Beleggingsfilosofie

Fisher Investments Nederland biedt diensten aan op het gebied van portefeuillebeheer middels het moederbedrijf Fisher Investments, waarbij decennia aan kapitaalmarktonderzoek worden toegepast voor een dynamische beleggingsbenadering op basis van toekomstgerichte marktinzichten. Als Fisher Investments bijvoorbeeld verwacht dat aandelen van grote bedrijven het beter zullen doen dan die van kleinere bedrijven, krijgen grotere bedrijven een hogere weging in uw portefeuille. Wij denken dat deze dynamische benadering gunstig is voor uw langetermijndoelstellingen.

De benadering van Fisher Investments is ook gebaseerd op haar beleggingsfilosofie. Sinds de oprichting van Fisher Investments in 1979 zijn deze filosofieën ontwikkeld als richtlijn voor haar besluitvorming. Deze filosofieën worden ondersteund door bedrijfseigen onderzoek en bijna 40 jaar ervaring.

Kapitalisme is over het algemeen een bron van maatschappelijk welzijn

Kapitalisme, in welke vorm dan ook, is niet voor niets het belangrijkste economische systeem ter wereld: het erkent de ongeëvenaarde kracht van de vindingrijkheid van de mens en streeft ernaar dit om te zetten in winst, waarbij individuen en bedrijven, en niet de overheid, zeggenschap hebben over handel en industrie. Dit is over het algemeen een goede zaak: kapitalisme en het nastreven van winst hebben de mensheid ongekende groei en creativiteit gebracht. Uiteraard is geen enkel economisch systeem perfect, maar wij zijn van mening dat kapitalisme het best mogelijke economische systeem in een onvolmaakte wereld is. Andere economische systemen met een grote mate van overheidsbemoeienis doen het minder goed; overheidsingrijpen leidt onvermijdelijk tot neveneffecten die vaker negatief dan positief zijn.

Onze beleggingsfilosofie erkent dat om innovatie en de kans op winst te stimuleren, de potentiële beloning overeen moet komen met het bijbehorende risiconiveau: hoe hoger het risiconiveau, hoe groter de potentiële beloning. Uiteraard is de beloning minder waard als ze wordt weggehaald bij degene die deze nastreeft. Daarom zijn stabiele eigendomsrechten een belangrijk kenmerk van elk kapitalistisch systeem.

Wat beleggen en financiële markten betreft, zoeken we naar manieren waarop economische systemen en beleidslijnen het bij het kapitalisme behorende winstmotief beïnvloeden. Economische systemen of beleidslijnen die het winstmotief verstoren of elimineren, zijn over het algemeen nadelig voor het functioneren van markten. Systemen die het nastreven van winst stimuleren, vormen eerder een stimulans.

De "wijsheid" van Wall Street is vaak niet erg wijs

Voor veel beleggers lijkt het verleidelijk zich bij hun tekortkomingen neer te leggen en zich te onderwerpen aan de "wijsheid" van Wall Street. Dit is echter zelden verstandig. Veel van de uitspraken die op Wall Street gemeengoed zijn, zijn in feite onjuist; strikte analyse heeft altijd de voorkeur boven generalisaties in de trant van "dat is toch algemeen bekend". Toch zijn veel van deze wijsheden gangbaar geworden en zijn er vandaag de dag te weinig beleggers en professionals die bereid zijn hier tegenin te gaan. Wanneer wij naar beleggingskansen kijken, gaan we in tegen algemeen aanvaarde "wijsheden", door deze grondig in twijfel te trekken en te analyseren. Dit vormt de basis van elk aspect van onze beleggingsfilosofie.

Vraag en aanbod zijn bepalend voor alle prijzen —dus ook voor die van aandelen en obligaties

Net zoals de prijzen van alle vrij verhandelbare goederen, worden aandelenkoersen bepaald door vraag en aanbod. Vraagfactoren zijn bepalend voor de korte termijn. Het sentiment, politieke factoren of economische indicatoren kunnen - om welke reden dan ook - van koers veranderen. Op langere termijn ligt het zwaartepunt echter bij de aanbodfactoren. Toenemend aanbod in de vorm van beursintroducties (Initial Public Offerings, IPO's), secundaire uitgiften van effecten en fusies tegen aandelen, zorgen vaak voor tegenwind op de markten. Maar het aanbod kan ook krimpen door terugkoop van eigen aandelen en fusies tegen geld: factoren die doorgaans ‘bullish’ zijn voor de aandelenmarkten.

Vermogensallocatie is essentieel, maar veel beleggers gaan hierbij de fout in

Vermogensallocatie, de verdeling van de beleggingen over aandelen, obligaties, fondsen en andere effecten, is het meest bepalend voor het portefeuillerendement. Uw beleggingsmix en algehele beleggingsfilosofie zouden moeten afhangen van uw doelstellingen en tijdshorizon. Toch hanteren veel beleggers bij dit kritieke besluit een verkeerde benadering, waardoor hun beleggingsportefeuilles niet optimaal is afgestemd op hun situatie. Een enorm probleem is dat mensen vaak de tijdshorizon van hun beleggingsproces onderschatten, een probleem dat alleen maar groter wordt doordat de levensverwachting blijft toenemen. De levensverwachting in de westerse landen is de afgelopen tientallen jaren alleen maar toegenomen en er zijn geen tekenen dat dit binnenkort ophoudt; zelfs als uw ouders heel oud zijn geworden, mag u er redelijkerwijs van uitgaan dat u zelf nog langer zult leven.

Een andere veelgemaakte fout is dat het beleggers vaak aan discipline ontbreekt en dat zij een samenstelling bepalen op basis van hoe ze zich voelen. Dit kan ertoe leiden dat op korte termijn naar een "veelbelovende" belegging of een trendy beleggingsstijl wordt gezocht, dat te terughoudend wordt belegd of dat er geen duidelijk proces voor deze cruciale factor voorhanden is. Bij verstandige beleggingsbeslissingen en vermogensbeheer moet de tijdshorizon, naast de persoonlijke financiële doelstellingen, altijd worden meegewogen en al deze factoren moeten worden onderbouwd met een gedisciplineerde strategie.

Conjunctuurcycli kunnen worden voorspeld, maar kortetermijnfluctuaties niet

Het is onmogelijk dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse marktbewegingen stelselmatig te timen, markttiming op korte termijn is onverstandig en gaat vaak ten koste van langetermijndoelstellingen. Conjuncturele veranderingen zijn daarentegen vaak voorspelbaar. Deze veranderingen worden vaak veroorzaakt door gebeurtenissen die de meeste beleggers over het hoofd zien of verkeerd interpreteren: wat gelijk staat aan een breuk tussen de objectieve werkelijkheid en de werkelijkheid zoals de beleggers die zien. Voor succesvolle voorspellingen moeten beide worden geëvalueerd. Aandelen zijn toekomstgericht; niettemin wordt het sentiment van beleggers zwaar beïnvloed door het recente verleden. Bullmarkten beginnen over het algemeen tijdens een recessie, wanneer pessimisme de overhand heeft, en ze eindigen in een euforische hausse.

Geen enkele beleggingscategorie is inherent superieur

Verschillende effectencategorieën leveren op verschillende momenten een outperformance. Kleinere aandelen presteren bijvoorbeeld soms beter dan grotere (en omgekeerd) en binnenlandse presteren soms beter dan buitenlandse (en omgekeerd). De strategie van Fisher is doordrongen van het besef dat geen enkele beleggingsstijl of -categorie permanent superieur is; historisch gezien voert nu eens de ene, dan weer de andere de boventoon. Onze beleggingsfilosofie onderscheidt zich van die van andere bedrijven die zich richten op een bepaalde omvang, stijl of soort effect, omdat ze denken dat deze factoren inherent superieur zijn.

Wereldwijde spreiding heeft de voorkeur

De financiële theorie stelt dat correct opgebouwde aandelenindexen op lange termijn vrijwel hetzelfde rendement hebben. Maar deze gelijksoortige rendementen komen op zeer verschillende manieren tot stand: hoe kleiner de index, hoe hoger de volatiliteit (in de regel). Een bredere benadering helpt daarentegen bij het dempen van de pieken en dalen. Een wereldwijde beleggingsbenadering is meer gespreid dan een landspecifieke, omdat landspecifieke factoren er minder effect op hebben. Bovendien is een wereldwijde benadering een praktische strategie waarbij gebruik wordt gemaakt van performance-rotatie. Van geen enkel land of regio zijn de bedrijven inherent superieur. Net als bij beleggingsstijlen en effectenklasse, neemt nu eens het ene, dan weer het andere gebied het voortouw. Wij zijn van mening dat een wereldwijde benadering van een beleggingsstrategie de kansen verhoogt en tegelijk de impact van landspecifieke, politieke of wetgevingsrisico's beperkt.

Om beter te presteren dan de indexen, moet u verder kijken dan het nieuws

Als u ooit aandelen hebt bijgehouden op het moment dat de bedrijfsresultaten werden gepubliceerd of er fusies werden aangekondigd, weet u dat ze vrijwel onmiddellijk kunnen bewegen. Markten zijn ongelooflijk efficiënt in het verdisconteren van bekende informatie. Om een voorsprong op de markt te hebben is het noodzakelijk de wereld anders en juister waar te nemen dan de massa. Wanneer grote mediabedrijven ergens verslag van doen, dan is dat nieuws op het moment dat het u en iedereen heeft bereikt, waarschijnlijk al verwerkt in de beurskoersen. Een doordachte beleggingsstrategie moet met meer dingen rekening houden dan alleen schommelingen op korte termijn.

We kunnen ons vergissen (wat ook ú kunt overkomen)

Zelfs met het beste en meest zorgvuldige onderzoek zijn vergissingen nog steeds mogelijk. Hoewel we de nadruk leggen op het beleggen van vermogen van cliënten in de marktsegmenten, waarvan we verwachten dat die goed presteren ten opzichte van van de benchmark, behouden we enige blootstelling aan marktsegmenten waarvan we verwachten dat die het minder goed zullen doen. Als u belegt in de overtuiging dat u het altijd bij het rechte eind zult hebben, loopt u het risico op grote verliezen wanneer u zich vergist.

Ontdek hoe uw portefeuille kan profiteren van onze beleggingsfilosofie

Als u meer wilt weten over hoe onze beleggingsfilosofie kan worden toegepast op uw portefeuille, neem dan vandaag nog contact op met Fisher Investments Nederland. We nemen dan graag uw beleggingsportefeuille met u door, bieden u een vermogensallocatie-advies op maat en brengen u in contact met de beheerdiensten, waarbij u kennismaakt met portefeuillebeheerders en andere beleggingsprofessionals, die u allemaal willen helpen bij het samenstellen van de portefeuille die het best aansluit op uw behoeften.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengsten van beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde financiële markten en internationale wisselkoersen.