Global diversifisering kan bidra til risikoreduksjon


Diversifisering er en vesentlig del av investeringsforvaltning, men investorene spør oss ofte om hvorfor global diversifisering er viktig.

En diversifisert portefølje er ganske enkelt en portefølje der risikoen er spredt. Global diversifisering kan innebære mer arbeid fordi det krever at man har flere potensielle muligheter å velge mellom. Mange investorer er ofte usikre på investeringer utenfor deres eget hjemland, men dette kan bety at de går glipp av muligheter andre steder.

Hva er diversifisering?

Diversifisering vil si spredning av risiko i forskjellige deler av markedet. Målet med diversifisering er å nøytralisere noen av de underpresterende delene av markedet med overpresterende deler av markedet for å redusere risiko. 

Diversifisering kan oppnås på en rekke måter – for eksempel ved å eie aksjer i forskjellige selskaper, forskjellige aktivaklasser, forskjellige sektorer eller forskjellige land. Det er mange som forstår at det er viktig med diversifisering, men enkelte investorer klarer ikke å få det til i global skala.

Verdien av global diversifisering

Det finnes ingen enkeltaksjer, sektorer, regioner eller land som kontinuerlig slår markedet. Global diversifisering sprer risiko på tvers av land og valutaer for å unngå den konsentrerte risikoen ved å investere i bare én region eller ett land. Det bidrar også til at man unngår å gå glipp av globale investeringsmuligheter. Vi mener at globalt diversifiserte porteføljer er avgjørende for å lykkes med langsiktige investeringer.

Risikospredning i forskjellige land kan beskytte deg mot landspesifikke konflikter og spesifikk lovgivning. Det finnes ingen land som aldri er utsatt for konflikter og katastrofer. Uansett hvor stabilt hjemlandet ditt kan virke, bør du redusere risikoen i porteføljen din ved å investere internasjonalt. På denne måten vil du merke det mindre på porteføljen at et land strever økonomisk som følge av regionale utfordringer, enn hvis du hadde investert tyngre i dette landet.

Dessverre er en del europeiske investorer ikke så diversifisert som de tror. Disse investorene har ofte en tendens til å bare være opptatt av aksjemarkeder som ligger nær deres eget land og deres eget finansmarked.

Tilbøyelighet mot hjemlandet

Hvis du hovedsakelig investerer i ditt eget land eller din egen region, er du offer for det psykologiske fenomenet som gjør at vi har en tilbøyelighet mot å bare investere i vårt eget hjemland. Denne tilbøyeligheten gjør at porteføljens resultat i større grad vil gjenspeile landets økonomi enn enkeltaksjene du investerer i.

Selv om diversifisering også kan være å investere på tvers av sektorer, vil det å investere i bare ett land skape en åpenbar risiko for konsentrasjon; investeringene vil være ekstremt sensitive for alle potensielt negative hendelser i den aktuelle regionen. Hvis det oppstår uro av politiske, økonomiske eller miljømessige årsaker, kan det ha omfattende innvirkning på verdien av porteføljen din. Selv om du har lite kontroll over slike faktorer, kan du kontrollere porteføljens eksponering ved å spre kapitalen din over flere land.

Risikohåndtering

Risiko er en iboende del av det å investere. Enhver investors mål bør være å nå alle langsiktige investeringsmål samtidig som man reduserer risikoen så mye som mulig. Dette er mye lettere sagt enn gjort. Hvis du har et langsiktig investeringsmål om vekst av et bestemt omfang, bør du forstå hvor mye kortsiktig volatilitet og risiko du må kunne tåle for å oppnå målene.

Investorer frykter ofte kortsiktig volatilitet i markedet – svingninger i verdipapirers verdi over en relativt kort periode. Samtidig kan man som investor måtte tåle den kortsiktige volatiliteten som nødvendigvis ligger i aksjer, for å kunne oppnå de langsiktige målene sine. For globalt diversifiserte investorer kan økt utenlandsk eksponering faktisk redusere denne volatiliteten til tider.

I tillegg bidrar global diversifisering av porteføljen til å redusere eksponeringen mot regionsspesifikke eller landspesifikke hendelser som kan påvirke aksjer eller andre verdipapirer. Politisk utvikling, sentralbankens avgjørelser, regionale kriger og naturkatastrofer kan ha betydelig effekt på porteføljen hvis du investerer i enkeltland eller -regioner.

Risikohåndtering er en viktig del av investeringsstrategien, men investorer legger ofte for stor vekt på å redusere kortsiktig volatilitet. Dermed glemmer de andre risikoer – for eksempel risikoen for å ikke nå langtidsmålene. Investorer tror ofte at de beskytter seg selv ved å investere «konservativt» i verdipapirer som gir lite avkastning, for eksempel rentepapirer eller i form av bankinnskudd. Hvis du trenger langsiktig vekst for å oppnå investeringsmålene dine, må du derimot se til aktivaklasser som gir høyere avkastning, som aksjer, for å oppnå nødvendig vekst. Ikke la frykten for kortsiktig volatilitet begrense muligheten for å nå de langsiktige målene.

Roterende lederskap

Det finnes ingen enkeltaksje, sektor, region eller land som kontinuerlig slår markedet. Hvis dette var mulig, ville enhver investor vite hvilket land de skulle investere i. I stedet kan verdens ledende aksjemarkeder rotere fra år til år. Selv om hjemlandet ditt kan slå markedene i andre land det ene året, kan de andre landene like godt være på topp året etter.

Det finnes ingen stil, sektor eller land som er overlegen hele tiden. Derimot kan en portefølje med global diversifisering øke sjansene for å finne områdene som yter best i et gitt år, og forhindre at du investerer bare i ett land og får en avkastning som ligger under gjennomsnittet et gitt år. Hvis det gjøres riktig, kan globale investeringer bidra til å redusere kortsiktig volatilitet og gjøre veien mot de langsiktige investeringsmålene mindre humpete.

Hvorfor bør du søke profesjonell rådgivning?

Investering i andre land eller regioner øker kravet til ansvarlighet og kunnskap. En investeringskonsulent kan hjelpe deg med å analysere hvilke verdipapirer som er best egnet for å oppnå et godt resultat og bidra til målene dine. Det kan være lurt å arbeide med en konsulent som er opptatt av langtidsmålene dine og har en omfattende forskningsavdeling i bakhånd når det globale markedet skal analyseres. Slik kan du bli kvitt noe av ansvaret som følger av å forvalte en investeringsportefølje, og i stedet bruke tid på andre gledelige sider ved livet – for eksempel familie, reising eller andre morsomme aktiviteter.

Kontakt Fisher Investments Norden om en porteføljegjennomgang

Det er ingen tvil om at det kreves mye kunnskap og ekspertise for å kjenne markedet. Dermed er det en enda større utfordring å utforske det globale markedet – spesielt for en enkeltinvestor.

Vi i Fisher Investments Norden mener at global diversifisering er viktig å vurdere for alle investorer, og vi arbeider for å tilby nødvendig opplæring og ressurser, slik at vi kan hjelpe investorer med å oppdage de potensielle fordelene. For kvalifiserte investorer med plasserbar formue på 3 millioner kroner eller mer kan vi gjøre en vurdering av om den nåværende porteføljen din har den mest hensiktsmessige strategien for din situasjon og dine langsiktige økonomiske mål. Vi kan deretter foreslå en skreddersydde plasseringer med mål om å hjelpe deg å bygge en global portefølje som er tilpasset dine behov og mål.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.