Investering i aksjer eller fastrentepapirer

Et vanlig spørsmål ved investering av pensjonssparing er hvor man skal plassere investeringene – spesielt om man skal investere i aksjer eller fastrentepapirer. Hva er tryggest? Hva er mest risikofylt? Hva gir best sjanse for at du oppnår målene dine, slik at du ikke bruker opp pengene dine når du er pensjonist?

Det er nyttig å se nærmere på hva investorer mener med ordene risikofylt og trygt. For eksempel tror enkelte investorer at det å investere i aksjer er risikofylt, mens investering i fastrentepapirer er trygt – bare basert på volatilitet.

Samtidig kan investorene overse den risikoen som ligger i mindre porteføljevekst, altså at sjansen for å nå de langsiktige målene og få nok penger blir mindre. Når du vurderer den relative tryggheten og risikoen ut fra målene dine, kan det være at du finner ut at en større aksjeandel er bedre egnet for å oppnå målene.

Hvis du har behov for vekst for å beholde dagens livsstil når du blir pensjonist, kan for mye eksponering mot fastrentepapirer i porteføljen være en mer risikofylt strategi. Lavere generell vekst kan bety at du må redusere pengebruken din i fremtiden for å unngå å bruke opp pengene dine. I en slik situasjon kan det være et alternativ å investere mer i aksjer for å innfri fremtidige behov.

Kapitalplasseringen din bør være målstyrt

Vår erfaring er at det mest avgjørende aspektet for å lykkes med investeringer er kapitalplassering – blandingen av aksjer, fastrenteobligasjoner, bankinnskudd og andre aktivaklasser i porteføljen.

Anbefalingene for plassering vil ikke være de samme for alle – valgene du gjør, bør samsvare med de langsiktige målene dine for pensjon. Før du vurderer kapitalplassering og bestemmer hvilke typer investeringer som passer best til din situasjon, må du finne ut hvilke mål du har. Våre erfaringer tilsier at mange investorers mål hører hjemme i en av de følgende kategoriene – eller flere av dem:

  • å bruke uttakene til å opprettholde eller forbedre ens livsstil i pensjonistårene
  • å bygge opp en formue med tanke på arv – for eksempel til ektefelle, barn, barnebarn eller et veldedig formål
  • å beskytte en eksisterende formue – et ofte misforstått mål som svært få investorer egentlig har, etter vår erfaring

Når du skal vurdere kapitalplassering, er det svært viktig at du setter deg noen mål for pensjonen din. Forskjellige mål kan kreve forskjellige investeringer eller plasseringer for å lykkes.

Tidshorisont og kapitalplassering

Vi mener at enkelte aktører og firmaer i finansbransjen legger for mye vekt på enkelte faktorer – for eksempel investorens alder eller egenvurderte risikotoleranse – når de avgjør investeringens tidshorisont og kapitalplassering. Slike tilnærminger tar gjerne ikke hensyn til kundens spesifikke behov, mål og situasjon.

Sannheten er at det ikke finnes noe perfekt svar eller perfekte generelle retningslinjer for hvor mye som bør plasseres i aksjer eller fastrenteobligasjoner. Hva som er riktig for deg, er avhengig av dine personlige investeringsmål og investeringens tidshorisont. Investeringens tidshorisont, som vi vanligvis definerer som den tidsperioden du ønsker at investeringene skal vare i, kan være ut livet ditt, ut livet til ektefellen din, ut livet til en annen nær slektning eller hvor lenge du ønsker at arven skal vare etter at du er borte.

Jo lengre tidshorisont investeringen har, desto mer sannsynlig er det at aksjer er det beste alternativet for deg – spesielt hvis du trenger vekst. Når du vurderer investeringens tidshorisont, må du huske at levealderen er økende. Kanskje lever du lenger enn du forventer; medisinske og teknologiske fremskritt har ført til store endringer når det gjelder helse og aldring. Er investeringene dine riktige for å gi nok inntekt gjennom investeringens tidshorisont? 

Inflasjon og kapitalplassering

Etter hvert som inflasjonen øker, blir kjøpekraften redusert. Det er viktig for investorer å ta dette med i beregningen når de vurderer kapitalplassering.

Investeringer i verdipapirer med lavere avkastning, som fastrenteobligasjoner, eller det å ha store deler av sparepengene stående som bankinnskudd er gjerne en strategi som ikke vil bidra til nok vekst for pensjonssparingen din. Faktisk kan slike forsiktige strategier føre til at du blir utsatt for en av de største risikoene av dem alle – det at du kan bruke opp pensjonspengene dine. Når det er snakk om investering, vil ikke lavere volatilitet nødvendigvis redusere risikoen for redusert vekst i porteføljen som helhet.

Investering i aksjer kan være det beste for å oppnå den veksten som er nødvendig på lengre sikt for å få en god pensjon. Denne veksten vil ikke bare bidra til at inflasjonen blir mindre merkbar; den vil også bidra til å løse andre utfordringer du kan komme til å møte som pensjonist – for eksempel lengre tidshorisont på investeringen enn du hadde forventet, eller uventede utgifter.

Fastrentepapirer er langt fra risikofrie. Verdien på dem kan svinge over tid – de kan gå ned i verdi, og de utsettes også for inflasjon. Hvis det oppstår lengre perioder med inflasjon, kan rentene stige, og dette kan føre til et tilsvarende fall i prisen og verdien på fastrenteobligasjoner.

Hvis deler av eller all pensjonssparingen din er bankinnskudd, risikerer du også at veksten ikke blir stor nok til å møte behovet ditt i fremtiden. Selv om bankinnskudd kan være et trygt valg med tanke på lav volatilitet, kan inflasjonen redusere kjøpekraften over tid. Hvis inflasjonen fortsetter, vil du trenge vesentlig mer penger enn du har i dag, for å ha samme kjøpekraft i fremtiden.

Hvis du investerer tidlig nok og har lang nok tidshorisont på investeringen din, vil alle krav om vekst bety at eksponering mot aksjer kan være et riktig valg.

Pensjonssparing og daglige utgifter

Når du planlegger inntekten din som pensjonist, bør du vurdere hvor mye penger du trolig vil bruke. I dette regnestykket må du ta med både planlagte utgifter (husholdningsutgifter, gjeld, skatter osv.) og uforutsette utgifter (ikke planlagte reiser, familiekostnader osv.).

Hvis du allerede har tatt hensyn til investeringenes tidshorisont, inflasjon og kapitalplassering basert på dine behov, må du likevel se nærmere på hvordan du får en inntekt som dekker utgiftene dine som pensjonist.

Du kan ha en rekke pensjons- eller investerings-/sparekontoer som du regner med å få ut midler fra. Se på hvordan disse kan bidra til å betale for pensjonen din.

Fastrenteinnskudd, aksjeutbytte og bankinnskudd kan være forskjellige inntektskilder når du blir pensjonist. Et annet alternativ som ofte overses, er å selge aksjer. Dette er en fleksibel mulighet når du vurderer hvordan du skal få høy nok inntekt som pensjonist. Fisher Investments Norden bruker begrepet hjemmeprodusert utbytte om selektivt salg av aksjer. Denne fleksibiliteten gir deg en rekke fordeler: Du kan fortsette å investere i tråd med de langsiktige målene dine samtidig som du selektivt selger aksjer for å kunne hente ut penger fra porteføljen når det er nødvendig. På denne måten kan du også styre beskatningen av overskuddet fra investeringene dine på en god måte.*

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Til syvende og sist er svaret på om det er best å investere i aksjer eller fastrentepapirer, avhengig av enkeltinvestorene og deres omstendigheter.

Fisher Investments Norden samarbeider med investorer for å hjelpe dem til å vurdere investeringsporteføljene og strategiene sine, slik at de kan arbeide for å oppnå de langsiktige økonomiske målene sine. Kontakt oss for å snakke med en av våre rådgivere i dag, slik at du kan finne ut mer.

* Innholdet i dette dokumentet er ikke å oppfatte som skatterådgivning. Ta kontakt med fagfolk på skatteområdet for slik rådgivning.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.