Fisher Investments Europe Limited
Privacy- en cookiebeleid:
7 januari 2019

1. Algemeen

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Fisher Investments Europe Limited gebruik maakt van informatie over natuurlijke personen ("Personen"). Dit omvat:

 • potentiële cliënten, cliënten en hun vertegenwoordigers;
 • websitegebruikers;
 • zakelijke contacten die werken met dienstverleners en leveranciers; en
 • personen die ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek.

Fisher Investments Europe Limited en zijn filialen doen zaken onder verschillende handelsnamen in verschillende landen, waaronder Fisher Investments België, Fisher Investments España, Fisher Investments France, Fisher Investments Italia, Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Norden, en Fisher Investments UK (in dit beleid gezamenlijk aangeduid als "Fisher Investments Europe"). Voor meer informatie over de bedrijfsnamen en registraties van de filialen van Fisher Investments Europe, zie het onderdeel Regelgevingsinformatie onderaan de toepasselijke Fisher Investments Europe-website.

Fisher Investments Europe hecht belang aan privacy, en zal alleen informatie gebruiken aan de hand waarvan Personen kunnen worden geïdentificeerd (“Persoonsgegevens”) in overeenstemming met dit beleid. Dit beleid is van toepassing op alle websites en interacties van Fisher Investments Europe.

Personen kunnen in verband met dit beleid contact opnemen met Fisher Investments Europe via de volgende contactgegevens:

Fisher Investments Europe Limited
Attention: Head of Compliance
2nd Floor, 6-10 Whitfield Street
London W1T 2RE
Verenigd Koninkrijk
privacy@fisherinvestments.co.uk
+44 0800 144 4731

Personen kunnen voor zowel Fisher Investments Europe als het moederbedrijf Fisher Investments contact opnemen met de Data Protection Officer via de volgende contactgegevens:

Frank Nies, Data Protection Officer
Fisher Investments
5525 NW Fisher Creek Drive
Camas, Washington 98607
Verenigde Staten
f.nies@fi.com
+1 650 851 3334

2. De Persoonsgegevens die Fisher Investments Europe gebruikt

Fisher Investments Europe gebruikt de volgende Persoonsgegevens voor de volgende categorieën Personen:

Potentiële cliënten, cliënten en hun vertegenwoordigers;

 • Fisher Investments Europe gebruikt de naam, het adres en e-mailadres van Personen die worden verschaft door externe leveranciers om aanbiedingen te verstrekken voor het informatiemateriaal van Fisher Investments Europe. Deze Persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn uit openbare bronnen en/of de databases van deze leveranciers.
 • Fisher Investments Europe gebruikt de naam, het adres, de telefoonnummers, e-mailadressen, en de vermogenscategorie van Personen die deze informatie verstrekken op het moment dat zij Fisher Investments Europe verzoeken om informatiemateriaal en op het moment dat zij hun belangstelling kenbaar maken voor de diensten van Fisher Investments Europe.
 • Wanneer Personen Fisher Investments Europe verzoeken om een geschiktheidsbeoordeling en een aanbeveling voor een beleggingsstrategie en/of Fisher Investments Europe inhuren als discretionaire beleggingsbeheerder, maakt Fisher Investments Europe gebruik van de Persoonsgegevens die Personen rechtstreeks vertrekken, zoals:
  • Informatie in het Vertrouwelijk Cliëntprofiel;
  • Informatie in de Vertrouwelijke Cliëntenovereenkomst, rekeningafschriften, documenten voor het openen van een rekening bij Fisher Investments Europe en/of bij de bewaarder en opdracht- of machtigingsformulieren die betrekking hebben op het discretionaire beleggingsbeheer van Fisher Investments Europe;
  • Informatie die telefonisch of face-to-face wordt verstrekt aan verbonden agenten en werknemers van Fisher Investments Europe, met inbegrip van informatie waar Fisher Investments Europe van tijd tot tijd om kan verzoeken om de dienstverlening aan de Persoon te faciliteren.
 • Voor het uitvoeren van een geschiktheidsbeoordeling en het ontwerpen van een aanbevolen beleggingsstrategie voor Personen en in het kader van doorlopende geschiktheidsbeoordelingen voor cliënten, maakt Fisher Investments Europe gebruik van door Personen verstrekte informatie over hun geestelijke en fysieke gezondheid ("gezondheidsgegevens"), onder meer om zelf te kunnen beoordelen van wat de levensverwachting van een Persoon is en in hoeverre dit van invloed is op de beleggingshorizon voor de activa van de Persoon.
 • Uit hoofde van de UK Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017, EU-richtlijn 2015/849 van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (“AML-richtlijn”), lokale wetgeving ter uitvoering van de AML-richtlijn en andere toepasselijke wet- en regelgeving tegen witwassen van geld (samen “AML-wetgeving”), is Fisher Investments Europe verplicht identiteitscontroles, sanctiecontroles te verrichten en te screenen op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dientengevolge gebruikt Fisher Investments Europe Limited de naam, de geboortedatum en het adres van Personen die klant willen worden van Fisher Investments Europe om een controle op sancties en het witwassen van geld uit te laten voeren door een externe dienstverlener teneinde informatie over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen aan het licht te brengen.
 • Fisher Investments Europe is uit hoofde van de Systems and Controls-regelgeving van de Britse Financial Conduct Authority (“FCA”) en de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten 2014/65/EU (“MiFID II”) verplicht telefoongesprekken op te nemen die betrekking hebben op activiteiten met financiële instrumenten. Dientengevolge worden bepaalde telefoongesprekken tussen de Persoon en Fisher Investments Europe opgenomen, met inbegrip van de gesprekken tussen klanten en hun Investment Counsellors bij Fisher Investments Europe.

Websitegebruikers:

 • Fisher Investments Europe kan, rechtstreeks via de uitgever of via een externe partij, advertenties plaatsen op websites van uitgevers of in e-mails. Doordat Personen interageren met de advertentiecontent, verzamelen online-advertentiebedrijven de domeintypes, IP-adressen en clickstream data van Personen.
 • De websites van Fisher Investments Europe maken gebruik van cookies en andere online-trackingtechnologieën waarmee informatie wordt verzameld over internetbrowsing en zoekhistorie (in dit beleid gezamenlijk aangeduid als “cookies”). Voor meer informatie zie het cookiebeleid hieronder in onderdeel 9.

Zakelijke contacten met dienstverleners en leveranciers:

 • In de omgang met dienstverleners en leveranciers verkrijgt Fisher Investments Europe informatie over de zakenrelatie, met inbegrip van de naam, titel, naam, adres, telefoon- en faxnummers en e-mailadres.

Personen die ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek:

 • Wanneer Personen akkoord gaan met deelname aan marktonderzoek, gebruikt Fisher Investments Europe informatie over de voorkeuren van Personen met betrekking tot marketing, beleggen en dienstverlening. Deze gegevens worden door Personen rechtstreeks verstrekt aan Fisher Investments Europa of aan een externe dienstverlener die door Fisher Investments Europe wordt ingeschakeld om het marktonderzoek uit te voeren.

3. Het gebruik van Persoonsgegevens door Fisher Investments Europe

Fisher Investments Europe kan voor de volgende doeleinden en op de in onderstaande tabel uiteengezette rechtsgrondslagen gebruikmaken van Persoonsgegevens.

Doeleinden waarvoor Fisher Investments Europe Persoonsgegevens gebruikt

Rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens door Fisher Investments Europe

Geschiktheidsbeoordelingen en aanbevelingen voor een beleggingsstrategie

Dit omvat het verschaffen van een financiële analyse.

Fisher Investments Europe kan voor dit doel Persoonsgegevens gebruiken mits vereist voor de uitvoering van een contract waarbij de Persoon partij is of om op verzoek van de Persoon stappen te nemen alvorens een contract af te sluiten.

Fisher Investments Europe kan voor dit doel tevens gebruikmaken van gezondheidsgegevens als Personen hiervoor toestemming hebben gegeven.

Discretionair vermogensbeheer

Fisher Investments Europe kan voor dit doel Persoonsgegevens gebruiken mits vereist voor de uitvoering van een contract waarbij de Persoon partij is.

Identiteitscontrole

Fisher Investments Europe kan voor dit doel Persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan AML-wetgeving.

Controles op het gebied van sancties en witwassen van geld

Fisher Investments Europe gebruikt naam, geboortedatum en adres om toe te zien op de naleving van sancties en te screenen op het witwassen van geld en terrorismefinanciering, teneinde informatie over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen aan het licht te brengen.

Fisher Investments Europe kan voor dit doel Persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan AML-wetgeving.

Om producten of diensten van externe leveranciers aan te bieden
Om producten of diensten van externe leveranciers aan te bieden, kan Fisher Investments Europe voor dit doel persoonsgegevens gebruiken. Dit is nodig om een contract op te stellen waarin het individu partij is of om op verzoek van het individu stappen te kunnen zetten voorafgaand aan het afsluiten van een contract.

Opnemen van telefoongesprekken

Fisher Investments Europe kan voor dit doel Persoonsgegevens gebruiken wanneer FCA-regels en MiFID II-voorschriften dit vereisen.

Direct marketing

Dit omvat het versturen van post en e-mails aan Personen op lijsten die worden gehuurd van externe leveranciers. Het omvat ook de follow-up en het toezenden van promotiemateriaal via e-mail, telefoon of per post aan Personen die hebben verzocht om informatiemateriaal en voortdurende inzichten in financiële onderwerpen en vermogensbeheerdiensten van Fisher Investments Europe.

 

Fisher Investments Europe kan gebruik maken van Persoonsgegevens om geregistreerde Personen te benaderen voor marketingdoeleinden indien deze Personen hiervoor toestemming hebben gegeven.

Fisher Investments Europe kan gebruik maken van Persoonsgegevens om Personen die hebben verzocht om informatiemateriaal en voordurende inzichten in financiële onderwerpen te benaderen voor marketingdoeleinden indien deze Personen hiervoor toestemming hebben gegeven.

Daarnaast kan Fisher Investments Europe gebruik maken van Persoonsgegevens om Personen die Fisher Investments Europe eerder hebben verzocht om informatiemateriaal te benaderen voor marketingdoeleinden, omdat het in het rechtmatige belang is van Fisher Investments Europe om haar activiteiten onder de aandacht te brengen van deze geïnteresseerde Personen.

Optimalisering van de marketing

Dit omvat het analyseren van bezoeken aan de website van Fisher Investments Europe en het aantal kliks op de pagina's voor het aanvragen van informatiemateriaal. Het omvat ook het gebruik van cookies om online-advertenties van Fisher Investments Europe weer te geven aan personen die hier waarschijnlijk belangstelling voor hebben.

Fisher Investments Europe verzamelt of ontvangt geen Persoonsgegevens, met inbegrip van IP-adressen, met zijn cookies. Fisher Investments Europe kan voor dit doel gebruik maken van cookies indien Personen hiervoor toestemming hebben gegeven.

Marktonderzoek

Dit omvat de uitvoering van marktonderzoek om Personen te vragen naar hun voorkeuren als het gaat om marketing, beleggen en dienstverlening.

Fisher Investments Europe kan voor dit doel gebruik maken van Persoonsgegevens indien Personen hiervoor toestemming hebben gegeven.

De opslag van gegevensbestanden

Fisher Investments Europe kan voor dit doel gebruik maken van Persoonsgegevens om te voldoen aan de FCA-regels, MiFID II- voorschriften en lokale wetgeving tot uitvoering van MiFID II, andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake financiële diensten, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en lokale wetgeving tot uitvoering van de AVG, AML-wetgeving, en andere toepasselijke wet- en regelgeving (“Toepasselijke wetgeving”).

Daarnaast kan Fisher Investments Europe voor dit doel gebruik maken van Persoonsgegevens nadat de wettelijke bewaartermijn voor gegevensbestanden is verstreken, omdat het in het rechtmatige belang van Fisher Investments Europe is om gegevens tot hun verjaringstermijn te bewaren, zodat Fisher Investments Europe haar wettelijke rechten kan doen gelden en verdedigen.

Uitwisseling van gegevens met regelgevende instanties en wetshandhavers

Dit omvat het delen van informatie met de FCA en plaatselijke toezichthouders inzake financiële diensten, het Britse Information Commissioner’s Office (“ICO”) en lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, de Britse Financial Ombudsman Service en plaatselijke instanties voor het beslechten van geschillen en/of het netwerk van de Europese Commissie voor de beslechting van geschillen over financiële diensten (“FIN-NET”), de Britse Financial Intelligence Unit en plaatselijke agentschappen voor de bestrijding van het witwassen van geld en andere toezichthouders en wetshandhavingsinstanties.

Fisher Investments Europe kan voor dit doel Persoonsgegevens gebruiken indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Naleving van de wettelijke verplichtingen van Fisher Investments Europe

Dit omvat het controleren van Persoonsgegevens bij de naleving door Fisher Investments Europe van haar zakelijke verplichtingen, met inbegrip van de monitoring van het adviesproces, het toezicht op haar vertegenwoordigers en de uitvoering van haar compliance-plan.

Fisher Investments Europe kan voor dit doel Persoonsgegevens gebruiken indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Uitwisseling van gegevens met rechtbanken

Fisher Investments Europe kan voor dit doel gebruik maken van Persoonsgegevens, omdat het in het rechtmatige belang van Fisher Investments Europe is om haar wettelijke rechten af te dwingen en te verdedigen.

Opleiden van interne medewerkers

 

Fisher Investments Europe kan voor dit doel gebruik maken van Persoonsgegevens, omdat het in het rechtmatige belang van Fisher Investments Europe is haar medewerkers op te leiden zodat zij de best mogelijke dienstverlening kunnen bieden.

 

Contact opnemen met dienstverleners en leveranciers

Dit omvat contact opnemen met dienstverleners en leveranciers via de contactinformatie van hun bedrijf, met inbegrip van naam, functiebeschrijving, telefoonnummer en e-mailadres.

Fisher Investments Europe kan voor dit doel gebruik maken van Persoonsgegevens omdat het in haar rechtmatige belang is contact op te nemen met haar dienstverleners en leveranciers.

Voorkomen dat met Personen contact wordt opgenomen

 

Fisher Investments Europe kan voor dit doel gebruik maken van Persoonsgegevens, omdat het in het rechtmatige belang van Fisher Investments Europe is dat geen contact wordt opgenomen met Personen die hebben verzocht geen contact met hen op te nemen of met wie naar het oordeel van Fisher Investments Europe geen contact moet worden opgenomen.

 

 

Wanneer Fisher Investments Europe haar 'rechtmatige belangen' als rechtsgrondslag voor een specifiek doel hanteert, houdt zij bij het gebruik van hun Persoonsgegevens rekening met de rechten en belangen van Personen. Nadere informatie over deze ‘afweging’ kan worden opgevraagd bij de Data Protection Officer van Fisher Investments Europe.

Wanneer Personen nalaten Persoonsgegevens te verstrekken

Wanneer Fisher Investments Europe Persoonsgegevens moet verzamelen om aan een wettelijke verplichting te voldoen, uit hoofde van een contract van Fisher Investments Europe met een Persoon of op verzoek van een Persoon alvorens een contract af te sluiten, en de Persoon deze gegevens niet verstrekt, is Fisher Investments Europe mogelijk niet in staat de diensten te verlenen en moet zij het contract mogelijk annuleren. Ook wanneer een Persoon weigert gezondheidsgegevens voor het hierboven beschreven doel te verstrekken, is Fisher Investments Europe mogelijk niet in staat de diensten te verlenen en moet zij het contract mogelijk annuleren. Fisher Investments Europe zal de Persoon op de hoogte stellen indien dit op enig moment het geval is. Als een Persoon die verzoekt om informatiemateriaal en voortdurende inzichten weigert toestemming te geven voor ontvangst, kan Fisher Investments Europe deze informatie en inzichten niet verstrekken.

4. Bijzondere persoonsgegevens en gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen

Bijzondere persoonsgegevens omvatten gegevens omtrent ras of etniciteit, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijk overtuigingen of vakbondslidmaatschap. Dit omvat genetische gegevens, biometrische gegevens voor de identificatie van een Persoon, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een Persoon.

Zoals hierboven vermeld verzamelt en gebruikt Fisher Investments Europe gezondheidsgegevens met de toestemming van de Persoon om diens geschiktheid te beoordelen. Daarnaast voert Fisher Investments Europe in het kader van AML-wetgeving controles uit op sancties en witwaspraktijken, die informatie over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen aan het licht kunnen brengen. Het verzamelen of het gebruik van andere soorten Bijzondere Persoonsgegevens vindt alleen plaats met toestemming van de Persoon.

5. Uitwisseling van Persoonsgegevens door Fisher Investments Europe

Met wie wisselt Fisher Investments Europe gegevens uit?

Fisher Investments Europe zal Persoonsgegevens niet aan externe partijen verkopen of verhuren.

Voor de doelstellingen die zijn opgesomd in onderdeel 3 hierboven, kan Fisher Investments Europe Persoonsgegevens uitwisselen met:

 • Fisher Asset Management, LLC, dat handelt onder de naam “Fisher Investments”, het moederbedrijf van Fisher Investments Europe. Fisher Investments treedt op als leverancier van diensten op het gebied van marketing, personeelszaken, financiën, IT en rechtsbijstand en fungeert tevens als sub-beleggingsbeheerder van Fisher Investments Europe. In deze hoedanigheden zijn alle door Fisher investments Europe verzamelde en gebruikte gegevens toegankelijk voor Fisher Investments. Fisher Investments is gevestigd in de Verenigde Staten. Daarom heeft Fisher Investments Europe garanties ingevoerd in de vorm van Modelcontractbepalingen met Fisher Investments, die hieronder nader worden beschreven.
 • Door Fisher Investments Europe erkende leveranciers, dienstverleners, agenten en vertegenwoordigers. Dit zijn:
  • Verbonden agenten van Fisher Investments Europe die de vermogensbeheerdiensten van Fisher Investments Europe onder de aandacht brengen en onderworpen zijn aan de MiFID II, de FCA-regelgeving en alle andere toepasselijke regels van toezichthouders inzake financiële diensten (samen “Wetgeving inzake financiële diensten”). Uit hoofde van de Wetgeving inzake financiële diensten mogen verbonden agenten deze diensten uitsluitend verlenen aan Fisher Investments Europe. De verbonden agenten van Fisher Investments Europe zijn momenteel gevestigd in Denemarken, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Zij staan in contact met Personen in deze landen en Personen in België en Noorwegen. Verbonden agenten hebben een vergunning van de toezichthouders inzake financiële diensten in de landen waar zij namens Fisher Investments Europe zakelijke contacten onderhouden met Personen.
  • Bewaarders en banken die door Fisher Investments Europe beheerde activa van Personen bewaren, evenals bewaarders, brokers en dealers die handelsorders uitvoeren voor cliënten van Fisher Investments Europe. De bewaarders en banken die de activa van Personen beheren hebben ook een rechtstreekse contractuele relatie met deze Personen. Deze bewaarders en banken bevinden zich over het algemeen in de Europese Economische Ruimte ("EER"), doorgaans in het land waar de Persoon woonachtig is, en zijn onderworpen aan de toepasselijke Wetgeving inzake financiële diensten. Wanneer een Persoon verzoekt om een rekening te openen die wordt beheerd door een bewaarder in de Verenigde Staten, zal Fisher Investments Europe Persoonsgegevens in verband met deze rekening alleen met de toestemming van de Persoon doorgeven.
  • Aanbieders van beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten in Frankrijk, Luxemburg en andere EER-landen die onderworpen zijn aan van toepassing zijnde verzekeringswetgeving en/of wetgeving op het gebied van financiële dienstverlening.
  • Regulatory DataCorp, Inc. (“RDC”), dat namens Fisher Investments Europe de controles uitvoert op de sancties en het witwassen van geld, zoals beschreven in het onderdeel 3 hierboven. RDC is gevestigd in de Verenigde Staten. Daarom heeft Fisher Investments Europe garanties ingevoerd in de vorm van Modelcontractbepalingen met RDC, die hieronder nader worden beschreven.
  • Direct marketingbedrijven en dienstverleners, met inbegrip van website hosting-bedrijven die namens Fisher Investments Europe Persoonsgegevens verzamelen van Personen die geïnteresseerd zijn in informatiemateriaal van Fisher Investments Europe, callcenters die in informatiemateriaal van Fisher Investments Europe geïnteresseerde Personen benaderen, ontdubbelingsdienstverleners die ervoor zorgen dat maillijsten nauwkeurig zijn, en dienstverleners die namens Fisher Investments Europe e-mails versturen naar Personen. Deze agenten en dienstverleners kunnen in of buiten de EER zijn gevestigd; Fisher Investments Europe heeft garanties ingevoerd in de vorm van Modelcontractbepalingen met buiten de EER gevestigde entiteiten, die hieronder nader worden beschreven.
  • IT-beveiligingsproviders, zoals firewall en malwaredetectie leveranciers. Dergelijke leveranciers bevinden zich over het algemeen in de Verenigde Staten; Fisher Investments Europe heeft er daarom voor gezorgd dat dergelijke leveranciers veiligheidsmaatregelen hebben in de vorm van modelcontractbepalingen zoals hieronder beschreven of gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield.
  • Professionele adviseurs van buitenaf, zoals advocaten en accountants.
 • Toezichthouders (zoals financiële toezichthouders of gegevensbeschermingsautoriteiten) en wetshandhavers, zoals hierboven beschreven in onderdeel 3.
 • Indien Fisher Investments Europe haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt of samenvoegt, of tracht dit te doen, dan is het mogelijk dat externe partijen Persoonsgegevens ontvangen.

Welke garanties zijn er wanneer gegevens buiten de EEA worden doorgegeven?

Wanneer gegevens worden doorgegeven aan Fisher Investments, worden de gegevens van Personen overgedragen naar de Verenigde Staten, waar de wetten niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het land waar de Persoon de gegevens oorspronkelijk heeft verschaft. Fisher Investments Europe zal derhalve de doorgifte doen in overeenstemming met de door de Europese Commissie uitgevaardigde Modelcontractbepalingen ("Modelcontractbepalingen"). De Europese Commissie heeft bepaald dat de Modelcontractbepalingen voldoende garanties bieden voor de bescherming van de privacy van Personen en van hun fundamentele rechten en vrijheden, met inbegrip van de mogelijkheid om hun rechten uit te oefenen. Voor meer informatie over de EU-modelbepalingen inzake gegevensbescherming gaat u naar https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Bovendien, zoals hierboven beschreven, bevinden sommige externe dienstverleners die Persoonsgegevens verwerken namens Fisher Investments Europe zich in landen buiten de EER die naar het oordeel van de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming bieden. In deze gevallen heeft Fisher Investments Europe maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens van Personen voldoende zijn beschermd, onder meer door Modelcontractbepalingen overeen te komen met de externe dienstverlener of door erop toe te zien dat de externe dienstverlener gecertificeerd is voor het EU-US Privacy Shield. Gelieve contact op te nemen met Fisher Investments Europe via de contactgegevens in paragraaf 1 hierboven voor vragen over de garanties inzake de bescherming van Persoonsgegevens wanneer deze worden doorgegeven buiten de EER (met inbegrip van hoe u een kopie kunt verkrijgen of deze garanties kunt inzien).

6. Toestemming

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen Personen die Fisher Investments Europe toestaan om hun Persoonsgegevens te gebruiken op elk gewenst moment contact opnemen met Fisher Investments Europe om hun toestemming in te trekken en te weigeren dat hun Persoonsgegevens voor deze doeleinden worden gebruikt. Personen kunnen contact opnemen met Fisher Investments Europe via de in paragraaf 1 hierboven uiteengezette contactgegevens.

Hierbij dienen Personen:

 • een volledige naam en adres en/of e-mailadres te verstrekken die exact overeenkomen met de oorspronkelijk aan Fisher Investments Europe verstrekte gegevens, om te voorkomen dat er eventueel verwarring ontstaat met een andere Persoon; en
 • aangeven op welke specifieke doeleinden de toestemming niet van toepassing is. De doeleinden waarvoor Fisher Investments Europe toestemming nodig heeft worden in paragraaf 3 hierboven uiteengezet.

Personen kunnen zich ook afmelden voor directe e-mailmarketing via het online formulier van Fisher Investments Europe op https://www.fisherinvestments.com/nl-nl/unsubscribe.   

7. De rechten van Personen

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen Personen rechten uitoefenen met betrekking tot hun Persoonsgegevens die in het bezit zijn van Fisher Investments Europe.

De wettelijke rechten van personen omvatten toegang tot de Persoonsgegevens die Fisher Investments Europa verwerkt over de Persoon, het recht om deze Persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, het recht om de verwerking van de Persoonsgegevens te beperken en het recht op gegevensportabiliteit. Wanneer Fisher Investments Europe de toestemming heeft verkregen van een Persoon voor de verwerking van Persoonsgegevens, heeft de Persoon het recht om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de toegestane verwerking voorafgaand aan de intrekking onverlet. Personen hebben ook het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Fisher Investments Europe. Wanneer Fisher Investments Europe Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebben Personen het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook ten behoeve van profilering voor zover deze verband houdt met direct marketing. Wanneer een Persoon bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Fisher Investments Europe de Persoonsgegevens van de Persoon niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Om deze rechten uit te oefenen kunnen Personen contact opnemen met Fisher Investments Europe via de in paragraaf 1 hierboven uiteengezette contactgegevens. In alle gevallen dienen Personen een volledige naam en adres en/of e-mailadres te verstrekken die exact overeenkomen met de oorspronkelijk aan Fisher Investments Europe verstrekte gegevens, om te voorkomen dat er eventueel verwarring ontstaat met een andere Persoon. Personen die niet tevreden zijn met de manier waarop Fisher Investments Europe het verzoek afhandelt, kunnen een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in hun land van vestiging.

8. Beveiliging

Fisher Investments Europe streeft naar de beveiliging van Persoonsgegevens. Om ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, heeft Fisher Investments Europe passende fysieke, elektronische en beheerprocedures ingevoerd om verzamelde Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Fisher Investments Europe maakt bij het verzamelen of doorgeven van gevoelige gegevens gebruik van encryptie.

9. Cookies

Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren, klik hier.

Een cookie is een klein tekstbestand met een identificatielabel dat wordt aangemaakt en gedownload op een computer van een gebruiker (of een ander apparaat) bij het bezoek van websites die cookies gebruiken. Dankzij cookies kan een website onder meer informatie over de onlineactiviteiten van een gebruiker, de zoekgewoontes van een gebruiker of diens computer (of ander apparaat) opslaan en terugvinden en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop een gebruiker een computer (of ander apparaat) gebruikt, voor het herkennen van gebruikers.

Cookies kunnen worden ingedeeld op basis van door wie ze worden geplaatst:

 • First-party cookies: deze cookies worden gedownload op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker van een computer of domein dat wordt beheerd door de uitgever van de website die de gebruiker bezoekt.
 • Third-party cookies: deze cookies worden gedownload op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker van een server of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever van de website, maar door een andere entiteit die via cookies verzamelde gegevens tracht te achterhalen.

Cookies kunnen ook worden ingedeeld op basis van hun duur:

 • Sessie-cookies: deze cookies zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker de website bezoekt. Ze worden vaak gebruikt om informatie op te slaan gedurende het bezoek aan de website (bijvoorbeeld op welk account te gebruiker is ingelogd). Zodra een gebruiker de website verlaat, wordt de sessie-cookie verwijderd.
 • Persistent cookies: deze cookies slaan data op op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker voor de in het cookie-bestand door de entiteit die de cookie beheert vastgelegde periode, die uiteen kan lopen van enkele minuten tot meerdere jaren, of totdat de gebruiker ze handmatig verwijdert.

Ten slotte kunnen cookies worden ingedeeld op basis van de functie die ze hebben. Fisher Investments Europe gebruikt de volgende types first- en third-party cookies:

 1. Functionality Cookies

Fisher Investments Europe gebruikt functionality cookies om bij te houden of een gebruiker toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van andere soorten cookies op zijn computer (of ander apparaat) en, als de gebruiker toestemming heeft verleend, vast te leggen wanneer de toestemming is verkregen. Functionality cookies verzamelen geen Persoonsgegevens. Het toestaan van functionality cookies kan noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van een website.

 1. Personaliseringscookies

Personaliseringscookies zorgen ervoor dat de website informatie onthoudt die het aanzien of het gedrag van de pagina verandert, zoals bijvoorbeeld de gekozen taal om de pagina te bekijken.

 1. Analytics Cookies

Analytics cookies analyseren de statistieken van de website en hoe gebruikers de website van Fisher Investments Europe doorzoeken en stellen Fisher Investments Europe in staat het aantal bezoekers van de website te meten en na te gaan hoe gebruikers met de website interageren. Deze informatie wordt gebruikt om de websites van Fisher Investments Europe en de geboden producten of diensten te verbeteren.

 1. Behavioural Cookies

Fisher Investments Europe biedt advertenties op verschillende websites door gebruik te maken van externe bedrijven. Wanneer een bezoeker een website van Fisher Investments Europe bezoekt of op een van de advertenties van Fisher Investments Europe klikt, worden behavioural cookies op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker geplaatst. Dankzij behavioural cookies kan Fisher Investments Europe zijn digitale marketing (bijv. banneradvertenties, pagina's met informatiebrochures, e-mailcampaignes, etc.) beheren en optimaliseren. Behavioural cookies kunnen worden gebruikt om een gebruikersprofiel aan te maken met content die relevanter is voor de interesses van gebruikers. Ze passen de advertenties en de content aan die gebruikers op andere websites zien op basis van hun zoekgewoontes, met inbegrip van hoe gebruikers de website van Fisher Investments Europe en andere websites gebruiken en hoe gebruikers met internetreclame interageren.

Fisher Investments Europe gebruikt de third-party personalisation, analytics en behavioural cookies die beschikbaar worden gesteld door onderstaande bedrijven, en deze bedrijven hebben mogelijk toegang tot informatie die door de cookies wordt verzameld. Meer informatie over deze cookies kunt u hier vinden.

 • Adform
 • DoubleClick Floodlight
 • Facebook Pixel
 • Google Ads
 • Google Universal Analytics
 • Ligatus
 • Pingdom
 • Selligent
 • Twitter Ads
 • Tealium

10. Het beheren van cookies

Een gebruiker kan cookievoorkeuren voor de website van Fisher Investments Europe beheren door gebruik te maken van de online tool voor cookievoorkeuren van Fisher Investments Europe.

Sommige browsers hebben een “Do Not Track” instelling, waarmee gebruikers de websites die ze bezoeken kunnen laten weten dat ze niet gevolgd willen worden. De websites van Fisher Investments Europe reageren mogelijk niet op dit signaal.

11. Hoe lang bewaart Fisher Investments Europe gegevens?

Informatie over Personen die klant zijn van Fisher Investments Europe (alle Personen die een aanbeveling voor een beleggingsstrategie hebben ontvangen of een beroep doen op Fisher Investments Europe als discretionaire beleggingsbeheerder) wordt bewaard voor de duur van de relatie met de klant plus tien jaar, zodat Fisher Investments Europe kan voldoen aan zijn gegevensregistratieverplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake financiële diensten en om zijn wettelijke rechten te handhaven en te verdedigen. Informatie met betrekking tot pensioenoverdracht wordt krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake financiële diensten voor onbepaalde tijd bewaard. Informatie over de identiteit en sancties en controles op het gebied van witwaspraktijken worden bewaard gedurende de periode van de relatie met de klant plus vijf jaar, zodat Fisher Investments Europe kan voldoen aan zijn gegevensregistratieverplichtingen krachtens de toepasselijke AML-wetgeving. Opnames van telefoongesprekken worden bewaard gedurende vijf jaar, zodat Fisher Investments Europe kan voldoen aan zijn gegevensregistratieverplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake financiële diensten. Informatie over Personen wordt bewaard gedurende vijf jaar vanaf de datum dat de Persoon instemde met direct marketing of totdat de Persoon eerder om verwijdering van zijn informatie verzoekt. Wanneer een Persoon echter instemt met het bewaren van zijn gegevens door het Bedrijf om doorlopende informatie en inzichten van het Bedrijf te ontvangen (abonnement), zullen deze gegevens worden bewaard totdat ze zich afmelden, tenzij ze hiertoe niet de gelegenheid hebben gekregen; in dat geval worden deze gegevens gedurende een periode van vijf jaar na de toestemming bewaard. In sommige gevallen kunnen deze algemene bewaarperiodes worden verlengd tot tien jaar voor Personen die zich in verder gevorderde besprekingen bevinden met Fisher Investments Europe of die regelmatige contacten of bijeenkomsten met Fisher Investments Europe over zijn vermogensbeheerdiensten hebben gehad, tenzij de Persoon eerder om verwijdering van zijn informatie verzoekt. Informatie die wordt verzameld ten behoeve van marktonderzoek zal tot maximaal twee jaar na dit onderzoek worden bewaard, tenzij de Persoon eerder om verwijdering van zijn informatie verzoekt. Contactinformatie van leveranciers/dienstverleners en van Personen op suppressielijsten (d.w.z. naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer) worden voor onbepaalde tijd bewaard.

12. Vragen en klachten

Wanneer Personen vragen of klachten hebben over de gegevensbeschermingspraktijken van Fisher Investments Europe, kunnen ze contact opnemen met Fisher Investments Europe via de contactgegevens in onderdeel 1 hierboven. Personen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit wanneer ze van mening zijn dat Fisher Investments Europe inbreuk heeft gemaakt op gegevensbeschermingsregels. Deze klacht kan in het bijzonder worden ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar de Persoon gewoonlijk woont en werkt, of van het land waar de inbreuk naar het oordeel van de Persoon heeft plaatsgevonden.

13. Wijzigingen van het privacy- en cookiebeleid

Fisher Investments Europe kan Persoonsgegevens van tijd tot tijd en voor zover wettelijk toegestaan gebruiken voor nieuwe, onvoorziene toepassingen die niet eerder in dit beleid aan de orde zijn gesteld. Indien zijn beleid inzake Persoonsgegevens in de toekomst verandert, zal Fisher Investments Europe deze wijzigingen bekendmaken op https://www.fisherinvestments.com/nl-nl/privacy en Personen op de hoogte stellen van deze wijzigingen en de mogelijkheid hun toestemming voor nieuwe toepassingen in te trekken.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.