Få det optimale ud af din pensionsopsparingsplan – begynd tidligt i livet og opnå størst mulig vækst


Mange modtager pensionsydelser enten fra staten (folkepension) eller fra en arbejdsgiverpension og kan have indtægtsbehov og -ønsker udover disse pensionsordninger. Derfor er der mange, der har en trestrenget tilgang til pensionsopsparing og som opretter en privat pensionsordning i tillæg til folkepensionen og arbejdsgiverpensionen (arbejdsgiver- eller virksomhedspension). Det er vigtigt at begynde planlægningen i god tid og spare op til pensionen så tidligt som muligt, så du kan opretholde den ønskede levestandard som pensionist.

En effektiv plan indeholder klare mål

For at kunne klarlægge, hvor stor din pensionsopsparing skal være, er det en god idé først at definere dine investeringsmål: Har du blot behov for likviditet fra dine investeringer, eller ønsker du at øge afkastet af din investering over tid eller efterlade arv til dine arvinger eller en velgørende organisation? Det kan også være, at du er en af de få, som blot ønsker at opretholde værdien af din formue.

Uanset hvilke af ovennævnte mål, der bedst afspejler dine, er det vigtigt at lægge en pensionsplan, så du kan begynde at opbygge en opsparing. Som et led i processen skal du definere dit likviditetsbehov. Du skal derfor finde ud af, hvor stort dit forbrug er nu og hvor meget du formentlig vil forbruge senere i din pensionisttilværelse. Vær opmærksom på, at du i de sene stadier af dit liv meget vel kan få behov for øgede leveomkostninger, og pleje- og medicinomkostninger er blot to eksempler på det. Herudover er der risiko for, at inflation kan reducere din købekraft.

Tidshorisont

For at kunne beregne målet for din pensionsopsparing skal du kunne svare på et vanskeligt spørgsmål: Hvor længe skal din opsparing række? Den periode henviser vi til som din investeringshorisont. Du skal overveje, hvor længe du forventer at leve og hvad din ægtefælles og andre pårørendes forventede levetid er og hvorvidt du ønsker, at din formue skal fortsætte med at yngle til fordel for dine arvinger eller velgørende organisation efter din død.

Det er vigtigt aldrig at undervurdere din investeringshorisont. Mange lever længere end deres forfædre. Og det er derfor klogt at begynde pensionsplanlægningen tidligt i livet, så de indbetalinger, du foretager på din pensionskonto nu, har god tid til at udvikle sig til den opsparing, du har behov for.

Inflation og likviditetsbehov

Uanset hvilken livsstil man har, er det vanskeligt at tilpasse sig en begrænset levestandard på grund af pengemangel især, hvis man er ældre og vant til en vis komfort og økonomisk frihed.

Inflation er imidlertid en faktor, som kan bidrage til at fordyre din levestandard, hvis du har store udgifter til særlige varer og tjenesteydelser med hastigt stigende priser. Mange centralbanker i den udviklede verden har fastsat en målsætning om en inflationsrate på 2-3 %. Det er derfor rimeligt at forvente forøgede leveomkostninger fremadrettet. Sørg for, at du i tilstrækkeligt omfang tager højde for effekten af inflation på din købekraft, når du udarbejder din opsparingsplan, så din opsparing overstiger inflationsraten.

Det er også vigtigt at beregne, hvordan dine udbetalinger påvirker din pensionsopsparing. Når du hæver midler fra din portefølje, kan det nemlig påvirke din opsparingsrate samtidig med, at det også kan medføre indkomstskat. De skattemæssige konsekvenser af dine pensionsindtægter er også en faktor, der skal indgå i dine overvejelser.

Fakta om kapitalbeskyttelse

Selvom der er nogen, der alene ønsker at beskytte værdien af deres formue, mener vi kun, at disse udgør en lille procentdel af investorer. Og for mange af disse investorer er den strategi muligvis ikke i deres bedste interesse.

Du vil måske aldrig få behov for likviditet fra din portefølje og ønsker ikke at opleve porteføljen falde i værdi. I så fald kan det være fornuftigt at følge en strategi, der fokuserer på at undgå værditab. Men i langt de fleste tilfælde vil en pensionsopsparer have behov for en vis grad af vækst fra porteføljen, og det kræver, at man har en vis risikovillighed, hvilket i sagens natur ikke stemmer overens med kapitalbeskyttelse.

Spar op tidligt i livet, og oplev effekten af “renters rente”

Jo før du lægger en plan for din pensionsopsparing og begynder at spare op eller foretage indbetalinger til din pensionskonto, jo større er sandsynligheden for, at du vil nyde godt af “renters rente”, når dine investeringsafkast giver yderligere investeringsafkast.

Renters rente beregnes både af din oprindelige investering og på afkastet fra din oprindelige investering. Med andre ord – det er det afkast, du opnår fra det afkast, du allerede har fået. Hvis du for eksempel opsparer et beløb på 400.000 kr. og opnår gennemsnitligt 5 % i afkast på årsbasis af det beløb, så vil du efter 30 år (uden udbetalinger) have en pensionsopsparing på ca. 1.728.777 kr. 

Den fornuftige pensionsopsparer kan glæde sig over, at jo større indbetalingerne er, desto større er fordelen ved renters rente. Jo mere du sparer op, jo større vækst opnår du på langt sigt. Selvom aktieafkast kan svinge fra år til år, er der en tendens til, at de stiger over længere tidsperioder. Og enhver procentvis stigning af din investering vil nyde godt af fremtidige procentvise stigninger. Med andre ord – jo før du investerer, jo større er sandsynligheden for, at du vil kunne øge værdien af dine gevinster.

Foretag en afvejning af dine investeringer

Sammensætningen af investeringer i din portefølje skal baseres på dine personlige mål og afkastforventninger. Kombinationen af kontant opsparing, obligationer, aktier og andre investeringer, herunder pensionskonti, afhænger af dine mål. Hvis du begynder at spare op tidligt i livet, investerer du måske mere i aktier vel vidende, at du på langt sigt vil have større sandsynlighed for at nyde godt af renters rente. Hvis du begynder at investere på et senere tidspunkt i livet, vil din tilgang måske være anderledes afhængigt af dine mål.

Folkepension og arbejdsgiverpension er ikke nok!

Ved at definere dine mål, udforme en strategi og skabe vækst af dine private pensionsaktiver vil du være bedre stillet og bedre i stand til at gøre dig uafhængig af din folkepension, som kan svinge i værdi, inden du går på pension. Herudover er der intet, der er sikkert – ikke engang den offentlige sundhedspleje eller sociale sikring senere i livet.

Hvis du ønsker at nye din pensionisttilværelse på dine egne betingelser, er din bedste mulighed for det at have en diversificeret pensionsopsparing, der giver tilstrækkeligt afkast og tilstrækkelig vækst. Jo tidligere du begynder at foretage indbetalinger til en pension, jo større er sandsynligheden for, at du vil være i sand til at nå dine pensionsmål.

Mere fra Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden kan anbefale en langsigtet aktivfordeling, der er skræddersyet til dine langsigtede mål. Vi kan hjælpe med at give dig viden og oplysning om din pensionsopsparing og om, hvordan ændringer af dine pensionsindbetalinger kan påvirke dine årlige indtægter som pensionist. 

Kontakt os i dag på telefonnummer 85 05 25 55 for at få flere oplysninger om fordelene ved at lade Fisher Investments Norden hjælpe dig med din pensionsplanlægning.


Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark (“Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden er registreret hos det danske finanstilsyn og i det danske selskabsregister, Erhvervsstyrelsen, under CVR-nummer 41000643. Selskabets hjemstedsadresse er: København Ørestad Winghouse, Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark. Den danske filial af Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, Fisher Investments Norden, reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) med meddelelse til det danske finanstilsyn, Finanstilsynet.

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er registreret i selskabsregistret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver også virksomhed under navnet Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe reguleres af CSSF og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246, Luxembourg. Fisher Investments Europe’s moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments (“Fisher Investments”), er stiftet i USA (Delaware Secretary of State-nr. 3936233) og reguleres af den amerikanske tilsynsmyndighed SEC (Securities and Exchange Commission) (SEC-nr. 801 -29.362). Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til sine tilknyttede virksomheder.