Bull-markeder


Når man taler om finansmarkederne, vil man som investor eller rådgiver støde på branchespecifikke fagtermer. Fagfolk fra den finansielle verden og finansmedierne bruger ofte udtryk som bull- og bear-marked samt risiko til at beskrive de fremherskende markedsforhold og stemningen. Men hvad er bull- og bear-markeder? Formålet med denne artikel er at skabe klarhed over et af disse branche-specifikke udtryk: bull-marked.

Kendetegnene ved et bull-marked

Bull-markeder er perioder - ofte flere år - hvor aktiekurserne generelt er stigende på langt sigt. I et bull-marked er aktieindekserne og værdiansættelsen af aktierne præget af en positiv udvikling. I modsætning hertil defineres bear-markeder som perioder på ofte mellem et halvt år og to år, hvor nogle grundlæggende faktorer får aktiekurserne til at falde med omkring 20 % eller derover. Der kan være forskel på definitionerne i branchen, men den generelle opfattelse er, at bull-markeder er markeder i vækst, og at bear-markeder er præget af nedgang.

Det er imidlertid vigtigt at forstå, at bull-markeder ikke stiger i en lige linje. Aktier møder normalt bump eller fald på vejen, hvilket ofte skyldes overdreven frygt blandt investorerne. Nogle af disse fald i et bull-marked kaldes korrektioner. Korrektioner kendetegnes som korte, stemningsdrevne fald på 10 %-20 %, som ofte forekommer pludseligt. Da de normalt udløses af frygt, kan de forekomme på ethvert tidspunkt med eller uden en egentlig årsag, og de er sædvanligvis kraftige og opstår hurtigt. Når de er overstået, kan aktiekurserne hurtigt ramme den positive tendens igen, hvorfor det kan være nytteløst at forsøge at regne ud, hvornår de forekommer. 

Efterhånden som et bull-marked modnes, bliver stemningen blandt investorerne mere optimistisk. Det er ofte vanskeligt at måle stemningen hos en stor gruppe investorer, men nogle af de faktorer, vi holder øje med, er børsintroduktionsaktiviteten (private virksomheder, der går på børsen for at skaffe kapital), virksomhedernes indtjening eller overskud og ind- og udgående pengestrømme (investorer, der henholdsvis skyder penge i og trækker penge ud af fonde). Eksempelvis kan indgående pengestrømme til fondene bidrage til at vise stemningen blandt investorerne, fordi investorerne føler sig mere sikre ved at skyde penge i markedet, når markedet stiger og optimismen bedres, og dermed øges de indgående pengestrømme. Efter en afmatning kan investorerne frygte at lide tab, og derfor sælger de måske deres midler og andre værdipapirer. De pessimistiske fremtidsudsigter betyder ofte, at investorer går glip af afkastet fra det tidlige stadie af et bull-marked, hvilket kan reducere deres mulighed for at nå deres langsigtede økonomiske mål.

Betydningen af investorstemningen

Når man ser på diagrammer over tidligere perioder, ser det ofte ud til at være en let beslutning at forblive investeret i et bull-marked hele vejen fra lavpunkt til toppunkt. Investorerne er ikke altid opmærksomme på, at investorstemningen kan kendetegnes ved handlinger, som er ulogiske og som arbejder mod strømmen. Sir John Templeton har beskrevet forholdet mellem investorstemningen og aktiemarkedets cyklusser på følgende måde: "Bull-markeder opstår under pessimisme, stiger under skepsis, modnes under optimisme og dør under eufori."

Figur 1: Markedsstemningens livscyklus

Fig1-BullMarkets

Figuren ovenfor har til formål at illustrere en pointe og afspejler ikke faktiske afkast eller markedsadfærd.

Investorerne er ofte mest pessimistiske i eller tæt på bunden af et bear-marked. Når markedet har gennemgået en vedvarende negativ tendens, har investorerne ofte overdrevent negative forventninger – et tegn på pessimisme. Når kurserne begynder at stige mere konsekvent, spreder der sig skepsis, og investorerne er tilbageholdende med at investere igen. Trods den udbredte skepsis fortsætter virksomhederne med at overgå de overdrevent negative forventninger, og flere investorer bevæger sig ud på markedet, mens kurserne fortsætter med at stige, og det skaber optimisme. Når optimisme præger stemningen, stiger aktiekurserne støt, og investorerne får højere forventninger til virksomhedernes generelle indtjening og begynder at frygte, at de vil gå glip af fremtidige afkastmuligheder.

Den sidste fase i et bull-marked er eufori. Når investorerne smider alle hæmninger og søger den næste attraktive investering, kan euforien få dem til at ignorere grundlæggende økonomiske problemer og fortsat finde argumenter for, at markedet skulle fortsætte med at stige. Følelser og bias er ofte det, der fælder investorerne. Investering er ikke baseret på intuition, og derfor sælger investorerne ofte deres aktier, når de burde beholde dem eller købe. Hvis man træffer investeringsbeslutninger på de forkerte tidspunkter på baggrund af følelser, kan det reducere muligheden for, at man når sine langsigtede investeringsmål.

Bull-marked over for Bear-marked: Hvornår er der grund til optimisme?

Hvis man vurderer, at der kommer et bull-marked, betyder det en tro på, at markedet vil stige i den nærmeste fremtid. Historien har vist, at bull-markeder varer længere og at afkastene i gennemsnit er større end de tab, som investorer lider under et bear-marked. S&P-prisindekset viser, at bull-markeder siden 1949 har varet fra 26 måneder og helt op til 113 måneder.[i] Siden 1946 har der været registreret 11 bear-markeder på S&P-prisindekset med et gennemsnitligt fald på 34 % og en gennemsnitlig varighed på 16 måneder.[ii] I samme periode har bull-markederne på S&P-indekset – uden at medtage det igangværende bull-marked – haft en gennemsnitlig varighed på næsten fem år med en stigning på 149 % målt på S&P 500-prisindekset.[iii]

Under bear-markeder sælger de investorer, der handler på baggrund af følelser, typisk deres investeringer, når markedet er tæt på bunden. Som følge af de tab, investorer har måttet indkassere, kan de derefter være tilbageholdende med at investere, når bull-markedet begynder igen. De ønsker større sikkerhed for, at tilbagespringet ikke bare er midlertidigt. Mens de står på sidelinjen, går de glip af den ofte kraftige stigning i begyndelsen af et bull-marked. Denne fejl kan være ekstra dyr, fordi investorerne ofte udholder en stor del af en afmatningsperiode, men går glip af det indledende tilbagespring, der vil kunne bidrage til at indhente noget af tabet. Følgen er en yderligere forringelse af det langsigtede afkast. Hvis man ikke får del i det indledende tilbagespring i et bull-marked, kan det sætte én yderligere tilbage og faktisk også forhindre, at man når sine langsigtede økonomiske mål. Det er endnu en årsag til, at det i det lange løb kan være dyrt at reagere følelsesmæssigt på markedsudviklingen.

Der er mange forskellige risici forbundet med at foretage investeringer. En af de meste oversete er risikoen for, at man ikke får den langsigtede vækst, der er nødvendig for at kunne nå sine langsigtede mål. Hvis man går glip af det indledende opsving, kan det blive dyrt, og mange investorer tager ikke højde for denne omkostning. Det kan i alvorlig grad øge risikoen for, at man ikke får den vækst, der skal til for, at man kan nå sine langsigtede økonomiske mål.

Den hjælp, vi kan tilbyde

Fisher Investments Europe uddelegerer visse dele af porteføljeforvaltningen til sit moderselskab i USA, Fisher Investments. Fisher Investments hjælper kunderne med at navigere i kapitalmarkederne, og kundernes engagerede investeringskonsulenter hjælper med at besvare de spørgsmål, kunderne måtte have. Hent en af vores vejledninger og løbende indsigter eller tal med en af vores erfarne medarbejdere i dag.

 

 

[i] Kilde: Global Financial Data, pr. 2/5/2018, S&P 500 Index Price-niveau pr. 29/5/1946-30/12/2013. FactSet, pr. 2/5/2018; S&P 500 Index Price-niveau fra 1/1/2014 – 2/2/2018. For “varighed” svarer en måned til 30,5 dage. Afkast er angivet i USD ekskl. udbytte. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.

[ii] Kilde: Global Financial Data, pr. 2/5/2018, S&P 500 Index Price-niveau pr. 29/5/1946-30/12/2013. FactSet, pr. 2/5/2018; S&P 500 Index Price-niveau fra 1/1/2014 – 2/2/2018. For “varighed” svarer en måned til 30,5 dage. Afkast er angivet i USD ekskl. udbytte. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast. På baggrund af den tekniske definition om, at et fald på 20 % eller mere udgør et bear-marked.

[iii] Kilde: Global Financial Data, pr. 2/5/2018, S&P 500 Index Price-niveau pr. 29/5/1946-30/12/2013. FactSet, pr. 2/5/2018; S&P 500 Index Price-niveau fra 1/1/2014 – 2/2/2018. For “varighed” svarer en måned til 30,5 dage. Afkast er angivet i USD ekskl. udbytte. Valutakursudsving mellem USD og DKK kan medføre større eller mindre investeringsafkast.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.