Een optimale vermogensallocatie

Er zijn een groot aantal redenen voor mensen om te beleggen. Het kan zijn dat ze hun vermogen willen laten groeien, willen sparen voor hun pensioen, inkomen willen genereren of geld willen nalaten aan hun geliefde voor wanneer ze er niet meer zijn. Helaas zijn er beleggers en vermogensbeheerders die de belangrijkste factoren bij het bepalen van hun beleggingsresultaten voor de lange termijn niet goed begrijpen.

Als het gaat om het maximaliseren van de kans op het bereiken van uw langetermijnbeleggingsdoelen, is Fisher Investments  van mening dat de vermogensallocatie – de mix van aandelen, obligaties, contanten en andere effecten in uw portefeuille – een van de belangrijkste factoren is. Toch zijn er beleggers en vermogensbeheerders die er soms niet in slagen genoeg zorg en aandacht te besteden aan deze portefeuilleoverweging, wat voor deze beleggers tot suboptimale beleggingsstrategieën kan leiden.

Bij het bepalen van hun vermogensallocatie voor de lange termijn is het een goede zaak als beleggers enkele van de meest gebruikelijke vermogenscategorieën begrijpen. Hier volgen drie veelvoorkomende vermogenscategorieën om te overwegen bij het bepalen van uw vermogensallocatie op lange termijn:

  • Aandelen zijn een belegging in een bedrijf waarmee u een gedeelte van de eigendom verwerft.
  • Obligaties (of vastrentende waarden) zijn een vorm van schuld waarbij beleggers geld verstrekken aan een bedrijf of overheid in ruil voor rentebetalingen in de loop van de tijd.
  • Contanten zijn eenvoudigweg liquide middelen en worden vaak belegd in een geldmarktfonds of in een ander rentedragend alternatief dat vrijwel onmiddellijk weer kan worden omgezet in liquide middelen.

Dit besluit over de vermogensallocatie voor de lange termijn – hoeveel van uw portefeuille u aan aandelen, obligaties contanten of andere effecten moet toekennen – is van cruciaal belang bij het bepalen van uw beleggingsstrategie.

Het 70-20-10-model

Het 70-20-10-beleggingsmodel kan een nuttig hulpmiddel zijn bij het bepalen van uw langetermijnbeleggingsstrategie. Deze strategie gaat uit van het idee dat 70% van het langetermijnrendement van een portefeuille afkomstig is van de langetermijn-vermogensallocatie. Wanneer u eenmaal de geschikte allocatie van de activa hebt vastgesteld, kunt u verdergaan met de sub-vermogensallocatie. Het 70-20-10-model stelt dat grofweg 20% van het rendement van de portefeuille afhangt van uw sub-vermogensallocatie – de mix van de regio, sector, bedrijfsgrootte en andere kenmerken binnen elke activaklasse – en de laatste 10% wordt bepaald door de individuele effectenselectie. 

Sub-vermogensallocatie en effectenselectie zijn ook belangrijke beslissingen. Het is namelijk zo dat de kenmerken en het rendement van effecten van activaklasse tot activaklasse kunnen verschillen. De langetermijn-vermogensallocatie is een essentieel element voor het bereiken van de financiële resultaten die u wenst voor uw beleggingsportefeuille.

De trechtertest

In de praktijk werkt de beleggingsbenadering 70-20-10 als een trechter met enkele strikte filters. Stelt u zich voor dat u alle effecten ter wereld (aandelen, obligaties, contanten en alle andere) door deze trechter laat gaan. Alleen de effecten die door de filters in de trechter gaan, komen in de emmer aan de onderkant terecht. Filters beginnen met de beslissing welke activaklassen het meest geschikt zijn voor het bereiken van uw langetermijndoelstellingen. Wanneer u eenmaal hebt besloten welke activaklassen het meest geschikt zijn, kunt u verder gaan met filteren en nagaan welke sub-vermogenscategorieën het meest geschikt zijn om uw doel te bereiken.

Dit proces maakt het laatste filter, de effectenselectie, veel eenvoudiger. In plaats van een fundamentele analyse op een vrijwel oneindige hoeveelheid beleggingseffecten toe te passen, kunt u nu de effecten die in potentie in aanmerking komen voor uw portefeuille selecteren op basis van de vastgestelde criteria.

Vermogensallocatie voor de individuele belegger

Fisher Investments Nederland  is zich ervan bewust dat geen twee beleggers hetzelfde zijn. Het is dus van essentieel belang dat uw langetermijn-vermogensallocatie overeenstemt met uw persoonlijke financiële doelstellingen. Om uw optimale vermogensallocatie vast te stellen, moet u wellicht rekening houden met factoren als behoefte aan groei en inkomen, leeftijd, gezondheid en mogelijk ook de omstandigheden van een partner. Uw beleggingshorizon (de looptijd die u nodig heeft voor uw beleggingsportefeuille) is ook van belang.

Het is belangrijk dat u uw financiële langetermijndoelen begrijpt zodat u uw beleggingshorizon kunt bepalen. Als u bijvoorbeeld van plan bent geld na te laten aan een echtgeno(o)t(e), kind of een andere begunstigde, dan moet u bij het bepalen van uw beleggingshorizon rekening houden met hun potentiële levensverwachting, gezondheid en andere behoeften. Fisher Investments Nederland, kan u helpen bij het beoordelen van uw beleggingsbehoeften en -doelstellingen op lange termijn, en bij het nagaan of u voor een nalatenschap wilt zorgen. De beleggingshorizon wordt door beleggers vaak enorm onderschat, omdat eenvoudige levensverwachtingstabellen mogelijk niet toereikend zijn. Wanneer u rekening houdt met de voortschrijdende kennis op medisch gebied, zou uw beleggingshorizon veel langer kunnen zijn dan u denkt. Bij uw beslissing over uw vermogensallocatie op lange termijn zou u rekening moeten houden met deze potentiële beleggingshorizon.

Vermogensallocatie op maat

Fisher Investments Nederland, werkt samen met gekwalificeerde beleggers om portefeuilles, vermogensallocaties en beleggingsstrategieën te evalueren en hen te helpen hun financiële langetermijndoelen te bereiken. Voor gekwalificeerde beleggers met ten minste € 350.000 aan vrij belegbaar vermogen, richt ons team zich eerst op uw individuele portefeuilledoelstellingen. Deze stap helpt bij het bepalen van de analyse die nodig is om aan te geven wat u in de loop van de tijd nodig heeft van uw portefeuille. Vervolgens beoordelen wij uw huidige vermogensallocatie, spreiding en kostenstructuur. Deze diepgaande analyse helpt duidelijk te maken hoe u met uw beleggingsportefeuille uw doelstellingen kunt bereiken of op welke punten uw portefeuille mogelijk ontoereikend is.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Voor meer informatie over Fisher Investments Nederland of over onze ideeën over langetermijnbeleggingen en een optimale vermogensallocatie kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken. U kunt ook onze informatiegidsen en periodieke inzichten aanvragen om meer te weten te komen over het stellen van passende doelen, over pensioenplanning en nog veel meer.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.