Investering i Obligationer

Overvejer du at investere i obligationer? Sørg for at tage disse overvejelser i betragtning.

Hovedbudskaber

 • Før du investerer i obligationer, bør du vurdere risici og hvor egnede obligationer er til din situation
 • Når du overvejer, hvor du skal investere dine penge, bør du ikke overse investeringstidshorisonten og inflation

Obligationer er en almindelig investeringsmulighed, især for pensionister. Obligationer, også kaldet fastforrentede værdipapirer eller værdipapirer med fast afkast, er en type lån fra en investor til en virksomhed eller institution. Hvis du køber en obligation, vil sælgeren generelt betale løbende renter i en bestemt periode. I slutningen af perioden betaler sælgeren generelt det originale investeringsbeløb tilbage. Investorer kan opnå eksponering over for obligationer ved at købe individuelle obligationer eller via obligationsfonde – kollektive investeringsinstitutter, der investerer adskillige investorers midler i obligationer.

Nogle investorer forbinder obligationer med pension, fordi obligationer ses som en indkomstkilde med lav risiko i ens senere år. Nogle finanseksperter vil måske endda anbefale, at investorer automatisk ændrer noget af deres portefølje fra aktier til obligationer baseret på alder eller pensionsstatus. Selvom obligationer generelt er mindre ustabile end aktier hen over længere perioder og kan skabe indkomst, kan obligationer stadig være forbundet med bestemte risici. Hvis du overvejer at investere i obligationer, skal du sørge for at forstå risici og egenskaber forbundet med hver type. Selvom obligationer kan have deres plads i en portefølje, bør din allokering af aktiver under pensionen være baseret på og stemme overens med dine personlige behov og mål.

Overvejelser for obligationsinvestorer

Der er en række forskellige typer obligationer med forskellige egenskaber. Hvis obligationer er en hensigtsmæssig del af din portefølje, skal du beslutte, hvilken type obligationer du vil investere i. Nogle obligationer kan være passende for én investor, men ikke for en anden. Før du investerer i obligationer, kan det være en god idé at forstå de grundlæggende egenskaber, som vi beskriver her.

Nogle af de mest almindelige typer obligationer omfatter følgende:

 • Statsobligationer: Disse udstedes på vegne af en national regering. Statsobligationer fra udviklede lande indebærer ofte en lavere misligholdelsesrisiko end andre typer obligationer.
 • Realkreditobligationer: Realkreditobligationer er baseret på realkreditlån. Obligationsindehavere modtager betalinger, når låntagerne betaler gælden tilbage.
 • Erhvervsobligationer: Disse obligationer udstedes af en privat eller offentlig virksomhed.

Erhvervsobligationer kan have forskellige egenskaber baseret på de vilkår, der fastsættes af virksomheden eller institutionen, som udsteder obligationen.

Hvad er nogle almindelige egenskaber, der bør overvejes i forbindelse med obligationsinvesteringer?

 • Afkast: Mængden af realiseret udbytte på en obligation.
 • Løbetid: En obligations anslåede prisfølsomhed over for ændringer i renter.
 • Udløbsdato: Den dato, hvor obligationens hovedstol skal betales tilbage.
 • Kuponrente: Den årlige rente betalt på en obligation, som regel angivet i procent eller som en nominel rentesats.
 • Udsteder: Virksomheden eller institutionen, der sælger obligationen.

Når du har styr på de grundlæggende egenskaber for obligationer, bør du overveje, hvilke risici der er forbundet med de forskellige typer obligationer, som du overvejer at købe.

En oversigt over risici ved obligationer

Selvom obligationer ofte ses som et mere sikkert aktiv at investere i end visse andre aktivklasser, er de forbundet med forskellige risici. Disse obligationsrisici kan for eksempel være følgende:

 • Misligholdelsesrisiko: Der er ingen garanti for, at alle obligationsudstedere er i stand til at betale hele deres gældsforpligtelse tilbage. Mindre kreditværdige udstedere har ofte større obligationsafkast. Det større afkast er ofte en måde, hvorpå man kan kompensere investorer for at acceptere den højere risiko.
 • Likviditetsrisiko: Nogle typer obligationer handles ikke så ofte, hvilke gør det vanskeligt at prissætte og sælge dem. Hvis du beslutter at sælge en obligation, der ikke handles så ofte, kan manglen på likviditet betyde, at du er nødt til at sælge til en lavere pris.
 • Renterisiko: Renter og obligationspriser har omvendt korrelation. Det betyder, at stigende rentesatser kan forårsage et fald i obligationens værdi.
 • Reinvesteringsrisiko: Det kan måske virke som en sikker strategi at have en obligation med høj kuponrente indtil udløbsdatoen, men nogle obligationer er “konverterbare”, hvilket betyder, at udstederen kan indløse (“konvertere”) en obligation før tid. En udsteder kan indløse en obligation, når renterne falder, hvilket betyder, at du som investor måske er nødt til at erstatte den indløste obligation med en med lavere afkast.
 • Inflationsrisiko: Hvis inflationen stiger, reducerer det købekraften. Hen over tid betyder det, at inflation kan udhule købekraften af de renter, du modtager. Desuden vil den hovedstol, du modtager på udløbsdatoen, måske ikke strække så langt, som den gjorde, da du købte obligationen.

Investeringsbeslutninger – er obligationer den rette løsning for dig?

Obligationer er ikke den eneste investeringsmulighed for dine penge. Andre investeringsmuligheder er f.eks. aktier, fast ejendom, investeringsfonde som investeringsforeninger eller ETF'er eller endda kontanter. Hvordan beslutter du, hvilke investeringer der er egnede til dine behov? Når du skal beslutte, hvad du vil investere i, er du nødt til at tage et grundigt kig på dine personlige forhold. Din allokering af aktiver – blandingen af aktier, obligationer eller andre investeringer i din portefølje – bør stemme overens med dine langsigtede behov og mål.

Når du overvejer, om investering i obligationer er den rette løsning for dig, skal du tage hensyn til dine forventede behov i pensionisttilværelsen, din investeringstidshorisont – hvor længe du har brug for, at dine penge arbejder for dig – din indtægtsbehov, og eventuelle yderligere personlige omstændigheder, der kan påvirke din portefølje.

Din investeringstidshorisont kan være en betydningsfuld afgørende faktor for dine overordnede pensionsudgifter. På grund af medicinske fremskridt kan folk potentielt forvente at have en længere levetid. Det er muligt, at du kan leve 20 eller 30 år, efter du er gået på pension. Hvis du ender med at have en lang pensionisttilværelse, eller hvis du har andre mål eller behov, der kræver en portefølje med vækst, kan stor vægtning i dine aktiver mod obligationer gøre det vanskeligere at opnå den vækst, du har brug for.

Dette illustrerer en anden risiko forbundet med investering – ikke at kunne opfylde dine langsigtede investeringsbehov og -mål, hvis du har brug for porteføljevækst. Aktier har tendens til at være mere ustabile end obligationer på kort sigt. Men hvis du har brug for vækstorienterede aktiver for at kunne nå dine mål under pensionen, er en stor del af din portefølje sandsynligvis nødt til at bestå af aktier. Obligationer kan være en vigtig del af nogle pensionsporteføljer og kan hjælpe med at reducere noget af den ustabilitet, der er forbundet med aktier. Men vurdering af, om obligationers vækstegenskaber er passende til din portefølje, kræver en forståelse af din samlede økonomiske situation og dine pensionsbehov.

Her kan du få hjælp til dine investeringsbeslutninger

Ved du, hvordan du skal investere, så du har den største chance for at nå dine pensionsmål? Har du overvejet de beslutninger, du måske vil være nødt til at tage som investor? På trods af de komplicerede forhold, der er forbundet med at vælge pensionsaktiver, er den gode nyhed, at du ikke behøver at gøre det alene. Hos Fisher Investments Norden har vi hjulpet mange kunder med at planlægge deres pensionsindkomst. Hvis du er bekymret for din aktuelle allokering af aktiver eller ikke ved, hvor du skal starte, kan du downloade en af vores informative brochurer eller kontakte os i dag for at få mere at vide.

Investering i finansmarkederne indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.