Gebyrer

En enkel, transparent gebyrstruktur

Vi tror at gebyrer skal være enkle, lettfattelige og fri for uventede kostnader. Fisher Investments Norden tar et transparent startgebyr og et løpende forvaltningsgebyr basert på verdien av kapitalen som forvaltes for deg. Disse gebyrene er faste prosentsatser av den forvaltede kapitalen – en enkel gebyrstruktur som bidrar til at Fisher Investments Nordens interesser sammenfaller med dine.

Vi tjener ikke handelsprovisjoner

Kapitalen din oppbevares av et depotinstitutt, og handelsprovisjonene betales direkte til depotinstituttet. Dermed er incentivet å unngå overdreven handel («churning») på kontoen din – hyppige og unødige handler for å generere provisjoner. I stedet skjer det kun handler og porteføljeendringer når vi tror det er til ditt beste, og tilpasset markedsforventningene og din egen langsiktige strategi. Når gebyret beregnes av den forvaltede kapitalen, gir det oss faktisk et incentiv for å redusere handelskostnadene, slik at flest mulig penger skal arbeide for deg.

Vokt deg for bankenes høye gebyrer i flere lag

Som vi ser det, vet de færreste investorer hvor mye de faktisk betaler for bankens finansielle rådgivning. Flere lag med gebyrer, provisjoner og innpakkede gebyrstrukturer er alt for vanlig. Dette kan skjule hvor mye investoren i virkeligheten betaler. For eksempel anbefaler mange banker at du investerer i investeringsfond med årlige gebyrforhold som i gjennomsnitt er 1,4 % av det totale investeringsbeløpet, men enkelte ligger så høyt som 13 % – og disse kostnadene blir ganske mye over tid.*

Følgende er bare noen av de bankgebyrene du bør se opp for:

Tegningsgebyrer Selv om det er vanlig for investeringsforvaltere – både banker og uavhengige investeringsforvaltere – å ha et innledende tegnings- eller stiftelsesgebyr, kan bankenes startgebyrer være spredt ut over tjenestelinjer og porteføljemodeller.
Forvaltningsgebyrer Selv om både banker og uavhengige investeringsforvaltere tar løpende forvaltningsgebyrer for tjenestene sine, er det viktig å holde øye med hvor høye disse gebyrene i virkeligheten er. Bankene kan legge sammen flere ulike gebyrer uten å gi deg noen klar idé om nivået på hvert enkelt gebyr og hva du faktisk betaler for.
Handelsprovisjoner Kundene betaler generelt et gebyr hver gang en aksje kjøpes eller selges. Bankrådgiveren din får kanskje provisjon for de handlene som skjer i porteføljen din. I så fall ville han tjene på å få deg til å handle ofte – kjøpe noen verdipapirer eller selge andre, selv om dette kanskje ikke bringer deg nærmere de langsiktige investeringsmålene dine.
Resultatgebyrer Noen banker krever også ekstra gebyrer når porteføljen din når gode resultater. Går porteføljen din spesielt godt, vil bankene kunne ta en ekstra prosentsats av gevinsten. Som vi ser det, oppmuntrer dette til overdreven risikotaking i porteføljen din. Dessuten gjør det at du ikke får høste hele fordelen av en god utvikling. Når porteføljen går dårlig, kan du dog være sikker på at du får delta fullt ut. Burde du ikke få delta på samme måte når det går godt?
Salgsgebyrer Når vi snakker kollektive investeringsordninger, betaler du både start- og sluttgebyrer. Startgebyrene er gebyret du betaler innledningsvis når du kjøper andeler i fondet. Hvis du f.eks. investerer 1 000 000 NOK i et fond med et 5 % salgsgebyr, tas det 50 000 NOK fra kontoen din som brukes til å betale salgsprovisjonen til bankrådgiveren din eller andre distributører. Det betyr at du starter med kun 950 000 NOK som arbeider for deg, uavhengig av hvordan investeringen utvikler seg. Sluttgebyrer er gebyrer som du betaler når du velger å selge investeringen. Jo lengre du eier fondet, jo lavere kan sluttgebyrene være. Bankrådgivere har klare incentiver for å få deg til å kjøpe fondene med høyest salgsgebyrer – for det er disse som gir de største salgsprovisjonene.

*Kilde: Bloomberg; utgiftsforhold for alle såkalte open ended investeringsfond i EUR, med etablering 01.01.2013 eller tidligere. Gjennomsnittlig totalkostnadsforhold (TER) for open ended investeringsfond: 1,4 %
Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.