Geef meer prioriteit aan uw pensioenspaarplan – begin vroeg voor een maximale groei

Hoewel veel gepensioneerden leven van het staatspensioen of van hun bedrijfspensioen, voldoen de inkomsten van dergelijke pensioenregelingen vaak niet aan hun behoeften of wensen. Om die reden kiezen veel pensioenspaarders voor een drievoudige aanpak: een combinatie van het staatspensioen, bedrijfspensioen (als werknemer of zelfstandige) en een persoonlijk pensioen. Daarom moet u vooruitdenken en zo vroeg mogelijk beginnen met sparen om uw langetermijndoelen op het gebied van pensioen en levensstijl te kunnen bereiken.

Bepaal uw doelstellingen om succesvol te kunnen plannen

Om te weten hoeveel u moet sparen voor uw pensioen is het verstandig om eerst uw beleggingsdoelstellingen te bepalen: wilt u dat uw beleggingen alleen maar groeien om inkomensstromen te genereren of streeft u naar vermogensgroei of het opbouwen van een nalatenschap voor uw erfgenamen of een goed doel? Of bent u een van de weinige mensen die echt alleen maar streven naar vermogensbehoud?

Welke van bovenstaande doelstellingen ook het meest aansluiten op uw eigen doelstellingen, u zult een nauwkeurig plan moeten maken om uw spaargeld op te bouwen. Het bepalen van uw inkomensstromen is een onderdeel van dit proces. U zult dus na moeten gaan hoeveel geld u op dit moment uitgeeft en hoeveel u naar verwachting zult uitgeven als u eenmaal met pensioen bent. Let erop dat de kosten van levensonderhoud op hogere leeftijd kunnen toenemen – kosten voor zorg en medische behandeling, om twee voorbeelden te noemen – en dat uw koopkracht waarschijnlijk zal dalen als gevolg van inflatie.

Beleggingshorizon

Bij het berekenen van uw doelstelling bij pensioensparen zult u ook een lastige vraag moeten beantwoorden: hoe lang moet uw geld het uithouden? Dat noemen we uw beleggingshorizon. Vraag u af wat de levensverwachting is van uzelf, uw partner of personen die van u afhankelijk zijn en of u wilt dat uw vermogen na uw overlijden intact blijft voor uw erfgenamen of voor eventuele goede doelen die u gekozen hebt.

Uw beleggingshorizon onderschatten doet u op eigen risico. Aangezien veel mensen langer leven dan hun voorouders, is het verstandig om vroeg te beginnen en bij de planning uit te gaan van een hoge levensverwachting. Dit betekent echter dat u vroeg moet beginnen met sparen voor uw oude dag, zodat elk bedrag dat u nu op uw pensioenspaarrekening stort, genoeg tijd krijgt om uit te groeien tot het pensioen dat u nodig zult hebben.

Inflatie en liquiditeitsbehoefte

De beperkingen die opgelegd worden vanwege geldgebrek zijn voor iedereen moeilijk, ongeacht uw levensstijl. Dat geldt vooral voor mensen die op latere leeftijd gewend raken aan een bepaald comfort en aan financiële vrijheid.

Als uw uitgaven vooral betrekking hebben op categorieën van producten en diensten die snel duurder worden, kunnen de kosten van uw levensstijl door inflatie echter flink oplopen. Veel centrale banken van ontwikkelde landen hebben een inflatiedoel van twee à drie procent. U kunt dus redelijkerwijs verwachten dat de kosten van uw levensonderhoud in de toekomst zullen stijgen. Zorg ervoor dat u bij het opzetten van uw spaarplan voldoende rekening houdt met de impact van inflatie op uw koopkracht, zodat uw rendement hoger uitvalt dan de inflatie.

Het is ook belangrijk dat u de gevolgen berekent van opnames van uw pensioenspaarrekeningen, aangezien opnames en overboekingen van invloed kunnen zijn op de spaarrente en aan inkomstenbelasting onderworpen kunnen zijn. U dient ook na te gaan of u de fiscale aspecten van uw pensioeninkomen begrijpt.

De waarheid over kapitaalbehoud

Hoewel sommige mensen alleen naar kapitaalbehoud streven, vormt deze groep naar onze mening slechts een klein percentage van de beleggers - en eigenlijk geldt voor veel van deze mensen dat een dergelijke strategie niet in hun belang is.

Misschien zult u nooit behoefte hebben aan opnames uit uw portefeuille en wilt u voorkomen dat de waarde ervan afneemt. In dat geval zou het zinvol kunnen zijn om te kiezen voor een zuiver op kapitaalbehoud gericht beleid. Maar vrijwel alle andere pensioenspaarders willen dat hun pensioenspaarplan een bepaalde groei genereert. Iedere vorm van groei houdt in dat er een risico op verlies ontstaat – en dat staat per definitie lijnrecht tegenover kapitaalbehoud.

Vroeg sparen leidt tot samengestelde interest

Hoe eerder u plannen maakt voor pensioensparen en begint met het opzij zetten van geld of overboeken naar uw pensioenrekening, hoe groter de kans is dat u kunt profiteren van samengestelde interest, d.w.z. dat de opbrengst van uw belegging ook rendement gaat genereren.

Samengestelde interest wordt berekend door het rendement van het oorspronkelijk gespaarde bedrag op te tellen bij het daarop gerealiseerde rendement. Met andere woorden: u krijgt rente op rente. Als u bijvoorbeeld een bedrag van € 50.000 hebt gespaard en daarop een gemiddeld jaarrendement van vijf procent realiseert, beschikt u 30 jaar later over een pensioenkapitaal van ongeveer € 216.097, mits u tussentijds geen geld opneemt. 

Wat ook goed nieuws is voor behoudende pensioenplanners is dat hoe meer u bijdraagt, hoe groter de impact van de samengestelde interest wordt. Hoe meer u spaart, hoe sterker de groei op lange termijn. Hoewel het rendement van aandelen van jaar tot jaar kan fluctueren, stijgen aandelen doorgaans op langere termijn. En iedere keer als uw beleggingen een procent in waarde stijgen, leidt dit in de toekomst tot extra rendement. Met andere woorden: hoe eerder u gaat beleggen, hoe groter de kans op samengestelde interest.

Uw beleggingen in balans brengen

De beleggingsmix van uw pensioenportefeuille dient te worden bepaald op grond van uw persoonlijke doelstellingen en rendementsverwachtingen. Uw combinatie van contante spaartegoeden, vastrentende waarden, aandelen en andere beleggingen, waaronder pensioenen, hangt af van uw doelstellingen. Als u vroeg begint met sparen, kunt u wellicht meer in aandelen beleggen in de wetenschap dat u meer kans hebt om op langere termijn te profiteren van samengestelde interest. Als u in een later stadium gaat beleggen, kiest u misschien voor een andere aanpak, afhankelijk van uw doelstellingen.

Wees niet afhankelijk van staats- en bedrijfspensioenen

Door uw doelstellingen te bepalen, een strategie op te zetten en uw eigen pensioenactiva te ontwikkelen, plaatst u zichzelf in een sterke positie en bent u minder afhankelijk van pensioenregelingen van de staat, die kunnen veranderen voordat u met pensioen gaat. Bovendien bestaat er geen enkele zekerheid, zelfs niet wat betreft de medische en sociale overheidsvoorzieningen in de toekomst.

Als u zelf uw pensioenvoorwaarden wilt bepalen, kunt u het beste kiezen voor een gediversifieerd pensioenspaarplan dat voldoende inkomsten en groei biedt. Hoe eerder u begint met het storten van bijdragen, hoe groter de kans dat u uw pensioendoelstellingen bereikt.

Meer over Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland kan aanbevelingen doen voor een vermogensallocatie die is afgestemd op uw doelstellingen op lange termijn. We kunnen ervoor zorgen dat u meer inzicht krijgt in uw pensioenspaargeld en wat de gevolgen zijn voor uw jaarinkomen wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw pensioenbijdragen. 

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over de voordelen die Fisher Investments Nederland u te bieden heeft bij het ondersteunen van uw pensioenplanning.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.