Påminnelse før årets slutt: Du kan ikke kjøpe tidligere avkastning

Nå som året går mot slutten er vi på vei inn i tiden da noen investorer tar en årlig gjennomgang av porteføljen. Det å ta en titt på investeringene, hvorvidt det er årlig eller om du bruker et annet intervall, kan være hjelpsomt, mener vi. Vi mistenker derimot at det også kan føre til at man blir fristet til å omorganisere investeringene basert på årets avkastning, som ikke nødvendigvis er så lurt på lang sikt. Vi mener at investorer har mest nytte av å foreta en evaluering som vurderer hvorvidt den overordnede strategien er tilpasset de langsiktige målene, kontantstrømbehov, risikotoleranse og tidshorisont (det vil si hvor lenge du må forbli investert for å nå dine mål). Ikke dvel ved hvilke kategorier som gjorde det best og dårligst.

Vi mistenker at fristelsen for å endre på investeringene basert på tidligere avkastning kan være spesielt høy etter 2018, som bar preg av at europeiske og globale aksjer hadde et veldig stort gap med tanke på avkastning. Ved avslutningen av november måned var MSCI EMU-indeksen (Den økonomiske og monetære union i Europa) ned med 7,2 % i 2018.[i] Verdensindeksen MSCI World var derimot opp med 4,8 %, som skyldtes i stor grad at de amerikanske aksjene gikk bra.[ii] Dette kan få investorene til å tenke at europeiske aksjer ikke er en klok investering akkurat nå, og føre til at de selger sine beholdninger til fordel for amerikanske aksjer. På samme måte kan investorer velge å forlate sektorer med lav avkastning, slik som materialer, og fokusere på teknologi eller helse, som steg med henholdsvis 12,4 % og 18,3 %i 2018 ved månedsslutt i november.[iii]

Etter vårt syn kan denne tankegangen lede investorer i feil retning. Tidligere ytelse er ingen forutsetning for fremtidig avkastning. Historikken i aksjemarkedet viser at det varierer hvem som yter best, både med tanke på land og sektor. Kategoriene som gjorde det best i fjor behøver ikke å være best til neste år. Kategoriene som gjorde det verst ett år, kan gjøre det bedre neste år. Europeiske aksjer ligger etter de amerikanske aksjene så langt i år, men det var motsatt i fjor. Som Figur 1 og 2 viser, har det ikke vært de samme som har ytt best de siste 10 kalenderårene når man ser på sektor- og regional avkastning i verdensindeksen MSCI World.

Figur 1: Avkastning per sektor, verdensindeksen MSCI World

Kilde: FactSet, per 28.11.2018. MSCI World-indeksens avkastning per sektor med netto utbytte, årlig, 31.12.2007–31.12.2017. Sektorene for bolig og kommunikasjonstjenester er ikke med da de ikke har eksistert i alle de 10 årene. Den beste sektoren for hvert år er skyggelagt i grønt, mens den dårligste er i rødt.

Figur 2: Avkastning per region, verdensindeksen MSCI World

 

Kilde: FactSet, per 28.11.2018. MSCI World-indeksen med netto utbytte i NOK, 31.12.2007–31.12.2017. Den beste regionen for hvert år er skyggelagt i grønt, mens den dårligste er i rødt.

I stedet for å se på årets slutt som en tid for å flytte investeringene til andre sektorer og land basert på tidligere avkastning, mener vi man heller bør stille seg et enklere og mer fremtidsrettet spørsmål: Er porteføljen min fortsatt tilpasset mine behov? Sagt på en annen måte, er aktivaallokeringen, det vil si fordelingen mellom fastrente, kontanter og andre verdipapirer, tilpasset dine langsiktige mål, kontantstrømbehov, risikotoleranse og kortsiktig volatilitet, samt tidshorisont? Hvis noen av disse faktorene har endret seg det siste året, kan det være klokt å diskutere det med din investeringsrådgiver og vurdere hvorvidt endringer i porteføljen kan være nødvendig. Etter at du har fastsatt den riktige aktivaallokeringen tilpasset dine behov, kan det være nyttig å sjekke din posisjonering med tanke på sektor og land, ikke for å gå etter fjorårets avkastning, men for å sikre at du ikke har en høy konsentrasjonsrisiko. Sats på diversifisering, og ikke områdene medhøyest avkastning. Du kan ikke kjøpe tidligere avkastning. 


[i] Kilde: FactSet, per 31.11.2018. Indeksen MSCI EMU med netto utbytte, 31.12.2017–30.11.2018.

[ii] Kilde: FactSet, per 30.11.2018. Indeksene MSCI World og MSCI USA med netto utbytte, 31.12.2017–30.11.2018.

[iii] Kilde: FactSet, per 30.11.2018. Verdensindeksen MSCI Worlds teknologi- og helsesektorer, avkastning med netto utbytte, 31.12.2017–30.11.2018.

 

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.