Fisher Investments Europe – Privatlivs- og cookie-politik


Opdateret: NOVEMBER 2023

 1. Generelt

  Denne privatlivs- og cookie-politik (denne "politik") er udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (generel forordning om databeskyttelse) og beskriver, hvordan Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"), og dets filialer (samlet betegnet "Selskabet") anvender personlysninger om følgende fysiske personer ("Fysiske personer"):

  • Potentielle kunder, kunder og deres repræsentanter,
  • webstedsbrugere,
  • forretningskontakter, der arbejder med tjenesteudbydere og leverandører, samt
  • Fysiske personer, som accepterer at deltage i en markedsanalyse.

  I denne politik betyder "personoplysninger" enhver oplysning om identificerede eller identificerbare Fysiske personer. Selskabet forpligter sig til at beskytte personoplysninger og bruger alene Fysiske personers personoplysninger i henhold til denne politik.

  Selskabet kan kontaktes vedrørende denne politik ved at benytte følgende oplysninger:

  Fisher Investments Luxembourg, Sàrl,
  som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe,
  Att: Data Protection Officer/Databeskyttelsesrådgiver
  2a, rue Albert Borschette
  L-1246 Luxembourg
  privacy@fisherinvestments.lu
  Tlf.nr.: + 352 2786 7320

 2. Typer af personoplysninger

  Selskabet behandler følgende typer af personoplysninger i følgende personkategorier:

  1. Potentielle kunder, kunder og deres repræsentanter:
   • Selskabet bruger navn, adresse og e-mailadresse på Fysiske personer, som udleveres af tredjeparts udbydere af lister med henblik på at tilbyde Selskabets informationsmateriale. Disse personoplysninger kan stamme fra offentlige kilder og/eller sådanne leverandørers private databaser.
   • Selskabet anvender navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og aktivkategori for de Fysiske personer, som leverer disse oplysninger, på det tidspunkt, hvor de anmoder om informationsmateriale fra Selskabet og på det tidspunkt, hvor de udtrykker interesse for de ydelser, som Selskabet tilbyder.
   • Når Fysiske personer beder Selskabet om en egnethedsvurdering og en anbefaling om en investeringsstrategi og/eller indgår samarbejde med Selskabet som diskretionær investeringsforvalter eller forsikringsmægler, anvender Selskabet de personoplysninger, som Fysiske personer giver direkte, herunder:
    • Oplysninger anført i den fortrolige kundeprofil.
    • Oplysninger fra den fortrolige kundeaftale, kontoudtog, kontoåbningsdokumenter til depotbanken, forsikringstegningsdokumenter og instruks eller fuldmagtsformular vedrørende Selskabets diskretionære forvaltningsservice eller forsikringsmæglerservice.
    • Oplysninger, der gives til medarbejderrepræsentanter for Selskabet personligt og telefonisk, herunder oplysninger, som Selskabet måtte anmode om fra tid til anden, for at kunne levere sine ydelser til den relevante Fysiske person.
   • For at kunne gennemføre en egnethedsvurdering og udarbejde en anbefalet investeringsstrategi eller et forsikringsmandat til Fysiske personer samt for at kunne gennemføre en løbende egnethedsvurdering af kunder anvender Selskabet oplysninger leveret af Fysiske personer om deres mentale og fysiske helbred ("helbredsoplysninger"), herunder i forbindelse med gennemførelse af vurdering af en Fysisk persons forventede levetid og eventuelle konsekvenser for investeringshorisonten i relation til den pågældende Fysiske persons aktiver.
   • I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets (EU) direktiv 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask eller finansiering af terrorisme og øvrige relevante love og regler om bekæmpelse af hvidvask (samlet "AML-lovgivning") skal Selskabet foretage identitets- og sanktionskontrol samt screening med henblik på bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Af denne grund anvender Selskabet de oplysninger om navn, fødselsdato og adresse oplyst af de Fysiske personer, som ønsker at være kunde hos Selskabet, med henblik på at gennemføre sanktions- og hvidvaskkontrol ved hjælp af tjenester fra en tredjepartsleverandør, hvilket kan afdække oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser.
   • I henhold til Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter ("MiFID II") og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 ("CDR 2017/565") skal Selskabet optage telefonsamtaler vedrørende aktiviteter, der relaterer sig til finansielle instrumenter. I henhold hertil optages visse telefonsamtaler mellem Fysiske personer og Selskabet.
   • I det omfang en virksomhed eller anden juridisk enhed søger at blive – eller bliver – kunde, vil Selskabet bruge den pågældende virksomheds kontaktoplysninger og øvrige identificerende oplysninger om Fysiske personer, som repræsenterer virksomheden eller den juridiske enhed, i forbindelse med virksomhedens samarbejde med Selskabet.
  2. Webstedsbrugere:
   • Selskabet placerer annoncer på udgiveres websteder eller i indholdet af e-mails enten direkte via udgiveren eller via tredjemand. Som følge af Fysiske personers interaktion med annonceindholdet indsamler virksomheder, der driver annonceservere, oplysninger om Fysiske personers domænetype, IP-adresse og clickstream-data.
   • Selskabets websteder anvender cookies og øvrige online sporingsteknologier f.eks. pixels, tags og webbeacons, til at indhente information om Fysiske personers internet-browsing-adfærd og -historie (heri samlet benævnt " cookies"). For flere oplysninger, se afsnit 8 nedenfor.
  3. Forretningskontakter hos serviceudbydere og leverandører:
   • I sit samarbejde med serviceudbydere og leverandører indhenter Selskabet oplysninger om Fysiske personer, som repræsenterer serviceudbydere eller leverandører, herunder navn, titel, adresse, telefon- og faxnummer samt e-mailadresse.
  4. Fysiske personer, som accepterer at deltage i markedsanalyse:
   • Når Fysiske personer accepterer at deltage i en markedsanalyse, anvender Selskabet oplysninger om Fysiske personers marketing-, investerings- og servicepræferencer. Disse oplysninger leveres direkte af Fysiske personer til Selskabet eller til en tredjeparts serviceudbyder på vegne af Selskabet med henblik på at foretage en sådan markedsanalyse.
 3. Brug af personoplysninger

  1. Formål og retligt grundlag

   Selskabet behandler Fysiske personers personoplysninger til følgende formål og i henhold til det retlige grundlag, der er anført i tabellen nedenfor.

   Det formål, som Selskabet bruger personoplysninger til

   Det retlige grundlag, som Selskabet gør gældende

   Til at vurdere egnethed og udarbejde en anbefaling om en investeringsstrategi eller en anbefaling om forsikringsmandat

   Dette omfatter at yde finansiel analyse.

   Selskabet kan bruge personoplysninger til dette formål, da disse oplysninger er nødvendige for at kunne indgå en kontraktlig aftale, som den Fysiske person er part i, eller for at kunne tage visse foranstaltninger på den Fysiske persons anmodning forud for indgåelse af kontrakt.

   Selskabet kan endvidere anvende helbredsoplysninger til dette formål forudsat, at Fysiske personer har givet samtykke til det.

   Til at yde diskretionære investeringsforvaltningsydelser eller forsikringsmæglervirksomhed.

   Selskabet kan bruge personoplysninger til dette formål, da disse oplysninger er nødvendige for at kunne indgå en kontraktlig aftale, som den Fysiske person er part i.

   I visse tilfælde har Selskabet en legitim interesse i at anvende Fysiske personers personoplysninger til dette formål, f.eks. i forbindelse med kommunikation med en repræsentant for en virksomhedskunde, eller når en kunde inviterer en gæst til at deltage i et af Selskabets arrangementer.

   Til at tilbyde og koordinere tredjepartsprodukter eller –ydelser, der supplerer Selskabets ydelser

   Selskabet kan bruge personoplysninger til dette formål, da sådanne oplysninger er nødvendige for at kunne indgå en kontraktlig aftale, som den Fysiske Person er part i, eller for at kunne tage visse foranstaltninger på den Fysiske persons anmodning forud for indgåelse af kontrakt.

   Til at foretage direkte markedsføring

   Dette omfatter at sende post og e-mail til Fysiske personer på lister, der lånes af tredjeparts udbydere af lister. Det omfatter endvidere opfølgning og udsendelse af annoncemateriale via e-mail, telefon eller post til Fysiske personer, som har anmodet om informationsmateriale og løbende orientering om finansielle forhold og investeringsforvaltningstjenester.

   Selskabet kan bruge personoplysninger til markedsføring i forhold til Fysiske personer, hvis disse Fysiske personer har givet samtykke til det.

   Herudover og som følge af Selskabets legitime interesse i at fremme Selskabets formål kan Selskabet anvende personoplysninger med henblik på markedsføring til: (i) fysiske personer, som tidligere har anmodet om oplysende materiale fra Selskabet eller Selskabets tilknyttede virksomheder (samlet betegnet "Fisher-koncernen") og (ii) fysiske personer, der repræsenterer potentielle kunder hos Selskabet.

   Til at optimere sin markedsføring

   Dette omfatter at analysere webstedsbesøg på Selskabets websteder og det antal klik på siderne, hvor der kan anmodes om informationsmateriale. Det omfatter endvidere brug af cookies for at vise Selskabets online-annoncer for Fysiske personer, som i højere grad kan forventes at være interesserede.

   Selskabet kan anvende personoplysninger til dette formål forudsat, at Fysiske personer har givet deres samtykke til det.

   I betragtning af Selskabets legitime interesse i at fremme sin forretning kan selskabet desuden bruge personoplysningerne til at markedsføre sig over for personer, der har samme interesser som de Fysiske personer.

   Til at foretage markedsanalyse

   Dette omfatter markedsanalyse, hvor Fysiske personer anmodes om at oplyse deres markedsførings-, investerings- og servicepræferencer.

   Selskabet kan bruge personoplysninger til dette formål, hvis Fysiske personer har givet samtykke til det.

   Selskabet kan desuden også anvende visse personoplysninger til dette formål, da det er i Selskabets legitime interesse at opfordre Fysiske personer til at deltage i markedsanalyse.

   Til at kontakte Fysiske personer, som er blevet henvist til Selskabet

   Selskabet kan anvende personoplysninger til dette formål, fordi det er i Selskabets legitime interesse at kontakte Fysiske personer, som tillader den henvisende part at give Selskabet den pågældende fysiske persons personoplysninger.

   Til at beregne afkast fra porteføljen

   Selskabet kan bruge personoplysninger til dette formål, fordi det er i Selskabets legitime interesse at beregne afkastet fra porteføljen.

   Til at opfylde Selskabets forpligtelser i henhold til gældende lov

   Dette omfatter overvågning af rådgivningsprocessen, føre en fortegnelse over telefonopkald, som bekræfter fysiske personers identitet, og gennemføre sanktions- og hvidvaskkontrol, hvilket kan afdække oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

   Selskabet kan bruge personoplysninger til dette formål for at kunne overholde gældende love og bestemmelser om finansielle tjenester og forsikringstjenester (herunder uden begrænsning MiFID II, CDR 2017/565 samt love og bestemmelser udstedt af Commission de Surveillance du Secteur Financier og Commissariat aux Assurances ("love om finansielle tjenester"), AML-lovgivning og øvrige gældende love og bestemmelser (samlet betegnet "gældende lov").

   Endvidere kan Selskabet anvende personoplysninger til dette formål udover den lovbestemte opbevaringsperiode, da Selskabet har en legitim interesse i at opbevare oplysninger indtil forældelsesfristens udløb, således at Selskabet kan håndhæve og forsvare sine juridiske rettigheder.

   Til at dele data med tilsyns- og retshåndhævende myndigheder

   Dette omfatter deling af information med Commission de Surveillance du Secteur Financier, Commissariat aux Assurances, de nationale databeskyttelsesmyndigheder, Luxembourgs skattevæsen, øvrige relevante regulatoriske og retshåndhævende myndigheder og lignende organer i Luxembourg, der har relevans for Fisher-koncernen, i det omfang det måtte være påkrævet.

   Selskabet kan anvende personoplysninger til dette formål i det omfang, det kræves, for at opfylde gældende lov.

   Til at dele data med domstole og voldgiftsretter

   Selskabet kan anvende personoplysninger til dette formål, fordi Selskabet har en legitim interesse i at håndhæve og forsvare sine juridiske interesser.

   At uddanne, overvåge og føre tilsyn med det interne personale

   Dette omfatter uddannelse af og opsyn med medarbejdere, registrering og overvågning af visse telefonopkald, voicemails og anden kommunikation via computer eller telefon.

   Selskabet kan anvende personoplysninger til dette formål, fordi Selskabet har en legitim interesse i at uddanne og føre tilsyn med sit personale med henblik på at kunne yde den bedst mulige service.

   Til at arbejde med serviceudbydere og leverandører

   Dette omfatter at foretage betalinger til og tage kontakt til forretningsforbindelser hos serviceudbydere og leverandører på baggrund af deres kontaktoplysninger.

   Selskabet kan bruge personoplysninger til dette formål, fordi Selskabet har en legitim interesse i at samarbejde med serviceudbydere og leverandører.

   Til at forhindre Fysiske personer i at blive kontaktet

   Selskabet kan bruge begrænsede personoplysninger til dette formål, fordi Selskabet har en legitim interesse i at undlade at kontakte Fysiske personer, som har anmodet om ikke at blive kontaktet eller som efter Selskabets mening ikke skal kontaktes.

   Til at fremme sikkerheden af Selskabets faciliteter

   Dette omfatter brugen af videoovervågningsudstyr.

   Selskabet kan bruge begrænsede personoplysninger til dette formål, fordi det er i Selskabets legitime interesse at sikre faciliteterne.

   I det omfang Selskabet har anvendt sin ‘legitime interesse’ som juridisk grundlag til et bestemt formål, har Selskabet foretaget en ‘afvejning’ for at sikre, at der tages hensyn til Fysiske personers rettigheder og interesser, når deres personoplysninger anvendes. Yderligere information om denne afvejning kan fås ved at kontakte Selskabets databeskyttelsesansvarlige.

  2. Hvis Fysiske personer ikke giver personoplysninger

   I det omfang Selskabet skal indhente personoplysninger med henblik på at opfylde sine juridiske forpligtelser eller betingelser indeholdt i en kontrakt eller på anmodning forud for indgåelse af kontrakt, og såfremt den pågældende Fysiske person ikke giver de ønskede personoplysninger, vil Selskabet muligvis ikke kunne levere sine ydelser og kan være nødsaget til at ophæve kontrakten. Hvis en Fysisk person ligeledes ikke giver samtykke til at give helbredsoplysninger til ovennævnte formål, vil Selskabet eventuelt ikke kunne levere sine ydelser og kan være nødsaget til at ophæve kontrakten. Selskabet vil give den relevante Fysiske person besked, hvis det er tilfældet, på det pågældende tidspunkt. Hvis en Fysisk person, som anmoder om informationsmateriale og løbende indsigter, ikke giver sit samtykke dertil, vil Selskabet ikke være i stand til at levere dette materiale og denne orientering.

 4. Deling af personoplysninger

  1. Hvem vil Selskabet dele personoplysninger med?

   Selskabet hverken sælger eller udlåner personoplysninger til tredjepart.

   På baggrund af de formål, som fremgår af afsnit 3 ovenfor, kan Selskabet dele Fysiske personers personoplysninger med:

   • Fisher-koncernens selskaber, herunder:
    • Fisher Investments ("FI"), Fisher Investments Europe's moderselskab i USA,
    • Fisher Investments Europe Limited, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments UK ("FI UK"), som er et helejet datterselskab af FI i Storbritannien, og
   • Fisher Investments Luxembourg, Sàrl ("FIL"), som er et helejet datterselskab af FI i EU.

   FI, FI UK og/eller FIL ("outsourcede Fisher-selskaber") fungerer som leverandører af markedsføring, HR, finansiering, informationsteknologi, juridisk rådgivning, investeringsunderforvaltning og handelsfunktioner for Selskabet. I denne henseende har de outsourcede Fisher-selskaber adgang til personoplysninger, som er indhentet af Selskabet.

   • Leverandører, serviceudbydere, kontrahenter og repræsentanter, som er godkendt af Selskabet. Der er tale om følgende selskaber:
    • Depotbanker, som opbevarer kunders aktiver, der forvaltes af Selskabet, samt depotbanker, mæglere og handlere, der udfører handelsinstrukser for Selskabets kunder. De depotbanker, som opbevarer kunders aktiver, har endvidere et direkte kontraktligt forhold med den enkelte kunde. Depotbankerne er generelt hjemmehørende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, "EØS", og underlagt love svarende til love om finansielle tjenesteydelser. Hvis en Fysisk person anmoder om en konto hos en depotbank, der er hjemmehørende i USA, vil Selskabet kun overføre personoplysninger i forbindelse med en sådan konto forudsat, at Selskabet har modtaget udtrykkeligt samtykke fra den pågældende Fysiske person.
    • Regulatory DataCorp, Incog Tracesmart Ltd., som gennemfører sanktions- og hvidvaskkontrol på vegne af Selskabet som beskrevet ovenfor i afsnit 3.
    • Udbydere af informationsteknologi og sikkerhedsløsninger såsom udbydere af kommunikations- og internet-firewall-løsninger og malware-registreringssystemer.
    • Udbydere af markedsføringsydelser, herunder webhosting-selskaber, der indhenter personoplysninger på vegne af Selskabet fra Fysiske personer, der er interesserede i Selskabets informationsmateriale, sociale medieplatforme, kontrahenter, der følger op over for Fysiske personer, der har udtrykt interesse i at modtage Selskabets informationsmateriale, serviceudbydere, der indhenter og sikrer, at mailinglister er korrekte, og serviceudbydere, der sender e-mails til Fysiske personer på vegne af Selskabet.
    • Udbydere af ekstern professionel rådgivning såsom advokater og revisorer.
   • Forsikringsselskaber, der udsteder forsikringsprodukter som Assurance-Vie og/eller Contrat de Capitalisation til Selskabets privatkunder, har tillige et direkte kontraktligt forhold med sådanne Fysiske personer. Disse forsikringsselskaber er generelt hjemmehørende i EØS og er underlagt love svarende til love om finansielle tjenesteydelser.
   • Domstole som beskrevet ovenfor under afsnit 3.
   • Lovgivende myndigheder (herunder de relevante finanstilsyn), skattemyndigheder, andre offentlige myndigheder og retshåndhævende instanser som beskrevet ovenfor under afsnit 3.
   • Såfremt Selskabet sælger, overfører eller fusionerer sine aktiviteter helt eller delvist, eller forsøger på dette, kan tredjemand modtage personoplysninger.
  2. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er indført, hvor der er tale om overførsel af personoplysninger til lande uden for EØS?

   Når Selskabet overfører personoplysninger til en modtager i en jurisdiktion uden for EØS, hvor lovgivningen ikke giver samme grad af databeskyttelse som i det land, hvori den fysiske person oprindeligt har afgivet sine oplysninger, vil Selskabet og modtageren af oplysningerne derfor overføre personoplysningerne i henhold til Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse ("standardbestemmelser"). Forud for en sådan overførsel vil Selskabet vurdere og bekræfte, hvorvidt standardbestemmelserne yder tilstrækkelig beskyttelse i lyset af gældende lov i modtagerens jurisdiktion og – om nødvendigt – træffe supplerende tekniske, organisatoriske eller kontraktmæssige foranstaltninger. For yderligere oplysninger om Europa-Kommissionens godkendte standardbestemmelser, gå til https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_da.

   Hvad angår personoplysninger, der overføres til Storbritannien, hvis Europa-Kommissionen har truffet en beslutning om, at Storbritanniens lovgivning giver en tilstrækkelig grad af databeskyttelse (en "beslutning om et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau"), kan Selskabet overføre personoplysninger til modtagerne i Storbritannien uden behov for yderligere beskyttelsesforanstaltninger. For det tilfælde, at Europa-Kommissionen ikke har udstedt en beslutning om et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau for Storbritannien, vil Selskabet og modtageren i Storbritannien overføre personoplysningerne i henhold til standardbestemmelserne som beskrevet ovenfor.

   Kontakt Selskabet ved at benytte de kontaktoplysninger, der er anført under afsnit 1 ovenfor, for at stille spørgsmål om de juridiske beskyttelsesforanstaltninger, der relaterer sig til personoplysninger, der overføres til modtagere uden for EØS, (herunder spørgsmål om, hvordan man indhenter en kopi af disse eller rådfører sig om disse beskyttelsesforanstaltninger).

 5. Samtykke

  I henhold til gældende databeskyttelseslov har en Fysisk person, som giver samtykke til Selskabet om brug af dennes personoplysninger, ret til til enhver tid at trække sit samtykke tilbage. Hvis man ønsker at trække sit samtykke tilbage, skal man give meddelelse til Selskabet ved at udfylde online-formularen, der findes her: https://www.fisherinvestments.com/da-dk/unsubscribe/zu, eller bruge de oplysninger, der er anført i afsnit 1 ovenfor.

  I den forbindelse skal en person, der ønsker at trække sit samtykke tilbage:

  • sørge for at oplyse sit fulde navn og adresse og/eller e-mailadresse i nøjagtig samme form, som oprindeligt oplyst til Selskabet for at undgå risiko for forveksling med en anden person, og
  • sørge for at angive præcis i hvilken sammenhæng samtykket trækkes tilbage. De formål, som Selskabet anvender samtykket til, fremgår af afsnit 3

  Man kan også afmelde direkte markedsføring via e-mail ved at bruge Selskabets online-formular her: https://www.fisherinvestments.com/da-dk/unsubscribe.

 6. Fysiske personers rettigheder

  I henhold til gældende databeskyttelseslov kan en Fysisk person udøve følgende rettigheder vedrørende de personoplysninger, som Selskabet har om vedkommende:

  • Fysiske personer har ret til at indhente bekræftelse på, hvorvidt deres personoplysninger behandles, og hvis det er tilfældet, at få adgang til personoplysningerne.
  • Fysiske personer har desuden ret til at bede Selskabet om at berigtige personoplysninger om dem, som de mener er urigtige. De har også ret til at bede Selskabet om at fuldstændiggøre oplysninger, de mener, er ufuldstændige.
  • Fysiske personer har ret til at anmode om sletning af deres personoplysninger, hvis der ikke findes nogen tvingende grund til, at Selskabet fortsat anvender oplysningerne. Dette er ikke en generel ret til sletning, da der gælder undtagelser, f.eks. hvis Selskabet har en retlig forpligtelse til at opbevare oplysningerne.
  • Fysiske personer har under visse omstændigheder ret til at bede Selskabet om at begrænse behandlingen af deres personoplysninger.
  • Retten til dataportabilitet gælder kun for personoplysninger, som fysiske personer har givet til Selskabet. Fysiske personer har ret til at bede Selskabet om at overføre oplysninger til et andet selskab eller give oplysningerne tilbage til den fysiske person.
  • I tilfælde, hvor en Fysisk person har givet samtykke til Selskabet om at behandle dennes personoplysninger, har den Fysiske person ret til til enhver tid at trække sit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.
  • Når Selskabet behandler personoplysninger med det formål at forfølge en legitim interesse, har fysiske personer til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling. Hvis en fysisk person gør indsigelse mod behandlingen, vil Selskabet stoppe behandlingen af personoplysningerne, medmindre det har en god og legitim grund til at fortsætte med at anvende personoplysningerne.

  For at udøve disse rettigheder skal Fysiske personer kontakte Selskabet ved at benytte de oplysninger, der er anført i afsnit 1 ovenfor. Under alle omstændigheder skal vedkommende sørge for, at dennes fulde navn og adresse og/eller e-mailadresse anføres i præcis samme form som oprindeligt oplyst til Selskabet for derved at undgå risiko for forveksling med en anden Fysisk person. I tilfælde, hvor en Fysisk person ikke er tilfredse med den måde, hvorpå Selskabet håndterer en anmodning, er det muligt at indgive en klage til tilsynsmyndighederne i det land, hvor den pågældende Fysiske person bor eller arbejder, eller i det land, hvori den Fysiske person mener, at overtrædelse har fundet sted.

 7. Sikkerhed

  Selskabet forpligter sig til at behandle personoplysninger sikkert. For at forhindre uautoriseret adgang eller videregivelse til uvedkommende anvender Selskabet en række fornødne fysiske, elektroniske og administrative procedurer, der sikrer og beskytter de indsamlede personoplysninger. Selskabet anvender også kryptering ved indsamling eller overførsel af følsomme oplysninger.

 8. Cookies

  En cookie er en lille tekstfil med en identifikationskode, som dannes og gemmes på brugerens computer (eller anden enhed) ved besøg på websteder, der anvender cookies. Cookies gør det muligt for et websted bl.a. at gemme og hente information om brugerens aktivitet online og browsing-vaner. Afhængigt af de oplysninger, de indeholder, samt brugeradfærden, kan cookies bruges til at identificere brugeren. Cookies kan kategoriseres efter, hvem de stammer fra:

  • Førsteparts-cookies: Disse cookies hentes på brugerens computer (eller anden enhed), der administreres af udgiveren af det websted, hvis service brugeren beder om.
  • Tredjeparts-cookies: Disse cookies downloades på brugerens computer (eller anden enhed) af en anden enhed, som ønsker data fremskaffet ved brug af cookies.

  Cookies kan kategoriseres efter varighed:

  • Session- cookies: Disse cookies er beregnet til at indsamle og gemme data, mens brugeren tilgår et websted. De anvendes ofte til at gemme information, så længe brugeren besøger webstedet (f.eks. hvilken konto brugeren logger på med). Når brugeren forlader webstedet, slettes session-cookien.
  • Permanente cookies: Disse cookies gemmer data på brugerens computer (eller anden enhed) i den periode, der fremgår af cookie-filen, som bestemmes af den enhed, der kontrollerer cookien. Det kan variere fra få minutter til flere år, eller vare frem til det tidspunkt, hvor brugeren manuelt sletter dem.

  Endelig kan cookies kategoriseres efter funktion. Selskabet anvender følgende typer førsteparts- og tredjeparts-cookies:

  • Nødvendige cookies: Nødvendige cookies kræves for at kunne aktivere de grundlæggende funktioner på dette site. De kan følge med i, om en bruger har givet samtykke til andre typer af cookies på vedkommendes computer (eller anden enhed). Nødvendige cookies indsamler ingen personoplysninger. Nødvendige cookies kan også indeholde godkendelsescookies.
  • Statistiske cookies: Statistiske cookies bruges til at analysere pseudonymiseret webstedsstatistik. De gør det muligt at måle antallet af besøgende og analysere brugeres interaktion med webstedet. Disse oplysninger anvendes til at forbedre webstedet og de tilbudte produkter og tjenesteydelser.
  • Markedsføringscookies: Markedsføringscookies bruges til at forstå brugerinteresser, levere relevante annoncer og for at sikre, at en bruger får en god oplevelse online. De kan anvendes til at sammensætte en brugerprofil og til at vise brugeren mere relevant indhold, som er afstemt efter vedkommendes interesser. De tilpasser reklamer og indhold, som vises for brugeren på websteder baseret på vedkommendes browsing-adfærd samt på brugerens interaktion med online-annoncer.
  • Præferencecookies: Præferencecookies gør det muligt for et websted at tilpasse webstedsindholdet som for eksempel det sprog, der er valgt til visning af siden. Disse cookies gemmer også en brugers foretrukne cookieindstillinger.

  Selskabet bruger første- og tredjeparts nødvendige og statistiske cookies samt markedsførings- og præferencecookies. Følgende leverandører indlæser cookies på dette websted:

  • Adform
  • DoubleClick
  • Drawbridge
  • Facebook
  • Google Ads
  • Google Analytics
  • Hotjar
  • LinkedIn
  • MediaGo(Baidu)
  • Microsoft Bing
  • Outbrain
  • Passendo
  • Pingdom
  • Sitecore
  • Taboola
  • Tag Inspector
  • Tealium
  • Twitter
  • Vimeo
  • Yahoo(Verizon)
  • YouTube
  • mPulse

  Du kan få yderligere oplysninger om cookies, og hvordan du administrerer dem, ved at klikke her.

  I nogle browsere kan man vælge en indstilling, som ikke gemmer cookies, hvorved der kan sendes besked til de websteder, som besøges, om at man ikke ønsker at blive fulgt. Selskabets websted reagerer ikke på disse beskeder.

 9. Hvor længe opbevares oplysninger

  Personoplysninger om Fysiske personer, som er kunder hos Selskabet (det vil sige alle de Fysiske personer, som har modtaget en anbefaling om investeringsstrategi eller en anbefaling om forsikringsmandat eller som har valgt Selskabet som diskretionær investeringsforvalter eller forsikringsmægler) opbevares i kundeforholdets varighed plus ti år, således at Selskabet kan opfylde sine registreringsforpligtelser i henhold til gældende lov om finansielle tjenesteydelser samt håndhæve og forsvare sine juridiske rettigheder. Information om identitets-, sanktions- og hvidvaskkontrol opbevares i kundeforholdets varighed plus fem år, således at Selskabet kan opfylde sine registreringsforpligtelser i henhold til gældende AML-lovgivning. Optagelser af telefonsamtaler opbevares i en periode på fem år, således at Selskabet kan opfylde sine registreringsforpligtelser i henhold til gældende lovgivning om finansielle tjenesteydelser. Personoplysninger tilhørende potentielle kunder opbevares i en periode på fem år fra datoen for den relevante Fysiske persons samtykke til brug af personoplysninger til direkte markedsføring eller indtil det tidspunkt, hvor vedkommende anmoder om, at dennes personoplysninger slettes før tid. Hvis en Fysisk person imidlertid giver samtykke til, at Selskabet må opbevare dennes personoplysninger med henblik på, at vedkommende kan modtage løbende information og indsigter (abonnement) fra Selskabet, bliver disse opbevaret, indtil abonnementet afmeldes, medmindre den relevante Fysiske person ikke jævnligt har modtaget mulighed for afmeldelse. I dette tilfælde opbevares personoplysninger i fem år efter, at et samtykke er givet. I visse tilfælde kan sådanne generelle opbevaringsperioder forlænges i op til ti år for visse Fysiske personer, som har mere fremskredne drøftelser med Selskabet eller som har haft regelmæssig kontakt eller regelmæssige møder med Selskabet om selskabets investeringsforvaltningstjenester, medmindre vedkommende anmoder om, at dennes personoplysninger slettes før tid. Oplysninger, der indhentes til brug for markedsanalyse, opbevares i op til to år efter gennemførelse af en sådan markedsanalyse, medmindre den relevante Fysiske person anmoder om førtidig sletning af sine personoplysninger. Leverandørers/serviceudbyderes kontaktoplysninger samt kontaktoplysninger på Fysiske personer anført på skjulte enhedslister (dvs. navn, adresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer) opbevares i ubegrænset tid.

 10. Sociale medier

  Selskabet er til stede på forskellige sociale medieplatforme. De vilkår og betingelser, som er fastsat af operatørerne af de forskellige platforme, gælder for Selskabet og alle de fysiske personer, som interagerer med Selskabet via platformene. Disse platforme indsamler og analyserer de interesser, som deres brugere giver udtryk for, og kombinerer disse oplysninger med oplysninger fra Selskabet for at optimere markedsføringen. Yderligere oplysninger om hver af disse sociale medieplatforme og deres databeskyttelsespraksis, inklusiv oplysninger om interessebaseret annoncering, er tilgængelige nedenfor.

  Facebook: Selskabet er omfattet af en aftale med Facebook Ireland, som fastsætter deres respektive forpligtelser vedrørende personoplysninger. Facebook har ansvaret for at give fysiske personer mulighed for at udøve deres ret med hensyn til de personoplysninger, selskabet opbevarer. Oplysninger om, hvordan Facebook behandler personoplysninger er tilgængelige på https://da-dk.facebook.com/privacy/explanation. De vilkår, der gælder for de forskellige Facebook-produkter anfører de formål, hvormed personoplysninger indhentes og sendes. Yderligere oplysninger om interessebaseret annoncering kan findes på https://da-dk.facebook.com/settings/ads.

 11. Ændringer af privatlivs- og cookie-politik

  Selskabet kan fra tid til anden anvende personoplysninger til nye, uventede formål, der ikke tidligere er oplyst om i denne politik i det omfang, gældende lov tillader det. Hvis Selskabets databeskyttelsespraksis ændrer sig i fremtiden, oplyser Selskabet om ændringen på https://www.fisherinvestments.com/da-dk/fortrolighedspolitik.

  Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

  Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

  Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments ("Fisher Investments"), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.