Måling av porteføljeprestasjon

Det å måle porteføljeprestasjonen på en nøyaktig måte er viktig, men det er også en utfordrende del av enhver investering. En sikker måling av veksten på dine aksjer, fastrenteinnskudd og andre investeringer kan bidra til å holde deg på sporet, slik at du kan oppnå dine langsiktige økonomiske mål. I denne artikkelen skriver vi om hvilke faktorer du bør ta med i beregningen, og vi gir deg noen gode tips.

Det er viktig å ikke se etter positiv avkastning hver eneste gang du måler porteføljeprestasjon. I løpet av en dag, en måned, et år, eller enda lenger i visse tilfeller, kan porteføljen din gå opp eller ned, og det er bare slik investeringer fungerer. Målet med investeringsstrategien din bør være å nå de langsiktige målene, noe som kan bety at du må akseptere volatilitet på kort sikt hvis du ønsker høyere avkastning på lengre sikt. Dette betyr selvfølgelig ikke at du bør unngå å regne på porteføljeprestasjon, men det er viktig å se prestasjonen i riktig kontekst.

Viktige faktorer

Det er en rekke forskjellige faktorer du må ha i tankene når du måler porteføljeprestasjonen, og de avhenger av hvilke mål du har satt deg, og hvordan du har satt sammen porteføljen. Uavhengig av hvilken strategi du har valgt, og hvordan du har bygget opp porteføljen, kan alt nedenfor tas med i beregningen når du skal måle veksten på investeringene dine:

  • Kapitalstigning – verdiøkningen fra kostpris på dine aktiva. Sammen med aksjeutbytte og renteinntekter er kapitalstigning en av de store kildene til porteføljens samlede avkastning.
  • Inntekt – aksjeutbytte eller renteinntekter fra verdipapirer, for eksempel en aksje eller et fastrenteinnskudd, normalt rapportert som et årlig beløp.
  • Gebyrer og kostnader – avhengig av din portefølje og investeringsforvalter kan det være mange kostnader å ta med i beregningen. En av dem er kostnadene knyttet til kjøp og salg av verdipapirer, noe du normalt betaler kurtasje for. Andre kostnader kan omfatte gebyrer for fond, gebyrer til en rådgiver og mye mer. Hvis du er usikker på hvilke gebyrer du betaler, bør du spørre investeringsrådgiveren din. Hvis du ikke har en rådgiver, snakk med banken hvor du har plassert verdiene dine.
  • Porteføljeuttak – hvis du tar ut penger fra porteføljen, bør ikke dette føre til at du tror porteføljen gjør det dårlig når du måler prestasjonen. Det er urettferdig å si at porteføljen har hatt 10 prosent dårligere prestasjon hvis du samtidig har tatt ut 10 prosent av beløpet. Det er mange metoder for å regne inn uttak når du måler, men det er viktig å vektlegge hvert uttak ut fra hvor lenge det er siden investeringen ble gjort. Dette kan være utfordrende for enhver investor, så det kan være en god idé å snakke med en rådgiver om hvordan du kan ta med dette i beregningen når du regner ut veksten på porteføljen.
  • Total avkastning – den totale avkastning burde ta alle faktorene med i beregningen. Du bør inkludere den totale avkastningen til porteføljen, både kapitalstigning og inntekt, gebyrer og eventuelle uttak.
  • Porteføljens skatteeffektivitet – selv om det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom beskatning og investeringsprestasjon, bør du vurdere potensielle skatter når du investerer. Du må ta med skatt på avkastning, utbytte og annet i vurderingen for å kunne regne ut porteføljens verdi etter skatt. Du bør vurdere hvordan forskjellige investeringer og kontotyper kan påvirke skattesituasjonen din.

Når du regner ut porteføljeprestasjonen din, er det viktig å ikke miste de langsiktige målene av syne. Investeringsprestasjonen kan variere, og følelsesbaserte reaksjoner på volatilitet kan føre til at du gjør dårlige investeringsvalg. Her ser vi nærmere på hvorfor det er avgjørende at du forstår de langsiktige målene og investeringsstrategien din.

Stødig kurs over tid

For å lykkes med investeringer må du ha langsiktige mål, velge en optimal investeringsstrategi for å oppnå målene dine, og deretter holde deg til strategien du har valgt. Når du står overfor usikkerhet og et volatilt marked, uavhengig av om grunnen er økonomisk, politisk eller knyttet til enkelte verdipapirer, er det svært viktig at du holder deg til planen. Avvik fra strategien kan ha negativ effekt på den langsiktige avkastningen og kan føre til at du ikke når de langsiktige målene.

Når du investerer på bakgrunn av langsiktige mål, gir det mest mening å måle veksten til porteføljen over lange tidsintervaller. Selv om det er naturlig å legge vekt på nylige porteføljeendringer, kan det å ta avgjørelser basert på kortsiktige prisbevegelser vise seg å være et feilgrep.

Kortsiktige målinger kan være villedende

Ved å reagere i møte med volatilitet risikerer investorer å påføre store tap på lang sikt, selv om det føles helt riktig i øyeblikket. For eksempel kan kortsiktig negativ volatilitet føre til at du selger investeringer med tap. Hvis dette bare er en midlertidig korrigering i markedet, kan du gå glipp av oppturen etterpå.

På den andre siden, om en sektor har hatt stor vekst i det siste, kan det være fristende å kjøpe mer innenfor samme sektor uten å vurdere risikoen fullt og helt. Men investeringer i et smalt område eller bare én bransje vil ofte øke tapsrisikoen. Tenk bare på teknologiaksjenes euforiske vekst sent i 1990-årene. Hadde du kjøpt deg inn akkurat idet boblen sprakk for disse aksjene, kunne du ha tapt store penger.

En økonomisk rådgiver vil kunne hjelpe deg med å holde deg til den langsiktige investeringsstrategien i vanskelige tider. Følelsesbasert handel og reaksjoner på markedssvingninger kan føre til at du avviker fra den langsiktige planen, men en god rådgiver kan hjelpe deg med å unngå disse vanlige investeringsfeilene.

Selv om investeringers prestasjon kan være en god måte å vurdere porteføljen og investeringsstrategien på, kan det å basere beslutninger på tidligere prestasjon – av markedet og rådgiveren – kan være uklokt. Tidligere prestasjoner er ingen garanti for fremtidige resultater, og ingen kan love samme avkastning som tidligere eller at man vil gjøre det bedre enn markedet uten risiko. Det kan være risikabelt å velge investeringsfirma bare ut fra tidligere prestasjon.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden tilbyr investeringsforvaltning og -tjenester gitt av morselskapet Fisher Investments i USA, grunnlagt i 1979 av Ken Fisher. Kombinert har Fisher Investments, Fisher Investments Norden med datterselskaper kunder over hele verden som vi hjelper med å sette sammen målbevisste porteføljer og måle avkastning over tid.

For å snakke med en av oss for å gå gjennom formuesforvaltningen din, kontakt oss i dag. Eller få en av våre veiledninger og regelmessige oppdateringer for å få flere tips til din investeringsstrategi."

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.