En farlig marknadsmyt: En stor björnmarknad innebär slutet


På det känslomässiga planet kan björnmarknader vara väldigt smärtsamma. Ken Fisher, ordförande för Fisher Investment Europe, kallar ofta aktiemarknaden för TGH – The Great Humiliator (Den stora ”förödmjukaren”). Drivkraften för TGH är att skrämma dig till att gå miste om så mycket pengar som möjligt under så lång tid som möjligt – innan priserna går upp (eller ner). Vi anser att björnmarknader utgör TGH i sin värsta form.

TGH berövar investerare på avkastning på alla tänkbara sätt. Under en björnmarknad kan din portföljs värde sjunka markant, med stora orealiserade förluster som följd. Detta kan orsaka känslor som förödmjukelse, rädsla och smärta. TGH drar också nytta av det faktum att investerare hatar förluster mer än de älskar vinster – så kallad förlustaversion. På så sätt är björnmarknader tillräckligt smärtsamma för att få investerare att trotsa sin egen strategi och fatta ogenomtänkta beslut som är så skadliga att de i slutändan får betydligt värre konsekvenser än om de inte tagit något beslut alls. Beslut som att sälja vid bottennoteringar. Alltför många investerare fattar sådana beslut med negativa följder – ofta med motiveringen att ”avvakta till läget klarnar”. Det är också vanligt att plötsligt bestämma sig för att man inte längre har tålamod för de risker det innebär att investera i aktier med hög volatilitet, byta strategi och flytta sina tillgångar till penninginvesteringar och räntebärande värdepapper. Följden blir att man går miste om den stora uppgången när marknaden lämnar bottennivån.

En annan variant: Vissa investerare säger att de håller fast vid sina aktieinvesteringar så länge de inte börjar gå back, eller så har de något annat godtyckligt riktmärke som får dem att ändra strategi och flytta sina tillgångar till penninginvesteringar eller räntebärande värdepapper eftersom ”räntebärande värdepapper är säkrare”. Men om de tror att aktier är rätt typ av tillgång för att på kort sikt ge dem den tillväxt som behövs för att ta sig tillbaka till sin portföljs toppnotering (eller någon annan godtycklig nivå), varför tror de då inte att aktier kommer att ge dem större tillväxt på lång sikt? Kortsiktiga mål är förknippade med en kort tidshorisont för investeringar. Enbart aktier är mindre lämpligt för detta. Mer långsiktiga mål är förknippade med en längre tidshorisont – och då är aktier för det mesta lämpligare. Vissa investerare har svårt att tänka klart kring detta.

 

Stora björnmarknader följs av en stor upphämtning

Om du har en lång tidshorisont och mål som kräver stor avkastning förändrar inte en vikande marknad hur du bör investera. Kloka investerare oroar sig över att hamna i en situation de inte kan ta sig ur. De förstår att om en aktie tappar 25 procent av sitt värde krävs det inte en 25-procentig uppgång för att återfå samma värde, utan en 33-procentig uppgång. Det krävs en ökning på nästan 43 procent för en återhämtning av ett 30-procentigt kursfall. Om marknaden störtdyker, vilket var fallet under finanskrisen 2008–2009, krävs det en stor ökning för att nå tillbaka till samma nivå som innan raset. För att inte tala om att uppnå ytterligare tillväxt därefter. Och efter alla de problem som orsakas av en björnmarknad är det svårt att behålla tron på att aktier verkligen kan återhämta sig i så stor utsträckning – TGH slår till igen. Det här förändras aldrig.

Men en sådan återhämtning är långt ifrån omöjlig. Björnmarknader är en normal företeelse. Ibland slår de till hårdare än tidigare, men historiskt sett har även enorma ras följts av en återhämtning, nya rekordnivåer och aktier som överträffar förväntningarna. Här är ett användbart sätt för investerare att se på den här saken: om det fanns björnmarknader som marknaden inte kunde återhämta sig från skulle aktier enbart kunna tappa i värde – men det gör de inte. Deras värde ökar mer än det minskar, och över tid har aktiekurserna fortsatt att öka allt mer.[i] Detta är inte fallet för samtliga aktier – men för de flesta. Dessutom har investerare mer att tjäna på den avkastning en kommande tjurmarknad kan ge dem, jämfört med att sälja när marknaden befinner sig på botten och låta sina tillgångar stagnera  som kontanter.

När investerare befinner sig mitt i en vikande marknad, tänker de ofta att just den här gången kommer att vara annorlunda och att aktierna aldrig kommer att återhämta sig, eller att det kommer att ta åratal innan portföljen växer sig lika stor som den var innan raset. Men det är som den välkände fondförvaltaren och filantropen sir John Templeton säger: ”de fyra farligaste orden” när det gäller investeringar är ”denna gång är annorlunda”. Sanningen är den att det nästan aldrig är annorlunda på något avgörande sätt. Visst, detaljerna skiljer sig åt från gång till gång, men det gör inte de ekonomiska fundament som påverkar aktier. Människans sätt att reagera på en björnmarknad är också ganska förutsägbart. På kort sikt förekommer negativ marknadsvolatilitet av varierande grad, men över längre tid bör aktiekurser stiga på det hela taget.

Kom ihåg: Framtiden rymmer okända inkomster från produkter och tjänster som ännu inte uppfunnits, men som skapas med uppfinningsrikedom, innovation och efterfrågan. Om du bestämmer dig för en investeringsstrategi med långsiktigt kapital, föreslår jag att du satsar på att marknaden knappast kommer att bete sig annorlunda just den här gången – trots att det alltid känns så.

Lurad av genomsnittet

En anledning till att investerare fruktar att björnmarknader är alltför svåra att återhämta sig från är att de blir lurade av genomsnittet. Låt oss anta att din årliga avkastning för aktier är omkring 10 procent per år.  Om din portfölj behöver växa med 33, 45 eller 140 procent för att nå samma nivå som tidigare, kan det verka som att detta kommer att ta väldigt lång tid. Men en aktiemarknads långsiktiga genomsnitt inkluderar björnmarknader. På samma sätt som aktiekurser kan vara väldigt låga – som under en björnmarknad – kan de också vara väldigt höga.

Avkastning under tjurmarknader överträffar alltid genomsnittet. Det måste de för att kunna kompensera för björnmarknader. Bevis 1 nedan visar avkastningen för amerikanska tjurmarknader sedan 1926, utan den nuvarande inräknad. I genomsnitt har amerikanska tjurmarknader en årlig avkastning på 21 procent. Och även om tjurmarknaders varaktighet varierar stort så kan de pågå betydligt längre än många tror. Detta innebär att förlusterna som uppstår under en björnmarknad kan kompenseras på kortare tid än många investerare tror.

Bevis 1: Avkastning för tjurmarknader – alltid större än genomsnittet

Fig1

 

*För varaktighet har en månad beräknats till 30,5 dagar.

Källa: Global Financial Data, Inc., avkastning för S&P 500

Anges i amerikanska dollar. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Den årliga avkastningen är en beräkning av den årliga avkastning som skulle resultera i den faktiska avkastningen för varje tidsperiod. Den sammanlagda avkastningen är en beräkning av marknadens sammantagna avkastning.

Ett antagande kan se ut så här: ”Jag har tagit mig igenom en stor björnmarknad och nu ligger jag back ordentligt. Nu måste jag byta strategi och övergå till mestadels penninginvesteringar och räntebärande värdepapper eftersom det är för riskfyllt att investera i aktier.” Men att blicka bakåt säger ingenting om vad som kommer att hända framöver. Investerare bör alltid titta framåt och ta hänsyn till sina långsiktiga investeringsmål och tidshorisonter, utan TGH-framkallad rädsla för björnmarknader. Låt dig inte luras av genomsnittet. Björnmarknader kan vara stora, men tjurmarknader har historiskt sett varit fler och starkare och vi anser att det troliga är att de kommer att vara lika vanligt förekommande i framtiden som de varit tidigare.FactSet, per 2018-03-26.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.