Investeringsforvaltningstjenester som bidrar til en vellykket portefølje

Helt siden investeringsbransjens spede begynnelse har investorer prøvd å finne en investeringsstrategi med lav risiko og høy avkastning, som kan hjelpe dem med å tjene en formue. Det ble derimot raskt klart at å lykkes med investeringer er en komplisert oppgave som krever kunnskap og innsats, samt at det ikke er noe som heter investering uten risiko. 

Det er vanskelig å bygge en vellykket portefølje. Dette er grunnen til at mange investorer søker råd om formuesforvaltning fra en finansrådgiver for å:

  • forstå hvordan porteføljeinvesteringer kan tale til deres fordel
  • anslå sine risikopreferanser
  • finne den beste balansen mellom kapital aksjer og aktivaklasser etter hvilke behov man har

For hvordan velger du egentlig mellom verdi- og vekstaksjer, eller utenlandske og innenlandske aksjer? Hvilke verdipapirer har lav risiko? Dette er bare noen av valgene man må ta, og det som representerer det riktige valget for din portefølje i dag, kan være feil om fem års tid, og samtidig være helt unyttig for en annen investor.

Det finnes ingen idiotsikker måte man kan investere på for all fremtid. Balansen mellom aksjer, fast inntekt, kontanter og andre verdipapirer vil avhenge av en grunnleggende analyse av din personlige situasjon. I tillegg trenger du disiplin til å unngå kortsiktig, følelsesmessige beslutninger, og kunne balansere dette med fleksibilitet nok til å svare når det kommer fundamentale økonomiske endringer. Dette er ofte et slit for autonome investorer.

Forstå risikoen

En viss risiko er en naturlig del av en investeringsstrategi, men profesjonelle råd om risikostyring kan hjelpe deg med å finne investeringspraksiser som reduserer risikoen for tap, samtidig som de øker mulighetene for at du skal oppnå dine økonomiske mål. 

Jobben til en profesjonell rådgiver er å hjelpe deg med å identifisere dine mål, velge en investeringsstrategi som avspeiler dem, bygge en passende investeringsportefølje og hjelpe deg til å holde deg til dine primære mål selv i tider med høy markedsvolatilitet. Og hvis målene dine endrer seg i løpet av prosessen, det være seg om to år eller to tiår, burde rådgiveren din være tilgjengelig for å hjelpe deg med å justere porteføljestrategien og investere etter behov.

Fisher Investments Norden er engasjert i å hjelpe investorer med å finne den riktige balansen for sine investeringsporteføljer. Vi tror at opplæring er nøkkelen til at investorer bedre kan definere og oppnå sine økonomiske mål, og det med disiplin og trygghet.

Bygg opp grunnlaget for din investeringsstrategi

Før du utvikler en investeringsstrategi, må du først definere og forstå dine langsiktige økonomiske mål. Spørsmål du bør stille deg er:

  • hva og hvem skal pengene brukes på? For å opprettholde livsstilen, forbedre livsstilen, for å reise, for nye aktiviteter i pensjonisttilværelsen, for å hjelpe til med utgiftene til barn eller barnebarn, eller noe annet? Svarene du kommer frem til vil trolig påvirke valgene dine med tanke på vekststrategi, valg av aktivaklasser og holdning til markedsrisiko.
  • hva er tidshorisonten på investeringene dine? Fisher Investments Norden definerer dette som å fastsette hvor lenge du vil at pengene dine skal vare. Husk at levealderen har økt, og at du også kan måtte tenke på den forventede levealderen til din samboer eller ektefelle, de du forsørger, og vurdere om du skal etterlate deg en veldedig donasjon.

Når du er ferdig med å definere dine langsiktige mål og tidshorisonten på investeringene, kan du starte prosessen med å utvikle en strategi. Kanskje vil du investere direkte i aksjer eller i produkter som følger en indeks, slik som børsnoterte investeringsfond (ETF-er), som består av en samling verdipapirer som du er deleier av. Men du må likevel svare på noen spørsmål. Hvilken type verdipapirer er best tilpasset dine mål? Burde du kjøpe og holde, eller kontinuerlig korrigere ubalansen?

Fisher Investments Norden kan hjelpe kvalifiserte investorer med minst kr 3 000 000 i plasserbar formue å legge en plan, og nå sine mål for porteføljen ved å anbefale en aktivaallokering, det vil si fordelingen mellom aksjer, fastrentepapirer, kontanter og andre verdipapirer i porteføljen, som er skreddersydd til de langsiktige målene. Vårt morselskap, Fisher Investments, med hovedkontor i USA, er ansvarlig for de pågående porteføljeforvaltningstjenestene. Fisher Investments driver med forvaltning av formue og finansielle verdier, og har forvaltet investeringsporteføljer for individuelle investorer siden midt på 90-tallet.*  

Topp-ned-filosofien 70-20-10

Fisher Investments mener at en god investeringsstrategi skal hjelpe deg med å holde fokus på, og oppnå dine mål knyttet til inntekt og pensjonisttilværelse. 70-20-10-modellen og topp-ned-tilnærmingen til aktivaallokering er basert på troen på at 70 % av avkastningen fra porteføljen kommer fra aktivaallokering, 20 % fra marked/sektor/investeringsstil, og 10 % fra utvalgte aksjer og andre verdipapirer. 

  • vi mener at aktivaallokeringen står for rundt 70 % av avkastningen: For eksempel aksjer, fastrentepapirer, kontanter eller andre verdipapirer.
  • vi mener at den underordnede aktivaallokeringen står for rundt 20 % av avkastningen: For eksempel, allokering innen utvalgte aksjer basert på spesifikke faktorer slik som land, sektor, selskapsstørrelse, eller allokering innen fastrentepapirer på grunnlag av durasjon, utstedertype, kredittkvalitet og hvorvidt de er skattbare eller skattefrie.
  • vi mener at individuelt utvalgte verdipapirer står for rundt 10 % av avkastningen: Fisher Investments foretar for eksempel grundige forskningsanalyser og tekniske analyser for å evaluere spesifikke aksjer, fastrentepapirer eller andre typer verdipapirer.

Diversifisering

Investorer har en tendens til å holde seg til det familiære, og selv om dette er forståelig, er det å kun investere i det du er kjent med altfor restriktivt; markeder innenlands utgjør kun en liten del av verdens aksjer, og det er økt risiko forbundet med å sette alt på ett kort.  Det er derimot viktig å huske at diversifiseringen av din portefølje, inkludert valg av aksjer og aktivaklasser, til slutt må være skreddersydd til din personlige situasjon og dine langsiktige mål. 

En globalt diversifisert portefølje kan være en effektiv måte å øke sjansene for å oppnå dine mål på. Vil dette medføre økt risiko? Hvis du diversifiserer og investerer i en lang rekke markeder og sektorer, vil du spre risikoen over flere investeringskontoer, og dette kan bidra til å holde risikoen for store tap lav, uten å ofre potensiell kapitalvekst.

Investorutdanning

Fisher-gruppen er engasjert i investorutdanning. Ikke bare kan dette gi deg ro og trygghet, det kan også hjelpe deg med å holde deg disiplinert og målrettet, selv i tider med usikkerhet og volatilitet. Dette er fordi porteføljeinvestering lett går på følelsene løs, og til og med kan aktivere «kjemp eller flykt»-responsen, spesielt hvis pensjonen eller dine økonomiske mål står på spill.

Heldigvis kan kunnskap og utdanning hjelpe til med å overvinne denne frykten, som igjen hjelper deg med å unngå følelsesmessige avgjørelser som avviker fra din investeringsstrategi. 

Som en del av vårt engasjement for å lære opp investorer, tilbyr Fisher Investments Norden en rekke veiledninger og innsiktsfulle artikler på vår nettside for å utdanne investorer til å sette seg mål og gjøre bedre investeringer.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

For mer informasjon, få en av våre informative investeringsguider og regelmessige oppdateringer for å lære mer om hvordan vi jobber, eller kontakt oss for å sette opp en avtale med en av våre representanter.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.