Fisher Investments Europe
Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler (cookies)

Sist oppdatert: Februar 2023

1. Generelt

Disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler (disse «retningslinjene») overholder bestemmelsene i personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) og beskriver hvordan Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, under handelsnavnet Fisher Investments Europe, og selskapets datterselskap (samlet kalt « selskapet»), bruker personopplysninger om fysiske personer (« enkeltpersoner»). Disse inkluderer

 • potensielle kunder, kunder og deres representanter
 • nettstedets brukere
 • forretningskontakter som arbeider med tjenesteleverandører og forhandlere, og
 • personer som aksepterer å delta i markedsundersøkelser

I disse retningslinjene viser «personopplysninger» til enhver informasjon om identifiserte eller identifiserbare enkeltpersoner. Selskapet forplikter seg til å overholde personvernet og vil kun bruke enkeltpersoners personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene.

Selskapet kan kontaktes vedrørende disse retningslinjene via følgende kontaktinformasjon:

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl,
trading as Fisher Investments Europe
Attn: Data Protection Officer
2a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
privacy@fisherinvestments.lu
+352 2786 7320

2. Typer personopplysninger

Selskapet bruker følgende typer personopplysninger for følgende personkategorier:

a. Potensielle kunder, kunder og deres representanter:
 • Selskapet bruker enkeltpersoners navn, adresse og e-postadresse levert av tredjeparts listeleverandører for å gi tilbud om selskapets informasjonsmateriell. Disse personopplysningene kan komme fra offentlige kilder og/eller de nevnte leverandørenes egne databaser.
 • Selskapet bruker navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kapitalnivåkategori for enkeltpersoner som avgir slike opplysninger når de ber om informasjonsmateriell fra selskapet, og når de uttrykker interesse for selskapets tjenester.
 • Når personer ber selskapet om å gi en vurdering av egnethet, en anbefaling om investeringsstrategi eller en anbefaling om forsikringsfullmakt og/eller engasjerer selskapet som diskresjonær investeringsforvalter eller forsikringsmegler, bruker selskapet personopplysningene som enkeltpersonene gir direkte, inkludert
  • personopplysninger avgitt i den konfidensielle kundeprofilen
  • personopplysninger avgitt i kundeavtalen, kontoutskrifter, kontoåpningsdokumenter for depotinstrukser, abonnementsdokumenter for forsikringspolise og andre instruks- eller fullmaktsskjemaer relatert til selskapets diskresjonære investeringsforvaltningstjenester eller forsikringsmeglingstjeneste
  • personopplysninger gitt til ansattrepresentanter for selskapet personlig og via telefon, inkludert informasjon som selskapet på ethvert tidspunkt måtte be om i forbindelse med leveranse av tjenester til denne personen
 • For å vurdere egnethet og utforming av en anbefaling for investeringsstrategi eller forsikringsfullmakt, samt løpende vurdering av egnethet for kundene, bruker selskapet informasjonen enkeltpersonene har avgitt om deres mentale og fysiske helse («helsedata»), og også i forbindelse med selskapets egen vurdering av personens forventede levealder, og mulige virkninger for tidshorisonten for personens investeringer.
 • Selskapet er i henhold til EU-direktiv 2015/849 av 20. mai 2015 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle systemet i forbindelse med hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme og andre gjeldende lover og regler mot hvitvasking av penger (samlet kalt «AML-lover») pålagt å utføre identitetskontroll, sanksjonskontroll og kontroll relatert til hvitvasking og terrorfinansiering. I henhold til dette bruker selskapet navnet, fødselsdatoen og adressen som personen oppga for å bli kunde hos selskapet, til kontroller relatert til hvitvasking og sanksjoner ved bruk av en tredjeparts tjenesteleverandør. Dette vil kunne avsløre informasjon relatert til straffedommer eller forbrytelser.
 • Selskapet er i henhold til direktiv om markeder i finansielle instrumenter 2014/65/EU («MiFID II») og kommisjonsdelegert forskrift (EU) 2017/565 («CDR 2017/565») pålagt å gjøre opptak av telefonsamtaler som er relatert til aktiviteter knyttet til finansielle instrumenter. Følgelig vil det gjøres opptak av visse telefonsamtaler mellom enkeltpersoner og selskapet.
 • Der en organisasjon eller en annen juridisk enhet ønsker å bli eller blir en kunde, bruker selskapet forretningskontaktinformasjon og annen identifiserende informasjon om enkeltpersonene som representerer organisasjonen eller den juridiske enheten i kontakten med selskapet.

b. Nettstedets brukere:

 • Selskapet vil kunne plassere annonser på utgiveres nettsteder eller i e-postinnhold, enten direkte via utgiveren eller via en tredjepart. Som konsekvens av at personer samhandler med reklameinnhold, vil annonsetjenerselskapene samle inn personenes domenetype, IP-adresse og klikkestrømdata.
 • Selskapets nettsteder benytter informasjonskapsler (cookies) og annen nettbasert sporingsteknologi slik som piksler, tagger og skjulte sporingsbilder som samler inn informasjon om enkeltpersoners historikk og vaner for nettsurfing (samlet omtalt i disse retningslinjene som «informasjonskapsler»). Du finner mer informasjon iavsnitt 8 

c. Forretningskontakter hos tjenesteleverandører og leverandører:

 • Ved kontakt med tjenesteytere og leverandører får selskapet informasjon om enkeltpersoner som representerer tjenesteleverandøren eller leverandøren, deriblant navn, tittel, adresse, telefon- og faksnummer og e-postadresse.

d. Personer som samtykker til å delta i markedsundersøkelser:

 • Når personer samtykker til å delta i markedsundersøkelser, bruker selskapet informasjonen om personens preferanser relatert til markedsføring, investeringer og tjenester. Disse dataene leveres direkte fra enkeltpersonen til selskapet eller til en tredjeparts tjenesteleverandør engasjert av selskapet for å foreta slike markedsundersøkelser.

3. Bruk av personopplysninger

 • Formål og rettslig grunnlag

Selskapet behandler personopplysninger til følgende formål, basert på de juridiske grunnlagene som er angitt i tabellen nedenfor.

Formål som selskapet bruker personopplysninger til

Selskapets rettslige grunnlag

For å vurdere egnethet og utforme en anbefalt investeringsstrategi eller en anbefalt forsikringsfullmakt

Dette inkluderer å gi en økonomisk analyse.

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette fordi det er nødvendig for å kunne lage en kontrakt hvor enkeltpersonen er part, eller for å ta nødvendige skritt i forbindelse med forespørselen før enkeltpersonen kan inngå en kontrakt.

Selskapet kan også bruke helsedata til dette formålet der hvor enkeltpersonene har samtykket til dette.

For å levere diskresjonære investeringsforvaltningstjenester eller forsikringsmeglingstjenester

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formålet fordi det er nødvendig for å kunne lage en kontrakt hvor enkeltpersonen er part.

I noen tilfeller har selskapet en berettiget interesse av å bruke en enkeltpersons personopplysninger til dette formålet, for eksempel for å kommunisere med representanter for en organisasjonskunde eller når en kunde tar med seg en gjest til et selskapsarrangement.

For å tilby og koordinere tredjepartsprodukter eller -tjenester som utfyller selskapets tjenester

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette fordi det er nødvendig for å kunne lage en kontrakt hvor enkeltpersonen er part, eller for å ta nødvendige skritt i forbindelse med forespørselen før enkeltpersonen kan inngå en kontrakt.

I forbindelse med direkte markedsføring

Dette inkluderer utsending av post og e-post til enkeltpersoner på lister som er leid inn fra tredjeparts listeleverandører. Det inkluderer også oppfølging og utsending av reklamemateriell via e-post, telefon eller post til enkeltpersoner som har bedt om informasjonsmateriell og løpende innsikt i finansielle og investeringsmessige forhold og tilknyttede tjenester.

Selskapet kan bruke personopplysninger til markedsføring til enkeltpersoner hvor enkeltpersonene har samtykket til dette.

I tillegg kan selskapet der det har berettiget interesse av å markedsføre tjenestene sine, bruke personopplysninger til markedsføring overfor: (i) enkeltpersoner som tidligere har bedt om informasjonsmateriell fra selskapet eller selskapets datterselskap (samlet kalt « Fisher-gruppen»); og (ii) enkeltpersoner som representerer potensielle organisasjonskunder.

For å optimalisere markedsføringen

Dette inkluderer analyse av besøk på selskapets nettsteder og antall klikk på sidene for å be om informasjonsmateriell. Det inkluderer også bruk av informasjonskapsler for å vise selskapets nettannonser til personer som kan ha større tilbøyelighet til å være interessert.

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formålet der hvor enkeltpersonene har samtykket til dette.

I tillegg, gitt selskapets legitime interesse i å promotere forretningsvirksomheten sin, kan selskapet bruke personopplysninger til å markedsføre til andre med lignende interesser som enkeltperson.

For å gjennomføre markedsundersøkelser

Dette inkluderer gjennomføring av markedsundersøkelser for å spørre enkeltpersoner om deres preferanser relatert til markedsføring, investering og tjenester.

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formålet når enkeltpersonene har samtykket til slik bruk.

I tillegg kan selskapet også bruke enkelte personopplysninger til dette formålet fordi det er i selskapets berettigede interesse å invitere enkeltpersoner til å delta i markedsundersøkelser.

For å kontakte enkeltpersoner henvist til selskapet

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formålet fordi det er i selskapets berettigede interesse å kontakte enkeltpersoner som tillot den henvisende part å gi personopplysningene deres til selskapet.

For å måle porteføljeutvikling

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formålet fordi selskapet har en berettiget interesse av å måle porteføljeutviklingen.

For å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til gjeldende lovverk

Dette omfatter å overvåke rådgivningsprosessen, oppbevare opptak av telefonsamtaler, kontrollere identiteten til enkeltpersoner og ilegge sanksjoner og utføre kontroller mot hvitvasking av penger, noe som kan avsløre opplysninger om straffedommer eller lovbrudd.

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formålet for å overholde gjeldende lover og regler for finansielle tjenester og forsikring (inkludert, uten begrensning, MiFID II, CDR 2017/565 og lover og regelverk for Commission de Surveillance du Secteur FinancierCommissariat aux Assurances («lover om finansielle tjenester»), AML-lover og andre gjeldende lover og forskrifter (samlet kalt «gjeldende lov»).

I tillegg kan selskapet bruke personopplysninger til dette formålet ut over den lovpålagte arkiveringsperioden, da det er i selskapets berettigede interesse å oppbevare data så lenge dette er tillatt, slik at selskapet kan håndheve og forsvare sine juridiske rettigheter.

For å dele data med tilsyns- og politimyndigheter

Dette innbefatter deling av informasjon med Commission de Surveillance du Secteur Financier, Commissariat aux Assurances, National Data Protection Commission, Luxembourg Inland Revenue, andre gjeldende regulatoriske og rettshåndhevende organer og lignende myndigheter og organer i Fisher-gruppen, der det er nødvendig.

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette der det kreves av gjeldende lovverk.

For å dele data med domstoler

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formålet fordi selskapet har en berettiget interesse av å håndheve og forsvare sine juridiske rettigheter.

For opplæring, oppfølging og veiledning av egne ansatte

Dette inkluderer opplæring og veiledning av ansatte, opptak og overvåkning av visse telefonsamtaler, telefonsvarere, og andre datamaskin- eller telekommunikasjonsaktiviteter.

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formålet fordi selskapet har en berettiget interesse av å lære opp og veilede sine ansatte og tilby de beste mulige tjenestene.

For å ha kontakt med tjenesteytere og leverandører

Dette inkluderer å utføre betalinger og kontakte forretningskontakter hos tjenesteytere og leverandører ved hjelp av deres forretningskontaktinformasjon.

Selskapet kan bruke personopplysninger til dette formålet på grunn av sin berettigede interesse av å ha kontakt med sine tjenesteytere og leverandører.

For å hindre at personer blir kontaktet

Selskapet kan bruke begrensede personopplysninger til dette fordi det er i selskapets berettigede interesse å avstå fra å kontakte personer som har bedt om ikke å bli kontaktet, eller som selskapet mener ikke bør kontaktes.

For å forbedre sikkerheten i selskapets kontorer

Dette omfatter bruk av videoovervåkingsutstyr.

Selskapet kan bruke begrensede personopplysninger til dette formålet fordi selskapet har en berettiget interesse av å holde kontorene sikre.

Der hvor selskapet har basert seg på sine «berettigede interesser» som juridisk grunnlag for et bestemt formål, har selskapet utført en «balansetest» for å sikre at enkeltpersoners rettigheter og interesser tas i betraktning når deres personopplysninger brukes. Ytterligere informasjon om balansetesten kan fås ved å kontakte personvernansvarlige hos selskapet.

b. Hvis personer ikke avgir personopplysninger

Der selskapet har behov for å samle inn personopplysninger for å oppfylle sine lovmessige forpliktelser eller i henhold til vilkårene i en kontrakt eller på forespørsel før inngåelse av en kontrakt og personen ikke ønsker å avgi slike data, vil selskapet kanskje ikke kunne tilby sine tjenester, og dermed måtte kansellere kontrakten. Dersom en person ikke ønsker å avgi helsedata for de formålene som er beskrevet over, vil selskapet kanskje ikke kunne tilby tjenestene, og vil kunne måtte kansellere kontrakten. Selskapet vil varsle enkeltpersonen det gjelder, hvis dette er tilfellet. Hvis en enkeltperson som ber om informasjonsmateriell og løpende informasjon, ikke samtykker til å motta slik informasjon, vil selskapet ikke kunne gi slikt materiell og informasjon.

4. Deling av personopplysninger

a. Hvem vil selskapet dele personopplysninger med?

Selskapet vil ikke selge eller stille personopplysninger til rådighet for tredjeparter.

Til formålene som nevnes i avsnitt 3 over, kan selskapet dele innsamlede personopplysninger med følgende:

 • Selskaper i Fisher-gruppen, inkludert
  • Fisher Investments («FI»), Fisher Investments Europes morselskap i USA
  • Fisher Investments Europe Limited, under handelsnavnet Fisher Investments UK («FI UK»), et heleid datterselskap til FI i Storbritannia; og
  • Fisher Investments Ireland Limited («FII»), et heleid datterselskap til FI i EU

FI, FI UK og/eller FII («outsourcede Fisher-selskap») fungerer som tjenesteleverandører av markedsføring, menneskelige ressurser, finans, informasjonsteknologi, juridiske støttetjenester og understyring av handelsfunksjoner til selskapet. I egenskap av dette kan de outsourcede Fisher-selskapene ha tilgang til personopplysninger som innhentes og brukes av selskapet.

  • Leverandører, tjenesteleverandører, kontraktører og representanter som er godkjent av selskapet. Disse organisasjonene er som følger:
    • Depotinstitutter som har i forvaring kunders investeringer som forvaltes av selskapet, samt depotinstitutter, meglere og forhandlere som utfører handelsinstruksjoner for kunder av selskapet. Depotinstitutter som besitter kunders aktiva, vil også ha et direkte kontraktsforhold med hver kunde. Slike depotinstitutter befinner seg generelt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS») og er underlagt gjeldende lover for finansielle tjenester. Hvis en person begjærer en konto i et depotinstitutt i USA, vil selskapet kun overføre personopplysningene relatert til denne kontoen hvis pågjeldende person gir uttrykkelig samtykke.
    • Regulatory DataCorp, Inc. og Tracesmart Ltd. som foretar kontroller relatert til sanksjoner og tiltak rettet mot hvitvasking på vegne av selskapet, som beskrevet ovenfor i  avsnitt 3.
    • Tilbydere av informasjonsteknologi og sikkerhet, for eksempel leverandører av kommunikasjonstjenester, Internett-brannmurer og deteksjon av skadelig programvare.
    • Markedsføringstjenesteleverandører, inkludert web-hoteller, som samler inn personopplysninger på vegne av selskapet fra personer som er interessert i selskapets informasjonsmateriell, sosiale medier, tjenesteleverandører innen adressevask som sikrer at adresselister er nøyaktige og utsendelsestjenester som sender post til enkeltpersoner på vegne av selskapet.
    • Leverandører av tredjeparts profesjonell rådgivning, som advokater og revisorer.
  •  Forsikringsselskaper som utsteder forsikringsproduktene Assurance-Vie(livsforsikring) og/eller  Contrat de Capitalisation (kapitalforsikring) til individuelle kunder av selskapet. Forsikringsselskapene som utsteder disse forsikringsproduktene, vil også ha et direkte kontraktsforhold med disse enkeltpersonene. Slike forsikringsselskaper befinner seg generelt i EØS og er underlagt gjeldende lover for finansielle tjenester.
    • Domstoler, som beskrevet i avsnitt 3
    • Tilsynsmyndigheter (inkludert relevante finansielle tilsynsmyndigheter), skattemyndigheter, andre myndighetsorganer og myndigheter ansvarlige for lov og orden, som beskrevet i  avsnitt 3.
    • Hvis selskapet selger, overfører eller fusjonerer deler av eller hele sin virksomhet, eller forsøker å gjøre det, vil tredjeparter kunne motta personopplysninger.

b. Hvilke sikkerhetstiltak finnes der personopplysninger overføres utenfor EØS?

Når selskapet overfører personopplysninger til en jurisdiksjon utenfor EØS, hvor lovverket ikke gir den samme databeskyttelsen som landet hvor personen i utgangspunktet avga dataene, skal selskapet og datamottakeren utføre overføringen i samsvar med standard kontraktsbestemmelser for personvern som godkjent av EU-kommisjonen («standard personvernbestemmelser»). Før en slik overføring vil selskapet vurdere og bekrefte at beskyttelsene for standard personvernbestemmelser er effektive i lys av rettsordningen i datamottakerens jurisdiksjon, og om nødvendig innføre supplerende tekniske, organisatoriske eller kontraktsmessige tiltak. Du finner mer informasjon om standard personvernbestemmelser her:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Når det gjelder personopplysninger som sendes til Storbritannia: Hvis EU-kommisjonen har avgjort at rettsordningen i Storbritannia gir tilstrekkelig databeskyttelse (en « tilstrekkelighetsvurdering»), kan selskapet overføre personopplysninger til mottakere i Storbritannia uten at ytterligere sikkerhetstiltak er nødvendig. Dersom EU-kommisjonen ikke har utstedt en tilstrekkelighetsvurdering for Storbritannia, vil selskapet og mottakeren i Storbritannia utføre overføringen i samsvar med standard personvernbestemmelser, som beskrevet ovenfor.

Ta kontakt med selskapet ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsnitt 1 over hvis du har spørsmål om de rettslige sikkerhetstiltakene som er iverksatt for å beskytte personopplysninger ved overføring utenfor EØS (inkludert hvordan du får en kopi eller kan stille spørsmål om disse sikkerhetstiltakene).

5. Samtykke

I samsvar med gjeldende personvernlovgivning kan enkeltpersoner som samtykker til at selskapet bruker personopplysningene deres, når som helst trekke tilbake samtykket. Enkeltpersoner kan gjøre dette via selskapets nettskjema, https://www.fisherinvestments.com/no-no/campaigns/unsubscribe/zu, eller med kontaktinformasjonen i avsnitt 1 ovenfor.

Når det gjøres, bør enkeltpersoner

 • sikre at fullstendig navn og adresse og/eller e-postadresse er angitt nøyaktig på samme måte som disse opplysningene opprinnelig ble avgitt til selskapet, for å unngå eventuell forveksling med en annen person, og
 • sørge for at de spesifikke bruksområder som samtykket trekkes tilbake for, er spesifisert Formålene der selskapet bruker samtykket, er beskrevet i avsnitt 3

Enkeltpersoner kan også melde seg ut av direktemarkedsføring ved å fylle ut selskapets nettskjema på  https://www.fisherinvestments.com/no-no/avmeld.

6. Den enkeltes rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning kan den enkelte håndheve følgende rettigheter i forbindelse med de personopplysningene som selskapet har om dem.

 • Enkeltpersoner har rett til å få bekreftelse på hvorvidt personopplysningene deres blir behandlet, og, der dette er tilfellet, ha tilgangtil personopplysningene deres.
 • Enkeltpersoner har rett til å be selskapet korrigere personopplysninger om dem som de mener er unøyaktige. De har også rett til å be selskapet fylle ut data de mener er ufullstendige.
 • Enkeltpersoner har rett til å etterspørre at personopplysningene deres  slettesder selskapet ikke har tvingende grunn til å fortsette å bruke opplysningene. Dette er ikke en generell rett til sletting. Det finnes unntak, for eksempel hvis selskapet har en juridisk forpliktelse til å beholde opplysningene.
 • Enkeltpersoner har rett til å be selskapet om å begrense behandlingen av personopplysningene deres under visse omstendigheter.
 • Retten til dataportabilitet gjelder bare personopplysninger som enkeltpersoner har gitt selskapet. Enkeltpersoner har rett til å be selskapet overføre opplysningene til en annen organisasjon eller gi opplysningene tilbake til enkeltpersonen.
 • Der enkeltpersoner har gitt selskapet samtykke til å behandle personopplysningene, har enkeltpersonen når som helt rett til å trekke tilbake samtykket. Dette vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som har skjedd på basis av enkeltpersonens samtykke før det ble trukket tilbake.
 • Når selskapet behandler personopplysninger med bakgrunn i en berettiget interesse, har enkeltpersoner retten til når som helst å motsette segslik behandling. Hvis en enkeltperson motsetter seg behandlingen, vil selskapet stoppe behandlingen med mindre det har en sterk og berettiget grunn til å fortsette å bruke opplysningene.

For å håndheve disse rettighetene bør enkeltpersoner kontakte selskapet via kontaktinformasjonen i  avsnitt 1 ovenfor. Når dette gjøres, må enkeltpersonen sikre at fullstendig navn og adresse og/eller e-postadresse er angitt nøyaktig på samme måte som disse opplysningene opprinnelig ble avgitt til selskapet, for å unngå eventuell forveksling med en annen person. Hvis en enkeltperson ikke er tilfreds med måten selskapet håndterer begjæringen på, kan de klage til tilsynsmyndighetene i landet der enkeltpersonen bor eller jobber, eller landet der enkeltpersonen mener overtredelsen fant sted.

7. Sikkerhet

Selskapet legger vekt på å sørge for at personopplysninger er sikre. For å hindre uautorisert tilgang eller utlevering har selskapet etablert egnede fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å ta vare på og sikre de innsamlede personopplysningene. Selskapet bruker kryptering ved innsamling og overføring av sensitive data.

8. Informasjonskapsler

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil med et identifikasjonsmerke som opprettes og lastes ned til en brukers datamaskin (eller en annen enhet) når datamaskinen kobler seg til et nettsted som bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler gjør at nettstedet, blant annet, kan lagre og hente frem informasjon om brukerens aktiviteter på nett og surfevaner på nettet. Avhengig av hvilken informasjon de inneholder, og måten brukeren bruker datamaskinen (eller en annen enhet) på, kan informasjonskapslene brukes til å gjenkjenne brukeren.

Informasjonskapsler kan kategoriseres i henhold til hvem som plasserer dem:

 • Førsteparts informasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsel lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) av eieren av et nettsted som brukeren ber om tjenester fra.
 • Tredjeparts informasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsler lastes ned til brukerens datamaskin (eller en annen enhet) av en annen enhet som ønsker dataene som innhentes via informasjonskapsler.

Informasjonskapsler kan også kategoriseres etter deres varighet:

 • Øktinformasjonskapsler: Denne typen informasjonskapsler er laget for å samle inn og lagre data mens brukeren er tilkoblet nettstedet. De blir ofte brukt til å lagre informasjon i løpet av et besøk på nettstedet (for eksempel hvilken konto brukeren er logget inn på). Så snart brukeren forlater nettstedet, blir øktinformasjonskapslene slettet.
 • Faste informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene lagrer data på brukerens datamaskin (eller en annen enhet) i henhold til den varigheten som er angitt i informasjonskapselfilen, som bestemmes av enheten som styrer informasjonskapselen, og kan spenne over et tidsrom på alt fra fem minutter til flere år, eller til brukeren sletter dem manuelt.

Informasjonskapsler kan også kategoriseres etter hvilken funksjon de har. Selskapet bruker følgende typer av første- og tredjeparts informasjonskapsler:

 • Påkrevde:Påkrevde informasjonskapsler er nødvendige for at grunnleggende funksjoner på dette nettstedet skal virke. De holder oversikt over hvorvidt en bruker har samtykket til å ha andre typer informasjonskapsler på sin datamaskin (eller annen enhet). Påkrevde informasjonskapsler samler ikke inn personopplysninger. Påkrevde informasjonskapsler kan også omfatte informasjonskapsler for godkjenning.
 • Statistiske:Statistiske informasjonskapsler analyserer pseudonymisert nettstedsstatistikk. De gjør det mulig å måle antall besøkende og å måle og analysere hva brukerne foretar seg på siden. Denne informasjonen blir brukt til å forbedre nettstedet og produktene eller tjenestene som tilbys.
 • Markedsføring:Markedsføringsinformasjonskapsler brukes til å forstå brukeres interesser, tilby relevante annonser, og gi brukerne en bedre opplevelse på nett. De kan brukes til å bygge opp en brukerprofil for å gi brukeren innhold som er mer relevant for brukerens interesser. De tilpasser annonser og innhold som brukerne ser på andre nettsteder, basert på deres surfevaner på nettsteder, samt hvordan brukeren samhandler med annonser på nettet.
 • Preferanser:Informasjonskapsler som husker preferansene dine lar nettstedet skreddersy innholdet, slik som hvilket språk siden vises på. De lagrer også brukerens innstillinger for informasjonskapsler.

Selskapet bruker første- og tredjeparts informasjonskapsler for statistikk, markedsføring og preferanser, samt påkrevde informasjonskapsler. De følgende leverandørene har informasjonskapsler som lastes på dette nettstedet:

 • Sitecore

Enkelte nettlesere har en innstilling for å slå av sporing, som lar brukere sende en forespørsel til nettsteder de besøker, om at brukeren ikke ønsker å bli sporet. Selskapets nettsted svarer ikke på disse forespørslene.

9. Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Personopplysninger om selskapets kunder (som betyr enhver person som har mottatt anbefaling om investeringsstrategi eller forsikringsfullmakt eller har engasjert selskapet som diskresjonær investeringsforvalter) oppbevares så lenge kundeforholdet varer, pluss ti år, for at selskapet skal kunne oppfylle sine plikter i henhold til gjeldende finanslovgivning, samt for å kunne håndheve eller forsvare sine juridiske rettigheter. Informasjon om identitetskontroll og sanksjoner og kontroller for å hindre hvitvasking oppbevares så lenge kundeforholdet varer, pluss fem år, for at selskapet skal kunne oppfylle arkiveringsplikten i henhold til gjeldende AML-lover mot hvitvasking. Opptak av telefonsamtaler oppbevares i en periode på fem år for at selskapet skal tilfredsstille arkiveringsplikten i henhold til gjeldende finanslovgivning. Informasjon om potensielle kunder som er enkeltpersoner, vil bli oppbevart i en periode på fem år fra datoen da enkeltpersonen samtykket til den direkte markedsføringen, eller til enkeltpersonen krever tidligere sletting av sine personopplysninger. Der en person har gitt samtykke til at dennes personopplysninger oppbevares av selskapet for å motta løpende informasjon og kunnskap (abonnement) fra selskapet, vil personopplysningene deres bli oppbevart inntil de melder seg ut, med mindre de ikke fikk en regelmessig mulighet til å melde seg ut. I så fall oppbevares slike personopplysninger i fem år fra samtykket. I enkelte tilfeller kan slike generelle oppbevaringsperioder forlenges til inntil 10 år for noen enkeltpersoner som er inne i mer fremskredne diskusjoner med selskapet, eller som har hatt regelmessige samhandlinger eller møter med selskapet om selskapets investeringsforvaltningstjenester, med mindre personen begjærer tidligere sletting av sine personopplysninger. Opplysninger som samles inn for å gjennomføre markedsundersøkelser, oppbevares i inntil to år etter en slik undersøkelse, med mindre den pågjeldende ber om tidligere sletting av sine personopplysninger. Kontaktinformasjon for forhandlere/tjenesteleverandører og kontaktinformasjon for personer på reservasjonslister (dvs. navn, adresse, e-postadresse og/eller telefonnummer) oppbevares på ubestemt tid.

10. Sosiale medier

Selskapet har en tilstedeværelse på ulike sosiale medier. Operatørenes betingelser og vilkår på de ulike plattformene gjelder for selskapet og alle enkeltpersoner som kommuniserer med selskapet gjennom plattformene. Disse plattformene samler inn og analyserer interesser uttrykt av brukerne deres og kombinerer dette med informasjon som oppgis av selskapet for å optimalisere markedsføringen. Mer informasjon om hver av personvernpraksisene for disse sosiale mediene er tilgjengelig nedenfor, inkludert informasjon om interessebasert annonsering.

11. Endringer i retningslinjene for personvern og informasjonskapsler

Selskapet kan når som helst bruke personopplysninger på nye måter som ikke er forutsett i disse retningslinjene, i den grad det tillates av loven. Hvis selskapets praksis med hensyn til personopplysninger skulle endre seg i fremtiden, vil selskapet publisere endringen i retningslinjene på https://www.fisherinvestments.com/no-no/personvern.

 

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.