Fastlæggelse af investeringsmål for pensionsopsparing

Når man nærmer sig pensionsalderen, er det vigtigt at få fastlagt sine investeringsmål. Fisher Investments Norden gennemgår tre vigtige spørgsmål, som man skal stille sig selv i denne proces.


Når man skal formulere en pensionsplan, er første trin at overveje investeringsmålene. Mange investorer sparer op gennem hele deres arbejdsliv, men de er ikke klar over, hvilke behov pengene skal dække, når de engang går på pension. Hvis man stiller sig selv nogle vigtige økonomiske spørgsmål om den ønskede levestandard og opsparing, kan man finde frem til nogle mål og med afsæt i dem udarbejde en målstyret investeringsstrategi. 

Uanset om man har en pensionsopsparing, investeringer, frie midler eller ejendomsinvesteringer, kan rådgivning fra en professionel investeringsrådgiver være en hjælp til at forstå, hvordan porteføljen skal kunne arbejde for en, når man når pensionsalderen.

Hvad er det vigtigste for dig med hensyn til pension? Dine pensionsmål skal fastlægges af dig ud fra den ønskede levestandard, den mulige likviditet m.m. Vores erfaring med pensionsrådgivning viser, at tilværelsen som pensionist kan tilbringes på mange forskellige måder. Vi har registreret, at investorerne ofte har et af følgende pensionsmål:

  • Sikring mod pengemangel
  • Samme eller bedre levestandard
  • Formuevækst
  • Fuldt pensionsforbrug

Før du begynder at tænke på andet, skal du tage stilling til, hvad der er det vigtigste for dig med hensyn til din pension. Det er svært at nå sine pensionsmål, hvis man ikke ved, hvad der er det vigtigste for en.

Er indtægten vigtig?

Har du fundet frem til, hvordan du får dine indtægter som pensionist? Hvis ikke, skal du vælge, hvordan du vil bruge dine aktuelle investeringer til at opnå indtægter. Hvor meget modtager du sandsynligvis i pensionsudbetalinger? Har du ejendomsinvesteringer, der kan supplere din pension? Nogle ønsker ganske enkelt at opretholde deres nuværende levestandard. Før du kan fastlægge, hvor stor formuevæksten skal være, skal du overveje, hvor stor indtægt du skal have på årsbasis for at kunne leve på den måde, du ønsker.

Selv om du kan få folkepension, er det vigtigt at huske, at du sikkert får brug for væsentligt større indtægter – afhængigt af dine ønsker til forbrug. Hvis du vil opretholde din nuværende levestandard efter pensionering, skal du finde frem til, hvor langt din nuværende opsparing rækker. Du kan beregne forskellen på dine samlede pensionsindtægter og dine samlede udgifter. Hvis udgifterne er større end indtægterne, kan der blive behov for tilskud fra dine øvrige investeringer for at dække resten af udgifterne.

Du skal overveje, hvordan du vil opnå indtægter og den nødvendige likviditet som pensionist. Obligationer er traditionelt en af de mere udbredte indtægtskilder blandt investorer, men der er også udbredte misforståelser. Det er velkendt, at der på kort sigt er mindre udsving i obligationer end i aktier, men denne lavere risiko på kort sigt medfører ofte også lavere afkast på langt sigt.* Hvis man har en lang investeringshorisont og alligevel investerer konservativt, kan det medføre, at man ikke opnår den langsigtede porteføljevækst, som er nødvendig for at opfylde behovet for indtægter.

Vi tror, at fordelingen af aktiver er den vigtigste faktor, når det drejer sig om det forventede afkast. Uanset om man vælger aktier, obligationer, investeringsforeninger, ETF'er (exchange-traded funds) eller andre værdipapirer, skal man vurdere, om investeringstypen er den rigtige med henblik på ens personlige situation og de langsigtede mål. Hvis man har brug for langsigtet porteføljevækst og likviditet, kan det være nødvendigt at vælge eksponering i aktier for at holde trit med udbetalingerne. En investor bør efter vores mening ikke trække for meget værdi ud af porteføljen hvert år, så det undgås, at der gøres et stort indhug i aktiverne. Jo mere man udbetaler, desto lavere er sandsynligheden for, at pengene rækker til hele investeringens tidshorisont. Derfor kan det være en god hjælp at få en rådgiver til at hjælpe med planlægningen af de fremtidige indtægtsbehov.

Har du brug for vækst, eller vil du undgå tab?

Ofte kan investeringsmålsætninger koges ned til et valg mellem to mål: Skal pengene yngle, eller må der bare ikke opstå tab? De forventede udbetalinger er som regel afgørende for, hvor meget porteføljen skal vokse på langt sigt. Erfaringen viser, at når folk nærmer sig tidspunktet for pensionering, ændres målsætningen for porteføljen ofte fra vækst til sikring af værdien. Det kan være den rigtige løsning for nogle, men man risikerer, at pengene slipper op, hvis der ikke har været tilstrækkelig vækst i porteføljen.

Mange har som minimum brug for et vist omfang af langsigtet vækst i porteføljen. Den nødvendige tilvækst afhænger af aktivernes værdi, målene, ønskerne til levestandard og selvfølgelig også investeringens tidshorisont – hvor længe pengene skal række.

Set med investeringsbriller er sjældent en god langsigtet investeringsplan for privatpersoner bare at ville undgå formuetab. Hvis man er for optaget af at undgå tab, kan det betyde lavere købekraft, fordi inflationen med tiden langsomt æder af pengenes værdi. Det er også vigtigt at undgå den fejlslutning, at man kan trække en værdi svarende til det gennemsnitlige årlige afkast ud uanset investeringstype. Den fremgangsmåde kan reducere formuen, fordi afkastet svinger. Det faktiske afkast i et bestemt år kan let ligge over eller under det gennemsnitlige afkast.

Endelig kan det være fristende at prøve at finde en strategi, der giver både vækst og sikkerhed for formuens værdi. Disse mål er imidlertid grundlæggende modsatrettede, og hvis man møder en investeringsrådgiver eller formueforvalter, der tilbyder begge dele, er der god grund til at være skeptisk. Investering indebærer en risiko for tab. Hvis man investerer med det hovedformål at undgå tab, giver det selvsagt mindre usikkerhed, men begrænser også mulighederne for at få formuen til at vokse.

Vil du gerne efterlade en arv?

For nogle er det vigtigt at sikre hjælp til en ægtefælle eller andre familiemedlemmer eller støtte en organisation, når de ikke er her længere. Hvis du har planer i den retning, er det også en god idé at tage højde for dem, når du fastlægger din langsigtede investeringsstrategi.

Hvis der skal være en arv tilbage, kan det kræve en højere porteføljevækst, for at du kan efterlade en bestemt sum penge. Det kan godt være svært selv at skulle skaffe den langsigtede investeringsvækst, og her kan det være en fordel at samarbejde med en investeringsrådgiver om at lægge en plan, der kan gøre ønskerne til virkelighed.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Vi ser det som vores opgave at klæde investorerne godt på, og vi kan hjælpe dig med at fastlægge og nå dine investeringsmål. Fisher Investments Norden har gennem mange år hjulpet investorerne med at formulere deres investeringsmål og iværksætte de nødvendige tiltag for at nå målene. Kontakt os i dag for at høre mere om dine investeringsmuligheder og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at fastlægge dine investeringsmål. Du kan også bruge vores informative vejledninger til at få mere viden om, hvordan du skal investere for at nå dine langsigtede mål.

*Kilde: Global Financial Data, Inc (GFD). Gennemsnitligt afkast 1.1.1926-31.12.2017. Aktieafkast baseret på GFD's World Return Index i GBP. World Return Index er baseret på GFD-beregninger af det samlede afkast indtil 1970. Der er tale om anslåede tal fra GFD med henblik på beregning af værdierne i World Index indtil 1970 og dermed ikke officielle tal. GFD har brugt en konkret vægtning til at beregne det samlede afkast for World Index til og med 1969 og officielle daglige tal fra 1970 og fremefter. Obligationsafkast baseret på GFD's GFDatabase World Government Bond GDP-weighted Return Index, konverteret til GB. *Standardafvigelsen afspejler omfanget af udsving i historiske afkast. Risikomålingen er anvendt på det 5-årige og 20-årige afkast på årsbasis i ovenstående figurer.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.