Fisher Investments Europe
Privacy- en cookiebeleid

Laatste update: juni 2020

1. Algemeen

In dit Privacy- en cookiebeleid (dit "Beleid") wordt uiteengezet hoe Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, handelend onder de naam Fisher Investments Europe, en de filialen ervan ("Fisher Investments Europe"), gebruik maakt van informatie over natuurlijke personen ("Personen"). Tot deze Personen worden gerekend:

 • potentiële cliënten, cliënten en hun vertegenwoordigers;
 • websitegebruikers;
 • zakelijke contacten die werken met dienstverleners en leveranciers; en
 • personen die ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek.

Meer informatie over Fisher Investments Europe vindt u in het hoofdstuk Juridische Informatie onderaan op de websites van Fisher Investments Europe.

Fisher Investments Europe hecht belang aan privacy en zal slechts informatie van geïdentificeerde of identificeerbare Personen ("Persoonsgegevens") gebruiken indien een dergelijk gebruik in overeenstemming is met dit Beleid. Dit Beleid is van toepassing op alle websites van Fisher Investments Europe en alle interacties van Fisher Investments Europe met Personen die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte ("EER").

Personen kunnen in verband met dit beleid contact opnemen met Fisher Investments Europe via de volgende contactgegevens:

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl,
handelend onder de naam Fisher Investments Europe

Attention: Frank Nies, Data Protection Officer
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
privacy@fisherinvestments.lu
+1 650 851 3334

2. De Persoonsgegevens die Fisher Investments Europe gebruikt

Fisher Investments Europe gebruikt de volgende Persoonsgegevens voor de volgende categorieën Personen:

a. Potentiële cliënten, cliënten en hun vertegenwoordigers:

 • Fisher Investments Europe gebruikt door externe leveranciers verstrekte namen, adressen en e-mailadressen van Personen om voor het informatiemateriaal van Fisher Investments Europe aanbiedingen op te stellen. Deze Persoonsgegevens kunnen afkomstig zijn uit openbare bronnen en/of de databases van deze leveranciers.
 • Fisher Investments Europe gebruikt namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en de vermogenscategorie van Personen die deze informatie verstrekken op het moment dat zij Fisher Investments Europe om informatiemateriaal verzoeken en op het moment dat zij hun belangstelling kenbaar maken voor de diensten van Fisher Investments Europe.
 • Wanneer Personen Fisher Investments Europe om een geschiktheidsbeoordeling of om advies over een beleggingsstrategie verzoeken en/of Fisher Investments Europe inhuren als discretionaire vermogensbeheerder, maakt Fisher Investments Europe gebruik van de Persoonsgegevens die Personen rechtstreeks verstrekken, zoals:
  • Informatie uit het Vertrouwelijk Cliëntprofiel;
  • Informatie uit de Vertrouwelijke Cliëntenovereenkomst, rekeningafschriften, documenten voor het openen van een rekening bij de bewaarder en opdracht- of machtigingsformulieren die betrekking hebben op het discretionaire vermogensbeheer van Fisher Investments Europe;
  • Informatie die telefonisch of face-to-face wordt verstrekt aan aangestelde vertegenwoordigers van Fisher Investments Europe, met inbegrip van informatie waar Fisher Investments Europe van tijd tot tijd om kan verzoeken ter ondersteuning van haar dienstverlening aan de betrokken Persoon.
 • Voor het uitvoeren van een geschiktheidsbeoordeling en het ontwerpen van een aanbevolen beleggingsstrategie voor Personen en om voor cliënten courante geschiktheidsbeoordelingen te verrichten, maakt Fisher Investments Europe gebruik van door Personen verstrekte informatie over hun geestelijke en lichamelijke gezondheid ("Gezondheidsgegevens"), mede in het kader van een interne beoordeling van de levensverwachting van een Persoon en de eventuele invloed op de beleggingshorizon voor de activa van de betrokken Persoon.
 • Krachtens Richtlijn (EU) 2015/849 van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ("AML-richtlijn") en andere geldende wet- en regelgeving ter bestrijding van witwaspraktijken (samen "AML-wetgeving") is Fisher Investments Europe verplicht controles op identiteit, sancties, witwaspraktijken en terrorismefinanciering te verrichten. Dientengevolge gebruikt Fisher Investments Europe Limited de naam, de geboortedatum en het adres die zijn verstrekt door Personen die cliënt willen worden van Fisher Investments Europe om een controle op sancties en het witwassen van geld uit te laten voeren door een externe dienstverlener teneinde eventuele informatie over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen aan het licht te brengen.
 • Ingevolge Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten ("MiFID II") en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie ("CDR 2017/565") is Fisher Investments Europe verplicht telefoongesprekken met betrekking tot activiteiten in financiële instrumenten op te nemen. Dientengevolge worden bepaalde telefoongesprekken tussen de Persoon en Fisher Investments Europe opgenomen.

b. Websitegebruikers:

 • Fisher Investments Europe kan, rechtstreeks via de uitgever of via een externe partij, reclame maken op websites van uitgevers of in e-mails. Doordat Personen interageren met de reclame kunnen online-advertentiebedrijven domeintypes, IP-adressen en clickstream-gegevens van de betrokken Personen verzamelen.
 • De websites van Fisher Investments Europe gebruiken cookies en andere online-trackingtechnologieën waarmee informatie over internetbrowsing en zoekhistorie (in dit Beleid gezamenlijk aangeduid als "cookies") wordt verzameld. Meer informatie vindt u hieronder in hoofdstuk 9.

c. Zakelijke contacten met dienstverleners en leveranciers:

 • In de omgang met dienstverleners en leveranciers verkrijgt Fisher Investments Europe informatie over de zakenrelatie, met inbegrip van de naam, titel, adres, telefoon- en faxnummers en e-mailadres.

d. Personen die ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek:

 • Wanneer Personen ermee instemmen deel te nemen aan marktonderzoek, gebruikt Fisher Investments Europe informatie over de voorkeuren van deze Personen met betrekking tot marketing, beleggen en dienstverlening. Deze gegevens worden door de betrokken Personen rechtstreeks verstrekt aan Fisher Investments Europe of aan een externe dienstverlener die voor Fisher Investments Europe optreedt om het marktonderzoek uit te voeren.

3. Het gebruik van Persoonsgegevens door Fisher Investments Europe

a. Doeleinden en wettelijke grondslagen

Fisher Investments Europe kan voor de volgende doeleinden en op de in onderstaande tabel uiteengezette rechtsgrondslagen gebruikmaken van Persoonsgegevens.

Doeleinden waarvoor Fisher Investments Europe Persoonsgegevens gebruikt

Rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens door
Fisher Investments Europe

Om de geschiktheid te beoordelen en een advies voor een beleggingsstrategie op te stellen.

Hierbij wordt tevens voorzien in financiële analyse.

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het nodig is een contract aan te gaan waarbij de Persoon partij is of om op verzoek van de Persoon stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten.

Fisher Investments Europe kan voor dit doel ook Gezondheidsgegevens gebruiken indien de betrokken Personen daarmee hebben ingestemd.

Voor het verstrekken van diensten op het gebied van discretionair vermogensbeheer

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het nodig is een contract aan te gaan waarbij de Persoon partij is.

Daarnaast heeft Fisher Investments Europe, indien een contract wordt gesloten waarbij een niet-betrokken Persoon partij is, een rechtmatig belang bij het gebruik van Persoonsgegevens van vertegenwoordigers van een dergelijke partij (d.w.z. bedrijfscontactgegevens, waaronder naam, titel, telefoonnummer en e-mailadres).

Om identiteitscontroles uit te voeren

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken indien dit noodzakelijk is om aan de AML-wetgeving te voldoen.

Voor het uitvoeren van controles op het gebied van sancties en witwassen van geld

Fisher Investments Europe maakt gebruik van namen, geboortedata en adressen om toe te zien op de naleving van sancties en te screenen op het witwassen van geld en terrorismefinanciering teneinde eventuele informatie over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen aan het licht te brengen.

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken indien dit noodzakelijk is om aan de AML-wetgeving te voldoen.

Om producten of diensten van externe leveranciers aan te bieden

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het nodig is een contract aan te gaan waarbij de Persoon partij is of om op verzoek van de Persoon stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten.

Om telefoongesprekken op te nemen

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de vereisten van MiFID II en CDR 2017/565.

Voor direct marketing

Hierbij worden o.m. post en e-mails gestuurd naar Personen op lijsten die worden gehuurd van externe leveranciers. Onder direct marketing vallen ook de follow-up en de verzending van promotiemateriaal per e-mail, telefoon of post naar Personen die hebben verzocht om informatiemateriaal en actuele uitleg over financiële onderwerpen en vermogensbeheerdiensten.

Fisher Investments Europe kan met instemming van de Personen op lijsten Persoonsgegevens gebruiken voor marketingactiviteiten die gericht zijn op deze Personen.

Fisher Investments Europe kan met instemming van de betrokken Personen Persoonsgegevens gebruiken voor marketingactiviteiten die gericht zijn op Personen die Fisher Investments Europe om informatiemateriaal en actuele uitleg hebben verzocht.

Voorts kan Fisher Investments Europe Persoonsgegevens gebruiken voor marketingactiviteiten die gericht zijn op Personen die Fisher Investments Europe of zijn dochterondernemingen (samen de "Fisher Group") voorheen om informatiemateriaal hebben verzocht, omdat Fisher Investments Europe er rechtmatig belang bij heeft zijn activiteiten bij deze geïnteresseerde Personen bekend te maken.

Dit omvat ook contact opnemen met vertegenwoordigers (door gebruik te maken van hun bedrijfscontactgegevens, zoals naam, titel, telefoonnummer en e-mailadres) van potentiële cliënten die geen natuurlijke personen zijn, omdat Fisher Investments Europe er rechtmatig belang bij heeft zijn activiteiten bij deze potentiële cliënten die geen natuurlijke personen zijn bekend te maken.

Om de marketing te optimaliseren

Dit omvat het analyseren van bezoeken aan de website van Fisher Investments Europe en het aantal kliks op de pagina's voor het aanvragen van informatiemateriaal. Het omvat ook het gebruik van cookies om online-advertenties van Fisher Investments Europe te tonen aan personen die hier waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn.

Fisher Investments Europe verzamelt of ontvangt via de cookies geen Persoonsgegevens, en dus ook geen IP-adressen. Indien Personen hun toestemming hiervoor geven, kan Fisher Investments Europe hiervoor echter wel cookies gebruiken.

Om marktonderzoek te verrichten

In dit verband kan bij Personen worden geïnformeerd naar hun voorkeur ten aanzien van marketing, beleggen en dienstverlening.

Fisher Investments Europe kan hiervoor met instemming van de betrokken Personen Persoonsgegevens gebruiken.

Om gegevensbestanden op te slaan

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken ter naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving voor financiële diensten (waaronder, maar niet uitsluitend, MiFID II, CDR 2017/565 en de wet- en regelgeving van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ("Wetgeving voor financiële diensten"), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en lokale wetgeving ter uitvoering van de AVG en de AML-wetgeving alsmede andere geldende wet- en regelgeving (samen het "Geldend Recht").

Daarnaast kan Fisher Investments Europe hierbij Persoonsgegevens langer dan de wettelijk voorgeschreven aanhoudperiode gebruiken omdat Fisher Investments Europe er rechtmatig belang bij heeft gegevens voor de duur van de verjaringstermijn in bezit te houden zodat het zijn wettelijke rechten kan uitoefenen en verdedigen.

Om gegevens uit te wisselen met toezichthouders en wetshandhavingsinstanties

Dit omvat het uitwisselen van informatie met de CSSF, de Luxemburgse commissie gegevensbescherming ("Commission Nationale pour la Protection des Données",CNPD), de Luxemburgse belastingdienst en andere rechtmatige toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, en vergelijkbare instanties en onderdelen van de Fisher Group, indien noodzakelijk.

Fisher Investments Europe kan hiervoor ter inachtneming van het Geldend Recht Persoonsgegevens gebruiken.

Om de uit het Geldend Recht voortvloeiende verplichtingen van Fisher Investments Europe na te komen

Dit omvat het controleren van Persoonsgegevens door Fisher Investments Europe om zijn zakelijke verplichtingen na te kunnen leven, zoals de verplichting tot toezicht op adviesverlening en op de vertegenwoordigers van Fisher Investments Europe, en tot uitvoering van zijn compliance-plan.

Fisher Investments Europe kan hiervoor ter inachtneming van het Geldend Recht Persoonsgegevens gebruiken.

Om gegevens uit te wisselen met gerechtshoven en rechtbanken

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat Fisher Investments Europe er rechtmatig belang bij heeft zijn wettelijke rechten uit te oefenen en te verdedigen.

Om interne medewerkers op te leiden

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het er rechtmatig belang bij heeft zijn medewerkers op te leiden zodat zij de best mogelijke dienstverlening kunnen bieden.

Om relaties aan te gaan met dienstverleners en leveranciers

Dit omvat contact opnemen met zakenrelaties bij dienstverleners en leveranciers door gebruik te maken van hun bedrijfscontactgegevens zoals naam, titel, telefoonnummer en e-mailadres.

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het een rechtmatig belang heeft bij het aangaan van relaties met dienstverleners en leveranciers.

Om te voorkomen dat met Personen contact wordt opgenomen

Fisher Investments Europe kan hiervoor Persoonsgegevens gebruiken omdat het er rechtmatig belang bij heeft geen contact op te nemen met Personen die erom hebben verzocht dat er met hen geen contact zou worden opgenomen of met wie naar het oordeel van Fisher Investments Europe geen contact moet worden opgenomen.

Wanneer Fisher Investments Europe zich voor een bepaald doel in rechte beroept op zijn 'rechtmatig belang', voert het een 'afwegingstest' uit om de inachtneming van de rechten en belangen van Personen bij het gebruik van hun Persoonsgegevens veilig te stellen. Nadere informatie over deze afwegingstest is te verkrijgen bij de gegevensbeschermingsfunctionaris (Data Protection Officer) van Fisher Investments Europe.

b. Wanneer Personen nalaten Persoonsgegevens te verstrekken

Wanneer Fisher Investments Europe wettelijk verplicht is Persoonsgegevens te verzamelen, of wanneer dit voorgeschreven is in een contract tussen Fisher Investments Europe en een Persoon of op verzoek van een Persoon vóór het sluiten van een contract, en de betrokken Persoon deze gegevens niet verstrekt, is Fisher Investments Europe mogelijk niet in staat diensten te verlenen en moet het het contract mogelijk annuleren. Ook wanneer een Persoon weigert gezondheidsgegevens voor de voormelde doeleinden te verstrekken, is Fisher Investments Europe mogelijk niet in staat diensten te verlenen en moet het het contract mogelijk annuleren. Fisher Investments Europe zal de betrokken Persoon hiervan in voorkomend geval in kennis stellen. Indien een Persoon om informatiemateriaal en actuele uitleg verzoekt, maar weigert om deze in ontvangst te nemen, kan Fisher Investments Europe het verlangde niet verstrekken.

4. "Gevoelige Persoonsgegevens" en gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen

"Gevoelige Persoonsgegevens" zijn o.m. gegevens over raciale of etnische herkomst, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap. Daartoe behoren ook genetische gegevens, biometrische gegevens die uitsluitend gebruikt worden om een Persoon te identificeren, gegevens over de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een Persoon.

Zoals hierboven vermeld, verzamelt en gebruikt Fisher Investments Europe met instemming van de Persoon gezondheidsgegevens ter beoordeling van diens geschiktheid. Voorts verricht Fisher controles op sancties en witwaspraktijken ter naleving van de AML-wetgeving, waarbij informatie over strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen aan het licht kan komen. Alle overige gevoelige Persoonsgegevens worden uitsluitend met instemming van de betrokken Persoon verzameld of gebruikt.

5. Uitwisseling van Persoonsgegevens door Fisher Investments Europe

a. Met wie wisselt Fisher Investments Europe gegevens uit?

Fisher Investments Europe verkoopt noch verhuurt Persoonsgegevens aan externe partijen.

Voor de in hoofdstuk 3 opgesomde doeleinden kan Fisher Investments Europe Persoonsgegevens uitwisselen met:

 • Bedrijven binnen de Fisher Group, waaronder:
  • Fisher Investments ("FI"), het Amerikaanse moederbedrijf van Fisher Investments Europe;
  • Fisher Investments Europe Limited, dat handelt onder de naam Fisher Investments UK ("FI UK"), een volledige dochteronderneming van FI in het VK; en
  • Fisher Investments Ireland Limited ("FII"), een volledige dochteronderneming van FI in de EU.

FI, FI UK en/of FII (de "Externe bedrijven van Fisher") treden op als dienstverlener voor Fisher Investments Europe op het gebied van marketing, human resources, financiële diensten, informatietechnologie, juridische ondersteuning, vermogensbeheer en transacties. Alle gegevens die Fisher Investments Europe in deze hoedanigheden verzamelt en gebruikt zullen toegankelijk zijn voor de Externe bedrijven van Fisher. Fisher Investments Europe vraagt cliënten om toestemming voor het uitwisselen van Persoonsgegevens met de Externe bedrijven van Fisher. Voor Externe bedrijven van Fisher die buiten de EER zijn gevestigd, heeft Fisher Investments Europe veiligheidsmaatregelen ingevoerd in de vorm van Modelcontractbepalingen, zoals hieronder beschreven.

 • Door Fisher Investments Europe erkende leveranciers, dienstverleners, agenten en vertegenwoordigers. Het betreft de volgende bedrijven:
  • Bewaarders die door Fisher Investments Europe beheerde activa van Personen in bewaring hebben en bewaarders, effectenmakelaars en -handelaars die transactie-orders uitvoeren voor individuele cliënten van Fisher Investments Europe. Bewaarders waarbij activa van Personen zijn ondergebracht, hebben ook een directe contractuele relatie met de Personen wier activa zij in bewaring hebben genomen. Deze bewaarders zijn doorgaans gevestigd in de EER en zijn onderworpen aan de geldende Wetgeving inzake financiële diensten. Als een Persoon verzoekt om een rekening te openen bij een bewaarder in de Verenigde Staten, zal Fisher Investments Europe de aan deze rekening verbonden Persoonsgegevens slechts met instemming van de betrokken Persoon doorgeven.
  • Regulatory DataCorp, Inc. ("RDC") en Tracesmart Ltd. ("TraceSmart"), die namens Fisher Investments Europe de controles op sancties en witwaspraktijken uitvoeren, zoals beschreven in hoofdstuk 3. RDC is gevestigd in de Verenigde Staten; daarom heeft Fisher Investments Europe veiligheidsmaatregelen ingevoerd in de vorm van Modelcontractbepalingen voor RDC, zoals hieronder beschreven. TraceSmart is gevestigd in het VK.
  • IT- en beveiligingsproviders, zoals leveranciers van communicatie, internetfirewall en malwaredetectie. Dergelijke partijen zijn meestal gevestigd in de Verenigde Staten; daarom heeft Fisher Investments Europe zich ervan verzekerd dat dergelijke leveranciers veiligheidsmaatregelen genomen hebben in de vorm van Modelcontractbepalingen (zoals hieronder beschreven) of dat ze een Privacy Shield-certificaat hebben.
  • Direct-marketingbedrijven en dienstverleners, waaronder webhostingbedrijven die namens Fisher Investments Europe Persoonsgegevens verzamelen van Personen die geïnteresseerd zijn in informatiemateriaal van Fisher Investments Europe, callcenters die contact opnemen met Personen die belangstelling hebben getoond in informatiemateriaal van Fisher Investments Europe, dienstverleners die controleren of de mailinglijsten correct zijn opgesteld, en e-mailbedrijven die namens Fisher Investments Europe e-mails sturen naar Personen. Dergelijke bedrijven en dienstverleners kunnen zowel binnen als buiten de EER zijn gevestigd; voor bedrijven buiten de EER heeft Fisher Investments Europe veiligheidsmaatregelen ingevoerd in de vorm van Modelcontractbepalingen, zoals hieronder beschreven.
  • Externe professionele adviseurs, zoals advocaten en accountants.
 • Toezichthouders (zoals de Luxemburgse CSSF en CNPD) en wetshandhavingsinstanties, zoals hierboven omschreven in hoofdstuk 3.
 • Indien Fisher Investments Europe zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk verkoopt, overdraagt of laat fuseren, of daar een poging toe doet, kunnen Persoonsgegevens in handen van externe partijen komen.

b. Welke veiligheidsmaatregelen worden genomen indien de gegevens worden overgedragen buiten de EER?

Wanneer Fisher Investments Europe gegevens overdraagt aan FI, worden de gegevens van Personen overgedragen naar de Verenigde Staten, waar de wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als in het land waarin de betrokken Persoon de gegevens heeft verstrekt. Om die reden zal Fisher Investments Europe een dergelijke overdracht uitvoeren in overeenstemming met de Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (de "Modelcontractbepalingen"). De Europese Commissie heeft bepaald dat de Modelcontractbepalingen voldoende afscherming bieden om de privacy van Personen en hun fundamentele rechten en vrijheden, waaronder de mogelijkheid om hun rechten uit te oefenen, te beschermen. Meer informatie over de Modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU vindt u op de volgende website: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Daarnaast zijn, zoals hierboven vermeld, sommige externe dienstverleners die namens Fisher Investments Europe Persoonsgegevens verwerken, gevestigd in landen buiten de EER die niet door de Europese Commissie worden erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming. In dergelijke gevallen heeft Fisher Investments Europe maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens van Personen voldoende zijn beschermd, onder andere door Modelcontractbepalingen overeen te komen met de externe dienstverlener of door erop toe te zien dat de externe dienstverlener gecertificeerd is voor het EU-US Privacy Shield. Bij vragen over de genomen maatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens bij overdracht buiten de EER (of als u deze maatregelen wilt raadplegen of er een kopie van wilt aanvragen), kunt u contact opnemen met Fisher Investments Europe met behulp van de hierboven in hoofdstuk 1 vermelde contactgegevens.

6. Toestemming

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen Personen die Fisher Investments Europe toestemming hebben gegeven om hun Persoonsgegevens te gebruiken, te allen tijde contact opnemen met Fisher Investments Europe om kenbaar te maken dat zij deze toestemming intrekken en niet willen dat hun Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. Personen kunnen dit doen door contact op te nemen met Fisher Investments Europe via het online formulier van Fisher Investments Europe op https://www.fisherinvestments.com/nl-nl/campaigns/unsubscribe/zu of de hierboven in hoofdstuk 1 vermelde contactgegevens.

Daarbij dienen Personen:

 • ervoor te zorgen dat hun volledige naam en adres en/of e-mailadres in exact dezelfde vorm worden verstrekt als de oorspronkelijk aan Fisher Investments Europe verstrekte gegevens, om te voorkomen dat er eventueel verwarring ontstaat met een andere Persoon; en
 • ervoor te zorgen dat de verschillende gebruiksvormen waarvoor de toestemming wordt ingetrokken, nader worden aangeduid. De gebruiksvormen waarvoor Fisher Investments Europe toestemming nodig heeft, staan hierboven vermeld in hoofdstuk 3.

Personen kunnen zich ook uitschrijven voor direct-marketingmails via het online formulier van Fisher Investments Europe: https://www.fisherinvestments.com/nl-nl/unsubscribe.

7. De rechten van Personen

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen Personen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Persoonsgegevens die in het bezit zijn van Fisher Investments Europe.

De onder de toepasselijke wetgeving vallende rechten van Personen kunnen bestaan uit het recht op toegang tot de op hen betrekking hebbende Persoonsgegevens die door Fisher Investments Europe worden verwerkt, het recht op correctie of wissing van die Persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking van hun Persoonsgegevens en het recht op gegevensportabiliteit. Indien een Persoon Fisher Investments Europe toestemming heeft verleend voor de verwerking van Persoonsgegevens, heeft de Persoon te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Dit heeft geen consequenties voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die met zijn toestemming voorafgaand aan de intrekking heeft plaatsgevonden. Personen hebben ook het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Fisher Investments Europe. Wanneer Fisher Investments Europe Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing-doeleinden, hebben de betrokken Personen het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook als de verwerking een profilering in het kader van direct marketing-activiteiten beoogt. Wanneer een Persoon bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Fisher Investments Europe de Persoonsgegevens van de betrokken Persoon niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Personen kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Fisher Investments Europe met behulp van de hierboven in hoofdstuk 1 vermelde contactgegevens. In alle gevallen dienen Personen ervoor te zorgen dat hun volledige naam en adres en/of e-mailadres in exact dezelfde vorm worden verstrekt als de oorspronkelijk aan Fisher Investments Europe verstrekte gegevens, om te voorkomen dat er eventueel verwarring ontstaat met een andere Persoon. Personen die niet tevreden zijn met de manier waarop Fisher Investments Europe het verzoek afhandelt, kunnen een klacht indienen bij de toezichthouder van het land waarin zij woonachtig zijn.

8. Beveiliging

Fisher Investments Europe hecht veel waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, heeft Fisher Investments Europe passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de verzamelde Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Bij het verzamelen of doorgeven van gevoelige gegevens maakt Fisher Investments Europe gebruik van encryptie.

9. Cookies

Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren.

Een cookie is een klein tekstbestand met een identificatiecode dat wordt aangemaakt en gedownload op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker wanneer deze een website bezoekt die gebruikmaakt van cookies. Met behulp van cookies kan een website onder andere informatie over de online activiteiten van gebruikers en het surfgedrag van gebruikers of hun computer (of ander apparaat) opslaan en oproepen. Ook kunnen cookies, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en het computergebruik van de gebruiker, worden gebruikt om de gebruiker te herkennen. 

Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van hun herkomst:

 • First-party cookies: dit zijn cookies die worden gedownload op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker vanaf een computer of domein die/dat wordt beheerd door de uitgever van de website waarvan de gebruiker gebruik wil maken.
 • Third-party cookies: dit zijn cookies die worden gedownload op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker vanaf een server of domein die/dat niet beheerd wordt door de uitgever van de website, maar door een andere entiteit die mogelijk bepaalde gegevens wil verzamelen met behulp van cookies.

Cookies kunnen ook worden onderverdeeld op basis van hun levensduur:

 • Sessie-cookies: dit zijn cookies waarmee tijdens het bezoek van de gebruiker aan een website gegevens worden verzameld en opgeslagen. Ze worden vaak gebruikt voor het opslaan van informatie die alleen tijdens het bezoek aan de website wordt bewaard (bijv. de account waarop de gebruiker heeft ingelogd). Zodra de gebruiker de website verlaat, worden de sessiecookies verwijderd.
 • Persistent cookies: dit zijn cookies die gegevens opslaan op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker voor een bepaalde tijdsduur die is vastgelegd in het cookiebestand. Deze tijdsduur wordt bepaald door de entiteit die de cookie beheert en kan variëren van een aantal minuten tot meerdere jaren, of totdat de gebruiker de cookie handmatig verwijdert.

Ten slotte kunnen cookies ook worden onderverdeeld op basis van hun functie. Fisher Investments Europe maakt gebruik van de volgende types first- en third-party cookies:

a. Functionality cookies

Fisher Investments Europe maakt gebruik van functionality cookies om bij te houden of een gebruiker toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van andere typen cookies op zijn/haar computer (of ander apparaat) en, indien de gebruiker toestemming heeft verleend, wanneer dit is gebeurd. Functionality cookies verzamelen geen Persoonsgegevens. Het toestaan van functionality cookies kan noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de volledige content van een website.

b. Personaliseringscookies

Met behulp van personaliseringscookies kan een website bepaalde informatie onthouden die bepalend is voor de presentatie en het functioneren van de pagina's, zoals de taal waarin de website wordt weergegeven.

c. Analytics cookies

Analytics cookies analyseren statistische gegevens over de websites van Fisher Investments Europe en het surfgedrag van de gebruikers ervan, en stellen Fisher Investments Europe in staat het aantal bezoekers van de website te bepalen en de interactie tussen gebruikers en de website in kaart te brengen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om de websites van Fisher Investments Europe en de geboden producten of diensten te verbeteren.

d. Behavioural cookies

Fisher Investments Europe plaatst advertenties op diverse websites en maakt daarbij gebruik van externe bedrijven. Als een gebruiker een website van Fisher Investments Europe bezoekt of op een advertentie van Fisher Investments Europe klikt, worden behavioural cookies op de computer (of ander apparaat) van de gebruiker geplaatst. Aan de hand van behavioural cookies kan Fisher Investments Europe zijn digitale marketing beheren en optimaliseren (zoals banneradvertenties, pagina's met informatieve brochures, e-mailcampagnes, enz.). Behavioural cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken, zodat aan gebruikers content kan worden aangeboden die beter aansluit op hun interesses. Ze passen de advertenties en de content die gebruikers op andere websites zien aan op grond van hun surfgedrag. Dit gedrag omvat ook de manier waarop gebruikers navigeren op de website van Fisher Investments Europe en op andere websites die ze mogelijk bezoeken, en hoe gebruikers omgaan met advertenties op internet.

Fisher Investments Europe maakt gebruik van de third party, personaliserings-, analytics en behavioural cookies van derden die worden aangeboden door de onderstaande bedrijven. Deze bedrijven kunnen toegang hebben tot informatie die door de cookies wordt verzameld. Hier vindt u meer informatie over deze cookies.

10. Hoe u cookies kunt beheren

Gebruikers kunnen hun cookievoorkeuren voor de websites van Fisher Investments Europe beheren via een online tool voor cookievoorkeuren van Fisher Investments Europe in de rubriek Privacy-opties.

Sommige browsers hebben een "Do Not Track"-instelling waarmee gebruikers een signaal kunnen sturen naar de websites die zij bezoeken om kenbaar te maken dat ze niet gevolgd willen worden. Het is mogelijk dat de websites van Fisher Investments Europe niet reageren op dergelijke signalen.

11. Hoelang bewaart Fisher Investments Europe gegevens?

Informatie over Personen die cliënt zijn van Fisher Investments Europe (dat wil zeggen elke Persoon die een aanbeveling voor een beleggingsstrategie heeft ontvangen of van Fisher Investments Europe zijn discretionair vermogensbeheerder heeft gemaakt) zal worden bewaard voor de duur van de cliëntrelatie plus tien jaar, zodat Fisher Investments Europe zijn bewaarverplichtingen krachtens de toepasselijke Wetgeving inzake financiële diensten kan nakomen, en zijn wettelijke rechten kan afdwingen of verdedigen. Om Fisher Investments Europe in staat te stellen zijn bewaarverplichtingen krachtens de toepasselijke AML-wetgeving na te komen, wordt informatie over identiteitscontroles en controles op sancties en witwaspraktijken bewaard voor de duur van de cliëntrelatie plus vijf jaar. Om Fisher Investments Europe in staat te stellen zijn bewaarverplichtingen krachtens de toepasselijke Wetgeving inzake financiële diensten na te komen, worden opnames van telefoongesprekken gedurende vijf jaar bewaard. Informatie over Personen wordt gedurende vijf jaar bewaard, gerekend vanaf de datum waarop de Persoon toestemming gaf voor direct-marketingactiviteiten, of tot het moment waarop de Persoon een verzoek tot vroegtijdige vernietiging van zijn gegevens indient. Wanneer een Persoon er echter mee instemt dat zijn gegevens door Fisher Investments Europe worden bewaard om doorlopend informatie en inzichten van Fisher Investments Europe te ontvangen (abonnement), worden zijn gegevens bewaard totdat hij zich afmeldt, tenzij hij hiertoe niet de gelegenheid heeft gekregen. In dat laatste geval wordt dergelijke informatie gedurende vijf jaar na de toestemming bewaard. In sommige gevallen kunnen dergelijke algemene bewaartermijnen worden verlengd met maximaal tien jaar voor Personen die zich in verder gevorderde besprekingen met Fisher Investments Europe bevinden of regelmatig contact of bijeenkomsten met Fisher Investments Europe over hun vermogensbeheerdiensten hebben gehad, tenzij deze Personen een verzoek tot vroegtijdige vernietiging van hun gegevens indienen. Informatie die wordt verzameld om marktonderzoek te doen, wordt gedurende maximaal twee jaar na het betreffende onderzoek bewaard, tenzij de Persoon een verzoek tot vroegtijdige vernietiging van zijn gegevens indient. Contactgegevens van leveranciers/dienstverleners en van Personen die voorkomen op lijsten van personen die niet willen worden benaderd (d.w.z. naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer) worden voor onbepaalde tijd bewaard.

12. Vragen en klachten

Personen die vragen hebben of een klacht willen indienen in verband met de praktijken van Fisher Investments Europe op het gebied van gegevensbescherming, worden verzocht contact op te nemen met Fisher Investments Europe met behulp van de hierboven in hoofdstuk 1 vermelde contactgegevens. Personen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit wanneer zij van mening zijn dat Fisher Investments Europe de regels op het gebied van gegevensbescherming heeft overtreden. Dergelijk klachten kunnen worden ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar de Persoon gewoonlijk woont en werkt of het land waar de overtreding volgens de Persoon heeft plaatsgevonden.

13. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Fisher Investments Europe kan Persoonsgegevens van tijd tot tijd gebruiken voor nieuw, niet-voorzien gebruik dat niet eerder in dit Beleid is beschreven, mits dit wettelijk is toegestaan. Als zijn praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens op enig moment in de toekomst veranderen, zal Fisher Investments Europe de beleidswijzigingen publiceren op https://www.fisherinvestments.com/nl-nl/privacy en de betrokken Personen op de hoogte brengen van deze wijzigingen en de mogelijkheid bieden om zich "af te melden" of uit te schrijven voor dit nieuwe gebruik

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.