Het bepalen van de performance van een portefeuille

Het op precieze wijze bepalen van de performance van uw portefeuille is een belangrijk, maar soms lastig onderdeel van elke beleggingsstrategie. Het zelf op betrouwbare wijze vast kunnen stellen van het rendement van uw aandelen, obligaties en spaarconstructies, kan bijdragen  aan het op koers blijven van uw beleggingstraject en aan het bereiken van uw financiële langetermijndoelstellingen Dit zou dus een integraal onderdeel van het proces moeten zijn. In dit artikel zullen we enkele tips en factoren die een rol spelen bespreken.

In de eerste plaats is het belangrijk om, elke keer dat u de performance van uw beleggingen bepaalt, niet op zoek te gaan naar positief rendement of om dit te verwachten. In de loop van een dag, maand jaar of in sommige gevallen nog langer, kan de waarde van uw portefeuille zijn gestegen of gedaald; dit is nu eenmaal inherent aan beleggen. Het doel van uw beleggingsstrategie zou het bereiken van uw langetermijndoelstellingen moeten zijn, wat kan betekenen dat u ondertussen kortetermijnvolatiliteit voor lief moet nemen. Dit betekent uiteraard niet dat u het rendement van een portefeuille volledig moet negeren, maar dat u dit in de juiste context plaatst. 

In overweging te nemen factoren

Er is een aantal verschillende factoren die u bij het meten van de performance moet betrekken en die in grote mate afhangen van uw doelstellingen en hoe u uw portefeuille hebt samengesteld.

Uw financieel adviseur zou moeten helpen bij het vaststellen van de voor u en uw doelstellingen relevante factoren. Als u niet de juiste factoren kiest loopt u het risico onjuiste berekeningen te maken en uiteindelijk de verkeerde conclusies te trekken. Ongeacht uw beleggingsstrategie en de door u gekozen activaklassen, zouden de volgende overwegingen allemaal betrokken moeten worden bij een effectieve vaststelling van het rendement van uw beleggingen.

De berekening van het rendement ten opzichte van een benchmark — een benchmark kan een praktisch hulpmiddel zijn om een portefeuille samen te stellen en kan worden gebruikt om het rendement van uw portefeuille te bepalen. Benchmarks worden gebruikt als weerspiegeling van de activa die bij uw doelstellingen passen. Wanneer u bijvoorbeeld op basis van uw doelstellingen alle aandelen in portefeuille zou moeten hebben, is een brede wereldwijde aandelenindex, zoals de MSCI World, een goede benchmark. Een benchmark zou dan het uitgangspunt moeten zijn voor het samenstellen van uw portefeuille. Wanneer u echter een portefeuille samenstelt uit verschillende delen van de markt waarvan u denkt dat die zowel gemiddeld beter als minder goed zullen presteren, zal uw benchmark hierbij als referentiepunt moeten dienen. Hoe meer uw portefeuille afwijkt van een benchmark, hoe groter uw risico kan zijn.

Wanneer u uw portefeuille eenmaal hebt samengesteld, vormt uw benchmark een nuttig hulpmiddel om na verloop van tijd de performance te bepalen. U kunt evalueren of uw beleggingsstrategie effectief is geweest door uw performance, na aftrek van kosten, te vergelijken met die van uw benchmark.

Vermogensgroei — naast dividend- en rentebetalingen is dit een van de belangrijkste bronnen van totaalrendement. Vermogensgroei is de waardestijging van een asset boven de oorspronkelijke kosten ervan.

Inkomen — dividend- of rentebetalingen verkregen door een effect zoals een aandeel of een obligatie, over het algemeen weergegeven op jaarbasis.

Vergoedingen en kosten — afhankelijk van uw portefeuille- en beleggingsbeheerders, kan er sprake zijn van een groot aantal kosten. Een ervan zijn de kosten van het kopen en verkopen van effecten, waarvoor u over het algemeen provisie moet betalen. Andere kosten kunnen beheervergoedingen omvatten voor fondsen waarin u bent belegd, vergoedingen voor de adviseur die u helpt bij het selecteren van effecten en nog vele andere soorten kosten. Als u niet zeker weet welke vergoedingen u allemaal betaalt, raadpleeg dan uw beleggingsadviseur. Als u geen gebruik maakt van een adviseur, vraag het dan aan de instelling die uw activa voor u beheert. Vergoedingen gaan ten kosten van het rendement van een portefeuille, zeker over een langere periode gemeten. Het is dus een belangrijke factor om rekening mee te houden.

Kasstroom uit de portefeuille — dit is een belangrijke factor die vaak over het hoofd wordt gezien en moeilijk mee te wegen is. Als u geld aan uw portefeuille onttrekt, zou dit niet van invloed moeten zijn op het vaststellen van het rendement van uw portefeuille. Het zou uiteraard niet eerlijk zijn voor uw portefeuillestrategie om een onttrekking van 10% gelijk te stellen aan een lagere performance van 10%. Er zijn veel manieren om bij uw berekeningen rekening te houden met onttrekkingen, maar het is belangrijk om elke uitkering te wegen op basis van de duur waarin er was belegd. Nogmaals, dit kan zo lastig zijn voor individuele beleggers dat u er wellicht de voorkeur aangeeft om een adviseur te raadplegen over hoe u dit op de juiste wijze kunt meewegen bij het meten van het rendement van uw belegging.

Totaalrendement — uw totaalrendement dient met al deze factoren rekening te houden. Dit moet het totaalrendement van uw portefeuille omvatten—vermogensgroei en inkomen— na aftrek van kosten en uitkeringen uit de portefeuille. Wanneer u eenmaal uw totaalrendement hebt berekend, kunt u dit vergelijken met het rendement van uw benchmark.

Fiscale optimalisatie van uw portefeuille — hoewel het wellicht niet passend lijkt om belastingen te betrekken bij het vaststellen van het rendement, moet hier wel degelijk rekening mee worden gehouden. Vermogenswinstbelasting, dividendbelasting en andere belastingen moeten worden meegewogen bij het berekenen van de waarde van een portefeuille na belasting. Het is goed om rekening te houden met specifieke regels voor belastingverlaging en hoe veranderingen hierin op de lange termijn uw vermogen kunnen beïnvloeden.

In de meeste gevallen is de makkelijkste manier om te meten of u op de goede weg bent, het vergelijken van het rendement van uw portefeuille met dat van een op dezelfde wijze opgebouwde index. Daarom zou u uw portefeuille zo moeten opbouwen dat u een benchmark volgt om de performance van uw belegging te meten. Een duidelijk omschreven referentiepunt betekent dat u het rendement beter kunt meten.

Op de lange termijn gericht

Succesvol beleggen vereist het vaststellen van langetermijndoelstellingen, het kiezen van een optimale benchmark om deze doelen te bereiken en vervolgens het bij uw strategie blijven. Hierbij is het onvermijdelijk om gedisciplineerd te blijven wanneer volatiliteit en onzekerheid toeslaat, of dit nu van economische of politieke aard is of vanwege de performance van specifieke activaklassen.

Voor beleggers met langetermijndoelstellingen, is het meten van de performance over het algemeen het meest veelzeggend over langere periodes. Deze beleggers kunnen een hogere aandelenblootstelling hebben en aandelen hebben over het algemeen een hogere kortetermijnvolatiliteit dan andere activaklassen. Het is natuurlijk begrijpelijk dat u wilt weten hoe uw portefeuille gedurende kortere tijd periodes presteert, maar het nemen van beleggingsbesluiten op basis van korte termijnbewegingen zou uiteindelijk een vergissing kunnen blijken.

Kortetermijnberekeningen zijn vaak misleidend

Door onmiddellijk te reageren op volatiliteit, lopen beleggers het risico overhaaste beslissingen te nemen die, hoezeer het op dat moment ook verstandig lijkt, nadelig kunnen zijn voor het langetermijnrendement. Negatieve volatiliteit in een bepaalde sector kan u bijvoorbeeld aanzetten om tegen verlies te verkopen. Als dit uiteindelijk een tijdelijke correctie blijkt, profiteert u niet van de opvering die erop volgt.

Omgekeerd geldt dat, wanneer een bepaalde sector goed heeft gepresteerd, het verleidelijk kan zijn om beleggingen in dat ene segment te concentreren zonder hierbij rekening te houden met de risico's. Maar op één paard wedden leidt vaak alleen maar tot een verhoging van het risico op verlies. Een goed voorbeeld in dit opzicht is de recente Bitcoinhype, of iets langer geleden, de technologiebubbel eind jaren 90.

Een financieel adviseur zou u in moeilijke tijden moeten begeleiden en u helpen bij het vermijden van te hoge transactieprovisies en transactiekosten. Hierdoor raakt u alleen maar verder verwijderd van een optimaal langetermijnresultaat. Een goede adviseur zal u dus actief helpen om, wanneer de markten het moeilijk hebben, het pad naar langetermijnsucces te blijven volgen.

In het verleden behaalde resultaten

Hoewel het meten van het rendement van essentieel belang is voor uw bestaande portefeuille, kan het gevaarlijk zijn om beslissingen te nemen op basis van prestaties in het verleden. Dit geldt zowel voor de markten als voor adviseurs.

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en niemand kan beloven om resultaten uit het verleden te herhalen of om zonder risico's beter te presteren dan een benchmark. Het kan riskant zijn om alleen op basis van prestaties in het verleden in zee te gaan met een beleggingsfirma.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland biedt beleggingsadviesdiensten die worden verstrekt door Fisher Investments, het moederbedrijf in de Verenigde Staten dat in 1979 is opgericht door Ken Fisher. Samen helpen Fisher Investments en haar dochterbedrijven cliënten over de hele wereld bij het samenstellen van een geschikte portefeuille en het doorgaans meten van het rendement.

U kunt vandaag nog contact opnemen met een van onze medewerkers om de performance van uw beleggingen door te nemen. U kunt ook een van onze gidsen en periodieke inzichten aanvragen voor meer tips over beleggingsstrategieën.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.