FISHER INVESTMENTS EUROPE
- PRIVATLIVS- OG COOKIE-POLITIK
OPDATERET: JUNI 2020

1. GENERELT

Denne privatlivs- og cookie-politik (denne “politik”) beskriver, hvordan Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”), og dets filialer bruger information om fysiske personer (“Fysiske personer”). Det omfatter:

 • Potentielle kunder, kunder og deres repræsentanter,
 • webstedsbrugere,
 • forretningskontakter, der arbejder med tjenesteudbydere og leverandører og
 • personer, som accepterer at deltage i markedsanalyse.

Hvis du ønsker flere oplysninger om Fisher Investments Europe, så gå til Fisher Investments Europe's websteder, og læs de regulatoriske oplysninger placeret i bunden af det pågældende websted.

Fisher Investments Europe forpligter sig til at beskytte personoplysninger og bruger alene oplysninger om identificerede eller identificerbare Fysiske personer (“personoplysninger”) i henhold til denne politik. Denne politik gælder for Fisher Investments Europe's websteder og enhver interaktion mellem Fisher Investments Europe og Fysiske personer bosiddende i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”).

For kontakt til Fisher Investments Europe vedrørende denne politik kan følgende oplysninger benyttes:

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl,
som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe,
Att: Frank Nies, Data Protection Officer
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
privacy@fisherinvestments.lu
Tlf.nr.: +1 650 851 3334

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER ANVENDER FISHER INVESTMENTS EUROPE?

Fisher Investments Europe anvender følgende personoplysninger i følgende personkategorier:

a.      Potentielle kunder, kunder og deres repræsentanter:

 • Fisher Investments Europe bruger navn, adresse og e-mailadresse på Fysiske personer, som udleveres af tredjeparts udbydere af lister med henblik på at tilbyde Fisher Investments Europe's informationsmateriale. Disse personoplysninger kan stamme fra offentlige kilder og/eller sådanne leverandørers private databaser.
 • Fisher Investments Europe anvender navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og aktivkategori for de Fysiske personer, som leverer disse oplysninger, på det tidspunkt, hvor de anmoder om informationsmateriale fra Fisher Investments Europe og på det tidspunkt, hvor de udtrykker interesse for de services, som Fisher Investments Europe tilbyder.
 • Når Fysiske personer beder Fisher Investments Europe om en egnethedsvurdering og en anbefaling om en investeringsstrategi og/eller indgår samarbejde med Fisher Investments Europe som diskretionær investeringsforvalter, anvender Fisher Investments Europe de personoplysninger, som Fysiske personer giver direkte, herunder:
  • Oplysninger anført i den fortrolige kundeprofil,
  • Oplysninger fra den fortrolige kundeaftale, kontoudtog, kontoåbningsdokumenter til depotbanken og instruks eller fuldmagtsformular vedrørende Fisher Investments Europe’s diskretionære forvaltningsservice;
  • Oplysninger, der gives til medarbejderrepræsentanter for Fisher Investments Europe personligt og telefonisk, herunder oplysninger, som Fisher Investments Europe måtte anmode om fra tid til anden, for at kunne levere sine services til den relevante Fysiske person.
 • For at kunne gennemføre en egnethedsvurdering og udarbejde en anbefalet investeringsstrategi til Fysiske personer samt for at kunne gennemføre en løbende egnethedsvurdering af kunder anvender Fisher Investments Europe oplysninger leveret af Fysiske personer om deres mentale og fysiske helbred (“helbredsoplysninger”), herunder i forbindelse med gennemførelse af vurdering af en Fysisk persons forventede levetid og eventuelle konsekvenser for investeringshorisonten i relation til den pågældende Fysisk persons aktiver.
 • I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets (EU) direktiv 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask eller finansiering af terrorisme (“AML-direktivet”) og øvrige relevante love og regler om bekæmpelse af hvidvask (samlet “AML-lovgivning”) skal Fisher Investments Europe foretage identitets- og sanktionskontrol samt screening med henblik på bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Af denne grund anvender Fisher Investments Europe de oplysninger om navn, fødselsdato og adresse oplyst af Fysiske personer, som ønsker at være kunde hos Fisher Investments Europe, med henblik på at gennemføre sanktions- og hvidvaskkontrol ved hjælp af tjenester fra en tredjepartsleverandør, hvilket kan afdække oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser.
 • I henhold til Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (“MiFID II”) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 (“CDR 2017/565”) skal Fisher Investments Europe optage telefonsamtaler vedrørende aktiviteter, der relaterer sig til finansielle instrumenter. I henhold hertil optages visse telefonsamtaler mellem Fysiske personer og Fisher Investments Europe.

b.      Webstedsbrugere:

 • Fisher Investments Europe kan placere annoncer på udgiveres websteder eller i indholdet af e-mails enten direkte via udgiveren eller via tredjemand. Som følge af Fysiske personers interaktion med annonceindholdet indsamler virksomheder, der driver annonceservere, oplysninger om Fysiske personers domænetype, IP-adresse og clickstream-data.
 • Fisher Investments Europe's websteder anvender cookies og øvrige online sporingsteknologier til at indhente information om internet-browsing-adfærd og -historie (heri samlet benævnt “cookies”). For flere oplysninger, se afsnit 9 nedenfor.

c.       Forretningskontakter hos serviceudbydere og leverandører:

 • I sit samarbejde med serviceudbydere og leverandører indhenter Fisher Investments Europe oplysninger om forretningsforbindelser, herunder navn, titel, adresse, telefon- og faxnummer samt e-mailadresse.

d.      Fysiske personer, som accepterer at deltage i markedsanalyse:

 • Når Fysiske personer accepterer at deltage i en markedsanalyse, anvender Fisher Investments Europe oplysninger om Fysiske personers marketing-, investerings- og servicepræferencer. Disse oplysninger leveres direkte af Fysiske personer til Fisher Investments Europe eller til en tredjeparts serviceudbyder på vegne af Fisher Investments Europe med henblik på at foretage en sådan markedsanalyse.

3. FISHER INVESTMENTS EUROPE'S BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

a. Formål og retligt grundlag

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til følgende formål og i henhold til det retlige grundlag, der er anført i tabellen nedenfor.

Det formål, som Fisher Investments Europe bruger personoplysninger til

Det retlige grundlag, som Fisher Investments Europe gør gældende

Til at vurdere egnethed og udarbejde en anbefaling om en investeringsstrategi

Dette omfatter at yde finansiel analyse.

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til dette formål, da disse oplysninger er nødvendige for at kunne indgå en kontraktlig aftale, som den Fysiske person er part i, eller for at kunne tage visse foranstaltninger på den Fysiske persons anmodning forud for indgåelse af kontrakt.

Fisher Investments Europe kan endvidere anvende helbredsoplysninger til dette formål forudsat, at Fysiske personer har givet samtykke til det.

Til at yde diskretionære investeringsforvaltningsservices

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til dette formål, da disse oplysninger er nødvendige for at kunne indgå en kontraktlig aftale, som den Fysiske person er part i.

Herudover og med henblik på at indgå en kontrakt, som en kunde, der ikke er en Fysisk person, er part i, har Fisher Investments Europe desuden en legitim interesse i at anvende personoplysninger (dvs. forretningskontaktoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse) tilhørende repræsentanter for en sådan part.

Til at bekræfte identitet

Fisher Investments Europe kan anvende personoplysninger til dette formål i det omfang, det kræves i henhold til gældende AML-lovgivning.

Til at gennemføre sanktions- og hvidvaskkontrol

Fisher Investments Europe bruger navn, fødselsdato og adresse til at gennemføre sanktionskontrol og screening med henblik på bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket kan afdække information om straffedomme eller lovovertrædelser.

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til dette formål i det omfang, det kræves med henblik på at overholde gældende AML-lovgivning.

Til at tilbyde tredjepartsprodukter eller -services Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til dette formål, da sådanne oplysninger er nødvendige for at kunne indgå en kontraktlig aftale, som den Fysiske Person er part i, eller for at kunne tage visse foranstaltninger på den Fysiske persons anmodning forud for indgåelse af kontrakt.

Til optagelse af telefonsamtaler

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til dette formål i det omfang, det kræves, for at opfylde kravene i MiFID II og CDR 2017/565.

Til at foretage direkte markedsføring

Dette omfatter at sende post og e-mail til Fysiske personer på lister, der lånes af tredjeparts udbydere af lister. Det omfatter endvidere opfølgning og udsendelse af annoncemateriale via e-mail, telefon eller post til Fysiske personer, som har anmodet om informationsmateriale og løbende orientering om finansielle forhold og investeringsforvaltningsservices.

 

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til markedsføring i forhold til Fysiske personer anført på lister, hvis disse Fysiske personer har givet samtykke til det.

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til markedsføring i forhold til Fysiske personer, som har anmodet om informationsmateriale og løbende orientering fra Investments Europe, hvis disse Fysiske personer har givet samtykke til det.

Endvidere kan Fisher Investments Europe bruge personoplysninger til markedsføring i forhold til Fysiske personer, som tidligere har anmodet om informationsmateriale fra Fisher Investments Europe eller dets tilknyttede selskaber (samlet benævnt “Fisher-koncernen”), da Fisher Investments Europe har en legitim interesse i at fremme sin forretning i forhold til disse interesserede Fysiske personer.

Dette indebærer, at der skal tages kontakt til repræsentanter (ved hjælp af deres forretningskontaktoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse) hos potentielle kunder udover Fysiske personer, da Fisher Investments Europe har en legitim interesse i at fremme sin forretning over for andre potentielle kunder end Fysiske personer.

Til at optimere sin markedsføring

Dette omfatter at analysere webstedsbesøg på Fisher Investments Europe's websteder og det antal klik på siderne, hvor der kan anmodes om informationsmateriale. Det omfatter endvidere brug af cookies for at vise Fisher Investments Europe's online-annoncer for Fysiske personer, som i højere grad kan forventes at være interesserede.

Fisher Investments Europe hverken indsamler eller modtager personoplysninger, herunder IP-adresser, ved hjælp af sine cookies. Fisher Investments Europe kan bruge cookies til dette formål, hvis Fysiske personer har givet samtykke til det.

Til at foretage markedsanalyse

Dette omfatter markedsanalyse, hvor Fysiske personer anmodes om at oplyse deres markedsførings-, investerings- og servicepræferencer.

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til dette formål, hvis Fysiske personer har givet samtykke til det.

Til at registrere oplysninger

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til dette formål for at kunne overholde gældende love og bestemmelser om finansielle services (herunder uden begrænsning MiFID II, CDR 2017/565 samt love og bestemmelser udstedt af Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”)) (“love om finansielle services”), EU-persondata forordningen (EU) 2016/679 (“GDPR”) og lokale love, som implementerer GDPR, AML-lovgivning og øvrige relevante love og bestemmelser (samlet “gældende lov”).

Endvidere kan Fisher Investments Europe anvende personoplysninger til dette formål udover den lovbestemte opbevaringsperiode, da Fisher Investments Europe har en legitim interesse i at opbevare oplysninger indtil forældelsesfristens udløb, således at Fisher Investments Europe kan håndhæve og forsvare sine juridiske rettigheder.

Til at dele data med tilsyns- og retshåndhævende myndigheder

Dette omfatter deling af information med CSSF, de nationale databeskyttelsesmyndigheder (“NDPC”), Luxembourgs skattevæsen, øvrige relevante regulatoriske og retshåndhævende myndigheder og lignende organer i Luxembourg, der har relevans for Fisher-koncernen, i det omfang det måtte være påkrævet.

Fisher Investments Europe kan anvende personoplysninger til dette formål i det omfang, det kræves, for at opfylde gældende lov.

Til at opfylde Fisher Investments Europe's forpligtelser i henhold til gældende lov

Dette omfatter gennemgang af personoplysninger i takt med, at Fisher Investments Europe udfører sine forretningsmæssige forpligtelser, herunder overvågning af rådgivningsprocessen, tilsyn med repræsentanter og implementering af en plan for regeloverholdelse.

Fisher Investments Europe kan anvende personoplysninger til dette formål i det omfang, det kræves, for at opfylde gældende lov.

Til at dele data med domstole og voldgiftsretter

Fisher Investments Europe kan anvende personoplysninger til dette formål, fordi Fisher Investments Europe har en legitim interesse i at håndhæve og forsvare sine juridiske interesser.

Til at uddanne internt personale

 

Fisher Investments Europe kan anvende personoplysninger til dette formål, fordi Fisher Investments Europe har en legitim interesse i at uddanne sit personale med henblik på at kunne yde den bedst mulige service.

 

Til at arbejde med serviceudbydere og leverandører

Dette omfatter kontakt til forretningsforbindelser hos serviceudbydere og leverandører på baggrund af deres kontaktoplysninger, herunder navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse.

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til dette formål, fordi Fisher Investments Europe har en legitim interesse i at samarbejde med serviceudbydere og leverandører.

Til at forhindre Fysiske personer i at blive kontaktet

 

Fisher Investments Europe kan bruge personoplysninger til dette formål, fordi Fisher Investments Europe har en legitim interesse i at undlade at kontakte Fysiske personer, som har anmodet om ikke at blive kontaktet eller som efter Fisher Investments Europe's mening ikke skal kontaktes.

 

 

I det omfang Fisher Investments Europe har anvendt sin ‘legitime interesse’ som juridisk grundlag til et bestemt formål, har Fisher Investments foretaget en ‘afvejning’ for at sikre, at der tages hensyn til Fysiske personers rettigheder og interesser, når deres personoplysninger anvendes. Yderligere information om denne afvejning kan fås ved at kontakte Fisher Investments Europe's databeskyttelsesansvarlige.

b. Hvis Fysiske personer ikke giver personoplysninger

I det omfang Fisher Investments Europe skal indhente personoplysninger med henblik på at opfylde sine juridiske forpligtelser eller betingelser indeholdt i en kontrakt, som Fisher Investments Europe har indgået med en Fysisk person, eller på en Fysisk persons anmodning forud for indgåelse af kontrakt, og såfremt den pågældende Fysiske person ikke giver de ønskede personoplysninger, vil Fisher Investments Europe muligvis ikke kunne levere sine services og kan være nødsaget til at ophæve kontrakten. Hvis en Fysisk person ligeledes ikke giver samtykke til at give helbredsoplysninger til ovennævnte formål, vil Fisher Investments Europe eventuelt ikke kunne levere sine services og kan være nødsaget til at ophæve kontrakten. Fisher Investments Europe vil give den relevante Fysiske person besked, hvis det er tilfældet, på det pågældende tidspunkt. Hvis en Fysisk person, som anmoder om informationsmateriale og løbende orientering, ikke giver sit samtykke dertil, vil Fisher Investments Europe ikke være i stand til at levere dette materiale og denne orientering.

4. ‘SÆRLIGE PERSONOPLYSNINGER’ OG DATA, DER RELATERER SIG TIL STRAFFEDOMME

“Særlige personoplysninger” omfatter oplysninger, der definerer race eller etnisk oprindelse, politisk holdning, religiøs eller filosofisk trosretning eller fagforeningsmedlemskab. Det omfatter genetiske data, biometriske data med henblik på entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en persons sexliv eller seksuelle orientering.

Som nævnt ovenfor indhenter og anvender Fisher Investments Europe Fysiske personers helbredsoplysninger for at vurdere egnethed på baggrund af den relevante Fysiske Persons samtykke. Endvidere anvender Fisher Investments Europe sanktions- og hvidvaskkontrol med henblik på at overholde AML-lovgivningen, hvilket kan oplyse om data om straffedomme eller lovovertrædelser. Indhentning eller brug af andre særlige typer af personoplysninger sker alene på baggrund af den relevante Fysiske persons samtykke.

5. FISHER INVESTMENTS EUROPE'S DELING AF PERSONOPLYSNINGER

  a.      Hvem deler Fisher Investments Europe oplysninger med?

Fisher Investments Europe hverken sælger eller udlåner personoplysninger til tredjepart.

På baggrund af de formål, som fremgår af afsnit 3 ovenfor, kan Fisher Investments Europe dele personoplysninger med:

 • Fisher-koncernens selskaber, herunder:
  • Fisher Investments (“FI”), Fisher Investments Europe's moderselskab i USA,
  • Fisher Investments Europe Limited, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments UK (“FI UK”), som er et helejet datterselskab af FI i Storbritannien, og
  • Fisher Investments Ireland Limited (“FII”), som er et helejet datterselskab af FI i EU.

FI, FI UK og/eller FII (“outsourcede Fisher-selskaber”) fungerer som leverandører af markedsføring, HR, finansiering, informationsteknologi, juridisk rådgivning, investeringsunderforvaltning og handelsfunktioner for Fisher Investments Europe. I denne henseende er alle de oplysninger, som indhentes og anvendes af Fisher Investments Europe, tilgængelige for outsourcede Fisher-selskaber. Hvad angår kunder, indhenter Fisher Investments Europe kunders samtykke for at være i stand til at dele personoplysninger med outsourcede Fisher-selskaber. Endvidere har Fisher Investments Europe indført ekstra sikkerhedsforanstaltninger i form af standardbestemmelser, der gælder for outsourcede Fisher-selskaber udenfor EØS som beskrevet nedenfor.

 • Leverandører, serviceudbydere, agenter og repræsentanter, som er godkendt af Fisher Investments Europe. Der er tale om følgende selskaber:
  • Depotbanker, som opbevarer Fysiske personers aktiver, der forvaltes af Fisher Investments Europe, samt depotbanker, mæglere og handlere, der udfører handelsinstrukser for den enkelte kunde hos Fisher Investments Europe. De depotbanker, som opbevarer Fysiske personers aktiver, har endvidere et direkte kontraktligt forhold med Fysiske personer, hvis aktiver de har indestående. Depotbankerne er generelt hjemmehørende i EØS og underlagt gældende love om finansielle serviceydelser. Hvis en Fysisk person anmoder om en konto hos en depotbank, der er hjemmehørende i USA, vil Fisher Investments Europe kun overføre personoplysninger i forbindelse med en sådan konto forudsat, at Fisher Investments har modtaget samtykke fra den pågældende Fysiske person.
  • Regulatory DataCorp, Inc. (“RDC”) og Tracesmart Ltd. (“TraceSmart”), som gennemfører sanktions- og hvidvaskkontrol på vegne af Fisher Investments Europe som beskrevet ovenfor i afsnit 3. RDC er hjemmehørende i USA. Fisher Investments Europe har således indført yderligere sikkerhedsforanstaltninger i form af standardbestemmelser, der gælder for RDC som beskrevet nedenfor. TraceSmart er hjemmehørende i Storbritannien.
  • Udbydere af informationsteknologi og sikkerhedsløsninger såsom kommunikations- og internet-firewall-løsninger og malware-registreringssystemer. Disse parter er generelt hjemmehørende i USA. Således har Fisher Investments Europe sikret sig, at disse parter har indført ekstra sikkerhedsforanstaltninger i form af standardbestemmelser, som er beskrevet nedenfor, eller også bruger de certificeringsmærket (skjold) for beskyttelse af privatlivsoplysninger.
  • Direct markedsføringsagenter og serviceudbydere, herunder webhosting-selskaber, der indhenter personoplysninger på vegne af Fisher Investments Europe fra Fysiske personer, der er interesserede i Fisher Investments Europe's informationsmateriale, serviceudbydere, der telefonisk følger op over for Fysiske personer, der har udtrykt interesse i at modtage Fisher Investments Europe's informationsmateriale, serviceudbydere, der indhenter og sikrer, at mailinglister er korrekte, og serviceudbydere, der sender e-mails til Fysiske personer på vegne af Fisher Investments Europe. Disse agenter og serviceudbydere kan være hjemmehørende enten i eller udenfor EØS. Fisher Investments Europe har indført sikkerhedsforanstaltninger i form af standardbestemmelser, der gælder for dem, som er hjemmehørende udenfor EØS som beskrevet nedenfor.
  • Udbydere af ekstern professionel rådgivning såsom advokater og revisorer.
  • Tilsynsmyndigheder (såsom CSSF og NDPC) og retshåndhævende myndigheder som beskrevet ovenfor i afsnit 3.
  • Såfremt Fisher Investments Europe sælger, overfører eller fusionerer sine aktiviteter helt eller delvist, eller forsøger på dette, kan tredjemand modtage personoplysninger.

  b.      Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er indført, hvor personoplysninger overføres til lande udenfor EØS?

Når der overføres data fra Fisher Investments Europe til FI, bliver personoplysninger overført til USA, hvor lovgivningen ikke giver samme grad af databeskyttelse som i det land, hvor en Fysisk person oprindeligt har afgivet sine oplysninger. Fisher Investments Europe vil derfor overføre personoplysninger i henhold til Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (“standardbestemmelser”). Europa-Kommissionen har fastslået, at disse standardbestemmelser i tilstrækkeligt omfang yder beskyttelse af Fysiske personers privatliv og deres grundlæggende rettigheder og frihed, herunder mulighed for at udøve deres rettigheder. For yderligere oplysninger om EU's standardkontraktbestemmelser, gå til https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Som beskrevet ovenfor er visse eksterne serviceudbydere, som behandler personoplysninger på vegne af Fisher Investments Europe, hjemmehørende i lande udenfor EØS, der ikke er godkendt af Europa-Kommissionen til at kunne tilbyde et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. I disse tilfælde har Fisher Investments Europe indført foranstaltninger med henblik på at sikre, at Fysiske personers personoplysninger beskyttes i tilstrækkeligt omfang, herunder ved at anmode eksterne serviceudbydere om at acceptere standardkontraktsbestemmelser eller ved at sikre, at eksterne serviceudbydere certificeres som brugere af certificeringsmærket (skjold) for beskyttelse af privatlivsoplysninger. Kontakt Fisher Investments Europe ved at benytte kontaktoplysningerne i afsnit 1 ovenfor, hvis du har spørgsmål om sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger ved overførsel til lande udenfor EØS (samt oplysning om, hvordan du kan modtage kopi deraf eller få mere at vide om foranstaltningerne).

6. SAMTYKKE

I henhold til gældende databeskyttelseslov kan en person, som giver samtykke til Fisher Investments Europe om brug af dennes personoplysninger, til enhver tid trække sit samtykke tilbage og meddele, at vedkommende ikke ønsker, at dennes personoplysninger anvendes til disse formål. Hvis man ønsker at trække sit samtykke tilbage, skal man give meddelelse til Fisher Investments Europe ved at udfylde formularen, der findes her: https://www.fisherinvestments.com/da-dk/unsubscribe, eller bruge de oplysninger, der er anført i afsnit 1 ovenfor.

I den forbindelse skal en person, der ønsker at trække sit samtykke tilbage:

 • sørge for at oplyse sit fulde navn og adresse og/eller e-mailadresse i nøjagtig samme form, som oprindeligt oplyst til Fisher Investments Europe for at undgå risiko for forveksling med en anden person, og
 • sørge for at angive præcis i hvilken sammenhæng samtykket trækkes tilbage. De formål, som Fisher Investments Europe anvender samtykket til, fremgår af afsnit 3 ovenfor.

Man kan også afmelde direkte markedsføring via e-mail ved at bruge Fisher Investments Europe's online-formular her: https://www.fisherinvestments.com/da-dk/unsubscribe.

7. FYSISKE PERSONERS RETTIGHEDER

I henhold til gældende databeskyttelseslov kan en Fysisk person udøve sine rettigheder vedrørende de personoplysninger, som Fisher Investments Europe har om vedkommende.

En Fysisk persons rettigheder kan i henhold til gældende lov omfatte adgang til de personoplysninger, som Fisher Investments Europe behandler om den relevante Fysiske person, retten til at få disse personoplysninger rettet eller slettet, retten til at begrænse behandlingen af en Fysisk persons personoplysninger samt retten til dataportabilitet. Hvis Fisher Investments Europe har indhentet en Fysisk persons samtykke til behandling af dennes personoplysninger, har vedkommende til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Dette vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der har fundet sted på baggrund af det samtykke, der er blevet givet, inden det trækkes tilbage. En Fysisk person har endvidere ret til til enhver tid at gøre indsigelse med hensyn til behandling af personoplysninger, som er baseret på Fisher Investments Europe's legitime interesser. Hvis Fisher Investments Europe behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har en Fysisk person ret til når som helst at gøre indsigelse mod denne behandling, herunder mod profileringsformål, som relaterer sig til direkte markedsføring. Hvis en Fysisk person gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, foretager Fisher Investments Europe ikke yderligere behandling af den Fysiske persons personoplysninger til dette formål.

For at udøve disse rettigheder skal Fysiske personer kontakte Fisher Investments Europe ved at benytte de kontaktoplysninger, der er anført i afsnit 1 ovenfor. Under alle omstændigheder skal vedkommende sørge for, at dennes fulde navn og adresse og/eller e-mailadresse anføres i præcis samme form som oprindeligt oplyst til Fisher Investments Europe for derved at undgå risiko for forveksling med en anden Fysisk person. I tilfælde, hvor Fysiske personer ikke er tilfredse med den måde, hvorpå Fisher Investments Europe håndterer en anmodning, er det muligt at indgive en klage til tilsynsmyndighederne i det relevante bopælsland.

8. SIKKERHED

Fisher Investments Europe forpligter sig til at behandle personoplysninger sikkert. For at forhindre uautoriseret adgang eller videregivelse til uvedkommende anvender Fisher Investments Europe en række specifikke, fysiske, elektroniske og administrative procedurer, der sikrer og beskytter de indsamlede personoplysninger. Fisher Investments Europe anvender kryptering ved indsamling eller overførsel af følsomme oplysninger.

9. COOKIES

En cookie er en lille tekstfil med en identifikationskode, som dannes og gemmes på brugerens computer (eller anden enhed) ved besøg på websteder, der anvender cookies. Cookies gør det muligt for et websted bl.a. at gemme og hente information om brugerens aktivitet online, browsing-vaner eller brugerens computer (eller anden enhed) og afhængigt af de oplysninger, de indeholder og måden brugeren anvender sin computer (eller enhed) på, kan de bruges til at genkende brugeren. Klik her

Cookies kan kategoriseres efter, hvem de stammer fra:

 • Førsteparts-cookies: Disse cookies hentes på brugerens computer (eller anden enhed) fra en computer eller et domæne, der administreres af udgiveren af det websted, hvis service brugeren beder om.
 • Tredjeparts-cookies: Disse cookies downloades på brugerens computer (eller anden enhed) fra en server eller et domæne, som ikke administreres af udgiveren af webstedet, men af en anden enhed, som ønsker data fremskaffet ved brug af cookies.

Cookies kan kategoriseres efter varighed:

 • Session- cookies: Disse cookies er beregnet til at indsamle og gemme data, mens brugeren tilgår et websted. De anvendes ofte til at gemme information, så længe brugeren besøger webstedet (f.eks. hvilken konto brugeren logger på med). Når brugeren forlader webstedet, slettes session-cookien.
 • Permanente cookies: Disse cookies gemmer data på brugerens computer (eller anden enhed) i den periode, der fremgår af cookie-filen, som bestemmes af den enhed, der kontrollerer cookien. Det kan variere fra få minutter til flere år, eller vare frem til det tidspunkt, hvor brugeren manuelt sletter dem.

Endelig kan cookies kategoriseres efter funktion. Fisher Investments Europe anvender følgende typer førsteparts- og tredjeparts-cookies:

a.      Funktionalitetscookies

Fisher Investments Europe anvender funktionalitetscookies til at følge med i, om en bruger har givet samtykke eller ej til andre typer af cookies på vedkommendes computer (eller anden enhed) og om brugeren har givet sit samtykke til at registrere, hvornår samtykke er givet. Funktionalitets-cookies indsamler ingen personoplysninger. Aktivering af funktionalitetscookies kan være nødvendigt for at få adgang til alt indhold på webstedet.

b.      Personlige cookies

Personlige cookies giver webstedet mulighed for at huske oplysninger, som ændrer en sides udseende eller adfærd, f.eks. det valgte sprog til sidevisningen.

c.       Analysecookies

Analyse-cookies bruges til at analysere webstedsstatistik og brugeradfærd på Fisher Investments Europe's websteder og sætter Fisher Investments Europe i stand til at måle antallet af besøgende på sit websted og måle og analysere brugeres interaktion med webstedet. Disse oplysninger anvendes til at forbedre Fisher Investments Europe's websteder og de tilbudte produkter og serviceydelser.

d.      Adfærdscookies

Fisher Investments Europe annoncerer på forskellige websteder via eksterne virksomheder. Hvis en bruger besøger Fisher Investments Europe's websted eller klikker på en annonce fra Fisher Investments Europe, gemmes der adfærdscookies på brugerens computer (eller anden enhed). Med adfærdscookies kan Fisher Investments Europe administrere og optimere sin digitale markedsføring (f.eks. banner-reklamer, sider med brochuremateriale, e-mailkampagner, osv.). Adfærdscookies kan anvendes til at sammensætte en brugerprofil og til at vise brugeren mere relevant indhold, som er afstemt efter vedkommendes interesser. De tilpasser reklamer og indhold, som vises for brugeren på websteder baseret på vedkommendes browsing-adfærd samt på, hvordan brugeren navigerer på Fisher Investments Europe's websteder og øvrige websteder, som brugeren eventuelt besøger, tillige med brugeres interaktion med online-annoncer.

Fisher Investments Europe bruger tredjeparts brugertilpasning, analyse- og adfærds-cookie-services fra nedenstående virksomheder, og disse virksomheder kan have adgang til den information, der indsamles med cookies. Du kan få flere oplysninger om disse cookies her.

10. COOKIE-ADMINISTRATION

Brugeren kan administrere sine cookie-præferencer for Fisher Investments Europe's websteder ved hjælp af Fisher Investments Europe's online cookie-præferencesystem via indstillingerne Beskyttelse af oplysninger..

I nogle browsere kan man vælge en indstilling, som ikke gemmer cookies, hvorved der kan sendes besked til de websteder, som besøges, om at man ikke ønsker at blive fulgt. Fisher Investments Europe's websted reagerer muligvis ikke på disse beskeder.

11. HVOR LÆNGE GEMMER FISHER INVESTMENTS EUROPE OPLYSNINGER

Information om Fysiske personer, som er kunder hos Fisher Investments Europe (det vil sige alle de Fysiske personer, som har modtaget en anbefaling om investeringsstrategi eller som har valgt Fisher Investments Europe som diskretionær investeringsforvalter) opbevares i kundeforholdets varighed plus ti år, således at Fisher Investments Europe kan opfylde sine registreringsforpligtelser i henhold til gældende lov om finansielle serviceydelser samt håndhæve og forsvare sine juridiske rettigheder. Information om identitets-, sanktions- og hvidvaskkontrol opbevares i kundeforholdets varighed plus fem år, således at Fisher Investments Europe kan opfylde sine registreringsforpligtelser i henhold til gældende AML-lovgivning. Optagelser af telefonsamtaler opbevares i en periode på fem år, således at Fisher Investments Europe kan opfylde sine registreringsforpligtelser i henhold til gældende lovgivning om finansielle serviceydelser. Personoplysninger opbevares i en periode på fem år fra datoen for den relevante Fysiske persons samtykke til brug af personoplysninger til direkte markedsføring eller indtil det tidspunkt, hvor vedkommende anmoder om, at vedkommendes personoplysninger slettes før tid. Hvis en Fysisk person imidlertid giver samtykke til, at Fisher Investments Europe må opbevare dennes personoplysninger med henblik på, at vedkommende kan modtage løbende information og orientering (abonnement) fra selskabet, bliver disse opbevaret, indtil abonnementet afmeldes, medmindre den relevante Fysiske person ikke jævnligt har modtaget mulighed for afmeldelse. I dette tilfælde opbevares personoplysninger i fem år efter, at et samtykke er givet. I visse tilfælde kan sådanne generelle opbevaringsperioder forlænges i op til ti år for visse Fysiske personer, som har mere avancerede diskussioner med Fisher Investments Europe eller som har haft regelmæssig kontakt eller regelmæssige møder med Fisher Investments Europe om selskabets investeringsforvaltningsservices, medmindre vedkommende anmoder om, at dennes personoplysninger slettes før tid. Oplysninger, der indhentes til brug for markedsanalyse, opbevares i op til to år efter gennemførelse af en sådan markedsanalyse, medmindre den relevante Fysiske person anmoder om førtidig sletning af sine personoplysninger. Leverandørers/serviceudbyderes kontaktoplysninger samt kontaktoplysninger på Fysiske personer anført på skjulte enhedslister (dvs. navn, adresse, e-mailadresse og/eller telefonnummer) opbevares i ubegrænset tid.

12. SPØRGSMÅL OG KLAGER

Hvis Fysiske personer har spørgsmål til eller ønsker at klage over Fisher Investments Europe's praksis for beskyttelse af personoplysninger, opfordrer Fisher Investments Europe sådanne Fysiske personer til at kontakte Fisher Investments Europe ved at benytte kontaktoplysningerne anført i afsnit 1 ovenfor. Fysiske personer har ret til at indgive klage til databeskyttelsesmyndighederne i tilfælde, hvor de mener, at Fisher Investments Europe har krænket databeskyttelsesreglerne. En klage kan indgives til databeskyttelsesmyndighederne i det land, hvor vedkommende har fast bopæl, arbejde eller i det land, hvor vedkommende mener, at krænkelsen har fundet sted.

13. ÆNDRINGER AF PRIVATLIVS- OG COOKIE-POLITIK

Hvis Fisher Investments Europe's databeskyttelsespraksis ændrer sig i fremtiden, oplyser Fisher Investments Europe om ændringen på https://www.fisherinvestments.com/da-dk/fortrolighedspolitik, orienterer relevante Fysiske personer om disse ændringer og giver dem mulighed for at fravælge eller afvise denne anvendelse.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn, Finanstilsynet, og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finantilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486.) og som også driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF. Fisher Investments Europe’s hjemstedsadresse er: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments er moderselskabet for Fisher Investments Europe og Fisher Investments UK og er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities  and Exchange Commission) (SEC-nummer 801-29362). Fisher Investments UK er godkendt og reguleres af den britiske tilsynsmyndighed FCA (Financial Conduct Authority) (FCA-nummer 191609). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede selskaber.”