Fisher Investments Europe Limited
Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler
7. januar 2019

1. Generelt

Disse retningslinjene for personvern skisserer hvordan Fisher Investments Europe Limited bruker informasjon om enkeltpersoner («personer»). Dette inkluderer:

 • potensielle kunder, kunder og deres representanter
 • nettstedets brukere
 • forretningskontakter som arbeider med tjenesteleverandører og forhandlere, og
 • personer som aksepterer å delta i markedsundersøkelser.

Fisher Investments Europe Limited med datterselskaper gjør forretninger under ulike handelsnavn i ulike land, som Fisher Investments België, Fisher Investments España, Fisher Investments France, Fisher Investments Italia, Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Norden og Fisher Investments UK (som i disse retningslinjene samlet omtales som «Fisher Investments Europe»). For ytterligere informasjon om Fisher Investments Europes avdelingsnavn og registreringer, henviser vi til delen «Juridisk informasjon» i bunnen av gjeldende nettsted for Fisher Investments Europe.

Fisher Investments Europe legger vekt på personvern, og vil kun benytte informasjon som kan identifisere personer («personopplysninger») i henhold til disse retningslinjene. Disse retningslinjene gjelder for alle Fisher Investments Europes nettsteder og interaksjoner.

Fisher Investments Europe kan kontaktes vedrørende disse retningslinjene ved å bruke følgende opplysninger:

Fisher Investments Europe Limited
Att: Head of Compliance
2nd Floor, 6-10 Whitfield Street
London W1T 2RE
Storbritannia
privacy@fisherinvestments.co.uk
+44 0800 144 4731

Personvernansvarlig hos både Fisher Investments Europe og morselskapet Fisher Investments kan kontaktes ved å bruke følgende opplysninger:

Frank Nies, Data Protection Officer
Fisher Investments
5525 NW Fisher Creek Drive
Camas, Washington 98607
USA
f.nies@fi.com
+1 650 851 3334

2. Personopplysninger som brukes av Fisher Investments Europe

Fisher Investments Europe bruker følgende personopplysninger for følgende personkategorier:

Potensielle kunder, kunder og deres representanter

 • Fisher Investments Europe bruker personers navn, adresse og e-postadresse levert av tredjeparts listeleverandører for å gi tilbud om Fisher Investments Europes informasjonsmateriell. Disse personopplysningene kan komme fra offentlige kilder og/eller de nevnte leverandørenes egne databaser.
 • Fisher Investments Europe bruker navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kapitalnivåkategori for personer som avgir slik informasjon når de ber om informasjonsmateriell fra Fisher Investments Europe, og når de uttrykker interesse for Fisher Investments Europes tjenester.
 • Når personer ber Fisher Investments Europe om å gi en vurdering av egnethet og en investeringsstrategianbefaling og/eller kontraherer Fisher Investments Europe som diskresjonær investeringsforvalter, bruker Fisher Investments Europe personopplysningene som personene avgir direkte, inklusive:
  • Informasjon avgitt i den konfidensielle kundeprofilen
  • Informasjon avgitt i den konfidensielle kundeavtalen, kontoutskrifter, kontoåpningsdokumenter for Fisher Investments Europe og/eller depotinstrukser og andre instruks- eller mandatskjemaer relatert til Fisher Investments Europes diskresjonære investeringsforvaltningstjenester
  • Informasjon som er avgitt personlig eller per telefon til en tilknyttet agent eller en ansatt representant for Fisher Investments Europe, inkludert informasjon som Fisher Investments Europe fra tid til annen kan be om i forbindelse med leveranse av tjenester til denne personen
 • Til vurdering av egnethet og utforming av en investeringsstrategianbefaling, samt løpende vurdering av egnethet for kundene, bruker Fisher Investments Europe informasjon personene har avgitt om sin mentale og fysiske helse («helsedata»), og også i forbindelse med selskapets egen vurdering av personens forventede levealder, med mulige innvirkninger på tidshorisonten for personens investeringer.
 • Fisher Investments Europe er i henhold til Storbritannias Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017, EU-direktiv 2015/849 av 20. mai 2015 om forebygging av bruk av det finansielle systemet til pengevask eller terrorfinansiering («AML-direktivet»), lokale lover som implementerer AML-direktivet og andre gjeldende lover og regler mot pengevask (samlet «AML-lover»), pålagt å utføre identitetskontroll, sanksjonskontroll og kontroll relatert til pengevask og terrorfinansiering. I henhold til dette bruker Fisher Investments Europe Limited navnet, fødselsdatoen og adressen som personer har oppgitt for å bli kunde av Fisher Investments Europe til kontroller relatert til pengevask og sanksjoner ved bruk av en tredjeparts tjenesteleverandør. Dette vil kunne frembringe informasjon relatert til straffedommer eller forbrytelser.
 • Fisher Investments Europe er i henhold til Storbritannias Financial Conduct Authority’s («FCA») Systems and Controls Rules og EU-direktiv 2014/65/EU om markedene for finansielle instrumenter («MiFID II») pålagt å foreta opptak av telefonsamtaler relatert til aktiviteter vedrørende finansielle instrumenter. I henhold til dette vil visse telefonsamtaler mellom den enkelte personen og Fisher Investments Europe bli tatt opp, inklusive samtaler mellom kunden og dennes investeringsrådgiver hos Fisher Investments Europe.

Nettstedets brukere

 • Fisher Investments Europe vil kunne plassere annonser på publiseringssteder på nett eller i e-postinnhold, enten direkte via publiseringsstedet eller via en tredjepart. Som konsekvens av at personer interagerer med reklameinnhold, vil annonsetjeneselskapene samle inn personenes domenetype, IP-adresser og klikkestrømdata.
 • Fisher Investments Europes nettsteder benytter informasjonskapsler (cookies) og annen nettbasert sporingsteknologi som samler inn informasjon om historikk og vaner for nettsurfing (samlet omtalt som «cookies» i disse retningslinjene). For ytterligere informasjon henviser vi til retningslinjene for cookies i kapittel 9.

Forretningskontakter hos tjenesteleverandører og forhandlere:

 • Ved kontakt med tjenesteleverandører og forhandlere får Fisher Investments Europe informasjon om forretningskontakten, som navn, tittel, adresse, telefon- og faksnummer og e-postadresse.

Personer som aksepterer å delta i markedsundersøkelser:

 • Når personer aksepterer å delta i markedsundersøkelser, bruker Fisher Investments Europe informasjonen om personens preferanser relatert til markedsføring, investeringer og tjenester. Disse dataene leveres direkte fra personen til Fisher Investments Europe eller til en tredjeparts tjenesteleverandør engasjert av Fisher Investments Europe for å foreta slike markedsundersøkelser.

3. Fisher Investments Europes bruk av personopplysninger

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger som følger, basert på de juridiske grunnlagene som er angitt i tabellen nedenfor.

Formål hvor Fisher Investments Europe bruker personopplysninger

Rettslig grunnlag som Fisher Investments Europe bygger på

Til å vurdere egnethet og utforme en anbefalt investeringsstrategi

Dette inkluderer å gi en økonomisk analyse.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette fordi det er nødvendig for å kunne lage en kontrakt hvor vedkommende person er part, eller for å ta nødvendige skritt før personen kan inngå en kontrakt.

Fisher Investments Europe kan også bruke helsedata til dette formålet, hvis personene har samtykket til dette.

Til å levere diskresjonære investeringsforvaltningstjenester

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette fordi det er nødvendig for å kunne lage en kontrakt hvor vedkommende person er part.

Til verifisering av identitet

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette, hvis det kreves av regelverket mot pengevask (AML-reglene).

Til kontroller relatert til sanksjoner og pengevask

Fisher Investments Europe bruker navn, fødselsdato, og adresse til å kontroll relatert til sanksjoner, pengevask og terrorfinansiering. Dette vil kunne frembringe data om straffedommer eller forbrytelser.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette, hvis det kreves av regelverket mot pengevask (AML-reglene).

For å kunne tilby produkter og tjenester fra tredjeparter For å kunne tilby produkter og tjenester fra tredjeparter, vil Fisher Investments Europe kunne bruke personopplysninger til dette fordi det er nødvendig for å kunne lage en kontrakt hvor vedkommende person er part, eller for å ta nødvendige skritt før personen kan inngå en kontrakt.

Til opptak av telefonsamtaler

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette, hvis det kreves for å oppfylle FCA- og MiFID II-kravene.

Til direkte markedsføring

Dette inkluderer utsending av post og e-post til personer på lister som er leid inn fra tredjeparts forhandlere. Det inkluderer også oppfølging og utsending av reklamemateriell via e-post, telefon eller post til personer som ba om informasjonsmateriell og løpende innsikt i finansielle forhold og Fisher Investments Europes tjenester innen investeringsforvaltning.

 

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til markedsføring til personer på lister, hvis personene har samtykket til dette.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til markedsføring til personer som har bedt om informasjonsmateriell og løpende informasjon fra Fisher Investments Europe, hvis personene har samtykket til dette.

I tillegg kan Fisher Investments Europe bruke personopplysninger til markedsføring til personer som tidligere har bedt om informasjonsmateriell fra Fisher Investments Europe, da Fisher Investments Europe har en legitim interesse i å markedsføre sin virksomhet til slike interesserte personer.

Til optimalisering av markedsføringen

Dette inkluderer analyse av besøket på Fisher Investments Europes nettsted og antall klikk på sidene for å be om informasjonsmateriell. Det inkluderer også bruk av cookies for å vise Fisher Investments Europes nettannonser til personer som kan ha større tilbøyelighet til å være interessert.

Fisher Investments Europe samler verken inn eller mottar personopplysninger, inkludert IP-adresser, via sine cookies. Fisher Investments Europe kan bruke cookies til dette formålet, hvis personene har samtykket til dette.

Til markedsundersøkelser

Dette inkluderer gjennomføring av markedsundersøkelser for å spørre personer om deres preferanser relatert til markedsføring, investeringer og tjenester.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet, hvis personene har samtykket til dette.

Til arkivering

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette formålet for å overholde FCA-reglene, MiFID II-kravene og lokale lover som implementerer MiFID II, andre gjeldende lover og forskrifter om finansielle tjenester, EUs forordning for personvern (General Data Protection Regulation («GDPR»)), AML-lovene mot pengevask og andre gjeldende lover og forskrifter («gjeldende lovverk»).

I tillegg kan Fisher Investments Europe bruke personopplysninger til dette formålet ut over den lovpålagte arkiveringsperioden, da Fisher Investments Europe har en legitim interesse i å oppbevare data så lenge dette er tillatt, slik at Fisher Investments Europe kan håndheve og forsvare sine juridiske rettigheter.

Til deling av data med tilsyns- og politimyndigheter

Dette inkluderer deling av informasjon med FCA og lokale finanstilsyn, Storbritannias Information Commissioner's Office («ICO») og lokale datatilsyn, Storbritannias Financial Ombudsman Service og lokale tvisteløsningsorganer og/eller EU-kommisjonens Financial Dispute Resolution Network «FIN-NET»), Storbritannias Financial Intelligence Unit og lokale antihvitvaskingsorganer, og andre relevante tilsyns- og justismyndigheter, etter behov.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette, hvis det kreves av gjeldende lovverk.

Til overholdelse av Fisher Investments Europes forpliktelser i henhold til lover og forskrifter

Dette inkluderer en gjennomgang av personopplysninger i det Fisher Investments Europe utfører sine forretningsaktiviteter, inklusive overvåkning av rådgivningsprosessen, tilsyn med selskapets representanter og gjennomføring av selskapets compliance-plan.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette, hvis det kreves av gjeldende lovverk.

Til deling av data med domstoler

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette, da Fisher Investments Europe har en legitim interesse i å håndheve og forsvare sine juridiske rettigheter.

Til opplæring av internt personale

 

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette, da Fisher Investments Europe har en legitim interesse i å lære opp selskapets ansatte til å tilby best mulig service.

 

Til å kontakte tjenesteleverandører og forhandlere

Dette inkluderer å kontakte forretningskontakter hos tjenesteleverandører og forhandlere ved hjelp av deres forretningskontaktinformasjon, inkludert navn, tittel, telefonnummer og e-postadresse.

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette, da det er i selskapets legitime interesse i å kontakte sine tjenesteleverandører og forhandlere.

Til å hindre at personer blir kontaktet

 

Fisher Investments Europe kan bruke personopplysninger til dette, da Fisher Investments Europe har en legitim interesse i å avstå fra å kontakte personer som har bedt om ikke å bli kontaktet, eller som Fisher Investments Europe mener ikke bør kontaktes.

 

Der hvor Fisher Investments Europe har basert seg på sine «legitime interesser» som et juridisk grunnlag for et bestemt formål, har selskapet utført en «balansetest» for å sikre at personers rettigheter og interesser tas i betraktning når deres personopplysninger brukes. Ytterligere informasjon om balansetesten kan fås ved å kontakte personvernansvarlig hos Fisher Investments Europe.

Hvis personer ikke avgir personopplysninger

Hvis Fisher Investments Europe har behov for å samle inn personopplysninger for å oppfylle sine lovmessige forpliktelser, eller iht. vilkårene i en kontrakt mellom Fisher Investments Europe og en person, eller hvis en person forespør om å inngå en kontrakt, og personen ikke vil avgi disse dataene, vil Fisher Investments Europe kanskje ikke kunne tilby sine tjenester, med mulig kansellering av kontrakten som konsekvens. Likeledes, hvis en person ikke ønsker å avgi helsedata til formålene som er beskrevet ovenfor, vil Fisher Investments Europe kanskje ikke kunne tilby tjenestene, med mulig kansellering av kontrakten som konsekvens. Fisher Investments Europe vil i så fall varsle den pågjeldende personen. Hvis en person som ber om informasjonsmateriell og løpende informasjon ikke samtykker til å motta det samme, vil Fisher Investments Europe ikke kunne gi slikt materiell og informasjon.

4. «Personopplysninger av særlige kategorier» og data om domfellelser

«Personopplysninger av særlige kategorier» omfatter data som viser rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap. Det omfatter også genetiske data, biometriske data med entydig identifikasjon av et individ som formål, data om helse eller data om en persons seksualliv eller seksuelle legning.

Som nevnt ovenfor samler Fisher Investments Europe inn og bruker helsedata for å vurdere egnethet, med samtykke av den pågjeldende personen. I tillegg utfører Fisher Investments Europe kontroller relatert til sanksjoner og bekjempelse av pengevask for å overholde AML-lovene, som vil kunne frembringe data om straffedommer eller forbrytelser. Innsamling eller bruk av andre personopplysninger av særlige kategorier vil kun skje med samtykke fra den enkelte.

5. Fisher Investments Europes deling av personopplysninger

Hvem vil Fisher Investments Europe dele data med?

Fisher Investments Europe vil ikke selge eller stille personopplysninger til rådighet for tredjeparter.

Til formålene som nevnes i kapittel 3 ovenfor, kan Fisher Investments Europe dele innsamlede personopplysninger med:

 • Fisher Asset Management, LLC, som handler som «Fisher Investments», og er Fisher Investments Europes morselskap. Fisher Investments fungerer som leverandør av tjenester innen markedsføring, HR, finans, IT og juridiske støttetjenester, og fungerer også som under-investeringsforvalter for Fisher Investments Europe. Innenfor disse funksjonene, vil alle data som samles inn og brukes av Fisher Investments Europe, være tilgjengelige for Fisher Investments. Fisher Investments er lokalisert i USA. Derfor har Fisher Investments Europe etablert sikkerhetsforanstaltninger i form av modellklausuler med Fisher Investments som beskrevet nedenfor.
 • Fisher Investments Europe-autoriserte forhandlere, tjenesteleverandører, agenter og representanter. Disse organisasjonene er som følger:
  • Tilknyttede agenter for Fisher Investments Europe som markedsfører Fisher Investments Europes investeringsforvaltningstjenester og er underlagt MiFID II, FCA-reglene og annet gjeldende regelverk fra lokale finanstilsyn (samlet «finanslovgivning»). I henhold til finanslovgivningen kan tilknyttede agenter kun tilby disse tjenestene til Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europe har for tiden tilknyttede agenter i Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Sverige og Storbritannia, og samhandler med personer i både disse landene og Belgia og Norge. De tilknyttede agentene er registrert hos finanstilsynsmyndighetene i de landene hvor de samhandler med personer på vegne av Fisher Investments Europe.
  • Depotinstitutter og banker som oppbevarer personers investeringer forvaltet av Fisher Investments Europe, samt depotinstitutter, meglere og forhandlere som utfører handelsinstruksjoner for individuelle kunder av Fisher Investments Europe. Depotinstitutter og banker som oppbevarer personers aktiva, vil også ha et direkte kontraktsforhold med de personene som de besitter aktiva for. Disse depotinstituttene og bankene befinner seg generelt i EØS-området («EØS»), og normalt i det landet hvor personen bor, og er underlagt gjeldende finanslovgivning. Hvis en person begjærer en konto i et depotinstitutt i USA, vil Fisher Investments Europe kun overføre personopplysningene relatert til denne kontoen, hvis pågjeldende person gir sitt samtykke.
  • Leverandører av investeringsrelaterte forsikringsprodukter i Frankrike, Luxembourg og andre EØS-land som er underlagt gjeldende forsikrings- og/eller finanslovgivning.
  • Regulatory DataCorp, Inc. («RDC»), som foretar kontroller relatert til sanksjoner og antipengevask på vegne av Fisher Investments Europe, som beskrevet ovenfor i kapittel 3. RDC er lokalisert i USA. Derfor har Fisher Investments Europe etablert sikkerhetsforanstaltninger i form av modellklausuler med RDC, som beskrevet nedenfor.
  • Direktemarkedsføringsagenter og tjenesteleverandører, inklusive web-hoteller, som samler inn personopplysninger på vegne av Fisher Investments Europe fra personer som er interessert i Fisher Investment Europes informasjonsmateriell, leverandører av oppringningstjenester som følger opp med personer som har uttrykt interesse for Fisher Investments Europes informasjonsmateriell, tjenesteleverandører innen adressevask som sikrer at adresselister er nøyaktige og utsendelsestjenester som sender post til personer på vegne av Fisher Investments Europe. Disse agentene og tjenesteleverandørene kan være lokalisert både i og utenfor EØS, og Fisher Investments Europe har etablert sikkerhetsforanstaltninger i form av modellklausuler med de som er lokalisert utenfor EØS, som beskrevet nedenfor.
  • Leverandører av IT-sikkerhetstjenester, som for eksempel leverandører av internettbrannmur og malware-deteksjon. Disse leverandørene befinner seg generelt i USA. Derfor har Fisher Investments Europe sikret at de har etablert sikkerhetsforanstaltninger i form av modellklausuler, som beskrevet nedenfor, eller at de er Privacy Shield-sertifisert.
  • Leverandører av tredjeparts profesjonell rådgivning, som advokater og revisorer.
 • Tilsynsmyndigheter (for eksempel relevante data- og finanstilsynsmyndigheter) og justis- og rettslige myndigheter, som beskrevet ovenfor i kapittel 3.
 • Hvis Fisher Investments Europe selger, overfører eller fusjonerer deler eller hele sin virksomhet, eller forsøker å gjøre det, vil tredjeparter kunne motta personopplysninger.

Hvilke garantier finnes der hvor data overføres utenfor EØS?

Når data overføres til Fisher Investments, overføres personopplysninger til USA, hvor lovverket ikke gir den samme graden av databeskyttelse som landet hvor personen i utgangspunktet avga dataene. Fisher Investments Europe vil derfor foreta overføringen i henhold til EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler («modellklausuler»). EU-kommisjonen har bestemt at modellklausulene i tilstrekkelig grad ivaretar den enkeltes personvern og grunnleggende rettigheter og friheter, inklusive muligheter til å håndheve sine rettigheter. For mer informasjon om EUs standard personvernklausuler, henviser vi til https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Videre er noen av de tredjepartsleverandørene som behandler personopplysninger på vegne av Fisher Investments Europe, som beskrevet ovenfor, lokalisert i land utenfor EØS som EU-kommisjonen ikke mener har tilstrekkelig databeskyttelse. I disse tilfellene har Fisher Investments Europe iverksatt tiltak for å sikre at den enkeltes personopplysninger er tilstrekkelig beskyttet, blant annet ved at tredjepartsleverandøren inngår modellklausuler eller ved å sikre at tredjepartsleverandøren er sertifisert i henhold til EU-US Privacy Shield. Ta gjerne kontakt med Fisher Investments Europe ved hjelp av kontaktinformasjonen i kapittel 1 ovenfor, med spørsmål om sikkerhetstiltakene som er iverksatt for å beskytte personopplysninger ved overføring utenfor EØS (inkludert hvordan du får en kopi eller konsulterer disse sikkerhetstiltakene).

6. Samtykke

I henhold til gjeldende personvernlovgivning, kan personer som samtykker til Fisher Investments Europes bruk av deres personopplysninger når som helst kontakte Fisher Investments Europe for å si at de trekker tilbake samtykket, og at de ikke ønsker sine personopplysninger brukt til disse formålene. Den enkelte kan gjøre det ved å kontakte Fisher Investments Europe ved hjelp av opplysningene i kapittel 1 ovenfor.

Når det gjøres, bør den enkelte:

 • sikre at fullstendig navn og adresse og/eller e-postadresse er angitt nøyaktig på samme måte som det opprinnelig ble avgitt til Fisher Investments Europe for å unngå eventuell forveksling med en annen person, og
 • sørge for at de spesifikke bruksområdene som samtykket trekkes tilbake for, er spesifisert. Anvendelsene som Fisher Investments Europe bruker samtykke til, er beskrevet i kapittel 3 ovenfor.

Personer kan også avmelde seg fra direkte e-postmarkedsføring via Fisher Investments Europes elektroniske skjema på https://www.fisherinvestments.com/no-no/avmeld.

7.   Den enkeltes rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning kan den enkelte håndheve rettighetene i forhold til de personopplysningene som Fisher Investments Europe har om dem.

Den enkeltes rettigheter i henhold til gjeldende lovverk kan omfatte tilgang til personopplysningene som Fisher Investments Europe behandler om den enkelte, rett til å få disse personopplysningene korrigert eller slettet, rett til å begrense behandlingen av den enkeltes personopplysninger, samt rett til dataportabilitet. Der Fisher Investments Europe har fått samtykke til behandling av personopplysninger, har den enkelte når som helst rett til å trekke samtykket tilbake. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen som har skjedd på basis av samtykket før dette ble trukket tilbake. Personer kan også når som helst motsette seg behandling av personopplysninger som er basert på Fisher Investments Europes legitime interesser. Der Fisher Investments Europe behandler personopplysninger for å foreta direkte markedsføring, har den enkelte når som helst rett til å motsette seg en slik behandling, inklusive for profileringsformål, i den grad dette er relatert til den direkte markedsføringen. Hvis en person motsetter seg behandling relatert til direkte markedsføring, vil Fisher Investments Europe ikke lenger behandle denne personens personopplysninger i forbindelse med slike formål.

For å utøve disse rettighetene må den enkelte kontakte Fisher Investments Europe ved hjelp av kontaktinformasjonen angitt i kapittel 1 ovenfor. Når dette gjøres må den enkelte sikre at fullstendig navn og adresse og/eller e-postadresse er angitt nøyaktig på samme måte som det opprinnelig ble avgitt til Fisher Investments Europe for å unngå eventuell forveksling med en annen person. Hvis en person ikke er tilfreds med måten Fisher Investments Europe håndterer begjæringen, kan de klage til tilsynsmyndighetene i sitt hjemland.

8. Sikkerhet

Fisher Investments Europe legger vekt på å sikre at personopplysninger er trygge. For å hindre uautorisert tilgang eller utlevering, har Fisher Investments Europe etablert egnede fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å ta vare på og sikre innsamlede personopplysninger. Fisher Investments Europe bruker kryptering ved innsamling og overføring av sensitive data.

9. Cookies

For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan håndtere de, vennligst klikk her.

En cookie (informasjonskapsel) er en liten tekstfil med et identifikasjonsmerke som opprettes og lastes ned til en brukers datamaskin (eller en annen enhet) når den tilkobles et nettsted som bruker cookies. Cookies gjør at nettstedet, blant annet, kan lagre og hente frem informasjon om brukerens aktiviteter på nett, vaner med hensyn til nettsurfing eller brukerens datamaskin (eller en annen enhet), og avhengig av hvilken informasjon de inneholder og måten en bruker anvender datamaskinen (eller en annen enhet) på, kan de brukes til å gjenkjenne brukeren. 

Cookies kan kategoriseres i henhold til hvem som plasserer dem:

 • Førsteparts cookies: Denne typen cookie lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) fra en datamaskin eller et domene som styres av eieren av et nettsted som man ber om tjenester fra.
 • Tredjeparts cookies: Denne typen cookies lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) fra en server eller et domene som ikke styres av eieren av et nettsted, men av en annen enhet som kan ønske dataene som innhentes via cookies.

Cookies kan også kategoriseres etter hvor lenge de varer:

 • Sesjonscookies: Denne typen cookies er laget for å samle inn og lagre data mens brukeren er tilkoblet et nettsted. De blir ofte brukt til å lagre informasjon i løpet av et besøk på nettstedet (f.eks. hvilken konto brukeren er logget inn på). Så snart brukeren forlater nettstedet, slettes sesjonscookiene.
 • Varige cookies: Disse cookiene lagrer data på brukerens datamaskin (eller en annen enhet) i henhold til den varigheten som er angitt i cookiefilen, som bestemmes av enheten som kontrollerer cookien, og kan spenne over et tidsrom på alt fra fem minutter til flere år, eller til brukeren sletter dem manuelt.

Endelig kan cookies kategoriseres etter hvilken funksjon de har. Fisher Investments Europe bruker følgende typer av første- og tredjeparts cookies:

1. Funksjonscookies

Fisher Investments Europe bruker funksjonscookies for å holde oversikt over om en bruker har samtykket til å ha andre typer cookies plassert på sin datamaskin (eller en annen enhet) og, dersom brukeren har samtykket, å registrere når dette samtykket ble gitt. Funksjonscookies samler ikke inn noen personopplysninger.  Å tillate funksjonscookies kan være nødvendig for å få tilgang til alt innholdet på nettsiden.

2. Personaliseringscookies

Personaliseringscookies tillater et nettsted å huske informasjon som endrer sidens utseende eller atferd, så som f.eks. det valgte språket som siden vises på.

3. Analysecookies

Analysecookies analyserer nettstedsstatistikk og hva brukerne gjør på Fisher Investments Europes nettsteder, og gjør det mulig for Fisher Investments Europe å måle antall besøkende på nettstedet, samt å måle og analysere hva brukerne foretar seg på siden. Denne informasjonen blir brukt til å forbedre Fisher Investments Europes nettsteder og produktene eller tjenestene som tilbys.

4. Atferdscookies

Fisher Investments Europe bruker reklamer på ulike nettsteder ved hjelp av tredjeparts selskaper. Hvis en bruker besøker Fisher Investments Europes nettsted eller klikker på en av Fisher Investments Europes reklamer, vil atferdscookies bli plassert på brukerens datamaskin (eller en annen enhet). Atferdscookies gjør det mulig for Fisher Investments Europe å administrere og optimalisere selskapets digitale markedsføring (for eksempel bannerannonser, sider som tilbyr informasjonsbrosjyrer, e-postkampanjer osv.). Atferdscookies kan brukes til å bygge opp en brukerprofil for å gi brukerne innhold som er mer relevant for deres interesser. De tilpasser annonser og innhold som brukerne ser på andre nettsteder basert på deres surfevaner, inklusive hvordan brukerne navigerer på Fisher Investments Europes websider og andre sider som brukeren besøker, samt hvordan brukeren interagerer med nettreklame.

Fisher Investments Europe bruker tredjeparts personaliserings-, analyse- og atferdscookietjenester levert av de nedenfor angitte selskapene, og disse selskapene vil kunne ha adgang til informasjonen som er samlet inn av cookiene. Du kan finne mer informasjon om disse informasjonskapslene her.

Tredjeparts cookies

 • Adobe Analytics
 • Adobe Marketing Cloud ID Service
 • DoubleClick Floodlight
 • Facebook Pixel
 • Google Adwords
 • Google Universal Analytics
 • Pingdom
 • Selligent
 • Tealium

10. Administrasjon av cookies

En bruker kan administrere preferansene for Fisher Investments Europes nettsted ved å bruke Fisher Investments Europes online-verktøy for cookiespreferanser .

Enkelte nettlesere har en innstilling for «Ingen sporing» som lar brukere sende et signal til nettsteder de besøker om at brukeren ikke ønsker å bli sporet. Fisher Investments Europes nettsteder vil kanskje ikke reagere på disse signalene.

11. Hvor lenge Fisher Investments Europe beholder dataene

Informasjon om personer som er kunder av Fisher Investments Europe (som betyr enhver person som har mottatt anbefaling av investeringsstrategi eller har beholdt Fisher Investments Europe som diskresjonær investeringsforvalter) beholdes så lenge kundeforholdet varer pluss ti år for at Fisher Investments Europe skal kunne oppfylle sine plikter i henhold til gjeldende finanslovgivning, samt for å kunne håndheve eller forsvare sine juridiske rettigheter. Imidlertid vil informasjon knyttet til pensjonsoverføringer bli beholdt på ubestemt tid iht. hva som kreves av gjeldende finanslovgivning. Informasjon om ID-bekreftelse og sanksjoner og kontroller for å hindre pengevask beholdes så lenge kundeforholdet varer pluss fem år for at Fisher Investments Europe skal kunne oppfylle arkiveringsforpliktelsene iht. gjeldende AML-lover mot pengevask. Opptak av telefonsamtaler beholdes i en periode på fem år for at Fisher Investments Europe skal tilfredsstille sine arkiveringsforpliktelser iht. gjeldende finanslovgivning. Informasjon om personer vil bli beholdt i en periode på fem år fra datoen hvor den pågjeldende aksepterte direkte markedsføringen eller frem til den pågjeldende krever førtidig sletting av sin informasjon. Der en person har gitt samtykke til at deres informasjon holdes av selskapet for å motta løpende informasjon og kunnskap (abonnement) fra selskapet, vil informasjonen deres bli beholdt inntil de avmelder seg, med mindre de ikke fikk en regelmessig mulighet til avmelding. I så fall beholdes informasjonen i fem år fra samtykket. I enkelte tilfeller kan slike generelle holdeperioder forlenges til inntil 10 år for enkelte personer som er inne i mer avanserte diskusjoner med Fisher Investments Europe, eller som har hatt regelmessige samhandlinger eller møter med Fisher Investments Europe om selskapets investeringsforvaltningstjenester, med mindre personen begjærer tidligere sletting av sin informasjon. Opplysninger som samles inn for å gjennomføre markedsundersøkelser, oppbevares i opptil to år etter en slik undersøkelse, med mindre den pågjeldende ber om tidligere sletting av sin informasjon. Kontaktinformasjon for forhandlere/tjenesteleverandører og kontaktinformasjon for personer på sperrelister (dvs. navn, adresse, e-postadresse og/eller telefonnummer) beholdes på ubestemt tid.

12. Spørsmål og klager

Personer som har spørsmål eller klager i forhold til Fisher Investments Europes personvernpraksis oppfordres av Fisher Investments Europe om å ta kontakt ved hjelp av kontaktinformasjonen i kapittel 1 ovenfor. Personer har også rett til å  klage til datatilsynet hvis de mener Fisher Investments Europe har overtrådt personvernlovgivningen. Spesifikt kan denne klagen rettes til datatilsynet i landet hvor personen normalt bor, normalt arbeider eller landet hvor personen mener overtredelsen fant sted.

13. Endringer av retningslinjene for personvern og cookies

Fra tid til annen kan Fisher Investments Europe bruke personopplysninger til nye ting som ikke er forutsett i disse retningslinjene, i den grad det tillates av loven. Hvis selskapets praksis mht. personopplysninger skulle endre seg i fremtiden, vil Fisher Investments Europe publisere endringen av retningslinjene på https://www.fisherinvestments.com/no-no/personvern og varsle personer om disse endringene, samt gi mulighet for å si nei eller avmelde seg fra disse nye bruksområdene.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.