesektorene, fantes det også andre bidragsytere. De fire viktigste delsektorene innenfor produksjonen steg også, og fremstilling steg 1,0 %. Mens de foreløpige tallene ikke gir alt for mange detaljer (vi vil få vite mer om utgiftsdataene i neste publisering), trenger vi ikke å tenke på dette fra starten av neste år. ONS meldte at det vil komme to BNP-estimater per kvartal i stedet for dagens tre. Det «foreløpige» estimatet vil bli skjøvet tilbake to uker, mens det andre estimatet vil komme ut raskere, og det foreløpige estimatet vil ha utgiftsdata. For å kompensere for den lengre ventetiden vil ONS gi et månedlig BNP-estimat fra juli 2018 (som vil rapportere tallene fra mai).

På den andre siden av kanalen steg eurosonens BNP for 18. kvartal på rad, opp 0,6 % per kvartal i 3. kvartal (2,4 % annualisert) fra andre kvartals 0,7 %. Som i Storbritannia, har vi ikke mye å farge dataene med her heller (så langt har Østerrike, Belgia, Frankrike og Spania rapportert vekst i 3. kvartal), men det vi har passer med de andre tegnene på at eurosonen er inne i en langvarig vekst.

Også Asias fremvoksende økonomier går bra

Også i Asia avla flere økonomier fine BNP-tall. Kina hadde i 3. kvartal en vekst på 6,8 % på årsbasis, i tråd med forventningene. Tallene ble sluppet under den 19. partikongressen, som er Kinas største politiske begivenhet. Derfor sådde enkelte tvil om tallenes nøyaktighet (noe som media lenge har sagt). Selv om denne tvilen er forståelig, tror vi ikke at den kinesiske veksten er så mye lavere enn hva de offisielle tallene antyder. Data fra Kinas handelspartnere viser at Kinas økonomiske aktivitet ikke har stupt nevneverdig, så selv om de spesifikke tallene bør vurderes med skepsis (som alle tall fra et land vil bli, sett i lys av at det er umulig å måle økonomisk aktivitet nøyaktig), så går det neppe dårlig i Kina. Enda viktigere er det at veksten fortsatt er innenfor regjeringens målområde. Vi venter ikke store, uventede endringer i overskuelig fremtid, og heller ikke etter at partikongressen er avsluttet. Regjeringens hovedfokus er sosial stabilitet, og det betyr å støtte den økonomiske veksten etter behov.

I Korea økte BNP 3,6 % på årsbasis i 3. kvartal, mot andre kvartals 2,7 %. Den solide eksporten hadde en vekst på 1,4 % per kvartal, som er den raskeste veksten siden 2. kvartal 2010. Regionale spenninger har ikke hindret Sør-Koreas robuste økonomiske vekst og sterke aksjeavkastning i år. Hvis det hadde vært sannsynlig at det vil bryte ut krig, ville neppe det sørkoreanske aksjemarkedet, som ville bli det hardest rammede markedet, ha steget over 30 % så langt i år.[ii] Selv om turismen har falt, er forklaringen mer enn at Pyongyang rasler med sablene. Sør-Korea har vært i konflikt med Kina fordi førstnevnte er vertskap for et amerikansk missilforsvarssystem, og dermed har den kinesiske turismen til Korea tørket opp. Dette ser imidlertid ut til å være temporært, og har allerede begynt å bedre seg.

Ellers i Asia økte Taiwans BNP 3,1 % per år i 3. kvartal, opp fra 2,1 % i 2. kvartal. Selv om den innenlandske etterspørselen var solid (privatforbruket økte 1,9 %, mens importen akselererte til 6,5 %), var det eksporten som drev veksten. Eksporten hoppet fra 5,0 % i andre kvartal til 11,2 % i tredje kvartal takket være sterk etterspørsel etter elektroniske komponenter. Indonesia, som er Sørøst-Asias største økonomi, meldte om en BNP-vekst på 5,1 % per år, som er litt høyere enn andre kvartals 5,0 %. Husholdningenes forbruk økte med 4,9 % på årsbasis, som var det samme som andre kvartal, og analytikerne forklarte den økte handelen med bedre råvarepriser. Eksporten steg 17,3 % per år, mens importen steg 15,1 %. Dette er et stort sprang fra andre kvartals tall på henholdsvis 3,4 % og 0,5 %, men sprangets størrelse kan være påvirket av timingen av høstfestivalen. Uansett er den generelle trenden vekst.

Disse tallene gjelder juli til september, og forteller ikke noe om den fremtidige veksten. Det finnes imidlertid andre indikatorer, som Conference Board’s Leading Economic Index, som antyder at den globale veksten neppe vil stanse med det første. Totalt sett, er de økonomiske driverne som støtter dette bullmarkedet fortsatt positive, og blant annet derfor har vi positive forventninger til utviklingen i overskuelig fremtid.


[i] For referanse: Distribusjon, hoteller og restauranter; transport, lagring og kommunikasjon; forretningstjenester og økonomi; og offentlige og andre tjenester.

[ii] Kilde: FactSet per 9.11.2017. Avkastningen fra MSCI Korea Index med netto utbytte (30.12.2016 – 8.11.2017.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.