Fisher Investments Norden tilbyder personligt tilpasset porteføljeforvaltning.

Investeringsfilosofi

Fisher Investments Norden tilbyder de porteføljeforvaltningsydelser, som udbydes af Fisher Investments, og som er baseret på erfaring med kapitalmarkedsanalyse opbygget over flere årtier, for derved at kunne tage en dynamisk tilgang til investering på baggrund af et fremadrettet markedsperspektiv. Hvis Fisher Investments f.eks. forventer, at store selskabers aktier vil klare sig bedre end mindre selskabers aktier, vil store selskaber være overvægtet i din portefølje. Vi mener, at denne dynamiske tilgang, som er baseret på Fisher Investments’ investeringsfilosofi, over tid vil være gavnlig for dine langsigtede mål.

Siden selskabet blev grundlagt i 1979, har Fisher Investments udviklet disse filosofier, som danner grundlag for selskabets beslutningsproces. Filosofierne understøttes af selskabets navnebeskyttede analysearbejde samt næsten 40 års erfaring.

Kapitalisme er generelt en kilde til samfundsmæssige goder

Der er en grund til, at kapitalisme i den ene eller anden form er det mest udbredte økonomiske system i verden: Kapitalisme anerkender menneskets uovertrufne opfindsomhed og snilde og søger at opnå den mod profit, hvor personer og virksomheder er dem, der kontrollerer handel og industri frem for staten. Generelt set er det udmærket. Kapitalisme og ønsket om profit har forsynet menneskeheden med et hidtil uset niveau af vækst og kreativitet. Der er selvfølgelig ikke noget økonomisk system, der er helt perfekt, men vi mener, at kapitalisme er det bedst mulige økonomiske system i en verden, der ikke er perfekt. Andre økonomiske systemer med stor statslig indblanding fungerer ikke lige så godt - stor statslig styring vil uundgåeligt medføre utilsigtede konsekvenser, som - i de fleste tilfælde - er negative.

Vores investeringsfilosofi forudsætter, at for at kunne skabe et incitament til innovation og muligheder for at opnå profit skal den mulige gevinst stå i forhold til risikograden. Det vil sige, at jo højere risikograden er, jo større er den mulige gevinst. Den pågældende gevinst er selvfølgelig ikke lige så meget værd, hvis den fjernes fra den profitsøgende, hvilket er årsagen til, at ejendomsrettigheder udgør en vigtig del af det kapitalistiske system.

Når det drejer sig om investering og finansielle markeder afsøger vi måder, hvorpå økonomiske systemer og politikker påvirker kapitalismens profitmotiv. Økonomiske systemer eller politikker, der forvrænger eller fjerner profitmotivet, har en tendens til at udgøre modvind for markederne, hvorimod systemer, der fremmer profitmotivet, har en tendens til at udgøre medvind.

Wallstreet’s “visdom er ofte ikke særligt vis

Det kan være fristende for mange investorer at erkende deres manglende viden og underkaste sig Wall Street’s “visdom”. Det er imidlertid sjældent en klog beslutning. Mange af de gamle tankegange, der dominerer Wall Street’s gruppetænkning, er reelt forkerte, og grundig analyse er altid at foretrække frem for "vi ved alt"-generaliseringer. Alligevel er mange af disse generaliseringer blevet generelt accepteret, og der er for få af nutidens investorer og fagfolk, som er parate til at sætte spørgsmålstegn ved dem. Når vi ser på investeringsmuligheder, udfordrer vi den accepterede "visdom" med dybdegående spørgsmål og analyse – det understøtter alle aspekter af vores investeringsfilosofi.

Udbud og efterspørgsel bestemmer prisen - herunder kursen på aktier og obligationer

Ligesom prisen på alle frit handlede varer styres aktiekurser af udbud og efterspørgsel. Efterspørgselsfaktorerne styrer på kort sigt. De kan svinge uden nogen som helst grund som følge af stemning, politiske faktorer eller nøgletal. På længere sigt er det imidlertid udbudsfaktorerne, der dominerer. Stigende udbud i form af børsintroduktioner, sekundært salg og aktiebaserede fusioner giver ofte medvind for markederne. Men udbuddet kan også skrumpe. Aktietilbagekøb og kontant-baserede fusioner reducerer udbuddet, hvilket typisk er en positiv faktor.

Aktivfordelingen er væsentlig, og alligevel begår mange investorer fejl i deres udvælgelse af aktiver

Fordelingen af aktiver - det vil sige, hvor meget der skal investeres i aktiver, obligationer, fonde eller andre værdipapirer, er den væsentligste faktor, der bestemmer porteføljeafkastet. Sammensætningen af dine aktiver og den overordnede investeringsfilosofi bør afhænge af dine mål, formål og din investeringshorisont. Alligevel er der mange, der håndterer denne vigtige beslutning forkert, hvilket resulterer i en i forhold til deres situation. Et stort problem - der kun overgås af den kendsgerning, at vores forventede levetid til stadighed øges - er nemlig, at mange ofte undervurderer, hvor lang tid investeringsprocessen tager. Den forventede levetid er steget i de sidste mange årtier i alle de vestlige lande, og der er intet, der tyder på, at den udvikling får en ende i nærmeste fremtid. Så selvom dine forældre havde en lang levetid, kan du med rimelighed forvente at leve endnu længere.

En anden fejl, investorer ofte begår, er deres ofte manglende disciplin og en tendens til at basere deres aktivfordeling på følelser og fornemmelser. Denne adfærd kan resultere i kortsigtet jagt på attraktive investeringer eller trendy investeringskategorier, en alt for forsigtig investeringstilgang eller investering uden en defineret strategi, der understøtter denne væsentlige faktor, nemlig aktivfordelingen. Beslutninger om fornuftig porteføljeinvestering og formueforvaltning bør tage højde for tidshorisonten samt dine personlige økonomiske mål og formål, og alle disse forhold bør understøttes af en disciplineret strategi.

Markedscyklusser kan forudsiges, men det kan korsigtede udsving ikke

Konsekvent at time daglige, ugentlige eller månedlige bevægelser i markedet er ikke muligt. Kortsigtet timing af markedet er nytteløst og sker ofte på bekostning af langsigtede mål. Cykliske ændringer kan imidlertid forudsiges. Sådanne ændringer kan skyldes begivenheder, som de fleste investorer enten overser eller fortolker forkert. Det svarer til, at der er en manglende kobling mellem de grundlæggende kendsgerninger og investeringssamfundets virkelighedsopfattelse. Korrekte prognoser forudsætter, at man foretager en vurdering af begge dele. Aktier er fremadskuende, og alligevel er de fleste investorer rent følelsesmæssigt kraftigt påvirket af begivenheder i den seneste fortid. Bull-markeder har en tendens til at opstå under en recession på et tidspunkt, hvor der hersker en dyster stemning, og slutter, når stemningen udvikler sig til eufori.

Ingen investeringskategori er pr. definition de andre overlegen

De forskellige kategorier af værdipapirer skiftes til at være førende på forskellige tidspunkter. Mindre aktier klarer sig f.eks. bedre end større aktier (og vice versa), og indenlandske aktier klarer sig bedre end udenlandske aktier (og vice versa). Fisher Investments’ strategi tager udgangspunkt i den opfattelse, at ingen stil eller klasse er permanent den anden overlegen - historien viser, at skifte af førerskab er uregelmæssigt. Vores investeringsfilosofi adskiller sig fra andre virksomheders filosofi, som fokuserer på en vis størrelse, stil eller type af værdipapir på baggrund af den opfattelse, at disse faktorer pr. definition er overlegne.

Global diversificering er at foretrække

I henhold til finansteori giver korrekt sammensatte aktieindekser det samme afkast over en langsigtet tidsperiode. Disse ensartede afkast udvikler sig imidlertid meget forskelligt. Jo smallere indekset er, jo større er volatiliteten (typisk), hvorimod et bredere fokus gør udviklingen mindre turbulent. En global investeringstilgang er mere diversificeret end en tilgang, der fokuserer på specifikke lande, da den begrænser lande-specifikke risikofaktorer. Desuden er en global investeringsstrategi mere praktisk og tager højde for rotation i førerskabet. Ingen selskaber i et bestemt land eller en bestemt region er pr. definition andre overlegne. På samme måde som med investeringsstil og værdipapirklasser skifter førerskabet regelmæssigt. Vi mener, at en global tilgang til øger dine muligheder samtidig med, at den reducerer følgerne af landespecifikke politiske eller juridiske risici.

For at overgå indekserne skal du se bort fra nyhederne

Hvis du har fulgt aktiernes udvikling på det tidspunkt, hvor årsregnskaber eller fusioner er blevet offentliggjort, vil du vide, hvordan de kan give udsving sig næsten øjeblikkeligt. Markeder er utroligt effektive og indregner hurtigt al kendt information i aktiekurserne. Hvis man skal klare sig bedre end markedet, kræver det, at man anskuer verden på en anderledes og mere korrekt måde end konkurrenterne. Når større finansielle nyhedsmedier rapporterer noget nyt, er det formentlig allerede afspejlet i markedsprisen på det tidspunkt, hvor du og alle andre hører om det. En sund investeringsstrategi skal tage højde for mere end blot kortsigtede bevægelser i markedet.

Vi (og du) kan tage fejl

Man kan altid tage fejl - også selvom man har foretaget de bedste og mest tilbundsgående analyser. Selvom vi fokuserer på de dele af markedet, vi forventer vil klare sig bedst, så opnår vi typisk en vis eksponering i forhold til de områder af markedet, som vi ikke forventer vil klare sig så godt, ved at placere flere aktiver i de kategorier i forhold til det indeks, de har som benchmark. Hvis du foretager investering ud fra den opfattelse, at du altid har ret, risikerer du at lide store tab, hvis du tager fejl.

Forstå, hvordan din portefølje kan drage fordel af vores investeringsfilosofi

Hvis du ønsker at få flere oplysninger om, hvordan vores investeringsfilosofi kan anvendes i forhold til din portefølje, så kontakt Fisher Investments Norden i dag. Vi gennemgår gerne din investeringsportefølje, anbefaler en personlig aktivfordeling og tilbyder løbende forvaltningsydelser, herunder kontakt med vores porteføljeforvaltere og andre investeringsrådgivere. Alt sammen med det formål at hjælpe dig med at oprette en portefølje, der på den bedst mulige måde afspejler dine behov.