De beleggingsdoelstellingen voor uw pensioen bepalen

Als u uw pensioenleeftijd ziet naderen, is het van belang dat u uw beleggingsdoelstellingen bepaalt. Fisher Investments Nederland gaat in op drie belangrijke vragen die u uzelf moet stellen en die u hierbij kunnen helpen.

Nadenken over uw beleggingsdoelstellingen vormt de eerste stap bij het maken van een pensioenplan. Veel beleggers sparen tijdens hun hele loopbaan, zonder te weten wat dat geld eigenlijk voor hen kan doen als ze eenmaal met pensioen zijn. Door uzelf een aantal belangrijke financiële vragen te stellen over uw levensstijl als gepensioneerde en het spaargeld waarover u dan wilt beschikken, kunt u uw doelstellingen formuleren en een doelgerichte beleggingsstrategie ontwikkelen om deze te bereiken. 

Of u nu beschikt over een pensioen, beleggingen, spaargeld of vastgoed: door advies in te winnen van een vertrouwde financieel adviseur kunt u inzicht krijgen in de manier waarop u uw portefeuille moet laten werken voor uw pensioen.

Wat heeft voor u de hoogste prioriteit als het gaat om uw pensioen? U dient zelf uw pensioendoelstellingen te bepalen op grond van de door u gewenste levensstijl, verwachte liquiditeitsbehoefte en andere factoren. Uit onze ervaring op het gebied van adviesverlening aan beleggers blijkt dat er allerlei manieren zijn om uw pensioenjaren door te brengen. We hebben gezien dat beleggers vaak een van de volgende pensioendoelstellingen hebben:

  • Voorkomen dat ze zonder geld komen te zitten
  • Levensniveau behouden of verbeteren
  • Vermogensgroei
  • Alles uitgeven

Het allereerste wat u moet doen, is uitmaken wat voor u het belangrijkst is als het over uw pensioen gaat. Het is moeilijk om uw beleggingsdoelstellingen te bereiken als u niet weet wat voor u het belangrijkst is.

Is inkomen een prioriteit?

Hebt u al bepaald hoeveel geld u tijdens uw pensioen in contanten zult opnemen? Als dat niet het geval is, moet u een planning maken van het inkomen dat uw huidige beleggingen moeten genereren. Welke bedrag zult u naar verwachting ontvangen in de vorm van een pensioenuitkering? Beschikt u over vastgoedbeleggingen om uw pensioen aan te vullen? Sommige beleggers willen gewoon hun huidige levensstijl handhaven. Voordat u bepaalt hoeveel vermogensgroei u nodig hebt, moet u eerst nagaan hoeveel inkomen u op jaarbasis zou moeten ontvangen om uw doelstellingen te bereiken.

Ook al hebt u een pensioen opgebouwd, u moet niet vergeten dat dit wellicht niet toereikend is om te voorzien in al uw pensioenbehoeften. Als u uw huidige levensstijl na uw pensionering wilt voortzetten, moet u bepalen hoeveel jaar u kunt leven met uw huidige spaargeld. U kunt het verschil tussen uw totale pensioeninkomen en uw totale uitgaven berekenen. Als dat negatief is, hebt u misschien behoefte aan opnames in contanten uit uw beleggingsportefeuille om de resterende uitgaven te dekken.

U moet nagaan hoe u plant dat u tijdens uw pensioen inkomsten en kasstromen ontvangt. Vastrentende coupons (ook wel obligatiecoupons genoemd) zijn een veelgebruikte bron van inkomsten voor beleggers, al heeft hun populariteit tot misvattingen geleid. Hoewel vastrentende effecten bekend staan om hun lage volatiliteit op korte termijn vergeleken met aandelen, gaat deze lagere volatiliteit op korte termijn gepaard met een mogelijk lager rendement op lange termijn.* Als u als langetermijnbelegger terughoudend belegt, kan dit tot gevolg hebben dat uw vermogen op lange termijn te weinig groeit om aan uw inkomensbehoeften te voldoen.

Wij denken dat assetallocatie de belangrijkste factor is bij het bepalen van het verwachte rendement van uw portefeuille. Ongeacht of u belegt in aandelen, vastrentende effecten, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, beursgenoteerde beleggingsfondsen of andere effecten, u dient altijd na te gaan of die effecten aansluiten op uw persoonlijke situatie en langetermijndoelstellingen. Als uw vermogen op lange termijn moet groeien en u contanten nodig hebt, moet u misschien ook in aandelen beleggen om uw opnames te dekken. We denken dat beleggers op jaarbasis niet te veel uit hun portefeuille zouden moeten opnemen, willen ze voorkomen dat ze op hun activa interen. Hoe meer u opneemt, hoe kleiner de kans dat u gedurende uw volledige beleggingshorizon over voldoende geld beschikt. Daarom kan het zinvol zijn om een adviseur te raadplegen bij het plannen van uw toekomstige liquiditeitsbehoeften.

Hebt u groei of kapitaalbehoud nodig?

Veel beleggers beperken hun doelstelling tot een van de twee volgende alternatieven: hun geld laten groeien of het behouden. De bedragen die u van plan bent op te nemen, zullen waarschijnlijk direct samenhangen met de voor u noodzakelijke vermogensgroei op lange termijn. We zien vaak dat mensen bij het naderen van hun pensioen hun doelstelling verschuiven van vermogensgroei naar vermogensbehoud. Hoewel dit voor sommigen de juiste keuze kan zijn, stelt het de belegger bloot aan het risico dat hij zonder geld komt te zitten als de beoogde vermogensgroei ontoereikend is.

Veel beleggers hebben toch een of andere vorm van vermogensgroei op lange termijn nodig. Hoeveel groei u nodig hebt om uw doelstellingen te bereiken, hangt af van de waarde van uw activa, uw doelstellingen, de door u gewenste levensstijl en natuurlijk uw beleggingshorizon—hoe lang u uw vermogen nodig zult hebben.

Als het om personen gaat, denken we dat alleen vermogensbehoud zelden een goede beleggingsdoelstelling op lange termijn is. Als u teveel gefocust bent op vermogensbehoud, kan dit op termijn tot verlies van koopkracht leiden omdat de waarde van uw vermogen wordt aangetast door inflatie. Het is ook belangrijk niet de denkfout te maken dat u zomaar het gemiddelde jaarrendement van om het even welke activaklasse kunt opnemen. Een dergelijke benadering kan ten koste gaan van uw hoofdsom, aangezien rendementen fluctueren: elk jaar kan het gerealiseerde rendement boven of onder het gemiddelde liggen.

Tot slot kunt u in de verleiding komen om een strategie te zoeken die zowel groei als vermogensbehoud biedt. Maar de realiteit leert dat dit tegenstrijdige doelstellingen zijn; zodra een financieel adviseur of vermogensbeheerder beweert beide te kunnen bereiken, kunt u daar vraagtekens bij plaatsen. Beleggen gaat gepaard met een risico van verlies. Beleggingen die streven naar vermogensbehoud zijn misschien minder volatiel, maar hebben waarschijnlijk ook een lager groeipotentieel.

Bent u van plan een erfenis na te laten?

Sommige beleggers willen na hun overlijden hun partner of personen die van hen afhankelijk zijn financieel ondersteunen, of een donatie doen aan een organisatie. Als u dergelijke plannen hebt voor een nalatenschap, wilt u daar misschien rekening mee houden bij het bepalen van uw beleggingsstrategie op lange termijn.

Het nalaten van een erfenis stelt misschien hogere eisen aan de groei van uw vermogen, zodat u in staat zult zijn het door u gewenste bedrag door te geven. Het is moeilijk om zelf vermogensgroei op lange termijn te realiseren en het kan voor u interessant zijn om samen met een beleggingsdeskundige een plan op te zetten om uw doelstellingen dichterbij te brengen.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

We hechten veel waarde aan het voorlichten van beleggers en misschien kunnen we u helpen bij het formuleren en bereiken van uw beleggingsdoelstellingen. Fisher Investments Nederland biedt beleggers al jarenlang ondersteuning bij het formuleren en bereiken van hun beleggingsdoelstellingen. Neem vandaag contact met ons op voor meer informatie over uw beleggingsmogelijkheden en om te kijken of we u kunnen helpen bij het bepalen van uw beleggingsdoelstellingen. Daarnaast bieden onze informatieve beleggingsgidsen meer inzicht in beleggen op lange termijn.

*Bron: Global Financial Data, Inc (GFD). Gemiddeld rendement van 01/01/1926 tot 31/12/2017. Aandelenrendement op basis van de World Return Index van GFD in GBP. De World Return Index is gebaseerd op de berekeningen van GFD van het totaalrendement voor 1970. Dit zijn schattingen van GFD voor de berekening van de waarden van de World Index voor 1970 en zijn geen officiële waarden. GFD heeft tot 1969 voor de berekening van het totaalrendement van de World Index gebruikgemaakt van specifieke wegingen en sinds 1970 van officiële dagelijkse data. Rendement op vastrentende effecten, gebaseerd op de GFDatabase World Government Bond GDP-weighted Return Index, omgerekend in GBP. *De standaardafwijking is de mate van fluctuatie in het historische rendement. Deze maatstaf voor risico is in de bovenstaande grafieken toegepast op het jaarrendement van periodes van 5 en van 20 jaar.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.