Een top-down-beleggingsbenadering

In dit artikel bespreekt Fisher Investments Nederland het gebruik van een top-down-beleggingsbenadering ten opzichte van de bottom-up-variant, en waarom u voordeel kunt hebben van een dergelijke strategie.

Twee veelvoorkomende benaderingen voor het opbouwen van een portefeuille zijn de bottom-up- en top-down-beleggingsmethode. De bottom-up-beleggingsbenadering is hoofdzakelijk een aandelenselectiemethode, waarbij men zich richt op het selecteren van afzonderlijke effecten in plaats van een assetallocatie op grond van diverse typen effecten, landen, bedrijfsomvang of andere kenmerken. Bij de top-down-beleggingsbenadering worden de assetallocatie en de effectenselectie bepaald door macro-economische factoren en welke impact ze naar verwachting op de diverse marktsegmenten zullen hebben. Nadat de belegger op grond van zijn top-down-benadering heeft vastgesteld welke segmenten naar zijn idee goed zullen presteren, kan hij binnen die segmenten afzonderlijke effecten gaan selecteren.

Top-down-benadering vs. bottom-up-benadering

In een bottom-up-portefeuille wordt de richting van de totale portefeuille bepaald door selectie van afzonderlijke effecten op basis van voorkeur. Dit kan tot gevolg hebben dat een bottom-up-portefeuille alleen gebaseerd is op de kennis van de belegger over afzonderlijke effecten en dat het ontbreekt aan een algemene langetermijnstrategie.

In een top-down-portefeuille daarentegen worden de tactische beslissingen aangedreven door brede economische analyses en voorspellingen. Een top-down-portefeuille houdt rekening met de bredere economische en macro-economische context alvorens over te gaan tot de effectenselectie. Uw analyse en voorspellingen zouden dan bepalend moeten zijn voor de kenmerken van de gewenste effecten (zoals sector, stijl en land) op basis van de economische omstandigheden. Door het aantal keuzemogelijkheden terug te brengen, verhoogt u volgens Fisher Investments UK uw kans op een succesvolle effectenselectie.

Met andere woorden: waarom zou u op zoek gaan naar een speld in een hooiberg als u ook kunt zoeken naar de hooiberg met de meeste spelden?

De top-down-beleggingsbenadering van Fisher Investments

Fisher Investments Nederland en Fisher Investments Europe delegeren het portefeuillebeheer aan hun in de VS gevestigde moederbedrijf Fisher Investments. Fisher Investments is van mening dat het rendement van een belegger grotendeels wordt bepaald door de assetallocatie – de portefeuillemix van aandelen, obligaties, contanten en andere effecten. De keuze van uw assetallocatie kan dan ook een grotere impact hebben op het langetermijnrendement van uw portefeuille dan de keuze van afzonderlijke effecten.

Vergelijk bijvoorbeeld een portefeuille die alleen uit contanten bestaat met een portefeuille die alleen aandelen bevat. Na verloop van tijd ziet u waarschijnlijk een groter verschil tussen die twee portefeuilles dan tussen twee aandelenportefeuilles van verschillende samenstelling. Het type activa dat u aanhoudt, kan van grote invloed zijn op uw langetermijnrendement. Daarom is Fisher Investments van mening dat u eerst zou moeten bepalen welke activaklasse het best aansluit op uw beleggingsbehoeften voordat u overgaat tot het analyseren van afzonderlijke effecten.

Wanneer u in aandelen belegt, zou u het algemene marktklimaat in overweging moeten nemen en uw beleggingen moeten baseren op de vooruitzichten voor elk land, elke sector of elk type bedrijf (qua omvang), evenals hun prestaties op vergelijkbare momenten in voorgaande marktcycli. Als u bijvoorbeeld constateert dat largecaps in het verleden beter hebben gepresteerd in de latere fase van een bullmarkt (opwaartse trend), wilt u de weging van dergelijke aandelen in uw portefeuille misschien verhogen.

De top-down-beleggingsbenadering van Fisher Investments: 70/20/10

We denken dat 70% van het rendement van een belegger kan worden toegeschreven aan de assetallocatie van zijn portefeuille, 20% aan beslissingen ten aanzien van de categorieën – wat we sub-assetallocatie noemen – en 10% aan de selectie van afzonderlijke effecten. Figuur 1 geeft de vooruitgang weer van ons 70/20/10-model:

Figuur 1: De 70/20/10-beleggingsbenadering van Fisher Investments

*De toekenning van toekomstig rendement is gebaseerd op een schatting. Deze dient ter illustratie en mag niet worden beschouwd als een voorspelling van toekomstig rendement of de toekenning ervan.

Hier volgt een meer gedetailleerde uitleg van de grafiek:

De fundamentele marktaanjagers:

  • Economische aanjagers omvatten factoren als de rente van centrale banken, de rentecurve, het aandelenaanbod en de economische groei.
  • Politieke aanjagers omvatten factoren als de stabiliteit van een regering, handelspraktijken en kapitaalbarrières.
  • Aan het sentiment gerelateerde aanjagers omvatten factoren die laten zien wat de gevoelens zijn van beleggers ten aanzien van de markt: hoofdzaak gaat het daarbij om de vraag of de verwachtingen overeenstemmen met de fundamentals of daar in positieve of negatieve zin van afwijken. Tot deze aanjagers behoren factoren als kapitaalstromen, voorspellingen van professionele beleggers en artikelen in de media over de markten en de economie.

De 70/20/10-benadering:

  • 70%: assetallocatie: Op basis van uw analyse en voorspelling van macro-economische factoren kunt u de mix van aandelen, obligaties, contanten en andere activa voor uw portefeuille bepalen. Die factoren kunnen bestaan uit het huidige economische klimaat, het beleggerssentiment en risico's van politieke en regelgevende aard. Omdat de assetallocatie een essentiële factor is voor het rendement van een portefeuille beschouwen wij het als de belangrijkste beslissing.
  • 20%: sub-assetallocatie: Deze stap bestaat uit het inkorten van uw lijst van mogelijke activa aan de hand van hun kenmerken, zoals land en sector. We maken bij het selecteren van categorieën gebruik van talrijke factoren, waaronder een historische analyse om te bepalen welke activa in een bepaalde periode waarschijnlijk beter zullen presteren dan de brede markt.
  • 10%: effectenselectie: In dit stadium selecteert u afzonderlijke effecten binnen de door u bepaalde sub-assetallocatie. De richting die u bent ingeslagen tijdens de eerste twee stappen vormt een afbakening van de effecten die tijdens deze stap in overweging moeten worden genomen.

Samenvattend gezegd: een top-down-benadering op twee hoofdniveaus

Denk strategisch: selecteer activa om uw doelstellingen te bereiken

Bij een top-down-benadering dient uw beleggingsstrategie te zijn gebaseerd op uw langetermijndoelstellingen. Een goed samengestelde portefeuille is een portefeuille die is aangepast aan uw persoonlijke omstandigheden. Een ’one size fits all’ oplossing bestaat niet bij het kiezen van activaklassen.

Als u bijvoorbeeld een aanzienlijke groei nodig heeft, kan het in uw voordeel zijn om te beleggen in activa die in het verleden een hoog rendement hebben gegenereerd, in combinatie met een hoge volatiliteit op korte termijn, zoals aandelen. Als u minder groei nodig heeft en meer behoefte heeft aan cashflow, kunt u misschien beter binnen uw portefeuille een hogere weging geven aan activa die in het verleden een laag langetermijnrendement hebben gegenereerd, in combinatie met een lage volatiliteit op korte termijn, zoals obligaties.

Denk tactisch: maak gebruik van marktvoorspellingen om uw effectenselectie aan te passen

Als u, gelet op uw doelstellingen, de juiste mix van activa heeft bepaald, kunt u een aantal tactische beslissingen nemen om te proberen het rendement van uw portefeuille te verbeteren.

Dergelijke beslissingen houden meestal verband met het voorspellen van de markt. Hier volgen een paar voorbeelden:

  • Assetallocatie: als u op grond van uw onderzoek en voorspellingen ervan overtuigd bent dat er een marktdaling in aantocht is, kunt u besluiten om over te stappen naar defensievere activa. Een dergelijk besluit kan echter risico's met zich meebrengen. U dient daar uiterst voorzichtig mee om te gaan en ervoor te waken dat u niet om emotionele redenen voor een defensieve positionering kiest, bijvoorbeeld in reactie op politiek nieuws of krantenkoppen. Een professioneel adviseur kan u helpen om uw angst te beheersen en vast te houden aan uw doelstellingen. Wij zijn namelijk van mening dat een positief beleggersrendement meer te maken heeft met de tijdsduur waarin u belegd bent dan met markttiming.
  • Sub-assetallocatie: op basis van uw doorlopende marktvoorspellingen wilt u misschien minder beleggen in segmenten waarvan u denkt dat ze slechter zullen presteren dan de brede markt en meer beleggen in segmenten waarvan u een outperformance verwacht. Als u voor dit jaar bijvoorbeeld een outperformance van Europese aandelen verwacht, zou u de weging van Europese bedrijven in uw portefeuille kunnen verhogen. Maar u wilt misschien voorkomen dat u te veel gecorreleerde activa in een bepaalde sector of geografische regio aanhoudt, aangezien dit het risico zou kunnen verhogen.

Portefeuillebeheer is een complexe activiteit aangezien de marktomstandigheden voortdurend veranderen en de financiële media soms moeilijk te volgen zijn. Een adviseur die de analysetaken op zich neemt en ervoor zorgt dat u uw financiële doelstellingen op lange termijn niet uit het oog verliest, kan u nuttige adviezen geven en u geruststellen.

De beleggingsfilosofie van Fisher Investments

We beschouwen onze top-down-beleggingsbenadering – d.w.z. voorafgaand aan de effectenselectie activa selecteren op basis van een analyse op een hoger niveau – als een cruciale factor voor ons succes op het gebied van vermogensbeheer. Voor meer informatie over Fisher Investments en Fisher Investments Nederland kunt u een van onze handleidingen downloaden of vandaag nog telefonisch contact opnemen met een van onze gekwalificeerde professionals.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.