Lovgivningsmæssige oplysninger

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden, som er registreret hos Finanstilsynet og hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 41000643, har hjemstedsadresse i København Ørestad på adressen:Fairway House, Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal, Center Boulevard, 2300 København Danmark. Som dansk filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, reguleres Fisher Investments Norden af Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr.: B228486) og som også driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF. Fisher Investments Europe’s hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 Copenhagen S, Denmark.

Fisher Investments Norden og selskabets repræsentanter afholder møder med kvalificerede private investorer, der er interesserede i at høre mere om Fisher Investments Europe’s diskretionære investeringsforvaltningstjenester.

Fisher Investments Europe udliciterer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder. Dette gælder især udarbejdelse af rapporter om investeringers egnethed, der til dels udarbejdes af Fisher Investments Europe Limited, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), og de daglige beslutninger, der tages i forbindelse med porteføljestrategien, der varetages af Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments ("Fisher Investments"). Selskabets handelsfunktioner kan udføres af Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK eller andre datterselskaber.

Fisher Investments er moderselskabet for Fisher Investments Europe og Fisher Investments UK og er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nummer 801-29362). Fisher Investments UK er godkendt og reguleres af den britiske tilsynsmyndighed FCA (Financial Conduct Authority) (FCA-nummer 191609).

Den beskyttelse, der ligger i Luxembourgs lovgivende system, herunder loven af 18. december 2015 og Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (“SIIL”), gælder for Fisher Investments Europe's aktiviteter. Hvis en kunde har et gyldigt krav mod Fisher Investments Europe, og Fisher Investments Europe ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser på grund af sine finansielle omstændigheder, kan SIIL refundere kunden for kravets fulde beløb op til EUR 20.000. Kunder kan kontakte Fisher Investments Europe eller SIIL med henblik på at få flere oplysninger om betingelserne for en sådan kompensation. Dog gælder sådan beskyttelse ikke, hvad angår tjenester, der udbydes af Fisher Investments UK, Fisher Investments eller en depositar eller bank, der er beliggende uden for Luxembourg, eller hvor en kundes aktiver er investeret i fonde, der ikke er hjemmehørende i Luxembourg, eller i ETF'er.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens og Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundernes resultater. Der gives ikke nogen garanti for, at Fisher Investments Norden eller Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for præcisionen af antagelserne i nærværende illustrationer.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Det er ikke alle tidligere estimater, der er lige præcise, og det samme gælder for fremtidige estimater. Vi garanterer ikke, at investeringsafkastet fra en given strategi eller allokering er bedre end afkastet fra en anden strategi eller allokering.

Dette dokument er godkendt og kommunikeres af Fisher Investments Norden og Fisher Investments Europe.

Klager

Fisher Investments Europe søger til enhver tid at yde en høj servicestandard over for sine kunder. Hvis du ønsker at indgive en klage over de tjenesteydelser, du har modtaget af Fisher Investments Europe eller selskabets filialer eller tilknyttede virksomheder, skriv da til:

Head of Compliance
Fisher Investments Europe
K2 Building, Forte 1
2a rue Albert Borschette
Third Floor
L-1246 Luxembourg

eller ring på telefon: +352 2786 7320

Efterfølgende har du ret til at klage direkte til CSSF. En kopi af Fisher Investments Europe’s procedure for behandling af klager kan rekvireres på anmodning. Yderligere oplysninger om CSSF kan findes på denne hjemmeside: https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en.

De vigtigste børsmæglere og den bedste kvalitet i udførelse (2022)

Nedenfor er en oversigt over de fem vigtigste centre for gennemførelse af handler for hver enkelt type af finansielt instrument fra 2022, som anvendes i relation til Fisher Investments Europe's kunder. Fisher Investments Europe giver disse oplysninger en gang om året med henblik på at overholde direktivet om markedet for finansielle instrumenter (MiFID II).

Mægler Rangordning af gennemsnitligt pointtal % af fiktiv handel % af fiktiv handel, aktier % af fiktiv handel, obligationer % fiktiv handel, investeringsforeninger % af fiktiv handel, derivater Rangorden af handelsvolumen
NordNet Bank 12 31.9% 31.9% 8.3% 45.3% 0.0% 1
INSINGER GILISSEN 11 18.3% 18.6% 5.0% 0.6% 0.0% 2
BINCKBANK 9 17.0% 17.2% 0.1% 1.8% 99.9% 3
AVANZA BANK 7 15.0% 14.5% 83.2% 33.4% 0.1% 4
SAXO BANK A/S 1 6.3% 6.4% 0.0% 1.1% 0.0% 5

Tabel opdateret 07/07/2023. Data fra 01/01/2022 til 31/12/2022.

* Rangordning af gennemsnitligt pointantal: Alle handler for hver enkelt godkendte mægler måles i forhold til tre benchmarks for handel:

  • Åbningskursen på handelsdagen
  • Volumenvægtet handel til gennemsnitspris (VWAP)
  • Lukkekursen på handelsdagen

Forskellen mellem gennemsnitskursen og benchmarks udtrykkes i procentsatser (forskellen divideret med handelsværdien) og er opgjort for hver enkelt mægler i en vægtet gennemsnitlig procentvis forskel på tværs af alle tre benchmarks. Alle 29 godkendte mægler er rangordnet på tværs af de tre forskellige benchmarks ("vigtigste" betyder den mindste procentvise forskel i forhold til benchmark). Til hver enkelt benchmark-rangordning er knyttet en vægtet procentsats (åbningskursen på handelsdagen = 70 %, lukkekursen på handelsdagen = 15 %), og den gennemsnitlige rangordning er endeligt opgjort i "Rangordning af gennemsnitlig procent"

Eksempel:

Mægler X:

  • Åbningskursen på handelsdagen, rangorden: 5
  • Volumenvægtet handel til gennemsnitspris (VWAP), rangorden: 10
  • Lukkekurs på handelsdagen, rangorden: 15
  • Rangordning af gennemsnitligt pointtal= (70 % * 5) + (15 % * 10) + (15 % * 15) = 7

Kvaliteten af handlerne gennemgås en gang om ugen af handelsteamet på baggrund af en handelsomkostningsanalyse (“TCA”). Et resumé af handelsomkostningsanalysen udarbejdes kvartalsvis og gennemgås i detaljer sammen med Trade Practices Committee. Eventuelle afvigelser gennemgås med henblik på at bestemme, hvilke faktorer, der bidrog til handelsresultaterne, og hvorvidt sådanne faktorer lå inden for handlernes/mæglernes kontrol.