Waar beleggen?—De basis van top-downbeleggen


Bepalen waarin u gaat beleggen kan een afschrikwekkende inspanning zijn. Wat zou uw juiste langetermijnbeleggingsstrategie zijn? Moet u voor een Europees fonds of voor landspecifieke buitenlandse aandelen kiezen? Wat zijn uw beleggingsmogelijkheden? Dat kunnen uitdagende vragen zijn en dat zou in veel opzichten ook moeten. Het beleggingsuniversum is immers zeer ruim, omvat mogelijkheden over de hele wereld en biedt een haast oneindig aantal mogelijkheden. Zelfs als we ons alleen tot aandelen beperken, zijn er al tienduizenden mogelijkheden.[i] Dus wat is het beste startpunt van uw proces van beleggingsbeslissingen die ertoe kunnen leiden dat u uw beleggingsdoelstellingen bereikt? In dit artikel verduidelijken we een aantal factoren die hierbij moeten worden overwogen, samen met de basisbeginselen van top-downbeleggen.

Doelen en assetallocatie

Onze ervaring is dat de allerbelangrijkste factor bij beleggingssucces, zowel in Europa als wereldwijd, de assetallocatie is; dit is de mix van aandelen, obligaties, contanten en andere effecten in uw portefeuille.

Om echter te bepalen waar u gaat beleggen en welke combinatie van landen, regio's en activaklassen voor u de juiste is, moet u eerst uw beleggingsdoelen vaststellen. Voor de meeste Europese beleggers, en eigenlijk voor ongeveer elke belegger ter wereld, kunnen de beleggingsdoelen worden teruggebracht tot een van de volgende mogelijkheden (of een combinatie hiervan):

  • Uw vermogen behouden en verzekerd zijn van cashflow. Als dit uw doelen zijn, zou u zich moeten afvragen: hebt u stilgestaan bij de impact van de inflatie op lange termijn? Wat gebeurt er als u langer leeft dan u verwacht? Wat als u onverwachte medische of andere zorg nodig hebt of als zich andere, niet geplande gebeurtenissen voordoen? Is uw "noodfonds" echt voldoende voor het geval zich financieel zware tijden voordoen?
  • Uw vermogen doen groeien. Op groei gerichte beleggers zouden een langetermijnvisie moeten hebben waarbij hun uiteindelijke financiële doelen voorrang hebben op eventuele kortetermijnvolatiliteit op de markt. Dat vereist discipline, maar de geschiedenis toont aan dat in de loop der tijd het nastreven van groei het beste langetermijnrendement biedt.
  • Alles uitgeven. Dit is geen gebruikelijke doelstelling, maar het komt wel eens voor. Dit vereist uiteraard een voorzichtige strategie. Als u zich vergist bij de timing, loopt u het risico dat u zonder geld komt te zitten.
  • Een nalatenschap opbouwen. Het opbouwen van een nalatenschap, voor erfgenamen of voor een goed doel, is een bewonderenswaardige doelstelling waarmee u kunt zorgen dat uw vermogen voor het onderhoud van anderen kan dienen wanneer u er niet meer bent. Dit vereist echter groei en behoedzaamheid.

Beleggingshorizon

Wanneer u uw beleggingshorizon vaststelt (dit definiëren we als hoelang u het met uw beleggingsinkomen moet doen), denk er dan aan dat u mogelijk langer leeft - en waarschijnlijk ook langer zult leven dan u denkt. Door de medische vooruitgang in Europa leven mensen langer dan ooit. Als u uw beleggingshorizon onderschat, loopt u het risico dat u zonder geld komt te zitten. En als uw geld bedoeld is om voor anderen te zorgen, denk er dan aan dat u niet alleen met uw eigen levensverwachting rekening moet houden, maar ook met die van uw echtgenoot/echtgenote, partner of andere nabestaanden.

Hoe langer uw beleggingshorizon, hoe waarschijnlijker het is dat u een op groei gerichte beleggingsstrategie nodig hebt. Dat betekent waarschijnlijk dat u moet beleggen in meer op groei gerichte activa zoals aandelen. Met een kortere beleggingshorizon en een grotere behoefte aan cashflow hebt u waarschijnlijk enkele minder volatiele activa zoals vastrentende waarden nodig om uw kortetermijndoelen te kunnen bereiken en om u regelmatig van geld te voorzien wanneer dit nodig is.

Kies een benchmark voordat u effecten selecteert

Weten wat voor activa u moet bezitten, is slechts de eerste stap; hierdoor weet u nog niet waar u precies in moet beleggen. Laten we ervan uitgaan dat u, net als veel andere beleggers, aandelen nodig hebt om uw beleggingsdoelen te kunnen bereiken. De eerste stap is dan het selecteren van een benchmark, omdat beleggen in aandelen zonder iets om hun rendement mee te vergelijken kan uitmonden in een stuurloze strategie. Door het selecteren van benchmarks kunt u het risico meten en rendementsverwachtingen formuleren.

Dit proces van minimalisering en beheersing van het potentiële risico is net zo goed een onderdeel van succesvol beleggen als maximalisering van het winstpotentieel. Als u de juiste benchmark selecteert, bent u beter in staat om over verschillende landen en sectoren te spreiden. Hierdoor kunt u het risico spreiden en optimaal profiteren van wereldwijde kansen, waardoor hopelijk de kans op positief rendement toeneemt. Als u een actieve belegger bent, wilt u vooral waarde aan uw portefeuille toevoegen ten opzichte van de geselecteerde benchmark. Dit doet u door specifieke bestanddelen van de benchmark meer of minder te benadrukken door meer gewicht toe te kennen aan delen waarvan u denkt dat ze het goed zullen doen en minder gewicht aan delen waarvan u denkt dat ze minder goed zullen presteren.

Vermijd concentratie van risico

Mensen zijn van nature behoudend. Zo zijn we in de loop der tijd geëvolueerd. Dit risicomijdende gedeelte van onze conditionering komt echter minder goed van pas bij het overwegen van beleggingskeuzes gedurende de verschillende fasen van de marktcyclus. Wanneer u bijvoorbeeld uw effectenposities in een enkel bekend land concentreert, bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland, of in een enkele geografische regio, zoals de eurozone, stelt u uw portefeuille bloot aan "concentratierisico". Het kan onder meer gaan om:

  • Economisch risico: de economie hapert in het land of regio waarin u al uw beleggingen of het grootste deel ervan hebt gedaan.
  • Milieurisico: een enkele natuurramp zoals een orkaan, overstroming of tsunami kan op korte termijn een enorme impact hebben, hoewel deze over het algemeen niet lang aanhoudt.
  • Politiek risico: wijzigingen in politiek bestuur en de daaropvolgende mogelijke economische of monetaire beleidsmaatregelen of maatregelen inzake handelsbeleid kunnen nadelig zijn voor de bedrijvigheid, de handel en het langetermijnrendement van portefeuilles met een te hoge concentratie.

De drie bovenstaande risico's kunnen het gedurende langere tijd door u opgebouwde positieve aandelen- en dividendrendement in één klap tenietdoen.

Optimaal profiteren van de wereldeconomie

In vele opzichten is diversificatie slechts een weerspiegeling van onze wereldeconomie. In Europa en in de rest van de wereld ontstaan regelmatig markten waarvan u eerder dacht dat ze geen goede beleggingskansen zouden bieden. Zij leveren dan indrukwekkende groei en rendement. Uw portefeuille zou hieraan moeten deelnemen, anders loopt u het risico dat u belangrijke wereldwijde beleggingskansen mist. Maar houd altijd rekening met de variabelen die de marktvolatiliteit zouden kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld: hadden de Franse verkiezingen invloed op gemeenschappelijke beleggingsfondsen? Zal de brexit gevolgen hebben voor uw aandelenposities?

Denk na over nieuwe aandelen en nieuwe fondsen op Europese en wereldwijde markten en doe er onderzoek naar. Als u belegt in effecten uit een te beperkt geografisch gebied, bestaat het risico dat u nieuwe beleggingskansen misloopt. 

Meer beleggen in veelbelovende segmenten

Om te kunnen profiteren van goed presterende effecten, moeten beleggers hoofdzakelijk beleggen in de segmenten van de markt waarvan zij op basis van grondig marktonderzoek denken dat die het beste zullen presteren. Kijk naar het geheel; dit kan zonder historische gegevens riskant lijken, maar wanneer u eenmaal begrijpt hoe u uw mogelijkheden kunt formuleren, hebt u een beter zicht op waar u moet beleggen.

Waardoor stijgen of dalen de aandelenkoersen? In de loop van elke financiële crisis, elke instorting van een fonds en elke oververhitte bullmarkt zijn vraag en aanbod altijd de drijvende krachten achter de aandelenkoersen geweest. Op de lange termijn kan het aanbod stijgen of dalen door een ontelbaar aantal factoren, zoals beursintroducties (wanneer een particulier bedrijf besluit aandelen uit te geven), nieuwe emissies van aandelen (wanneer een beursgenoteerd bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft), aandeleninkopen (wanneer een bedrijf besluit zijn eigen aandelen terug te kopen) en fusies en overnames. Op de korte termijn beïnvloedt de vraag de koersen. De vraag heeft drie fundamentele katalysatoren:

  • Politiek: een parlement zonder werkbare meerderheid, de brexit, een militaire coup waardoor een regering wordt afgezet; dit zijn enkele voorbeelden van gebeurtenissen waardoor beleggers gaan kopen of verkopen.
  • Economie: hoewel de economie en de aandelenmarkt niet hetzelfde zijn, kunnen economische factoren als de rente, de wereldwijde handel en bedrijfscycli allemaal van invloed zijn op de vraag.
  • Sentiment: de psychologie van beleggers en het vermogen om stand te houden bij volatiliteit zijn belangrijke factoren. Emotionele reacties op berichten in de media kunnen tot paniekaankopen en -verkopen leiden, wat uiteraard van invloed is op de koersen.

Als het u lukt om vast te stellen dat er een discrepantie bestaat tussen de fundamentals en de perceptie van de beleggers, kunt u wellicht manieren vinden om beter te presteren dan uw benchmark. Denk eraan dat algemeen bekende informatie al in de markten is verdisconteerd. Om beter te presteren moet u over informatie beschikken waar anderen niet over beschikken of algemeen bekende informatie anders interpreteren dan de meerderheid; uw fondsbeheerder of beleggingsadviseur zou deze en andere Europese en internationale beursaangelegenheden goed moeten volgen.

Beleggen in minder veelbelovende segmenten

Een goede belegger is ook een nederige belegger. Wees u er altijd van bewust dat u zich kunt vergissen.

Als u alleen maar hebt belegd in de delen van de markt waarvan u denkt dat deze het best zullen presteren en u vergist zich, zou u op achterstand kunnen komen ten opzichte van uw doelen. Als uw benchmark blootgesteld is aan delen van de markt waarin uw portefeuille niet is belegd, dan loopt u het risico extra rendement mis te lopen. Doordachte spreiding is waarschijnlijk een doorslaggevende factor bij het bereiken van uw financiële en pensioendoelen.

Hulp bij de keuze waar u gaat beleggen

Bij Fisher Investments Nederland streven we naar het bieden van voorlichting aan beleggers via onze beleggingsgidsen en het bieden van andere diensten die erop gericht zijn om u te helpen uw persoonlijke financiële doelen te bereiken.

Fisher Investments Nederland kan u van dienst zijn wanneer u begint met het plannen van uw beleggingen. Als u een belegger bent met ten minste EUR 350.000 aan belegbare activa, kunnen onze specialisten u mogelijk helpen bij het evalueren van uw portefeuille, uw assetallocatie en uw beleggingsstrategie zodat u uw financiële langetermijndoelen kunt bereiken.

Voor meer informatie kunt u een van onze beleggingsgidsen downloaden of contact met ons opnemen om vandaag nog met een van onze specialisten te spreken.


[i] Bron: FactSet, per 29/06/2018.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.