Markedskommentarer

Valutakurssvingninger utligner ikke fordelene ved å investere globalt

På kort sikt kan valutakurssvingninger ha en ekstra stor betydning for avkastningen fra de globale markedene. For eksempel vil en sterk valuta i hjemlandet redusere avkastningen fra utenlandske aksjer. Motsatt vil en svak valuta gi den utenlandske avkastningen et ekstra løft. Dette gjør at mange investorer enten prøver å time valutabevegelser eller rett og slett unngår globale investeringer fordi de mener valutakurssvingningene tilfører en stor risiko. Vi er uenige. På kort sikt kan det oppstå variasjoner som følge av valutasvingninger, men på lang sikt har svingningene en tendens til å utligne hverandre. Valutakurssvingninger fjerner ikke fordelene ved å diversifisere globalt.

Hittil i år har investorer fra USA som har investert globalt gjort det bra. Målt i amerikanske dollar har MSCI World Index steget 12,0 % frem til og med 17. august. Målt i euro har samme MSCI World Index imidlertid kun steget 0,6 %.1 Målt i lokal valuta – som eliminerer valutakurssvingningene ved å fastsette verdien på alle indeksens aksjer i utstederlandets valuta – har indeksen steget 8,8 %.2 Forskjellen skyldes valutakursbevegelser: Euroen har i år styrket seg mot de fleste store valutaer, og blant annet har den steget fra USD 1,05 til USD 1,17 mot amerikanske dollar. Den stigende euroen har dempet avkastningen fra investeringer som ikke er pålydende euro. Samtidig har dollaren svekket seg mot de fleste større valutaer, og bidratt til å øke avkastningen.

Er du hjemmehørende i euro-området føler du kanskje en viss frustrasjon med hensyn til dette. Er du derimot fra USA, er du enten lykkelig, eller engstelig for at denne utviklingen snart vil snu. Uansett hvordan du ser på ting, anbefaler vi tålmodighet – valutakurssvingninger er ikke noen grunn til å handle. Under bullmarkeder er det er helt vanlig å se valutakurser som beveger seg fra svak til sterk, før de flater ut og faller. Å forsøke å time dem er et fåfengt tiltak.

Valutakursene avhenger sterkt av de relative renteforventningene. Valutahandlere søker gjerne høyere avkastning ved å selge valutaer fra land hvor de forventer lavere renter mens de kjøper der de forventer stigninger. Derfor krever en omlegging av aksjeporteføljen din på basis av valutakurssvingninger at du har prognoser for hvordan rentene relativt sett vil utvikle seg i store deler av den utviklede verden. Dette er vanskelig nok sett i lys av de mange faktorene som skal vurderes, så som hva sentralbankene vil foreta seg, siden dette ikke kan forutsies med sikkerhet bare for ett enkelt land – og langt mindre for flere.

Den gode tingen er imidlertid at valutaendringer ofte raskt snur, slik at eventuelle tap trolig ikke vil vare lenge. Se på figur 1. Her har vi plottet inn forskjellene i løpet av dette bullmarkedet mellom MSCI World med rullende 12-måneders avkastning målt i US-dollar, euro, britiske pund og kanadiske dollar, minus avkastningen målt i lokal valuta. Når linjene er over null styrkes avkastningen av at den angitte valutaen er svak. Når den er under null svekkes avkastningen av en sterk valuta.

Figur 1: Valutaeffekten på globale avkastninger, mars 2009 - juli 2017

Kilde: FactSet 18.08.2017. Rullende 12 måneders avkastning, MSCI World Index med netto utbytte (månedlig) i USD, GBP, EUR og CAD minus avkastning i lokal valuta.

En annen måte å se dette på: Figur 2 skisserer dette bullmarkedet iht. år det har vart (9. mars til 9. mars). De grønne tallene angir en valutaeffekt som styrket avkastningen i den viste valutaen. Rødt angir at en sterk valuta virket negativt.

Figur 2: Valutaeffekten i dette bullmarkedet – det går både opp og ned

Kilde: FactSet 1.08.2017. MSCI World Index avkastning med netto utbytte i USD, GBP, EUR, CAD og lokal valuta, 3.9.2009 – 8.17.2017. Bullmarkedsårene er angitt fra 9. mars - 9. mars. * 9.3.2017 – 17.8.2017.

Se på rotasjonen! Uansett hvilken valuta du velger, har alle vekslet mellom å ha negativ og positiv effekt. Etter vårt syn er valutavirkningen for flyktig og svak til å utligne fordelene ved å investere globalt: Diversifisering av politisk og landsspesifikk risiko, øking av de tilgjengelige mulighetene, og eksponering mot områder med bedre økonomiske forutsetninger eller svakere stemning. Å fokusere kun på aksjer fra hjemlandet på grunn av valutaeffekter, eliminerer disse store fordelene i bytte mot valutastabilitet, som typisk ikke betyr noe på lengre sikt.


1 Kilde: FactSet, MSCI World Index avkastning med netto utbytte i USD og EUR, 30.12.2016 – 17.8.2017.
2 Ibid. MSCI World Index avkastning med nettoavkastning i lokal valuta, 30.12.2016 – 17.08.2017.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.