Fisher Investments Europe
privacy- en cookiebeleid

LAATSTE UPDATE: NOVEMBER 2023

 1. Algemeen

  Dit privacy- en cookiebeleid (dit "Beleid") is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679) en zet uiteen hoe Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, handelend onder de naam Fisher Investments Europe, en de filialen ervan (samen de "Onderneming"), gebruik maken van Persoonsgevens over natuurlijke personen ("Personen"):

  • potentiële cliënten, cliënten en hun vertegenwoordigers;
  • websitegebruikers;
  • zakelijke contacten die werken met dienstverleners en leveranciers; en
  • personen die ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek.

  In dit Beleid wordt alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare Personen verstaan als "Persoonsgegevens". De Onderneming hecht veel belang aan privacy en zal de Persoonsgegevens van Personen uitsluitend gebruiken in overeenstemming met dit Beleid. De Onderneming kan gecontacteerd worden middels de volgende contactgegevens:

  Fisher Investments Luxembourg, Sàrl,
  handelend onder de naam Fisher Investments Europe

  T.a.v.: Data Protection Officer
  2a rue Albert Borschette
  L-1246 Luxemburg
  privacy@fisherinvestments.lu
  +352 2786 7320

 2. Verschillende typen Persoonsgegevens

  De Onderneming gebruikt de volgende typen Persoonsgegevens voor de volgende categorieën Personen:

  1. Potentiële cliënten, cliënten en hun vertegenwoordigers:
   • De Onderneming gebruikt door externe leveranciers verstrekte namen, adressen en e-mailadressen van Personen om voor het informatiemateriaal van de Onderneming aanbiedingen op te stellen. Deze Persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn uit openbare bronnen en/of de databases van deze leveranciers.
   • De Onderneming gebruikt namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en de vermogenscategorie van Personen die deze informatie verstrekken op het moment dat zij de Onderneming om informatiemateriaal verzoeken en op het moment dat zij hun belangstelling kenbaar maken voor de diensten van de Onderneming.
   • Wanneer Personen de Onderneming om een geschiktheidsbeoordeling,over een beleggingsstrategie of verzekeringsmandaat verzoeken en/of de Onderneming inhuren als discretionaire vermogensbeheerder of verzekeringsintermediair, maakt de Onderneming gebruik van Persoonsgegevens die Personen rechtstreeks verstrekken, zoals:
    • Informatie uit het document van het Vertrouwelijk Cliëntprofiel (VCP);
   • Informatie uit de Vertrouwelijke Cliëntenovereenkomst (VCO), rekeningafschriften, documenten voor het openen van een rekening bij de bewaarder, alle documenten met betrekking tot verzekeringspolissen en opdracht- of machtigingsformulieren die betrekking hebben op het discretionaire vermogensbeheer van de Onderneming ;
   • Informatie die telefonisch of face-to-face wordt verstrekt aan aangestelde vertegenwoordigers van de Onderneming , met inbegrip van informatie waar de Onderneming van tijd tot tijd om kan verzoeken ter ondersteuning van haar dienstverlening aan de betrokken Persoon.
   • Voor het uitvoeren van een geschiktheidsbeoordeling en het ontwerpen van een aanbevolen beleggingsstrategie of verzekeringsmandaat voor Personen en om voor cliënten courante geschiktheidsbeoordelingen te verrichten, maakt de Onderneming gebruik van door Personen verstrekte informatie over hun geestelijke en lichamelijke gezondheid ("Gezondheidsgegevens"), mede in het kader van een interne beoordeling van de levensverwachting van een Persoon en de eventuele invloed op de beleggingshorizon voor de activa van de betrokken Persoon.
   • Krachtens Richtlijn (EU) 2015/849 van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ("AML-richtlijn") en andere geldende wet- en regelgeving ter bestrijding van witwaspraktijken (samen "AML-wetgeving") is de Onderneming verplicht controles op identiteit, sancties, witwaspraktijken en terrorismefinanciering te verrichten. Derhalve gebruikt de Onderneming de naam, de geboortedatum en het adres die zijn verstrekt door Personen die cliënt willen worden van de Onderneming om een controle op sancties en het witwassen van geld uit te laten voeren door een externe dienstverlener teneinde eventuele informatie over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen aan het licht te brengen.
   • Ingevolge Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID II") en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie ("CDR 2017/565") is de Onderneming verplicht telefoongesprekken met betrekking tot activiteiten in financiële instrumenten op te nemen. Derhalve worden bepaalde telefoongesprekken tussen de Persoon en de Onderneming opgeslagen.
   • Wanneer een organisatie of een andere juridische entiteit cliënt wenst te worden of wordt, zal de Onderneming gebruik maken van zakelijke contactinformatie en andere identificeerbare informatie over de Personen die de organisatie of de juridische entiteit vertegenwoordigen in hun betrekkingen met de Onderneming.
  2. Websitegebruikers:
   • De Onderneming kan, rechtstreeks via de uitgever of via een externe partij, reclame maken op websites van uitgevers of in e-mails. Doordat Personen interageren met de reclame kunnen online-advertentiebedrijven domeintypes, IP-adressen en clickstream-gegevens van de betrokken Personen verzamelen.
   • De websites van de Onderneming gebruiken cookies en andere online-trackingtechnologieën waaronder pixels, tags en web beacons waarmee informatie over internetbrowsing en zoekhistorie van Personen (in dit Beleid gezamenlijk aangeduid als "cookies") wordt verzameld. Meer informatie vindt u onder artikel 8.
  3. Zakelijke contacten met dienstverleners en leveranciers:
   • In de omgang met dienstverleners en leveranciers verkrijgt de Onderneming informatie over de Personen die de dienstverlener of leverancier vertegenwoordigen. met inbegrip van de, titel, naam, adres, telefoon- en faxnummers en e-mailadres.
  4. Personen die ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek:

   • Wanneer Personen ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek, gebruikt de Onderneming informatie over de voorkeuren van deze Personen met betrekking tot marketing, beleggen en dienstverlening. Deze gegevens worden door de betrokken Personen rechtstreeks verstrekt aan de Onderneming of aan een externe dienstverlener die voor de Onderneming optreedt om het marktonderzoek uit te voeren.
 3. Het gebruik van Persoonsgegevens

  1. Doeleinden en wettelijke grondslagen

   De Onderneming kan voor de volgende doeleinden en op de in onderstaande tabel uiteengezette rechtsgrondslagen gebruikmaken van Persoonsgegevens.

   Doeleinden waarvoor de Onderneming Persoonsgegevens gebruikt

   Rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens door de Onderneming

   Om de geschiktheid te beoordelen en een advies voor een beleggingsstrategie of verzekeringsmandaat op te stellen.

   Hierbij wordt tevens voorzien in financiële analyse.

   Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het nodig is een contract aan te gaan waarbij de Persoon partij is of om op verzoek van de Persoon stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten.

   De Onderneming kan voor dit doel ook Gezondheidsgegevens gebruiken indien de betrokken Personen daarmee hebben ingestemd.

   Voor het verstrekken van diensten op het gebied van discretionair vermogensbeheer of assurantiebemiddeling

   De Onderneming kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het nodig is een contract aan te gaan waarbij de Persoon partij is.

   In sommige gevallen heeft de Onderneming een rechtmatig belang om Persoonsgegevens van een Persoon voor dit doel te gebruiken, zoals bij communicatie met vertegenwoordigers van een organisatie of wanneer een cliënt een gast meeneemt naar een evenement van de Onderneming.

   Om producten of diensten van externe leveranciers aan te bieden en deze af te stemmen op de diensten van de Onderneming

   De Onderneming kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het nodig is een contract aan te gaan waarbij de Persoon partij is of om op verzoek van de Persoon stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten.

   Voor direct marketing

   Hierbij worden o.m. post en e-mails gestuurd naar Personen op lijsten die worden gehuurd van externe leveranciers. Onder direct marketing vallen ook de follow-up en de verzending van promotiemateriaal per e-mail, telefoon of post naar Personen die hebben verzocht om informatiemateriaal en actuele uitleg over beleggen, financiële onderwerpen en hieraan verwante diensten.

   De Onderneming kan met instemming van de Personen Persoonsgegevens gebruiken voor marketingactiviteiten die gericht zijn op deze Personen.

   Daarnaast heeft de Onderneming er rechtmatig belang bij Persoonsgegevens te gebruiken voor marketingactiviteiten die gericht zijn op potentiële cliënten waaronder: (i) Personen die Fisher Investments Europe of haar dochterondernemingen (samen de "Fisher-groep") om informatieve materialen hebben gevraagd, en (ii) Personen die de organisatie of de juridische entiteit vertegenwoordigen.

   Om de marketing te optimaliseren

   Dit omvat het analyseren van bezoeken aan de website van De Onderneming en het aantal kliks op de pagina's voor het aanvragen van informatiemateriaal. Het omvat ook het gebruik van cookies om online-advertenties van De Onderneming te tonen aan personen die hier waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn.

   De Onderneming kan hiervoor de verstrekte Persoonsgegevens gebruiken met instemming van de betrokkene.

   Gezien het rechtmatige belang van de Onderneming om haar diensten te promoten, kan ze Persoonsgegevens gebruiken om Personen met soortgelijke interesses te benaderen.

   Om marktonderzoek te verrichten

   In dit verband kan bij Personen worden geïnformeerd naar hun voorkeur ten aanzien van marketing, beleggen en dienstverlening.

   De Onderneming kan hiervoor met instemming van de betrokken Personen de verstrekte Persoonsgegevens gebruiken.

   Bovendien kan de Onderneming sommige Persoonsgegevens ook voor dit doel gebruiken omdat het in het rechtmatige belang van de Onderneming is om Personen uit te nodigen voor deelname aan marktonderzoek.

   Om contact op te nemen met Personen die naar de Onderneming zijn verwezen

   De Onderneming kan de Persoonsgegevens voor dit doel gebruiken omdat het in het rechtmatige belang van de Onderneming is om contact op te nemen met Personen die de verwijzende partij toestemming hebben gegeven om hun Persoonsgegevens aan de Onderneming te verstrekken.

   Om de gerealiseerde prestaties van cliëntenportefeuilles te berekenen

   De Onderneming kan de Persoonsgegevens ook voor dit doel gebruiken omdat het in het rechtmatige belang van de Onderneming is om de gerealiseerde prestaties van cliëntenportefeuilles te berekenen..

   Om de verplichtingen van Fisher Investments Europe na te leven in overeenstemming met het Geldend Recht

   Dit omvat het toezicht houden op het adviesproces, opnemen van telefoongesprekken, verifiëren van de identiteit van personen en uitvoeren van sanctie- en anti-witwascontroles, waarbij gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten aan het licht zouden kunnen komen.

   De Onderneming kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken ter naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving voor financiële – en assurantiediensten (waaronder, maar niet uitsluitend, MiFID II, CDR 2017/565, de wet-en regelgeving van de Commission de Surveillance du Secteur Financier en Commissariat aux Assurances ("Wetgeving voor financiële diensten") en de AML-wetgeving alsmede andere geldende wet- en regelgeving (samen het "Geldend Recht").

   Daarnaast kan de Onderneming hierbij Persoonsgegevens langer dan de wettelijke voorgeschreven bewaarperiode gebruiken omdat zij er rechtmatig belang bij heeft gegevens voor de duur van de verjaringstermijn in bezit te houden zodat de Onderneming haar wettelijke rechten kan uitoefenen en verdedigen.

   Om gegevens uit te wisselen met gerechtshoven en rechtbanken

   De Onderneming kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat zij er rechtmatig belang bij heeft haar wettelijke rechten uit te oefenen en te verdedigen.

   Opleiden, monitoren en aansturen van intern personeel

   Dit omvat het opleiden en aansturen van werknemers, het opnemen en monitoren van bepaalde telefoongesprekken, voicemails en andere computer- of telecommunicatieactiviteiten.

   De Onderneming kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat zij er rechtmatig belang bij heeft haar medewerkers op te leiden en aan te sturen zodat zij de best mogelijke dienstverlening kunnen bieden.

   Om relaties aan te gaan met dienstverleners en leveranciers

   Dit omvat het doen van betalingen en contact opnemen met zakenrelaties bij dienstverleners en leveranciers door gebruik te maken van hun bedrijfscontactgegevens.

   De Onderneming kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat zij een rechtmatig belang heeft bij het aangaan van relaties met dienstverleners en leveranciers.

   Om te voorkomen dat met Personen contact wordt opgenomen

   De Onderneming kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat zij er rechtmatig belang bij heeft geen contact op te nemen met Personen die erom hebben verzocht dat er met hen geen contact zou worden opgenomen of met wie naar het oordeel van de Onderneming geen contact moet worden opgenomen.

   Om de bescherming van bedrijfsfaciliteiten te verbeteren

   Dit omvat het gebruik van bewakingscamera's

   De Onderneming kan Persoonsgegevens ook voor dit doel gebruiken omdat zij er rechtmatig belang bij heeft om de bescherming van haar bedrijfsfaciliteiten te waarborgen.

   Wanneer de Onderneming zich voor een bepaald doel in rechte beroept op haar 'rechtmatig belang', voert het een 'afwegingstest' uit om de inachtneming van de rechten en belangen van Personen bij het gebruik van hun Persoonsgegevens veilig te stellen. Nadere informatie over deze afwegingstest is te verkrijgen bij de gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer) van de Onderneming.

  2. Wanneer Personen nalaten Persoonsgegevens te verstrekken

   Wanneer de Onderneming wettelijk verplicht is Persoonsgegevens te verzamelen, of wanneer dit voorgeschreven is in een contract of op verzoek vóór het sluiten van een contract, en de betrokken Persoon deze gegevens niet verstrekt, is de Onderneming mogelijk niet in staat diensten te verlenen en moet zij het contract mogelijk annuleren. Ook wanneer een Persoon weigert Gezondheidsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden te verstrekken, is de Onderneming mogelijk niet in staat diensten te verlenen en moet zij het contract mogelijk annuleren. De Onderneming zal de betrokken Persoon hiervan in voorkomend geval in kennis stellen. Indien een Persoon om informatiemateriaal en actuele uitleg verzoekt, maar weigert om deze in ontvangst te nemen, kan de Onderneming het verlangde niet verstrekken.

 4. Uitwisseling van Persoonsgegevens door De Onderneming

  1. Met wie wisselt de Onderneming gegevens uit?

   De Onderneming verkoopt noch verhuurt Persoonsgegevens aan externe partijen.

   Voor de in hoofdstuk 3 opgesomde doeleinden kan de Onderneming Persoonsgegevens van de betrokkenen uitwisselen met:

   • Bedrijven binnen de Fisher-groep, waaronder:
    • Fisher Investments ("FI"), het Amerikaanse moederbedrijf van Fisher Investments Europe;
    • Fisher Investments Europe Limited, dat handelt onder de naam Fisher Investments UK (" FI UK"), een volledige dochteronderneming van FI in het VK; en
    • Fisher Investments Ireland Limited ("FII"), een volledige dochteronderneming van FI in de EU.

   FI, FI UK en/of FII (de "Externe bedrijven van Fisher") treden op als dienstverlener voor de Onderneming op het gebied van marketing, human resources, financiële diensten, informatietechnologie, juridische ondersteuning, vermogensbeheer en transacties. In het kader van deze betrekkingen kunnen de Externe bedrijven van Fisher toegang hebben tot Persoonsgegevens die door de Onderneming worden verzameld en gebruikt.

   • Door de Onderneming erkende leveranciers, dienstverleners, agenten en vertegenwoordigers. Het betreft de volgende bedrijven:
    • Bewaarders die door de Onderneming beheerde activa van cliënten in bewaring hebben en bewaarders, effectenmakelaars en -handelaars die transactie-orders uitvoeren voor individuele cliënten van de Onderneming. Bewaarders waarbij activa van cliënten zijn ondergebracht, hebben ook een directe contractuele relatie met elke cliënt wiens activa zij in bewaring hebben genomen. Deze bewaarders zijn doorgaans gevestigd in de Europese Economische Ruimte (“EER”) en zijn onderworpen aan wetten die vergelijkbaar zijn met de Wetgeving voor financiële diensten. Als een Persoon verzoekt om een rekening te openen bij een bewaarder in de Verenigde Staten, zal de Onderneming de aan deze rekening verbonden Persoonsgegevens slechts met expliciete instemming van de betrokkene doorgeven.
    • Regulatory DataCorp, Inc. ("RDC") en Tracesmart Ltd. ("TraceSmart"), die namens de Onderneming de controles op sancties en witwaspraktijken uitvoeren, zoals beschreven onder artikel 3. IT- en beveiligingsproviders, zoals leveranciers van communicatie, internetfirewall en malwaredetectie.
    • Aanbieders van marketingdiensten, waaronder hostingbedrijven die namens de Onderneming Persoonsgegevens verzamelen van Personen die geïnteresseerd zijn in informatiemateriaal van de Onderneming, socialmediaplatforms, bedrijven die controleren of mailinglijsten correct zijn opgesteld en e-mailbedrijven die namens de Onderneming e-mails versturen naar Personen.
   • Verzekeringsmaatschappijen die Assurance-Vie en/of Contrat de Capitalisation-assurantieproducten uitgeven aan individuele cliënten van de Onderneming. De verzekeringsmaatschappijen die deze verzekeringsproducten uitgeven, zullen ook een rechtstreekse contractuele relatie hebben met deze Personen. Dergelijke verzekeringsmaatschappijen zijn over het algemeen gevestigd in de EER en zijn onderworpen aan wetten die vergelijkbaar zijn met de Wetgeving voor financiële diensten.
   • Rechtbanken en gerechtelijke instanties, zoals hierboven beschreven onder artikel 3.
   • Toezichthouders (met inbegrip van de relevante financiële toezichthouders), belastingautoriteiten, andere overheidsinstanties en rechtshandhavingsorganisaties, zoals hierboven beschreven onder artikel 3. Indien de Onderneming haar activiteiten geheel of gedeeltelijk verkoopt, overdraagt of laat fuseren, of daar een poging toe doet, kunnen Persoonsgegevens in handen van externe partijen komen.
  2. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen indien de Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER?

   Wanneer de Onderneming Persoonsgegevens overdraagt aan een ontvanger in een rechtsgebied buiten de EER, waar de wetgeving geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt als het land waar de Persoon de gegevens aanvankelijk heeft verstrekt, zullen de Onderneming en de ontvanger de doorgifte van gegevens uitvoeren in overeenstemming met de standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie ("Modelclausules"). Voorafgaand aan de gegevensoverdracht, zal de Onderneming beoordelen en bevestigen of de bescherming van de Modelclausules daadwerkelijk van toepassing is volgens het juridische stelsel in het rechtsgebied van de ontvanger en, indien nodig, aanvullende technische, organisatorische of contractuele maatregelen getroffen worden. Meer informatie over deze Modelclausules vindt u op de volgende website: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_nl.

   Als er een overdracht van Persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt, kan de Onderneming - mits de Europese Commissie heeft besloten dat de wettelijke regeling van het Verenigd Koninkrijk een passend niveau van gegevensbescherming biedt (een "Adequaatbesluit") - de Persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in het Verenigd Koninkrijk zonder dat er aanvullende beschermingsmaatregelen hoeven te worden genomen. Indien de Europese Commissie voor het VK geen Adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd, zullen de Onderneming en de ontvanger in het VK de overdracht verrichten in overeenstemming met de modelclausules, zoals hierboven is beschreven.

   Bij vragen over de wettelijke maatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens bij overdracht buiten de EER (of als u deze maatregelen wilt raadplegen of er een kopie van wilt aanvragen), kunt u contact opnemen met de Onderneming met behulp van de contactgegevens die vermeld zijn onder artikel 1.

 5. Toestemming

  Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen Personen die de Onderneming toestemming hebben gegeven om hun Persoonsgegevens te gebruiken, te allen tijde deze toestemming intrekken. Personen kunnen dit aangeven via het online formulier van de Onderneming op https://www.fisherinvestments.com/nl-nl/campaigns/unsubscribe/zu of met behulp van de contactgegevens die vermeld zijn onder artikel 1.

  Daarbij dienen Personen:

  • ervoor te zorgen dat hun volledige naam en adres en/of e-mailadres in exact dezelfde vorm worden verstrekt als de oorspronkelijk aan de Onderneming verstrekte gegevens, om te voorkomen dat er eventueel verwarring ontstaat met een andere Persoon; en
  • ervoor te zorgen dat de verschillende gebruiksvormen waarvoor de toestemming wordt ingetrokken, nader worden aangeduid. De gebruiksvormen waarvoor de Onderneming toestemming nodig heeft, staan hierboven vermeld onder artikel 3.

  Personen kunnen zich ook uitschrijven voor direct-marketingmails via het online formulier van de Onderneming: https://www.fisherinvestments.com/nl-nl/afmelden.

 6. De rechten van Personen

  Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen Personen de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot hun Persoonsgegevens die in het bezit zijn van de Onderneming.

  • Personen hebben het recht op bevestiging of hun Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot hun Persoonsgegevens.
  • Personen hebben het recht om de Onderneming te verzoeken hun Persoonsgegevens, waarvan zij menen dat deze onjuist zijn, te laten corrigeren. Zij hebben ook het recht de Onderneming te verzoeken om gegevens die zij als onvolledig beschouwen, aan te vullen.
  • Personen hebben het recht om te verzoeken dat hun Persoonsgegevens worden gewist wanneer er voor de Onderneming geen bindende reden is om de gegevens te blijven gebruiken. Het recht op het wissen van gegevens is niet een algemeen recht; er zijn uitzonderingen, b.v. indien de onderneming wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.
  • Personen hebben het recht de Onderneming te verzoeken de verwerking van hun Persoonsgegevens in bepaalde gevallen te beperken.
  • Het recht op doorgifte van gegevens geldt alleen voor Persoonsgegevens die Personen aan de Onderneming hebben verstrekt. Personen hebben het recht de Onderneming te vragen om hun gegevens aan een andere organisatie over te dragen of deze terug te geven aan de betrokkene.
  • Wanneer de Onderneming Persoonsgegevens verwerkt voor het nastreven van een gerechtvaardigd belang, hebben Personen het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Indien een Persoon hiertegen bezwaar maakt, zal de Onderneming de verwerking stopzetten, tenzij de Onderneming gegronde en wettelijke redenen heeft om de gegevens te blijven gebruiken.

  Personen kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Onderneming met behulp van de vermelde gegevens onder artikel 1. In dit geval dienen Personen ervoor te zorgen dat hun volledige naam en adres en/of e-mailadres in exact dezelfde vorm worden verstrekt als de oorspronkelijk aan de Onderneming verstrekte gegevens, om te voorkomen dat er eventueel verwarring ontstaat met een andere Persoon. Personen die niet tevreden zijn met de manier waarop de Onderneming het verzoek afhandelt, kunnen een klacht indienen bij de toezichthouder van het land waarin zij woonachtig zijn, werken of van het land waar de schending volgens de betrokkene heeft plaatsgevonden.

 7. Beveiliging

  De Onderneming hecht veel waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, heeft de Onderneming passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de verzamelde Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Bij het verzamelen of doorgeven van gevoelige gegevens maakt de Onderneming ook gebruik van encryptie.

 8. Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand met een identificatiecode dat wordt aangemaakt en gedownload op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker wanneer deze een website bezoekt die gebruikmaakt van cookies. Met behulp van cookies kan een website onder andere informatie over de online activiteiten van gebruikers en het surfgedrag van gebruikers verkrijgen en opslaan. Afhankelijk van de informatie die ze bevatten, kan het surfgedrag en cookies gebruikt worden om de gebruiker te identificeren. 

  Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van hun herkomst:

  • First-party cookies: dit zijn cookies die worden gedownload op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker die worden beheerd door de uitgever van de website waarvan de gebruiker gebruik wil maken.
  • Third-party cookies: dit zijn cookies die worden gedownload op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker door een andere entiteit die mogelijk bepaalde gegevens wil verzamelen met behulp van cookies.

  Cookies kunnen ook worden onderverdeeld op basis van hun levensduur:

  • Sessie-cookies: dit zijn cookies waarmee tijdens het bezoek van de gebruiker aan een website gegevens worden verzameld en opgeslagen. Ze worden vaak gebruikt voor het opslaan van informatie die alleen tijdens het bezoek aan de website wordt bewaard (bijv. de account waarop de gebruiker heeft ingelogd). Zodra de gebruiker de website verlaat, worden de sessiecookies verwijderd.
  • Persistent cookies: dit zijn cookies die gegevens opslaan op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker voor een bepaalde tijdsduur die is vastgelegd in het cookiebestand. Deze tijdsduur wordt bepaald door de entiteit die de cookie beheert en kan variëren van een aantal minuten tot meerdere jaren, of totdat de gebruiker de cookie handmatig verwijdert.

  Ten slotte kunnen cookies ook worden onderverdeeld op basis van hun functie. De Onderneming maakt gebruik van de volgende types first- en third-party cookies:

  • Noodzakelijk: noodzakelijke cookies kunnen vereist zijn om de basisfuncties van deze website technisch goed te laten functioneren. Deze cookies houden bij of een gebruiker toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van andere typen cookies op zijn/haar computer (of een ander apparaat). Technisch essentiële cookies verzamelen geen Persoonsgegevens. Verificatiecookies kunnen ook behoren tot noodzakelijke cookies.
  • Statistisch: statistische cookies analyseren anonieme gegevens van websites waarbij gebruik is gemaakt van pseudoniemen. Deze stellen ons in staat het aantal bezoekers van de website te bepalen en de interactie tussen gebruikers en de website in kaart te brengen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om de geboden producten of diensten van een website te verbeteren.
  • Marketing: marketingcookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in de interesses van de gebruiker, relevante advertenties aan te bieden en de online-ervaring meer gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies stellen ons in staat gebruikersprofielen aan te maken, zodat aan gebruikers content kan worden aangeboden die beter aansluit op hun interesses. Hierdoor kunnen we advertenties en de content die gebruikers op andere websites zien aanpassen op grond van hun surfgedrag en de manier waarop ze omgaan met advertenties op het internet.
  • Voorkeuren: voorkeurscookies stellen de website in staat de inhoud van de website te personaliseren, zoals de taal die is geselecteerd voor het bekijken van de pagina. Ze zorgen er ook voor dat de voorkeursinstellingen van een gebruiker opgeslagen worden.

  De Onderneming maakt gebruikt van noodzakelijk-, statistische, marketing- en voorkeurscookies van zowel directe als indirecte partijen. De volgende bedrijven laden cookies op hun website:

  • Sitecore

  Sommige browsers hebben een "Do Not Track"-instelling waarmee gebruikers een signaal kunnen sturen naar de websites die zij bezoeken om kenbaar te maken dat ze niet gevolgd willen worden. Het is mogelijk dat de websites van de Onderneming niet reageren op dergelijke signalen.

 9. Hoe lang worden gegevens door de Onderneming bewaard?

  Persoonsgegevens van Personen die cliënt zijn van de Onderneming (dat wil zeggen elke Persoon die een advies voor een beleggingsstrategie of verzekeringsmandaat heeft ontvangen of van de Onderneming zijn discretionair vermogensbeheerder of assurantiebemiddelaar heeft gemaakt) zal worden bewaard voor de duur van de cliëntrelatie plus tien jaar, zodat de Onderneming haar bewaarverplichtingen krachtens de toepasselijke Wetgeving voor financiële diensten kan nakomen, en haar wettelijke rechten kan afdwingen of verdedigen. Om de Onderneming in staat te stellen haar bewaarverplichtingen krachtens de toepasselijke AML-wetgeving na te komen, wordt informatie over identiteitscontroles en controles op sancties en witwaspraktijken bewaard voor de duur van de cliëntrelatie plus vijf jaar. Om de Onderneming in staat te stellen haar bewaarverplichtingen krachtens de toepasselijke Wetgeving voor financiële diensten na te komen, worden opnames van telefoongesprekken gedurende vijf jaar bewaard. Informatie over potentiële cliënten wordt gedurende vijf jaar bewaard, gerekend vanaf de datum waarop de Persoon toestemming gaf voor direct-marketingactiviteiten, of tot het moment waarop de Persoon een verzoek tot vroegtijdige vernietiging van zijn gegevens indient. Wanneer een Persoon er echter mee instemt dat zijn gegevens door de Onderneming worden bewaard om doorlopend informatie en inzichten van de Onderneming te ontvangen (abonnement), worden gegevens van de betrokkene bewaard totdat deze zich afmeldt, tenzij de Persoon hiertoe niet de gelegenheid heeft gekregen. In dat laatste geval wordt dergelijke informatie gedurende vijf jaar na de toestemming bewaard. In sommige gevallen kunnen dergelijke algemene bewaartermijnen worden verlengd met maximaal tien jaar voor Personen die zich in verder gevorderde besprekingen met de Onderneming bevinden of regelmatig contact of bijeenkomsten met de Onderneming over hun vermogensbeheerdiensten hebben gehad, tenzij deze Personen een verzoek tot vroegtijdige vernietiging van hun gegevens indienen. Informatie die wordt verzameld om marktonderzoek te doen, wordt gedurende maximaal twee jaar na het betreffende onderzoek bewaard, tenzij de Persoon een verzoek tot vroegtijdige vernietiging van zijn gegevens indient. Contactgegevens van leveranciers/dienstverleners en van Personen die voorkomen op lijsten van personen die niet willen worden benaderd (d.w.z. naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer) worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 10. Social media

  De Onderneming is actief op diverse socialemediaplatforms. De algemene voorwaarden die zijn vastgesteld door de aanbieders van de verschillende platforms zijn van toepassing op de Onderneming en op alle Personen die middels deze platforms in contact komen met de Onderneming.Deze platforms verzamelen en analyseren de interesses van hun gebruikers en combineren deze met de informatie die door de Onderneming wordt verstrekt om haar marketingactiviteiten te optimaliseren. Meer informatie over elk van de privacypraktijken van deze socialmediaplatforms vindt u hieronder, met inbegrip van informatie over gepersonaliseerde advertenties.

 11. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

  De Onderneming kan Persoonsgegevens van tijd tot tijd gebruiken voor nieuw, niet-voorzien gebruik dat niet eerder in dit Beleid is beschreven, mits dit wettelijk is toegestaan. Als haar praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens op enig moment in de toekomst veranderen, zal de Onderneming de beleidswijzigingen publiceren op https://www.fisherinvestments.com/nl-nl/privacy.