Investeringsfilosofi

Fisher Investments Norden tilbyr tjenester for porteføljeforvaltning med et fleksibelt og fremtidsrettet syn på markedet, basert på kapitalmarkedsanalyser over flere tiår. Hvis, for eksempel, Fisher Investments venter at aksjer i store selskaper vil gå bedre enn aksjer i små, vil de store selskapene bli vektlagt i porteføljen din. Over tid mener vi denne fleksible tilnærmingen bidrar til å oppfylle dine langsiktige mål.

Vår tilnærming drives også av selskapets investeringsfilosofi. Fisher Investments har utviklet denne filosofien siden starten i 1979, og styrer våre investeringsbeslutninger. Filosofien baserer seg på selskapets egne analyser og nesten 40 års erfaring.

Kapitalismen er som regel samfunnsnyttig

Det er en grunn til at kapitalismen i en eller annen form er verdens rådende økonomiske system. Den anerkjenner menneskets oppfinnsomhet som en enestående drivkraft, og tar sikte på å utnytte dette for å tjene penger, i et system hvor det er personer og selskaper, og ikke staten, som styrer handel og industri. Dette er vanligvis positivt, da kapitalismen og higen etter profitt har gitt menneskeheten enorm vekst og økt kreativitet. Selvfølgelig er intet økonomisk system perfekt, men vi tror at kapitalismen er det beste økonomiske systemet i en verden som er alt fra perfekt. Andre økonomiske systemer med et tungt statlig engasjement fungerer ikke like godt, da statlig innblanding fører med seg utilsiktede konsekvenser, som oftest negative.

Vår investeringsfilosofi erkjenner at for å stimulere til innovasjon og inntjeningsmuligheter, må de potensielle gevinstene stå i forhold til risikoen: desto høyere risiko, desto større er muligheten til avkastning. Belønningen er selvsagt ikke like verdifull dersom man tar den fra den som søker gevinsten, og derfor er stabil eiendomsrett viktig i ethvert kapitalistisk system.

Når det gjelder investeringer og finansmarkeder, ser vi etter de forskjellige måtene økonomiske systemer og politikk påvirker kapitalismens profittmotiv på. Økonomiske systemer eller politikk som svekker eller fjerner profittmotivet, pleier å bli vurdert negativt av markedene, mens systemer som oppmuntrer til profittjag pleier å stimulere markedet.

Wall Streets «visdom» er sjelden vis

For mange investorer kan det være fristende å erkjenne sine mangler og stole på Wall Streets «visdom». Det er ofte ikke det lureste. Mange av de gamle ordtakene og gruppetenkningen som hersker på Wall Street er faktisk helt feil, og grundige analyser vil alltid være å foretrekke fremfor generaliseringer av typen «det er noe som alle vet». Likevel har mye av dette blitt til vedtatte sannheter, og alt for få av dagens investorer og eksperter stiller spørsmål ved dem. Når vi vurderer investeringsmuligheter, stiller vi spørsmål ved den aksepterte «visdommen» og analyserer den grundig. Dette gjennomsyrer hele vår investeringsfilosofi.

Tilbud og etterspørsel styrer prisnivået – også på aksjer og obligasjoner

I likhet med prisene på alle varer som omsettes fritt, drives aksjekursene av tilbud og etterspørsel. På kort sikt er det etterspørselen som styrer. Aksjekursene kan svinge av ulike grunner, slik som stemningen, politiske faktorer eller de grunnleggende forutsetningene. På lengre sikt er det derimot tilbudet som styrer. Et økende tilbud, i form av børsintroduksjoner (IPO-er), tilbud i annenhåndsmarkedet og fusjoner mellom aksjeselskaper skaper ofte motvind i markedet. Men tilbudet kan også krympe. Tilbakekjøp av aksjer og kontante fusjoner reduserer tilbudet, noe som typisk drar markedet opp.

Kapitalplasseringen er avgjørende, likevel gjør mange investorer feil valg

Kapitalplasseringen – hvor mye som skal investeres i aksjer, obligasjoner, fond eller andre verdipapirer – er den faktoren som betyr mest for porteføljens avkastning. Fordelingen du gjør og din overordnede investeringsfilosofi bør avhenge av hvilke mål og hvilken tidshorisont du har. Likevel har altfor mange feil tilnærming til denne viktige beslutningen, slik at porteføljene deres ikke er optimale med tanke på deres personlige situasjon. Ett av de store problemene, som bare forverres av at forventet levealder fortsetter å øke, er at folk ofte undervurderer hvor lang tidshorisont investeringene bør ha. I vestlige land har forventet levealder økt i flere tiår, og det ser ikke ut til å avta med det første – så selv om foreldrene dine levde ganske lenge, kan du med rimelighet forvente å leve enda lenger.

Et annet vanlig problem er at investorene ofte mangler disiplin, og kan finne på å basere kapitalplasseringen på hvordan de føler seg. Dette kan føre til kortsiktig jakt på det som i øyeblikket er en trend eller en populær investering, slik at man investerer for konservativt eller ikke har noen definert plan for å underbygge denne avgjørende faktoren. Ansvarlig kapitalforvaltning og investeringsbeslutninger må ta hensyn til både tidshorisonten og dine personlige økonomiske mål, og samtidig støttes av en solid strategi.

Konjunkturer kan forutsies, men ikke kortsiktige svingninger

Det er ikke mulig å alltid følge med på daglige, ukentlige eller månedlige markedsbevegelser. Kortsiktig markedstiming er meningsløst, og går ofte utover de langsiktige målene, men konjunkturendringer kan ofte forutses. Endringene kan bli drevet av begivenheter som de aller fleste investorer overser eller tolker feil, noe som betyr at investorenes oppfatning av virkeligheten ikke henger sammen med de grunnleggende forutsetningene. Godt prognosearbeid krever at begge deler vurderes. Aksjemarkedene ser fremover, men likevel er de fleste investorenes følelser tungt påvirket av det som nylig har skjedd. Bullmarkeder pleier å starte under resesjoner, når folk er aller mest skremt, og slutte under euforiske oppgangstider.

Ingen investeringskategori er overlegen i seg selv

Forskjellige verdipapirkategorier gir meravkastning på ulike tidspunkter. For eksempel går aksjene i mindre selskaper noen ganger bedre enn aksjene i store (og motsatt), og noen ganger går innenlandske aksjer bedre enn utenlandske (og motsatt). Fishers strategi er basert på at ingen stil eller verdipapirtype er best hele tiden; historisk sett har det variert hvem som har vært på toppen. Vår investeringsfilosofi står i kontrast til firmaer som fokuserer på en viss størrelseskategori, stil eller verdipapirtype, i den tro at disse faktorene i seg selv er overlegne.

Global diversifisering er bedre

Finansteoretisk er det slik at riktig konstruerte aksjeindekser vil ha svært lik avkastning på lang sikt. Veiene mot avkastningen kan imidlertid være ganske forskjellige: Jo smalere indeksen er, desto større er normalt volatiliteten, mens å se stort på det jevner ut reisen. En global investeringstilnærming er mer diversifisert enn investeringer i bare ett land, da det demper landsspesifikke faktorer. Dessuten tar et globalt blikk hensyn til at de ulike markedene skifter på å ha styringen. Intet land og ingen region har selskaper som i seg selv er overlegne. Akkurat som med investeringsstiler og verdipapirklasser, varierer det hvem som er best. Vi tror at en investeringsstrategi med en global tilnærming vil styrke dine muligheter, og redusere landspesifikke politiske eller lovgivningsmessige risikofaktorer.

Skal du slå aksjeindeksene, må du se bak nyhetene

Hvis du følger med aksjene når regnskapene avlegges eller det annonseres fusjoner, vet du at kursene kan bevege seg nesten øyeblikkelig. Markedene er utrolig effektive til å prise inn kjent informasjon. Skal man oppnå en fordel i markedet, krever det at man ser på verden på en annen og mer korrekt måte enn resten av flokken. Hvis de store finansmediene melder om noe, er nyhetene sannsynligvis allerede innregnet i kursene når du får dem, og det samme gjelder for alle andre. En solid investeringsstrategi må ta hensyn til mer enn bare kortsiktige markedsbevegelser.

Både vi og du kan ta feil

Man kan ta feil selv med de beste og grundigste analysene. Selv om vi legger vekt på markedsområdene som vi tror vil utvikle seg best, og investerer mer av kundens kapital i disse områdene enn referanseindeksen, så opprettholder vi normalt en viss eksponering mot markedsområder som vi ikke tror vil gjøre det så bra. Investerer du ut fra troen på at du alltid vil ha rett, risikerer du potensielt store tap når du tar feil.

Finn ut hvordan investeringsfilosofien vår kan være gunstig for porteføljen din

Vil du vite mer om hvordan investeringsfilosofien vår kan brukes på din portefølje, ber vi deg ta kontakt med Fisher Investments Norden allerede i dag. Vi vil gjerne gå gjennom investeringsporteføljen din, anbefale en kapitalplassering tilpasset nettopp deg, og gi deg tilgang til en løpende kapitalforvaltningstjeneste, som omfatter porteføljeforvaltere og andre investeringseksperter. Alt dette for å hjelpe deg med å sette sammen den porteføljen som passer best for nettopp deg.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.