Informasjon om forskrifter

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609), og er registrert i England (selskapsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt hovedkontor på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia.

Fisher Investments Europe Limited setter ut porteføljeforvaltningen til sitt moderselskap, Fisher Asset Management, LLC. Fisher Asset Management, LLC driver virksomhet under navnet Fisher Investments, som er etablert i USA og under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission.

Fisher Investments Nordens diskresjonære investeringsforvaltning omfatter også løpende investeringsrådgivning fra en personlig investeringsrådgiver lokalisert i Storbritannia.

Beskyttelsen som gis iht. britisk regelverk, inkludert Financial Services Compensation Scheme (FSCS), omfatter aktivitetene til Fisher Investments Norden og eventuelle britiske tjenesteleverandører. Denne beskyttelsen omfatter imidlertid ikke tjenestene til Fisher Investments eller eventuelle tjenesteleverandører utenfor Storbritannia. Norske kunders investeringer vil generelt bli oppbevart av en dansk depotbestyrer. Dagens grense for FSCS-kompensasjon når det gjelder gyldige krav relatert til investeringsvirksomhet er på GBP 50 000 per person. Ytterligere informasjon om FSCS finner du online på www.fscs.org.uk. Denne beskyttelsen vil heller ikke gjelde i den grad kapitalen er investert i ikke-britiske fond eller børsomsatte fond (ETF).

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Norden, og skal ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning eller avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Norden vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Snarere er formålet å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som er illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

Ikke alle tidligere prognoser har vært like nøyaktige, og det vil heller ikke fremtidige prognoser være. Det vil ikke kunne garanteres at investeringsavkastningen fra en gitt strategi eller kapitalfordeling vil være høyere enn avkastningen fra en annen strategi eller kapitalfordeling.

Dette dokumentet er godkjent og utsendt av Fisher Investments Norden.

Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Storbritannia
Epost: info@fisherinvestments.no

De 5 største meglerne & utførelseskvalitet (data for kalenderåret 2018)

Nedenfor er fjorårets fem største utførelsessteder per finansielt instrument for Fisher Investments Europes kunder. Selskapet gir denne informasjonen årlig for å overholde MiFID II-reglene.

*Rangering av gns. utførelsesscore: Alle utførelser for hver godkjent megler måles i forhold til tre referansemål:

  • Trade Date Open
  • Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP)
  • Trade Date Close

Forskjell mellom gjennomsnittspriser og referansemål er uttrykt i prosent (differanse dividert med handelsverdi) og oppgis per megler som en veid gjennomsnittlig prosentforskjell for alle de tre referansemålene. Alle de 19 godkjente meglere er rangert i henhold til de tre referansemålene (topprangering betyr den minste %-forskjellen i forhold til referansemålet). Det brukes en vekt for rangeringen av hvert referansemål (Trade Date Open = 70 %, VWAP = 15 % og Trade Date Close = 15 %), og gns. rangering kombineres til en "Gjennomsnittlig utførelsesscore-rangering".

Eksempel:

Megler X:

  • Trade Date Open-rangering: 5
  • VWAP-rangering (volumvektet gjennomsnittspris): 10
  • Trade Date Close-rangering: 15
  • Utførelsescore = (70 % * 5) + (15 % * 10) + (15 % * 15) = 7

Utførelseskvaliteten gjennomgås ukentlig av trading-gruppen ved hjelp av TCA-software (Trade Cost Analysis). Et TCA-sammendrag genereres kvartalsvis og gjennomgås i detalj med Trading Practices Committee. Spesielle utsving gjennomgås for å fastslå hva som bidro til utførelsesresultateten, og om disse faktorene var innenfor traderens/meglerens kontroll.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.