Het rendement van een portefeuille meten

Hoe moet een belegger te werk gaan om de performance van zijn portefeuille objectief te meten? Fisher Investments Nederland legt uit met welke belangrijke factoren u rekening moet houden en wijst op veelgemaakte fouten.

Precies bepalen wat de performance van uw portefeuille is, vormt een belangrijk, maar soms lastig onderdeel van elke beleggingsstrategie. Als u in staat bent om het rendement van uw aandelen, obligaties en andere beleggingen betrouwbaar vast te stellen, kan dat u helpen om te controleren of u op het juiste pad zit om uw financiële langetermijndoelstellingen te bereiken. In dit artikel zullen we enkele tips en factoren bespreken die een rol spelen.

Het is belangrijk dat u niet telkens als u de performance van uw portefeuille bepaalt positief rendement zoekt of verwacht. In de loop van een dag, maand, jaar of in sommige gevallen nog langer, kan de waarde van uw portefeuille zijn gestegen of gedaald; dit is nu eenmaal inherent aan beleggen. Het doel van uw beleggingsstrategie zou het bereiken van uw langetermijndoelstellingen moeten zijn, wat kan betekenen dat u een hogere kortetermijnvolatiliteit voor lief moet nemen als u streeft naar een hoger langetermijnrendement. Dit betekent uiteraard niet dat u het rendement van uw portefeuille nooit moet berekenen, maar dat u dit in de juiste context plaatst.

In overweging te nemen factoren

Er zijn een aantal verschillende factoren die u moet betrekken bij het meten van de performance van uw portefeuille en die in hoge mate afhangen van uw doelstellingen en de wijze waarop u uw portefeuille hebt samengesteld. Ongeacht uw beleggingsstrategie en de door u gekozen activaklassen, moet u bij het berekenen van het rendement van uw portefeuille elk van de volgende factoren in overweging nemen:

  • Vermogensgroei – Vermogensgroei is de waardestijging van een asset boven de oorspronkelijke kosten ervan. Naast dividend- en rentebetalingen is vermogensgroei een van de belangrijkste bronnen van het totale rendement van uw portefeuille.
  • Inkomen – Dividend- of rente-uitkeringen op een effect als een aandeel of een obligatie, over het algemeen weergegeven op jaarbasis.
  • Vergoedingen en kosten – Afhankelijk van uw portefeuille- en beleggingsbeheerders, kan er sprake zijn van een groot aantal kosten. Een ervan zijn de kosten van het kopen en verkopen van effecten, waarvoor u over het algemeen provisie moet betalen. De overige kosten kunnen bestaan uit beheervergoedingen die u betaalt aan de fondsen waarin u belegt, vergoedingen voor adviseurs en allerlei andere kosten. Als u niet zeker weet welke vergoedingen u allemaal betaalt, raadpleeg dan uw beleggingsadviseur. Als u geen gebruik maakt van een adviseur, vraag het dan aan de instelling die uw activa voor u beheert.
  • Opnames in contanten – Als u geld aan uw portefeuille onttrekt, zou dit niet van invloed moeten zijn op het vaststellen van het rendement van uw portefeuille. U krijgt geen eerlijk beeld van uw portefeuillestrategie als u een onttrekking van 10% gelijkstelt aan een rendementsdaling van 10%. Er zijn veel manieren om bij uw berekeningen rekening te houden met onttrekkingen, maar het is belangrijk om elke uitkering te wegen op basis van de duur waarin er was belegd. Nogmaals, dit kan dermate lastig zijn voor een individuele belegger dat u er wellicht de voorkeur aan geeft om een adviseur te raadplegen over de juiste wijze waarop u dit kunt meewegen bij het berekenen van het rendement van uw belegging.
  • Totaalrendement – in uw totaalrendement moeten al deze factoren verrekend zijn. Het begint met het brutorendement van uw portefeuille – vermogensgroei en inkomen – na aftrek van alle kosten en uitkeringen uit de portefeuille.
  • Fiscale efficiëntie van uw portefeuille – Hoewel belastingen niet per se een indicatie geven van het rendement van een belegging, dient een belegger wel degelijk rekening te houden met mogelijke belastingen. Misschien moet u bij het berekenen van het rendement van een portefeuille na belasting rekening houden met vermogenswinstbelasting, dividendbelasting en andere belastingen. U zou voor verschillende soorten rekeningen en beleggingen na moeten gaan welke impact ze op uw fiscale situatie zouden kunnen hebben.

Als u het rendement van uw eigen portefeuille berekent, is het belangrijk om uw langetermijndoelstellingen niet uit het oog te verliezen. Het rendement van uw beleggingen kan variëren en als u emotioneel reageert op volatiliteit neemt u misschien verkeerde beleggingsbeslissingen. Hier bespreken we waarom het van essentieel belang is dat u uw langetermijndoelstellingen en uw beleggingsstrategie begrijpt.

Op de lange termijn gericht

Succesvol beleggen vereist het vaststellen van langetermijndoelstellingen, het kiezen van de optimale beleggingsstrategie om deze doelen te bereiken en vervolgens bij die strategie te blijven. U zult hierbij hoe dan ook gedisciplineerd moeten blijven wanneer u geconfronteerd wordt met volatiliteit en onzekerheid, of dit nu van economische of politieke aard is of vanwege de performance van specifieke activaklassen. Afwijken van de vastgestelde strategie kan uw langetermijnrendement nadelig beïnvloeden en er zelfs toe leiden dat u uw langetermijndoelstellingen niet bereikt.

Bij beleggen met langetermijndoelstellingen is het meten van de performance doorgaans het meest veelzeggend over langere periodes. Hoewel het begrijpelijk is dat u gefocust bent op de recente prestaties van uw portefeuille, zou het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van koersbewegingen op korte termijn uiteindelijk een vergissing kunnen blijken.

Kortetermijnberekeningen zijn vaak misleidend

Door te reageren op volatiliteit, lopen beleggers het risico emotionele beslissingen te nemen die, hoezeer ze op dat moment ook verstandig lijken, nadelig kunnen zijn voor hun langetermijnrendement. Negatieve volatiliteit op korte termijn kan u er bijvoorbeeld toe aanzetten om uw beleggingen tegen verlies te verkopen. Als die volatiliteit uiteindelijk een tijdelijke correctie blijkt, profiteert u niet van de opvering die erop volgt.

Wanneer een bepaalde sector goed heeft gepresteerd, kan het daarentegen verleidelijk zijn om beleggingen in dat ene segment te concentreren zonder hierbij rekening te houden met de risico's. Maar beleggen op een beperkt terrein of maar in één enkel segment leidt alleen maar tot een hoger risico op verlies. Denk bijvoorbeeld aan de euforische stijging van de technologiesector aan het eind van de jaren 90. Als u die aandelen tijdens de hype tegen oververhitte koersen had gekocht, hebt u daarna wellicht flink verlies geleden.

Een financieel adviseur zou u kunnen helpen om in moeilijke tijden vast te houden aan uw beleggingsstrategie voor de lange termijn. Door emotionele beslissingen te nemen en te reageren op marktbewegingen, kunt u afbreuk doen aan uw langetermijnrendement. Een goede adviseur kan u helpen om dit soort beleggingsfouten, die veel voorkomen, te vermijden.

Hoewel u uw portefeuille- en beleggingsstrategie kunt beoordelen op basis van het rendement, kan het gevaarlijk zijn om uw beslissingen te nemen op basis van prestaties in het verleden. Dit geldt zowel voor de markten als voor adviseurs. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en niemand kan beloven om resultaten uit het verleden te herhalen of zonder risico's beter te presteren dan de markt. Het kan riskant zijn om alleen op basis van prestaties uit het verleden in zee te gaan met een beleggingsfirma.

Neem vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland stelt zich ten doel gekwalificeerde beleggers voor te lichten en te helpen bij het bepalen van hun financiële doelstellingen op lange termijn. Als u uw doelstellingen eenmaal hebt bepaald, dan kunnen wij wellicht uw huidige portefeuille beoordelen en een assetallocatie aanbevelen die naar onze mening het meest geschikt is om die doelstellingen te bereiken. Als u meer informatie wenst, kunt u vandaag nog contact met ons opnemen voor een gesprek met een van onze gekwalificeerde professionals of een van onze informatiegidsen downloaden voor aanvullende tips over beleggingsstrategieën.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.