Beleg voor uw pensioen met een pensioenregeling

Zult u rondkomen van uw pensioen? Fisher Investments Nederland legt uit welke pensioenregelingen in Nederland bestaan en wat van belang is voor uw beleggingshorizon en assetallocatie.

Sommige beleggers nemen op eigen initiatief of via hun werkgever deel aan pensioenregelingen. Als u na uw pensionering wilt leven van inkomsten uit pensioenregelingen, dient u te beseffen hoe uw afdrachten nu worden belegd. U moet ook de fiscale situatie begrijpen, hoeveel medezeggenschap over de selectie van de beleggingen u hebt en hoe de afzonderlijke pensioenregelingen na uw pensionering in uw inkomen zullen voorzien.

Hoe eerder u begint met het plannen van de financiering van uw pensioen, hoe beter. Als u uw pensioeninkomen raamt, dient u zorgvuldig na te gaan of u daar tijdens uw pensioen goed mee kunt rondkomen, of dat u wellicht voor andere inkomsten moet zorgen. Als u niet van tevoren in de nodige extra inkomstenbronnen voorziet, neemt de kans toe dat u het na uw pensionering financieel niet meer redt.

Pensioenregelingen en pensioensparen in Nederland[i]

U hebt de keuze uit verschillende soorten pensioenregelingen en andere manieren om voor uw pensioen te sparen. Hieronder vindt u een aantal pensioen- en pensioenspaarregelingen met daarbij overwegingen die u voor ogen dient te houden wanneer u wilt beoordelen hoe deze regelingen aansluiten bij uw financiële planning.

  • AOW: Iedereen die in Nederland heeft gewerkt tijdens de 50 jaar voordat hij/zij de AOW-leeftijd bereikt, valt onder de Algemene Ouderdomswet. De pensioenleeftijd hangt momenteel af van uw geboortejaar en wordt vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting.[ii] Hoe hoog de pensioenuitkeringen zijn, hangt af van het aantal jaren verblijf in Nederland en de huwelijkse staat of partnerregistratie. Anders dan de staatspensioenen van veel andere landen is de AOW niet gebaseerd op betaald loon, maar op het minimumloon; het voorziet in standaarduitkeringen voor alleenstaanden en samenwonenden. Als u de volledige periode van 50 jaar vóór uw pensioenleeftijd in Nederland woont of werkt, hebt u recht op volledige AOW. Anders krijgt u voor elk jaar dat u in Nederland gewoond of gewerkt hebt ongeveer 2% van de volledige AOW.[iii]
    • Binnenlandse regeling: Als alleenstaande hebt u recht op AOW ten bedrage van 70% van het minimumloon. Als gehuwde of samenwonende hebben u en uw partner beide recht op het AOW-tarief van 50% van het minimumloon. In sommige situaties worden nabestaandenpensioenen uitgekeerd; meer daarover en over aanverwante zaken vindt u op de[iv] website van de Sociale Verzekeringsbank.
    • Vervroegde uittreding: U hebt geen recht op AOW voordat u de pensioenleeftijd bereikt. Als u vervroegd wilt uittreden, kunt u misschien vervroegd een beroep doen op uw beroepspensioenregeling of alternatieve beleggingsmogelijkheden benutten. U ontvangt geen hogere AOW als u ervoor kiest om na de normale pensioenleeftijd te blijven werken.
  • Beroepspensioenen: Beroepspensioenregelingen zijn in Nederland niet wettelijk verplicht. De meeste werkgevers voorzien echter in een bedrijfspensioenfonds dat hetzij sectorbreed hetzij speciaal voor de werkgever is opgezet. Bij het merendeel van deze fondsen staat het uitkeringsbedrag vast. Het is gebaseerd op betaald loon, d.w.z. op het gemiddelde inkomen en het aantal gewerkte jaren.
  • Zelf pensioen opbouwen: Misschien hebt u een lijfrente geregeld zodat u over meer inkomen en flexibiliteit beschikt. Iedereen kan met een aanbieder een lijfrentecontract sluiten. Lijfrente kan aantrekkelijk zijn voor zelfstandigen, mensen zonder bedrijfspensioen of mensen die aan extra pensioensparen willen doen en minder belasting willen betalen. Deze eigen aanvulling wordt vaak in de vorm van annuïteiten uitgekeerd en geeft recht op belastingvrijstelling tot een betaald bedrag indien u de lijfrente als pensioeninkomen gebruikt. Als u besluit om uw lijfrente als eenmalige betaling op te nemen, of als u er niet gedurende het minimum aantal jaren een inkomen uit betrekt, komt u mogelijk niet in aanmerking voor belastingvrijstelling.
  • Belastbare beleggingsrekening: U kunt ook kiezen voor een rekening zonder belastingvoordeel om meer te kunnen sparen voor uw pensioen. Dit soort rekeningen biedt de flexibiliteit van uiteenlopende beleggingsmogelijkheden en u kunt uw beleggingen zelf beheren of een adviseur in de arm nemen die deze voor u beheert. Hoewel beleggers met dergelijke rekeningen geen belastingvrijstelling kunnen krijgen, bieden ze een aardige aanvulling op het pensioensparen. Ook de grotere keuzevrijheid bij het beleggen kan aantrekkelijk zijn.

Ongeacht de beschikbare pensioen- of spaarmogelijkheden, dient u zich bewust te zijn van de fiscale gevolgen van elke keuze. Uw eindbeslissing kan anders uitvallen als u er uw belastingen in verrekent, dus wellicht is het de overweging waard om hierbij samen te werken met een belastingadviseur.

Assetallocatie van uw belegging(en)

Om uw toekomstige pensioeninkomen te kunnen begroten, moet u nagaan welk bedrag aan inkomsten u van elke rekening en elke pensioenregeling kunt verwachten. Bij het selecteren van beleggingen voor dergelijke rekeningen zult u ook moeten uitmaken welke assetallocatie (spreiding, portefeuille-indeling) bij uw doelen en omstandigheden past.

Als u uw assetallocatie in ogenschouw neemt, dient u te bepalen wat uw beleggingshorizon is, d.w.z. hoe lang uw geld moet meegaan. De beleggingshorizon bepalen is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als schatten hoe lang u zult leven. De levensverwachting van uw partner, kinderen of andere verwanten kan er ook in worden meegenomen. In uw beslissing over de assetallocatie dient u ook uw behoeften aan inkomens- en vermogensgroei mee te nemen. U moet tevens voor ogen houden in hoeverre uw koopkracht op termijn door de inflatie kan worden aangetast. Als u de fout maakt om het effect van de inflatie of uw noodzakelijke beleggingshorizon te onderschatten, dan bestaat de kans dat u niet rond kunt komen van uw pensioen.

En vergeet natuurlijk niet om rekening te houden met uw houding tegenover beleggingsrisico's. Als volatiele markten u niet liggen, belegt u wellicht liever in minder volatiele activa. Beleggers dienen zich daarbij echter wel bewust te zijn van het feit dat meer risico meer rendement betekent, en dat beleggingen met minder risico doorgaans ook minder opbrengen. U kunt er profijt van hebben om dit te bespreken met een financieel deskundige die u kan helpen bij het maken van deze belangrijke afwegingen en bij het vinden van de benadering die bij u past.

Financieel Pensioenadvies van Fisher Investments Nederland

Als u zeggenschap over uw beleggingsrekeningen of pensioenbeleggingen hebt, wilt u misschien begeleiding of assistentie krijgen bij de selectie van de activamix die het best is toegesneden op uw behoeften. Wellicht kan Fisher Investments Nederland u helpen bij het beoordelen en becijferen van uw huidige pensioenregelingen en -beleggingen.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland of download één van onze beleggingsgidsen als u meer wilt weten.

[i] Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 11/30/2018. Pensions at a Glance 2017: Country Profiles – Netherlands.

[ii] https://www.svb.nl/int/en/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp

[iii] https://www.svb.nl/int/en/aow/hoogte_aow/hoeveel_aow_later/index.jsp

[iv] https://www.svb.nl/int/en/aow/index.jsp

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.