Valutaudsving udligner ikke de globale investeringsfordele

Af Fisher Investments, redaktionen

På kort sigt kan valutaudsving påvirke de globale markedsafkast ekstraordinært meget. En stærk valuta vil eksempelvis dæmpe afkast på aktier udenfor dit land. En svag valuta giver aktierne ekstra energi. Det får mange investorer til enten at prøve at forudsige valutaudviklingen eller direkte at undgå globale investeringer i den tro, at disse valutaudsving medfører en meget stor risiko. Det er vi ikke enige i. Mens der kortsigtet kan opstå variation som følge af valutaudsving, så har udsvinget på længere sigt tendens til at jævne sig ud. Valutaudviklingen modvirker ikke fordelene ved global diversificering.

I år til dato har amerikanske investorer med en global portefølje haft et solidt år. Målt i USD er MSCI World Index steget 12,0 % til og med august 2017 . Målt i euro er samme MSCI World Index steget med blot 0,6 %.1 I lokal valuta (eksklusiv valutaudsving med opgørelse af alle indeksaktier i udstederlandets valuta) er stigningen 8,8 %.2 Forskellen svarer til valutaudviklingen: euroen er styrket i år i forhold til de fleste større valutaer og er steget fra 1,05$ til 1,17$ i forhold til USD. Den stigende euro dæmper afkastet for aktiver, som ikke opgøres i euro. Imens er dollaren svækket i forhold til de fleste større valutaer, hvilket samtidigt har øget afkastet.

For en investor i Euroland kan dette virke en smule frustrerende i øjeblikket. For en investor i USA er det enten positivt eller det gør investorerne nervøse for, om det snart vender. Uanset din holdning anbefaler vi tålmodighed ¬– valutaudsving er ikke en grund til at handle. Det er almindeligt midt i et bull-marked, at valutaudviklingen skifter fra at være svag til stærk, til flad og tilbage igen. Tro ikke, at du kan forudsige udviklingen.

Valutaudviklingen afhænger i høj grad af de relative renteforventninger. Valutahandlere har tendens til at gå efter højere rente og sælger valuta i lande, hvor de forventer lavere rente og køber de valutaer, som de forventer vil stige. Så en omlægning af din aktieportefølje baseret på valutaudsving kræver, at du kan estimere renteudviklingen i det meste af den udviklede verden. Det er temmelig svært pga. den store informationsmængde, samt centralbankernes handlinger, som ikke er nemme at forudsige for et enkelt lands vedkommende og slet ikke for flere.

Men det gode er, at valutaeffekten ofte vender hurtigt, så en eventuel nedgang ikke varer længe. Se på figur 1. Der har vi illustreret forskellen i løbet af bull-markedet mellem MSCI Worlds rullende 12 måneders afkast i USD, euro, sterling og CAD fratrukket lokale valutaafkast. Når linjen/linjerne) er over nul, vil en svag valuta styrke afkastet i den angivne valuta. Under nul vil en stærk valuta trække afkastet ned.

1 Kilde: FactSet, MSCI World Index-afkast med nettoudbytte i USD og EUR, 20/12/2016 – 17/8/2017.
2 Ibid. MSCI World Index-afkast med nettoudbytte i lokal valuta, 30/12/2016 – 17/8/2017.

Figur 1: Valutaeffekt på globale afkast, marts 2009 – juli 2017

valutasvingningsdiagram baseret på procentpoint

Kilde: FactSet, pr. 18/8/2017. Rullende 12 måneders afkast, MSCI World Index med nettoudbytte (månedligt) i USD, GBP, EUR og CAD fratrukket afkast i lokal valuta.

Det kan også illustreres som følger: figur 2 illustrerer bull-markedets alder (9. marts til 9. marts). De grønne tal repræsenterer en valutaeffekt med forstærket afkast i den viste valuta. Rød repræsenterer en afledning forårsaget af en stærk valuta.

Figur 2: Bull-markedets valutaeffekt — ryk og fald

Bull marked afkast

Kilde: FactSet, pr. 18/8/2017. MSCI World Index med nettoudbytte i USD, GBP, EUR, CAD og lokal valuta, 9/3/2009 – 17/8/2017. Bull-markedets år 9. marts – 9. marts *9/3/2017 – 17/8/2017.

Se nærmere på rotationen! Uanset hvilken valuta du vælger, har de alle skiftevis haft negativ og positiv effekt. Efter vores mening er valutaeffekten til syvende og sidst for forbigående og svag til at modvirke de globale investeringsfordele: diversificering af politiske eller landespecifikke risici; til at styrke din vifte af muligheder; til at opnå eksponering til områder med stærkere fundamentale forhold eller svagere markedsstemning. Fokuserer du kun på dit eget lands aktier på grund af valutapåvirkninger, går du glip af de store fordele mod valutastabilitet, som almindeligvis ikke bidrager det store på længere sigt.

Fisher Investments, resultater: juridisk information

Investeringer i værdipapirer indebærer risiko for tab. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Det er ikke alle tidligere prognoser, der er, eller fremtidige prognoser der kan være så præcise som på dette websted.

Markedsinformation omfatter fortrolig og navnebeskyttet information tilhørende Fisher Investments og tredjeparter og er omfattet af copyright-lovgivning og øvrige begrænsninger, der gøres gældende af den, som leverer informationen.

* Fisher Investments er investeringsrådgiver og registreret hos det amerikanske Securities and ExchangeCommission.

©2017 Fisher Investments. Alle rettigheder forbeholdes.


Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får den investerede kapital tilbage. Tidligere resultater kan hverken garantere eller give en pålidelig indikation af fremtidige resultater. Værdien af investeringer og indtægter heraf varierer i takt med de finansielle markeder og internationale valutakurser.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg Sàrl is the branch name used by Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Denmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is a private limited liability company incorporated in Luxembourg (Company Number: B228486) that also trades under the name Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). Fisher Investments Europe’s registered address is: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe partially outsources aspects of the day-to-day investment advice, portfolio management, and trading functions to its affiliates.