Uw beleggingsmogelijkheden begrijpen

Hoe kunt u een gerichte keuze maken uit het enorme aanbod van beleggingsmogelijkheden? Fisher Investments Nederland geeft achtergrondinformatie over een aantal veelgebruikte beleggingsvormen.

Beleggers hebben tegenwoordig bij het samenstellen van hun portefeuille de keuze uit talrijke effecten en diverse beleggingsvormen. Daardoor weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen of voelen ze zich overdonderd door het grote aantal mogelijkheden. Bij zoveel mogelijkheden zult u moeten bepalen welke beleggingen het best passen bij u en uw langetermijndoelstellingen. Dergelijke beslissingen dienen te worden genomen op basis van uw beleggingsbehoeften aangezien de diverse activaklassen verschillende kenmerken en risico-rendementsprofielen hebben.

In dit artikel bespreken we de algemene kenmerken van een aantal veelgebruikte beleggingsvormen en mogelijkheden om in overweging te nemen bij het beleggen.

Aandelen

Een aandeel biedt een gedeeltelijk eigendomsrecht in een bedrijf en is meestal verhandelbaar op een open financiële markt. Als u in aandelen belegt, ontvangt u mogelijk inkomsten in de vorm van dividenden - uitgekeerd aan de belegger in contanten of aandelen - en neemt de waarde van uw portefeuille toe als de koers van uw aandelen stijgt. Houd hierbij echter wel in gedachten dat bedrijven hun dividenden vaak veranderen.

Over langere periodes - u moet dan denken aan 20 tot 30 jaar - stijgen aandelen meestal in waarde en is hun langetermijnrendement relatief hoog vergeleken met vastrentende effecten.[i] Aan dat groeipotentieel op lange termijn hangt echter wel een prijskaartje, aangezien de marktvolatiliteit van aandelen vaak hoger is dan die van veel andere activa. Sommige beleggers voelen zich ongemakkelijk bij de onzekerheid die gepaard gaat met marktvolatiliteit, terwijl anderen juist denken dat ze het zich kunnen veroorloven om beleggingsrisico's te nemen; ze accepteren de marktschommelingen in de hoop op een hoger rendement.

Of aandelen de juiste belegging voor u zijn, hangt uiteindelijk af van uw persoonlijke financiële situatie en doelstellingen. Als het voor u noodzakelijk is dat uw activa op lange termijn groeien en u een lange beleggingshorizon hebt - d.w.z. hoe lang uw portefeuille moet meegaan, zijn aandelen mogelijk een goede keuze voor u.

Obligaties

Obligaties, ook wel vastrentende effecten genoemd, zijn schuldbewijzen die organisaties, zoals bedrijven en overheden, uitgeven om kapitaal aan te trekken. Beleggers kopen dergelijke effecten gewoonlijk in ruil voor een bepaald terugkoopbedrag en een aantal periodieke betalingen - couponbetalingen genoemd - die gebaseerd kunnen zijn op een vaste of een variabele rente. Op de vervaldatum van de obligatie betaalt de emittent normaal gesproken de terugbetalingswaarde uit aan de belegger, waardoor dergelijke effecten vergelijkbaar zijn met een leningsovereenkomst.

De marktvolatiliteit van obligaties is meestal lager dan die van aandelen. Daarom kunnen obligaties voor bepaalde beleggers, afhankelijk van hun situatie en doelstellingen, een goede keuze zijn. Sommige beleggers associëren risico echter uitsluitend met volatiliteit en negeren andere potentiële risico’s. Aan obligaties zijn andere soorten risico’s verbonden. Een daarvan is het wanbetalingsrisico, dat betrekking heeft op de mogelijkheid dat de emittent van de obligatie zijn verplichtingen niet nakomt, waardoor u wellicht de hoofdsom niet terugkrijgt of de beloofde couponbetalingen niet ontvangt. Ook is er sprake van renterisico. Dit heeft betrekking op de mogelijkheid dat de rente verandert, wat gevolgen zou kunnen hebben voor de waarde van uw obligaties. Afhankelijk van de mate waarin uw portefeuille moet groeien om uw financiële langetermijndoelstellingen te bereiken, zijn obligaties misschien niet de beste belegging.

Beleggingsfondsen

Via een beleggingsfonds kunt u een deelbewijs kopen van een portefeuille waarin veel andere beleggers ook belegd zijn. Dergelijke fondsen kunnen beleggen in aandelen, obligaties, contanten en andere effecten. Uw rendement is gebaseerd op de cumulatieve prestaties van de onderliggende posities van de portefeuille en de hoogte van het door u belegde bedrag, minus binnenlandse belastingen en eventuele vergoedingen die gekoppeld zijn aan het product en het beheer ervan.

Twee veelvoorkomende soorten beleggingsfondsen zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen en 'exchange-traded funds' (ETF's):

  • Gemeenschappelijke beleggingsfondsen vormen een pool van activa van beleggers. De effecten worden belegd door een professionele fondsbeheerder. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen staan meestal niet op een beurs genoteerd en worden in de regel slechts een keer per dag verhandeld.
  • Exchange-traded funds (ETF's) zijn vergelijkbaar met gemeenschappelijke beleggingsfondsen in die zin dat ze activa van beleggers bijeenbrengen en in uiteenlopende effecten kunnen beleggen. ETF's staan echter meestal genoteerd op een beurs en kunnen in de loop van een beursdag vele malen worden verhandeld, net als aandelen. ETF's en beleggingsfondsen die een marktindex proberen te repliceren, worden ook wel indexfondsen genoemd.

Beleggingsfondsen kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers met een kleine portefeuille omdat ze de mogelijkheid bieden om op kostenefficiënte wijze voldoende diversificatie in een portefeuille aan te brengen. Maar als u uitsluitend in dergelijke fondsen belegt, loopt u het risico dat de verschillende fondsbeheerders tegenstrijdige transacties uitvoeren. Als bijvoorbeeld de beheerder van het ene fonds effect X koopt, terwijl die van het andere fonds datzelfde effect verkoopt, wordt de impact van de transactie tenietgedaan. Door in één enkel fonds of een gepersonaliseerde portefeuille te beleggen, zou u een meer samenhangende beleggingsstrategie kunnen verkrijgen.

Contanten

Het aanhouden van contanten kan voorzichtig en veilig lijken en men zou altijd een cashbuffer moeten aanhouden voor onverwachte uitgaven op korte termijn. Er zijn misschien bepaalde periodes waarin u een aanzienlijke hoeveelheid contanten moet aanhouden, bijvoorbeeld als u een huis wilt kopen of als er een andere belangrijke gebeurtenis plaatsvindt in uw leven. Op die manier kunt u de volatiliteit en plotselinge schommelingen in de waarde van uw portefeuille beperken. Maar als u al uw spaargeld aanhoudt in de vorm van contanten op een spaarrekening, kunnen daar ook risico’s aan vastzitten. Als u te lang en te veel contanten aanhoudt, zou u koopkracht kunnen verliezen als gevolg van de inflatie. Inflatie treedt op als de prijzen van goederen en diensten stijgen. Zelfs als marktvolatiliteit uw geld niet aantast, kan het door inflatie na verloop van tijd toch in waarde dalen.

Bij het analyseren van hun beleggingsmogelijkheden houden veel beleggers geen rekening met de gevolgen van inflatie. Simpel gezegd komt het erop neer dat uw portefeuille misschien sneller moet groeien als gevolg van de inflatie, omdat de contanten op uw spaarrekening onvoldoende bijdragen aan het handhaven van de koopkracht van uw portefeuille. Als u geen rekening houdt met het inflatierisico, kan dit ten koste gaan van uw koopkracht in de toekomst en mogelijk tot gevolg hebben dat uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn onbereikbaar worden.

Hoe Fisher Investments Nederland u hierbij van dienst kan zijn

Aandelen, obligaties, fondsen en contanten zijn slechts een aantal van alle soorten activaklassen die er bestaan, en binnen elk product moet wellicht gekozen worden uit allerlei verschillende bedrijven en andere specificaties. Een vertrouwde adviseur zou in staat moeten zijn om uw situatie en beleggingsbehoeften en -doelstellingen te analyseren en op basis daarvan te bepalen welke beleggingen geschikt zijn voor u.

Fisher Investments Nederland heeft al veel beleggers geholpen bij het analyseren van hun beleggingsmogelijkheden en het vaststellen van een assetallocatie - een mix van aandelen, obligaties en andere effecten - die aansluit op hun persoonlijke financiële situatie en doelstellingen. Bel ons vandaag voor een gesprek met een van onze gekwalificeerde vertegenwoordigers of download een van onze beleggingsgidsen voor meer informatie.

[i] Bron: Global Financial Data, Inc., per 20/10/2017. Gemiddeld rendement van 10/1/1969 tot 31/12/2016. Het aandelenrendement is gebaseerd op de World Return Index van Global Financial Data Inc., omgerekend naar GBP. De World Return Index is gebaseerd op de berekeningen van GFD van het totaalrendement vóór 1970; dit zijn geen officiële cijfers. GFD heeft tot 1969 voor de berekening van het totaalrendement van de World Index gebruikgemaakt van specifieke wegingen en sinds 1970 van officiële dagelijkse data. Het obligatierendement is gebaseerd op de Global Total Return Government Bond Index van Global Financial Data, Inc., in GBP. De Global Total Return Government Bond Index van GFD maakt gebruik van de 10-jarige obligaties van Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, de VS, Zuid-Afrika en Zweden. De door GFD berekende Total Return Government Bond-indexen worden gebruikt voor de index; de weging ervan wordt bepaald door GDP. In GBP. Wisselkoersschommelingen tussen het GBP en de EUR kunnen tot een hoger of lager beleggingsrendement leiden.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.