Markedskommentarer

Fremvoksende markeder

Noe eksponering mot fremvoksende markeder (EM) kan gi mening for en globalt orientert investor, men pass på å ikke behandle EM som kun én bred enhetlig kategori.

Med tre fjerdedeler av året overstått, har de globale aksjemarkedene gjort det bra i 2017. Ett segment av markedet ser imidlertid spesielt forlokkende ut: de fremvoksende økonomiene (EM). Så langt i år har de med sine tosifrede stigninger gått forbi de utviklede markedene globalt, noe som tiltrekker mange. Også vi er generelt optimistiske mht. de fremvoksende økonomiene, men dette betyr ikke at vi vil oppfordre investorene til å gjøre for store endringer uten å dykke dypere. Enten du eksperimenterer litt med fremvoksende økonomier som en global investor, eller har mer eksponering, er det viktig å se på de landsspesifikke nyansene. Investorene må skille mellom mulighetene i de fremvoksende økonomiene fordi dette ikke er noen homogen kategori, og fordi spesielle sektorrelaterte drivere trolig har stor betydning for utviklingen.

Først av alt er det imidlertid viktig å forstå en del ting. Selv om de enkelte landene i EM-kategorien pleier å ha raskere vekst enn den utviklede verden, er ikke aksjene fra disse landene i seg selv bedre. Aksjer er aksjer, og alle har sine perioder med bedre og svakere utvikling enn referanseindeksen. Aksjer fra de fremvoksende økonomiene har hatt sine gode perioder, men i dette bullmarkedet har de for det meste sakket akterut for de etablerte markedene. Mens MSCI World har gitt en avkastning på rundt 274 % siden starten på dette bullmarkedet den 9. mars 2009, har MSCI EM kun steget 190 % i samme periode.[i] (Figur 1).

Figur 1: MSCI Emerging Markets ift. MSCI World siden mars 2009

fig1 

Kilde: FactSet per 28.9.2017. MSCI EM og MSCI World Index avkastning med netto utbytte, fra 9.3.2009 – 29.9.2017. Indeksert til 100 per 9.3.2009.

Like fullt, etter å ha gått gjennom sitt eget bearmarked og en lang, flat periode, går det nå heidundrende i de fremvoksende økonomiene. De flatet ut den 21. januar 2016 – et par uker før den siste globale aksjekorreksjonen sluttet – og har steget helt siden da (med unntak av et par korte tilbakeslag). MSCI EM slo MSCI World med kun utviklede markeder i fjor (33,1 % mot 29,0 %), og dette har fortsatt i 2017: Hittil i år har MSCI EM steget 18,0 %, mer enn det dobbelte av MSCI Worlds 7,3 %. [ii]

Selv om en viss eksponering mot fremvoksende markeder kan gi mening for en globalt innstilt investor, skal man være forsiktig med å vurdere de fremvoksende økonomiene som en ensartet kategori. De fremvoksende økonomiene varierer både mht. sektorkonsentrasjoner og økonomisk og politisk utvikling. For eksempel har det koreanske markedet en tung vridning mot teknologi. I MSCI Korea utgjør IT nesten 50 % av markedsverdien – som er langt mer enn MSCI Emerging Markets Index’ 28 %.[iii] Imidlertid gjenspeiler markedsverdien for MSCI Koreas 10 % ikke-nødvendig konsum forholdstallet for MSCI Emerging Markets – hvilket er typisk for den økende forbrukerklassen som er vanlig i mer utviklede markeder.[iv] Korea har også enkelte andre kvaliteter til felles med et utviklet marked, slik som respekt for loven. President Park Geun-hye ble stilt for riksrett og avsatt tidligere i år, og selv om historien syntes å være hentet ut av en koreansk såpeopera, var den lovgivende og dømmende makt transparente og fungerte som de skulle. Folket valgte deretter Parks etterfølger, Moon Jae-in, via frie valg. Korea henger i noen tilfeller etter – MSCI henviser til langvarig kapitalkontroll når de ikke vil legge markedet til indeksene for utviklede markeder – men generelt har landet mye til felles med utviklede markeder. OECD betegner til og med landet som utviklet.

Sammenlign dette med Pakistan, som nettopp ble med i MSCI Emerging Markets Index i år. MSCI Pakistan inneholder bare seks selskaper. Tre av disse er i finanssektoren, to i råvaresektoren og ett i energisektoren: et tegn på at landet har et stykke å gå mht. å utvikle sin private sektor. Den politiske usikkerheten er også mye større. Pakistansk høyesterett avsatte overraskende statsminister Nawaz Sharif fra stillingen, som følge av korrupsjon, i juli – dette er tredje gang han er blitt avsatt som statsminister. Korrupsjon er mer vanlig i de fremvoksende økonomiene, og denne skandalen utløste en byge av politisk usikkerhet. En midlertidig statsminister vil fungere inntil neste års parlamentsvalg, og potensielle kandidater posisjonerer seg allerede for å bli valgt, med en spennvidde fra den bortviste Sharifs yngre bror til en svovelpredikant.

Selv om disse to eksemplene er fra ytterpunktene av spekteret, kan investorene overføre denne øvelsen også til andre fremvoksende økonomier. Taiwan? Dette aksjemarkedet ligner Korea, og den politiske korrupsjonen er ikke like problematisk som i andre fremvoksende økonomier.[v] Det lokale sørafrikanske markedet har en tung vridning mot ikke-nødvendig konsum og finans, men den poliske situasjonen er mye mer tumultartet. Statsminister Jacob Zuma er innblandet i en korrupsjonsskandale og prøver å redde ansikt (for eksempel ved å endre en gruvedriftslov) for å vinne folkelig støtte og beholde makten. Markedene har trolig priset inn den vedvarende usikkerheten, men den vil neppe avta på kort sikt.

Nettopp fordi de fremvoksende økonomiene spriker så mye seg imellom, burde investorene konsentrere seg om hvert enkelt lands kapitalmarked når de vurderer investeringsmulighetene. Er du en global investor som ønsker litt mer eksponering mot fremvoksende økonomier, bør du ikke tenke for mye på BNP-veksten – som uansett er bakoverrettet og ikke sier noe om de ulike aksjenes avkastning. Se heller på de fremvoksende økonomiene som en sjanse til å få eksponering mot globale sektortemaer som du venter vil gjøre det bra i snarlig fremtid. Har du troen på teknologi, er det fornuftig å ta en titt på mulighetene i Taiwan og Kina. Kanskje Korea også, selv om den lovgivningsmessige risikoen later til å være litt høyere der for tiden. Disse tre landene tegner seg for rundt 95 % av den totale markedsverdien av MSCI Emerging Markets Technology-indeksen.[VI] Tilsvarende er Russland og Brasil gode steder å vurdere om du tror at global energi vil utvikle seg bra. Investeringer i Mexico betyr at du trolig øker beholdningene i dagligvarer, råvarer eller telekommunikasjon – som er landets tre største sektorer. Selv om vi advarer mot å laste for kraftig opp i en enkelt sektor eller ett geografisk område – husk at uansett hvor sikker du måtte være på en kategori, kan du alltid ta feil – så tror vi at det å ta strategiske posisjoner i fremvoksende økonomier basert på globale sektortemaer kan øke investorenes verdier.


[i] Kilde: MSCI World og MSCI Emerging Markets Total Return Indexes (netto utbytte) i GBP , fra 9.3.2009 - 29.9.2017.

[ii] Ibid.

[iii] Kilde: FactSet per 29.9.2017.

[iv] Ibid.

[v] Taiwan har hatt sin andel av parlamentariske slagsmål.

[vi] Kilde: FactSet per 29.9.2017.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.