Wereldwijde diversificatie kan het risico verlagen


Hoewel diversificatie een essentieel onderdeel is van vermogensbeheer, vragen veel beleggers ons waarom wereldwijde diversificatie zo belangrijk is.

Het diversifiëren van een portefeuille is vooral een manier om het risico te spreiden. Wereldwijd diversifiëren kan meer onderzoek vergen omdat er uit meer mogelijkheden gekozen moet worden. Veel beleggers aarzelen om in het buitenland te beleggen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat ze kansen in andere landen mislopen.

Definitie van diversificatie

Diversificatie is het concept dat het risico over verschillende segmenten van de markt wordt verspreid. Het idee van diversificatie is dat de zwakke prestaties van sommige marktsegmenten worden gecompenseerd door de sterke prestaties van andere segmenten, waardoor het risico afneemt. 

Diversificatie kan op diverse manieren worden bereikt: door te beleggen in aandelen van verschillende bedrijven, in verschillende activaklassen, in verschillende sectoren of zelfs in meerdere landen. Hoewel veel beleggers het belang van diversificatie inzien, slagen sommige er niet in om dit op wereldwijde schaal te realiseren.

Het belang van wereldwijde diversificatie

Geen enkel land en geen enkele aandelencategorie, sector of regio presteert voortdurend beter dan alle andere. Met behulp van een wereldwijde diversificatie wordt het risico over meerdere landen en valuta's gespreid, ter compensatie van het concentratierisico dat ontstaat als er maar in één regio of land wordt belegd. Het biedt ook bescherming tegen het risico dat er wereldwijd beleggingskansen worden misgelopen. We denken dat wereldwijde diversificatie van essentieel belang is voor succesvol beleggen op lange termijn.

Als u uw risico's over meerdere landen kunt spreiden, kan dat bescherming bieden tegen landspecifieke conflicten en regelgeving. In elk land kunnen conflicten of rampen voorkomen. U kunt deze risico's binnen uw portefeuille verlagen door internationaal te beleggen, ook al lijkt uw eigen land nog zo stabiel. Dan is uw portefeuille minder gevoelig voor situaties waarin een bepaald land het economisch moeilijk heeft door regionale problemen dan wanneer u meer in dat land zou hebben belegd.

Helaas is de portefeuille van veel Europese beleggers minder gediversifieerd dan ze wellicht denken. Dergelijke beleggers hebben vaak de neiging zich uitsluitend te richten op aandelenmarkten in de buurt van hun eigen land en financiële markt.

Voorkeur voor uw eigen land

Als u hoofdzakelijk belegt in uw eigen land of regio, bent u overgeleverd aan een psychologisch fenomeen dat in het Engels home-country bias wordt genoemd: alleen maar in je thuisland beleggen. Als gevolg van deze voorkeur voor uw eigen land, bestaat de mogelijkheid dat het rendement van uw portefeuille eerder een weergave is van de economische prestaties van uw land dan van de afzonderlijke aandelen waarin u belegt.

Hoewel beleggen in diverse sectoren een vorm van diversificatie is, ontstaat er uiteraard een concentratierisico als u maar in één land belegt: uw beleggingen worden uiterst gevoelig voor iedere negatieve gebeurtenis die in die regio zou kunnen optreden. Zodra er enige turbulentie ontstaat door politieke, economische of milieufactoren, kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor de waarde van uw beleggingsportefeuille. Hoewel u weinig controle hebt over dergelijke factoren, heeft u wel controle over de blootstelling van uw portefeuille hieraan door uw activa te spreiden over diverse landen.

Risicobeheer

Aan beleggen zijn altijd risico's verbonden. Iedere belegger zou moeten streven naar het bereiken van zijn beleggingsdoelstellingen op lange termijn bij een zo laag mogelijk risico. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als u een bepaald groeipercentage nodig hebt om uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn te behalen, moet u begrijpen hoeveel kortetermijnvolatiliteit en risico's u wellicht moet dragen om die doelstellingen te bereiken.

Beleggers zijn vaak bang voor kortetermijnvolatiliteit (schommelingen op vrij korte termijn in de waarde van effecten). Toch moeten waarschijnlijk veel beleggers de kortetermijnvolatiliteit die hoort bij het beleggen in aandelen verdragen om hun beleggingsdoelstellingen op lange termijn te bereiken. Beleggers met een wereldwijde diversificatie hebben soms wat minder last van die volatiliteit dankzij hun internationale blootstelling.

Bovendien zorgt een wereldwijde diversificatie ervoor dat uw portefeuille minder gevoelig wordt voor gebeurtenissen die zich in specifieke regio's of landen voordoen en gevolgen kunnen hebben voor aandelen of andere effecten. Als u slechts in één land of regio belegt, kan uw portefeuille sterk worden beïnvloed door politieke gebeurtenissen, maatregelen van centrale banken, regionale oorlogen en natuurrampen.

Hoewel risicobeheer een belangrijk aspect is van uw beleggingsstrategie, hechten beleggers vaak te veel waarde aan het beperken van de kortetermijnvolatiliteit en gaan ze voorbij aan andere risico's, zoals het risico dat ze hun beleggingsdoelstellingen op lange termijn niet bereiken. Beleggers denken vaak dat ze zich kunnen beschermen door in "behoudende" laagrentende effecten te beleggen, zoals vastrentende waarden of cash. Maar als u langetermijngroei nodig hebt om uw beleggingsdoelstellingen te bereiken, moet u zich misschien gaan richten op activaklassen met een hoger rendement om de noodzakelijk groei te realiseren, zoals aandelen. Voorkom dat uw angst voor kortetermijnvolatiliteit een barrière vormt om uw doelstellingen op lange termijn te bereiken.

Wisselend leiderschap

Geen enkel actief of land, en geen enkele sector of regio presteert voortdurend beter dan alle andere. Als dat het geval zou zijn, zou elke belegger weten in welke landen hij moest beleggen. In plaats daarvan kan van jaar tot jaar variëren wie de top aanvoert. Het kan best zijn dat uw eigen land in een bepaald jaar beter presteert dan andere landen, maar het is goed mogelijk dat die andere landen het jaar daarna beter presteren dan uw land.

Hoewel geen enkel land en geen enkele sector of stijl het meest geschikt is om de hele tijd in te beleggen, verhoogt een wereldwijd gespreide portefeuille uw kansen om te profiteren van de best presterende regio's en voorkomt u daarmee dat u enkel in een land belegt dat een ondermaats rendement oplevert. Indien correct uitgevoerd, kan een wereldwijde blootstelling zorgen voor een enigszins lagere kortetermijnvolatiliteit en voor minder hobbels op de weg naar uw beleggingsdoelstellingen op lange termijn.

Het nut van professioneel advies

Aangezien beleggen in andere landen en regio's mogelijk meer verantwoordelijkheid en onderzoek met zich meebrengt, zou een beleggingsadviseur u kunnen helpen om te bepalen welke effecten het meest geschikt zijn met het oog op het rendement en uw doelstellingen. Wellicht kunt u voordeel halen uit de diensten van een adviseur die zich richt op uw langetermijndoelstellingen en die ondersteund wordt door een omvangrijke onderzoeksafdeling voor het analyseren van de wereldwijde marktomstandigheden. Op die manier zou u de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het beheren van een beleggingsportefeuille gedeeltelijk kunnen overdragen, zodat u zich meer kunt richten op de dingen in het leven die meer vreugde geven, zoals uw gezin, reizen of andere leuke activiteiten.

Neem contact op met Fisher Investments Nederland voor een portefeuillebeoordeling

Het is nu eenmaal zo dat het analyseren van markten veel tijd en expertise vergt. En als die analyse zich uitstrekt over de wereldwijde markten, wordt de uitdaging nog groter, vooral voor de individuele belegger.

Fisher Investments Nederland is van mening dat wereldwijde spreiding voor beleggers een belangrijke overweging is. Wij zetten ons dan ook in om de benodigde voorlichting en documentatie aan te bieden om beleggers te informeren over de potentiële voordelen hiervan. Bent u een belegger met EUR 350.000 of meer aan belegbare activa? Dan kunnen we uw huidige portefeuille evalueren om na te gaan of u, rekening houdend met uw persoonlijke situatie en financiële doelstellingen op lange termijn, over de meest geschikte strategie beschikt. We kunnen u vervolgens een assetallocatie op maat voorstellen om u te helpen bij de opbouw van een wereldwijde portefeuille die overeenstemt met uw behoeften en doelen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.