Hvordan vil du generere indtægter i alderdommen?


Når man lægger planer for sin alderdom, er pensionsindtægter noget af det første, man skal overveje. For i sidste ende vil de økonomiske frihedsgrader, den fleksibilitet og komfort, man har, i stort omfang afgøres af, hvor store indtægterne er. Investorer, som ikke sørger for at spare tilstrækkeligt op til pensionen, kan stå over for at skulle træffe vanskelige beslutninger senere i livet, hvis de ikke har råd til at have den livsstil, de ønsker.

Nogle funktionærer er i stand til at indbetale til en pensionsordning, som kan give indtægter i alderdommen. Men pensionsinvestorer kan muligvis også få behov for at finde andre måder at generere indtægter på for det tilfælde, at deres pension ikke er tilstrækkelig i sig selv. En anden mulig pensionsindtægtskilde er afkast fra investering. Investeringsafkast eller likviditet kan have mange forskellige former og kan være f.eks. aktieudbytte, rentebetalinger, provenu fra salg af aktier m.m.

Når du skal definere dine pensionsmål, overvejer du måske, hvordan dine aktiver og din aktuelle opsparing kan gavne dig i fremtiden. Finansiel rådgivning kan være utroligt nyttigt for personer, som allerede er gået på pension, samt for de funktionærer, der er i gang med at spare op til pensionen. Udover at spare op tidligt i livet og konsekvent kan en diversificeret portefølje bidrage til at skabe langsigtet vækst i porteføljen og, når der er behov for det, pensionsindtægter. 

Så hvordan genererer man pensionsindtægter, og hvordan skaber man balance mellem indtægter og vækst?

Sådan sondrer man mellem indtægter og udbetalinger

Nogle investorer mener, at investeringsindtægter og udbetalinger stort set er det samme. Vi mener imidlertid, at der er en vigtig forskel: Indtægter er penge, som går ind på kontoen, hvorimod udbetalinger er penge, som hæves fra kontoen. Udbytte og kuponbetalinger er for eksempel indtægter, hvorimod kontant provenu fra salg af et værdipapir eller anden investering betragtes som en udbetaling. Forskellen mellem værdien af det oprindelige værdipapir ved køb og værdien af værdipapiret ved salg kaldes kapitalgevinst (eller tab).

Det kan være en god idé at hæve midler fra din portefølje, hvis det er et led i din overordnede strategi for indkomstgenerering eller skatteplanlægning. Men husk, at for mange ekstraordinære udbetalinger kan reducere den samlede værdi af dine investeringer. Hvis dine udbetalinger begynder at reducere værdien af din portefølje for tidligt, kan du være nødsaget til at ændre dine forventninger til dine fremtidige udbetalinger.

At kende og definere dine ønskede pensionsindtægter eller udbetalinger – uanset om midlerne kommer fra en pensionsopsparing eller ved at sælge investeringer – bør indgå som et element i din finansielle planlægning og er noget, du bør tale med din rådgiver om. Din rådgiver bør kunne hjælpe dig med at vurdere, hvor meget du har behov for at spare op nu og hvor stor en vækst, du har brug for for at kunne nå dine langsigtede mål.

Obligationer er på ingen måde risikofri

Uanset hvor fristende det kan være, er investering alene i indtægtsgenererende investeringsprodukter som for eksempel obligationer eller aktier med højt udbytte måske ikke den bedste måde at skabe pensionsindtægter på.

Den lave kortsigtede volatilitet, der er forbundet med at investere i obligationer i forhold til aktier, kan få obligationer til at se ud som et mere sikkert eller fornuftigt investeringsobjekt. Samtidig er den effektive obligationsrente ofte forudsigelig og konstant. Lavere kortsigtet volatilitet medfører imidlertid ofte lavere langsigtet vækstpotentiale, og det kan have en negativ indvirkning på din portefølje, fordi den måske skal kunne overhale inflationsraten. Hvis du har behov for langsigtet vækst i din portefølje til eller i alderdommen, giver investering i obligationer alene muligvis ikke tilstrækkeligt store afkast til, at de kan opfylde dine mål. 

Desuden står investorer over for mange forskellige risici afhængigt af deres strategi og mål. Blot fordi obligationer ikke udsættes for den samme kortsigtede volatilitet som aktier, betyder det ikke, at de er uden risiko. Som aktivklasse har obligationer nemlig nogle særlige, potentielle risici, herunder:

  • Risiko for misligholdelse:Med obligationer følger en risiko for, at obligationsudstederen, som sædvanligvis er en virksomhed eller en stat, ikke kan betale renter eller misligholder sine betalingsforpligtelser.
  • Renterisiko:Det inverse forhold mellem obligationskurser og renter betyder, at de bevæger sig i modsat retning af hinanden, dvs. når renten stiger, er der risiko for, at værdien af obligationen falder. Investorer, der har behov for at sælge deres obligationer inden forfaldsdatoen, kan være nødsaget til at acceptere en lavere kurs.
  • Reinvesteringsrisiko: Når en obligation forfalder til betaling og således giver afkast, er det ikke muligt at geninvestere afkastet i et aktiv med en tilsvarende risiko- og afkastforventning, og det kan derfor betyde, at man som investor afviger fra sin oprindelige pensionsplan.

Når du planlægger din pension, er det en god ídé at overveje, hvilken sammensætning af din portefølje, der vil give de indtægter og fordele, som er mest velegnede til dine forhold, når du går på pension. Du bør altid fokusere på dine langsigtede finansielle mål, når du overvejer, hvordan og hvad du ønsker at investere i.

Udbytte

At modtage udbytte fra sin investering kan synes tiltrækkende: at blive betalt for blot at eje aktier kan lyde som en win-win-situation for enhver investor. Under overfladen er fordelene imidlertid knap så attraktive.

For det første kan visse aktieklasser og aktier have perioder, hvor de klarer sig godt og andre perioder, hvor de klarer sig mindre godt. Hvis en virksomhed ikke klarer sig så godt, vil den muligvis reducere sin udbyttebetaling eller helt undlade at betale udbytte. Desuden kan udbyttebetalende virksomheders aktiekurser måske falde med omtrent det samme beløb, som de udbytter, der udbetales. Hvis det sker for dig, vil dine aktier ikke have de omkostningsfrie fordele, som du måske regnede med.

Desuden kan porteføljer, der alene indeholder aktier med højt udbytte, være investeret i blot nogle få sektorer med aktiver, der har den samme markedsadfærd. Det betyder, at du muligvis står tilbage med et diversificeringsproblem. Hvis de sektorer eller lande klarer sig dårligt, kan din portefølje muligvis stå over for øget volatilitet eller give dårligt afkast og dermed reducere dine muligheder for, at du kan nå dine langsigtede mål.

Dermed ikke være sagt, at udbyttebetaling er dårligt nyt. Det er i stedet bedre at vurdere en portefølje på baggrund af det samlede afkast efter skat frem for den metode, der anvendes til at generere indtægter. Afhængigt af din situation er investering i aktier med højt udbytte muligvis ikke den metode, der sikrer, at du når dine langsigtede økonomiske mål. Sagt på en anden måde: Du er måske bedre stillet, hvis du diversificerer din portefølje og investerer i værdipapirer og fonde, som afspejler din overordnede pensionsplan. 

Indtægtsgenererende forsikringsprodukter

I visse lande udbydes muligvis livsforsikringsprodukter, som kan give månedlige eller løbende indtægter under pensioneringen. I mange af disse tilfælde kan investorer købe et forsikringsprodukt, der kan investere midler for dem, og samtidig modtage livsvarige udbetalinger enten baseret på afkastet fra de underliggende aktiver eller en forud fastsat (fast) sats. Selvom disse udbetalinger kan forekomme tiltrækkende, kan forsikringsprodukter til tider være komplicerede.

Inden du investerer i forsikringsprodukter, er det vigtigt at kende alle vilkår og betingelser, herunder gebyrer og eventuelle ulemper. Selvom disse produkter måske ikke forekommer risikable ved første øjekast, så er de muligvis ikke de bedste midler til at begrænse risikoen for at tabe penge.

Sådan kan Fisher Investments Norden hjælpe

Som investor er det yderst vigtigt at fokusere på porteføljens samlede afkast og at foretage en afvejning af pensionsindtægterne i forhold til den langsigtede vækst, der er mest velegnet for dig. Investorer med målfokuseret investering skal prioritere diversificering og opretholde disciplinen, således at investeringsstrategien tager højde for deres økonomiske mål.

Hos Fisher Investments Norden kan vi hjælpe dig med bedre at forstå betydningen af dine langsigtede økonomiske mål og hvor lang tid, det er nødvendigt, at dine penge skal række. Når først du er opmærksom på disse ting, kan du effektivt træffe beslutning om, hvor mange penge du har behov for som pensionist og hvorvidt dine pensionsindtægter er tilstrækkelige til at dække dine leveomkostninger i alderdommen.

Ring til os i dag på telefon 80 25 05 55, og tal med en af vores erfarne medarbejdere, eller hent vores vejledning Den ultimative vejledning til en god pensionisttilværelse som den første af vores løbende indsigter for at få flere oplysninger. Alle vores finansielle vejledninger og investeringsvejledninger er gratis, oplysende og indeholder mange nyttige forslag, der kan hjælpe dig med trygt at investere og lægge langsigtede planer.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.