Fisher Investments Europe Limited
Integritets- och cookiepolicy
7 januari 2019

1. Allmänt

Denna integritetspolicy fastställer hur Fisher Investments Europe Limited använder information om fysiska personer (nedan ”Fysiska personer”), vilket omfattar följande:

 • Potentiella kunder, kunder och deras ombud
 • Användare av webbplatsen
 • Affärskontakter som arbetar med tjänsteleverantörer och försäljare, samt
 • Fysiska personer som samtyckt till att delta i marknadsundersökningar.

Fisher Investments Europe Limited och dess filialer bedriver sin verksamhet under olika handelsbeteckningar i olika länder, däribland Fisher Investments België, Fisher Investments España, Fisher Investments France, Fisher Investments Italia, Fisher Investments Nederland, Fisher Investments Norden och Fisher Investments UK (i denna policy tillsammans kallade ”Fisher Investments Europe”). För mer information om Fisher Investments Europes filialnamn och registreringar, se avsnittet Regulatorisk information längst ned på den aktuella Fisher Investments Europe-webbplatsen.

Fisher Investments Europe tar integritet på stort allvar och kommer endast att använda uppgifter som kan användas för att identifiera Fysiska personer (”Personuppgifter”) i enlighet med denna policy. Policyn gäller för alla Fisher Investments Europes webbplatser och interaktioner.

Fysiska personer kan kontakta Fisher Investments Europe med avseende på denna policy via följande kontaktuppgifter:

Fisher Investments Europe Limited
Attention: Head of Compliance
2nd Floor, 6-10 Whitfield Street
London W1T 2RE
Storbritannien
privacy@fisherinvestments.co.uk
+44 0800 144 4731

Fysiska personer kan kontakta dataskyddsombudet för både Fisher Investments Europe och dess moderbolag, Fisher Investments, via följande kontaktuppgifter:

Frank Nies, Data Protection Officer
Fisher Investments
5525 NW Fisher Creek Drive
Camas, Washington 98607
USA
f.nies@fi.com
+1 650 851 3334

2.   Personuppgifter som används av Fisher Investments Europe

Fisher Investments Europe använder nedan uppräknade Personuppgifter för följande kategorier av Fysiska personer:

Potentiella kunder, kunder och deras ombud:

 • Fisher Investments Europe använder namn, adresser och e-postadresser till Fysiska personer som tillhandahållits av tredjepartsförsäljare av adresslistor för att ge erbjudanden om Fisher Investments Europes informationsmaterial. Dessa Personuppgifter kan komma från offentliga källor och/eller försäljarnas egna databaser.
 • Fisher Investments Europe använder namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och tillgångsnivåklassificering för de Fysiska personer som anger denna information vid den tidpunkt då de beställer material från Fisher Investments Europe och då de uttrycker ett intresse för de tjänster som erbjuds av Fisher Investments Europe.
 • När Fysiska personer ber Fisher Investments Europe att göra en lämplighetsbedömning och ta fram en rekommenderad investeringsstrategi och/eller anlitar Fisher Investments Europe som diskretionär investeringsförvaltare, använder Fisher Investments Europe de Personuppgifter som de Fysiska personerna tillhandahåller direkt, inklusive:
  • Information som anges i den konfidentiella kundprofilen
  • Information som anges i det konfidentiella kundavtalet, kontoutdrag, dokumentationen vid öppnandet av ett konto hos Fisher Investments Europe och eller förvaringsinstitutet och de eventuella instruktioner eller det fullmaktsformulär som lämnats med avseende på Fisher Investments Europes investeringsförvaltningstjänster
  • Information som lämnats till Fisher Investment Europes anknutna ombud och personalrepresentanter personligen eller i telefon, inklusive sådan information som Fisher kan begära från tid till annan som hjälp för att tillhandahålla tjänster till den Fysiska personen.
 • För att genomföra en lämplighetsbedömning och utforma en rekommenderad investeringsstrategi för Fysiska personer och regelbundna lämplighetsbedömningar för kunder använder Fisher Investments Europe information som Fysiska personer lämnar om sin psykiska och fysiska hälsa (”Hälsouppgifter”), inklusive i samband med den egenutvecklade utvärderingen av en Fysisk persons förväntade livslängd och dess eventuella påverkan på investeringshorisonten för den Fysiska personens tillgångar.
 • Enligt den brittiska lagen om penningtvätt, terroristfinansiering och överföring av medel (Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017), EU:s direktiv 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (”AML-direktivet”), lokal lagstiftning som implementerar AML-direktivet och andra tillämpliga lagar och förordningar mot penningtvätt (tillsammans kallade ”AML-lagstiftningen”) måste Fisher Investments Europe genomföra identitets-, sanktions-, penningtvätts- och terroristfinansieringskontroller. Fisher Investments Europe Limited använder därför namn, födelsedatum och adresser för de Fysiska personer som ansöker om att bli kunder hos Fisher Investments Europe för att göra sanktions- och penningtvättskontroller med hjälp av tjänster från tredjepartsleverantörer, vilket kan leda till att det kommer fram information om brottmålsdomar eller förseelser.
 • Enligt Storbritanniens finansmyndighets (Financial Conduct Authority, ”FCA”) system- och kontrollregler och direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (”MiFID II”) måste Fisher Investments Europe spela in telefonsamtal som rör aktiviteter inom finansiella instrument. Vissa telefonsamtal mellan den Fysiska personen och Fisher Investment Europe kommer därför att spelas in. Detta gäller även samtal mellan kunder och Fisher Investments Europes investeringskonsulter.

Användare av webbplatsen:

 • Fisher Investments Europe kan presentera annonser på förlags webbplatser eller i e-postinnehåll, antingen direkt via förlaget eller via tredje man. Som ett resultat av de Fysiska personernas interaktioner med annonsernas innehåll kommer bolagen som driver annonsservrarna samla in information om de Fysiska personernas domäntyp, IP-adress och klickströmsdata.
 • Fisher Investments Europes webbplatser använder cookies och andra nätbaserade kartläggningstekniker som sparar information om surfvanor och surfhistorik (i denna policy tillsammans kallade ”cookies”). För ytterligare information, se cookiepolicyn nedan i avsnitt 9.

Affärskontakter hos tjänsteleverantörer och försäljare:

 • Vid kontakter med tjänsteleverantörer och försäljare erhåller Fisher Investments Europe information om affärskontakter, inklusive namn, titel, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress.

Fysiska personer som samtycker till att delta i marknadsundersökningar:

 • När Fysiska personer samtycker till att delta i marknadsundersökningar använder Fisher Investments Europe information om de Fysiska personernas preferenser vad avser marknadsföring, investeringar och tjänster. Dessa uppgifter tillhandahålls direkt av de Fysiska personerna till Fisher Investments Europe eller till en tredjepartsleverantör som anlitats av Fisher Investments Europe för att genomföra marknadsundersökningen.

3. Fisher Investments Europes användning av Personuppgifter

Fisher Investment Europe kan använda Personuppgifter för de ändamål och på de rättsliga grunder som framgår av nedanstående tabell.

Ändamål för Fisher Investments Europes användning av Personuppgifter

Rättslig grund  för Fisher Investments Europes agerande

För att utvärdera lämplighet och utforma en rekommenderad investeringsstrategi

Detta omfattar att tillhandahålla ekonomiska analyser.

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med den Fysiska personen som part eller för att ta vissa steg på begäran av en Fysisk person före ett avtal har ingåtts.

Fisher Investments Europe kan även använda Hälsouppgifter för detta ändamål om den Fysiska personen har samtyckt till detta.

För att tillhandahålla tjänster inom diskretionär kapitalförvaltning

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med den Fysiska personen som part.

För identitetskontroll

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av AML-lagstiftningen.

För att genomföra sanktions- och penningtvättskontroller

Fisher Investments Europe använder namn, födelsedatum och adress för att genomföra sanktions-, penningtvätts- och terroristfinansieringskontroller, vilket kan leda till att det kommer fram information om brottmålsdomar och förseelser.

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av AML-lagstiftningen.

I syfte att erbjuda tredjepartsprodukter eller -tjänster I syfte att erbjuda tredjepartsprodukter eller -tjänster kan Fisher Investments Europe använda Personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med den Fysiska personen som part eller för att ta vissa steg på begäran av en Fysisk person före ett avtal har ingåtts.

För inspelning av telefonsamtal

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av FCA:s regler och kraven i MiFID II.

För att genomföra direktmarknadsföring

Detta omfattar att skicka brev och e-post till Fysiska personer på listor som hyrts av tredjepartsförsäljare av adresslistor. Detta omfattar uppföljning och utskick av marknadsföringsmaterial via e-post, telefon eller post till Fysiska personer som begärt att få informationsmaterial och regelbundna insikter om ekonomi och Fisher Investments Europes kapitalförvaltningstjänster.

 

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för marknadsföring till Fysiska personer som inhämtats från adresslistor som har de Fysiska personernas samtycke.

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för marknadsföring till Fysiska personer som har beställt informationsmaterial och regelbundna insikter från Fisher Investments Europe om de Fysiska personerna har gett sitt samtycke till detta.

Dessutom kan Fisher Investments Europe använda Personuppgifter för marknadsföring till Fysiska personer som tidigare har beställt informationsmaterial från Fisher Investments Europe, eftersom Fisher Investments Europes har ett berättigat intresse att marknadsföra sin verksamhet till Fysiska personer som visat sitt intresse.

För att optimera marknadsföring

Detta omfattar analyser av besök på Fisher Investment Europes webbplats och antalet klick som leder till en beställning av informationsmaterial. Det omfattar även användningen av cookies för att visa Fisher Investments Europes webbannonser för Fysiska personer som mer sannolikt är intresserade.

Fisher Investments Europe samlar inte in och tar inte heller emot Personuppgifter, inklusive IP-adresser, via sina cookies. Fisher Investments Europe kan använda cookies för detta ändamål om de Fysiska personerna har gett sitt samtycke till detta.

För att genomföra marknadsundersökningar

Detta omfattar marknadsundersökningar som frågar Fysiska personer om deras preferenser inom marknadsföring, investeringar och tjänster.

Fisher Investments Europe kan använda Hälsouppgifter för detta ändamål om den Fysiska personen gett sitt samtycke till detta.

För arkivering

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål för att efterleva FCA:s regler, kraven i MiFID II och lokal lagstiftning som implementerar MiFID II, andra tillämpliga lagar och regler som rör finansiella tjänster, dataskyddsförordningen (”GDPR”) och lokal lagstiftning som implementerar GDPR, AML-lagstiftningen och andra tillämpliga lagar och förordningar (”Tillämplig lagstiftning”).

Dessutom kan Fisher Investments Europe använda Personuppgifter för detta ändamål bortom den lagstadgade arkiveringsperioden eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att spara uppgifterna så länge preskriptionstiden löper, så att Fisher Investments Europe kan genomdriva och försvara sina lagliga rättigheter.

För att uppge Personuppgifter till myndigheter och tjänstemän på rättsvårdande myndigheter

Detta omfattar att uppge information till FCA och lokala finansmyndigheter, Storbritanniens dataskyddsmyndighet (Information Commissioner’s Office, ”ICO”) och lokala dataskyddsmyndigheter, Storbritanniens finansombudsman (UK FInancial Ombudsman Service) och lokala tvistlösningsorgan och/eller Europeiska kommissionens närverk för lösning av finansiella tvister (”FIN-NET”), Storbritanniens informationsenhet för ekobrott (”UK Financial Intelligence Unit”) och lokala myndigheter som arbetar mot penningtvätt samt övriga tillämpliga tillsynsmyndigheter och rättsvårdande organ, enligt vad som behövs.

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av tillämplig lagstiftning.

För att uppfylla Fisher Investment Europes skyldigheter enligt lagar och förordningar

Detta omfattar att granska Personuppgifter när Fisher Investments Europe efterlever sina uppföranderegler, inklusive kontroll av rådgivningsprocessen, tillsyn av ombud och implementering av regelefterlevnadsplanen.

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av tillämplig lagstiftning.

För att överlämna uppgifter till domstolar

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att genomdriva och försvara sina lagliga rättigheter.

För utbildning av den egna personalen

 

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att utbilda sin personal för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

 

För att kontakta tjänsteleverantörer och försäljare

Detta omfattar att kontakta affärskontakter hos tjänsteleverantörer och försäljare via deras kontaktuppgifter, inklusive namn, titel, telefonnummer och e-postadress.

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål eftersom bolaget har ett berättigat intresse av att kontakta sina tjänsteleverantörer och försäljare.

För att förhindra att Fysiska personer kontaktas

 

Fisher Investments Europe kan använda Personuppgifter för detta ändamål eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att avstå från att kontakta Fysiska personer som har begärt att inte bli kontaktade eller som Fisher Investments Europe anser inte bör kontaktas.

 

 

Om Fisher Investments Europe tillämpar ett ”berättigat intresse” som laglig grund för ett visst ändamål har bolaget genomfört en intresseavvägning för att säkerställa att den Fysiska personens rättigheter och intressen har beaktats vid användningen av dess Personuppgifter. Ytterligare information om denna intresseavvägning kan erhållas genom att kontakta Fisher Investments Europes dataskyddsombud.

När en Fysisk person underlåtit att lämna Personuppgifter

Om Fisher Investments Europe måste samla in Personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller villkoren i ett avtal som Fisher Investments Europe har ingått med en Fysisk person, eller på begäran av en Fysisk person innan ett avtal ingås, och den Fysiska personen inte lämnar in de uppgifter som krävs, är det inte säkert att Fisher Investments Europe kan tillhandahålla några tjänster, utan det kan bli nödvändigt för Fisher Investments Europe att häva avtalet. Detsamma gäller om en Fysisk person inte går med på att lämna Hälsouppgifter för ovan beskrivna ändamål; det är då inte säkert att Fisher Investments Europe kan tillhandahålla några tjänster, utan det kan bli nödvändigt för Fisher Investments Europe att häva avtalet. Fisher Investments Europe kommer i så fall att meddela den Fysiska personen om att så är fallet vid den aktuella tidpunkten. Om en Privatperson beställer informationsmaterial och regelbundna insikter utan att lämna sitt samtycke till att motta dem, kan Fisher Investments Europe inte skicka det aktuella materialet eller insikterna.

4. ”Särskilda kategorier av Personuppgifter” och Personuppgifter som rör brottmålsdomar

”Särskilda kategorier av Personuppgifter” avser Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening. Det omfattar även genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en Fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en Fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Som ovant nämnts samlar Fisher Investments Europe in och använder Hälsouppgifter för att bedöma lämpligheten. Detta görs med den Fysiska personens samtycke. Dessutom genomför Fisher Investments Europe sanktions- och penningtvättskontroller för att efterleva AML-lagstiftningen, vilket kan leda till att uppgifter om brottmålsdomar och förseelser kommer fram. Insamlingen och användningen av andra typer av andra Särskilda kategorier av Personuppgifter kommer endast att ske med den Fysiska personens samtycke.

5. Fisher Investments Europes delning av Personuppgifter

Vilka delar Fisher Investments Europe med sig Personuppgifter till?

Fisher Investments Europe kommer inte att sälja eller hyra ut Fysiska personers Personuppgifter till tredje man.

För de ändamål som framgår av avsnitt 3 ovan kan Fisher Investments Europe dela med sig av Personuppgifterna till:

 • Fisher Asset Management, LLC, med handelsnamnet “Fisher Investments”, som är Fisher Investments Europes moderbolag. Fisher Investments levererar tjänster inom marknadsföring, HR-frågor, finans, informationsteknik och juridisk support och fungerar även som extern investeringsförvaltare för Fisher Investments Europe. Därför kommer all information som samlas in och används av Fisher Investments Europe att vara åtkomlig för Fisher Investments. Fisher Investments är beläget i USA. Fisher Investments Europe har därför inrättat skyddsåtgärder i form av modellklausuler med Fisher Investments enligt nedanstående beskrivning.
 • Fisher Investments Europes auktoriserade försäljare, tjänsteleverantörer, ombud och representanter. Dessa organisationer är som följer:
  • Anknutna ombud för Fisher Investments Europe som marknadsför Fisher Investments Europes kapitalförvaltningstjänster och är föremål för MiFID II, FCA:s regler och de lokala finansmyndigheternas tillämpliga regler (tillsammans kallade ”Lagstiftningen för finansiella tjänster”). Enligt Lagstiftningen för finansiella tjänster kan anknutna ombud endast leverera sådana tjänster till Fisher Investments Europe. Fisher Investments Europes anknutna ombud är för närvarande belägna i Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien och interagerar med Fysiska personer i dessa länder samt i Belgien och Norge. De anknutna ombuden är registrerade hos finansmyndigheterna i de länder där de interagerar med Fysiska personer å Fisher Investments Europes vägnar.
  • Förvaringsinstitut och banker som förvarar Fysiska personers tillgångar som förvaltas av Fisher Investments Europe, liksom förvaringsinstitut, mäklare och handlare som utför handelsordrar för Fysiska personer som är kunder hos Fisher Investments Europe. De förvaringsinstitut och banker som förvarar Fysiska personers tillgångar kommer även att ha ett direkt avtalsförhållande med de Fysiska personer vars tillgångar de innehar. Dessa förvaringsinstitut och banker är i allmänhet belägna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), vanligtvis i det land där den Fysiska personen är bosatt, och de är föremål för den tillämpliga Lagstiftningen för finansiella tjänster. Om en Fysisk person vill öppna ett konto hos ett förvaringsinstitut i USA kommer Fisher Investments Europe enbart att överföra Personuppgifter i samband med det aktuella kontot med den Fysiska personens samtycke.
  • Leverantörer av investeringsrelaterade försäkringsprodukter i Frankrike, Luxemburg och andra EES-länder som är föremål för gällande lagstiftning för försäkringar och/eller finansiella tjänster.
  • Regulatory DataCorp, Inc. (”RDC”), som genomför sanktions- och penningtvättskontroller å Fisher Investments Europes vägnar enligt beskrivningen i avsnitt 3 ovan. RDC är beläget i USA. Fisher Investments Europe har därför inrättat skyddsåtgärder i form av modellklausuler med RDC enligt nedanstående beskrivning.
  • Direktmarknadsföringsombud och tjänsteleverantörer, inklusive bolag som hostar webbplatser som samlar in Personuppgifter å Fisher Investments Europes vägnar från Fysiska personer som är intresserade av Fisher Investments Europes informationsmaterial, telefonförsäljare som gör uppföljningar med de Fysiska personer som har uttryckt ett intresse av Fisher Investments Europes informationsmaterial, leverantörer som rensar och uppdaterar e-postlistor och ser till att de är korrekta samt leverantörer av e-postutskick till Fysiska personer å Fisher Investments Europes vägnar. Dessa agenter och tjänsteleverantörer kan vara belägna både i och utanför EES; Fisher Investments Europe has inrättat skyddsåtgärder i form av modellklausuler med dem som är belägna utanför EES, enligt nedanstående beskrivning.
  • IT-säkerhetsleverantörer, exempelvis leverantörer av brandväggar och skydd mot malware. Dessa leverantörer är normalt belägna i USA. Fisher Investments Europes har därför säkerställt att leverantörerna har infört skyddsåtgärder i form av ovan beskrivna Modellklausuler eller har certifierats enligt Privacy Shield.
  • Leverantörer av professionell tredjepartsrådgivning, exempelvis jurister och revisorer.
 • Tillsynsmyndigheter (exempelvis relevanta finans- och dataskyddsmyndigheter) och rättsvårdande organ, enligt ovanstående beskrivning i avsnitt 3.
 • Om Fisher Investments Europe säljer, överför eller fusionerar hela eller delar av sin verksamhet, eller försöker göra detta, då kan tredje man få del av Personuppgifter.

Vilka skyddsåtgärder har inrättats för Personuppgifter som överförs utanför EES?

När Personuppgifter överförs till Fisher Investment kommer de Fysiska personernas Personuppgifter att överföras till USA, där lagstiftningen inte ger samma skydd för Personuppgifter som det land där den Fysiska personen ursprungligen lämnade uppgifterna. Fisher Investments Europe kommer därför att göra överföringen i enlighet med Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (”Modellklausulerna”). Europeiska kommissionen har beslutat att Modellklausulerna ger tillräckliga garantier för skyddet av Fysiska personers personliga integritet och grundläggande rättigheter och friheter, inklusive möjligheten att utöva dessa rättigheter. För ytterligare information om EU:s standardavtalsklausuler, besök https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Dessutom, som beskrivits ovan, är vissa av de tredjepartsleverantörer som behandlar Personuppgifter å Fisher Investments Europes vägnar belägna i länder utanför EES som inte når upp till Europeiska kommissionen krav på en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter. I sådana fall har Fisher Investments Europe inrättat åtgärder för att säkerställa att de Fysiska personernas Personuppgifter är tillräckligt skyddade, bland annat genom att tredjepartsleverantören har fått underteckna Modellklausulerna eller genom att säkerställa att tjänsteleverantören är certifierad i enlighet med EU-US Privacy Shield. Kontakta Fisher Investments Europe via de kontaktuppgifter som framgår av avsnitt 1 ovan om du har några frågor om de skyddsåtgärder som inrättats för att skydda Personuppgifter vid överföring utanför EES (inklusive information om hur man får en kopia av eller kan läsa mer om dessa skyddsåtgärder).

6. Samtycke

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning kan Fysiska personer som gett sitt samtycke till att Fisher Investments Europe använder deras Personuppgifter när som helst kontakta Fisher Investments Europe för att meddela att de återkallar samtycket och inte vill att deras Personuppgifter ska användas för de angivna ändamålen. Fysiska personer kan göra detta genom att kontakta Fisher Investments Europe via de kontaktuppgifter som framgår i avsnitt 1 ovan.

När Fysiska personer gör detta bör de:

 • ange namn, adress och/eller e-postadress fullständigt och i exakt den form som de ursprungligen ingavs till Fisher Investments Europe för att undvika förväxling med andra Fysiska personer, och
 • ange de specifika användningsområden som omfattas av det återkallade samtycket. De användningsområden där Fisher Investments Europe förlitar sig på samtycke framgår av avsnitt 3 ovan.

Fysiska personer kan även när som helst avsluta prenumerationen på direktmarknadsföring via e-post genom att fylla i Fisher Investments Europes webbformulär på https://www.fisherinvestments.com/sv-se/unsubscribe.

7. Fysiska personers rättigheter

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar kan Fysiska personer utöva diverse rättigheter med avseende på de Personuppgifter som Fisher Investments Europe har om dem.

En Fysisk persons rättigheter enligt tillämplig lagstiftning kan omfatta tillgång till de Personuppgifter som Fisher Investments Europe behandlar om den Fysiska personen, rätten att ha Personuppgifterna rättade eller raderade, rätten att begränsa behandlingen av den Fysiska personens Personuppgifter samt rätten till dataportabilitet. När Fisher Investments Europe har erhållit en Fysisk persons samtycke för behandling av Personuppgifter har den Fysiska personen när som helst rätt att återkalla samtycket. Detta påverkar inte lagligheten hos den behandling som redan har skett baserat på samtycket före återkallandet. En Fysisk person har även rätt att när som helst invända mot den behandling av Personuppgifter som baserats på Fisher Investments Europes berättigade intresse. Om Fisher Investments Europe behandlar Personuppgifter i direktmarknadssyfte har den Fysiska personen rätt att när som helst invända mot behandlingen, inbegripet profilering, i den utsträckning det rör direktmarknadsföring. Om en Fysisk person invänder mot behandling i direktmarknadsföringssyfte kommer Fisher Investments Europe inte längre att behandla den Fysiska personens Personuppgifter för detta ändamål.

För att utöva dessa rättigheter bör Fysiska personer kontakta Fisher Investments Europe via de kontaktuppgifter som framgår av avsnitt 1 ovan. I samtliga fall bör Fysiska personer alltid se till att ange namn, adress och/eller e-postadress fullständigt och i exakt den form som de ursprungligen ingavs till Fisher Investments Europe för att undvika risken för förväxling med en annan Fysisk person. Om Fysiska personer inte är nöjda med hur Fisher Investments Europe hanterar deras begäran kan de lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land de bor i.

8. Ställda säkerheter

Fisher Investments Europe har åtagit sig att säkerställa att alla Personuppgifter förvaras på ett säkert sätt. För att förhindra obehörig åtkomst eller yppande av Personuppgifter har Fisher Investments Europe implementerat lämpliga fysiska och elektroniska processer samt ledningsprocesser för att skydda och förvara de insamlade Personuppgifterna på ett säkert sätt. Fisher Investments Europe använder kryptering när känsliga uppgifter samlas in eller överförs.

9. Cookies

För mer information om Cookies och hur man hanterar dem, vänligen här.

En cookie är en liten textfil med en identifierbar tagg som skapas och laddas ned på användarens dator (eller annan enhet) när användaren besöker en webbplats som använder cookies. Cookies gör det bland annat möjligt för en webbplats att lagra och ta fram information om en användares aktivitet på nätet eller om användarens eller dess dators (eller annan enhets) surfvanor. Beroende på den de innehåller och på hur användaren använder datorn (eller annan enhet) kan de även användas för att känna igen användaren. 

Cookies kan klassificeras beroende på vem som placerar ut dem:

 • Förstapartscookies: Dessa cookies laddas ned till en användares dator (eller annan enhet) från en dator eller domän som drivs av den som publicerar den webbplats vars tjänster användaren försöker använda.
 • Tredjepartscookies: Dessa cookies laddas ned till användarens dator (eller annan enhet) från en server eller domän som inte drivs av den som publicerat webbplatsen, utan av någon annan enhet som vill få tillgång till information som samlas in via cookies.

Cookies kan även klassificeras efter livslängd:

 • Sessionscookies: Dessa cookies har utformats för att samla in och lagra information under tiden som en användare besöker en webbplats. De används ofta för att lagra information under tiden som besöket på webbplatsen pågår (d.v.s. det konto användaren är inloggad på). När användaren lämnar webbplatsen raderas sessionscookien.
 • Beständiga cookies: Dessa cookies lagrar information på användarens dator (eller annan enhet) under den period som angetts i cookiefilen. Denna period avgörs av den enhet som kontrollerar cookien och kan variera från ett par minuter till flera år, eller tills användaren raderar den manuellt.

Slutligen kan cookies också klassificeras per funktion. Fisher Investments Europe använder följande typer av första- och tredjepartscookies:

1. Funktionscookies

Fisher Investments Europe använder funktionscookies för att kartlägga om en användare har samtyckt till att få andra typer av cookies sparade på sin dator (eller annan enhet) och, om användaren gett sitt samtycke därtill, för att notera när samtycket gavs. Funktionscookies samlar inte in några Personuppgifter.  Det kan vara nödvändigt att acceptera funktionscookies för att få tillgång till hela innehållet på webbplatsen.

2. Inställningscookies

Inställningscookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg information som påverkar sidans utseende eller beteende, exempelvis vilket språk man valt att sidan ska visas på.

3. Analyscookies

Analyscookies analyserar webbplatsstatistik och hur användarna surfar på Fisher Investments Europes webbplatser och gör det möjligt för Fisher Investments Europe att mäta antalet besökare till webbplatsen samt mäta och analysera hur besökare interagerar med webbplatsen. Denna information används för att förbättra Fisher Investments Europes webbplatser och de produkter och tjänster som erbjuds.

4. Beteendecookies

Fisher Investments Europe annonserar på diverse webbplatser via tredjepartsbolag. Om en användare besöker Fisher Investments Europes webbplats eller klickar på en av Fisher Investments Europes annonser kommer beteendecookies att sparas på användarens dator (eller annan enhet). Beteendecookies gör det möjligt för Fisher Investments Europe att hantera och optimera sin digitala marknadsföring (dvs. webbannonser (banners), sidor som erbjuder informationsbroschyrer, e-postkampanjer, etc.). Beteendecookies kan användas för att bygga upp en användarprofil som ger användarna innehåll som är bättre anpassat efter deras intressen. De anpassar de annonser och det innehåll användarna ser på andra webbplatser baserat på deras surfvanor, inklusive hur användarna rör sig på Fisher Investments Europes webbplatser och andra webbplatser som användaren besöker, liksom hur användarna interagerar med webbannonsering.

Fisher Investments Europe använder inställningscookies, analyscookies och beteendecookies från de tredjepartsleverantörer som anges nedan, och dessa företag kan få tillgång till information som samlas in av dessa cookies. Mer information om Cookies hittar du här.

 • 1 by AOL
 • Adobe Analytics
 • Adobe Marketing Cloud ID Service
 • DoubleClick Floodlight
 • Facebook Pixel
 • Google AdWords
 • Google Universal Analytics
 • Pingdom
 • Selligent
 • Taboola
 • Twitter Ads

10. Hur man hanterar cookies

En användare kan ställa in hur Fisher Investments cookies hanteras med hjälp av Fisher Investments Europes nätbaserade cookieinställningsverktyg här.

Vissa webbläsare har en inställning som förhindrar kartläggning genom att skicka en signal till de webbplatser de besöker att användaren inte vill bli kartlagd. Det är inte säkert att Fisher Investments Europes webbplatser svarar på sådana signaler.

11. Hur länge Fisher Investments Europe behåller Personuppgifter

Information om Fysiska personer som är kunder till Fisher Investments Europe (vilket avser varje Fysisk person som fått en rekommenderad investeringsstrategi eller har anlitat Fisher Investments Europe som diskretionär kapitalförvaltare) kommer att sparas så länge kundrelationen varar samt i tio år därefter för att Fisher Investments Europe ska kunna uppfylla sina arkiveringsskyldigheter enligt tillämplig lagstiftning om finansiella tjänster samt genomdriva och försvara sina lagliga rättigheter. Information om pensionsöverföringar kommer emellertid att sparas tills vidare i enlighet med tillämplig lagstiftning om finansiella tjänster. Information om identitets-, sanktions- och penningtvättskontroller kommer att sparas under hela kundrelationen plus fem år för att Fisher Investments Europe ska kunna uppfylla sina arkiveringsskyldigheter enligt den tillämpliga AML-lagstiftningen. Inspelningar av telefonsamtal kommer att sparas under en period på fem år för att Fisher Investments Europe ska kunna uppfylla sina arkiveringsskyldigheter under den tillämpliga Lagstiftningen för finansiella tjänster. Information om Fysiska personer kommer att sparas under en period på fem år från den dag då den Fysiska personen gav sitt samtycke till direktmarknadsföring eller tills den Fysiska personen begär förtida radering av sin information. Om en Fysisk person samtycker till att dennes personuppgifter sparas av Bolaget för att få regelbunden information och insikter (prenumeration) av Bolaget kommer dennas information att behållas tills denne väljer att avsluta prenumerationen, om inte den Fysiska personen regelbundet fått möjlighet att avsluta prenumerationen, i vilket fall informationen kommer att behållas i fem år från samtycket. I vissa fall kan lagringsperioden utökas med upp till tio år för vissa Fysiska personer som har ingått mer avancerade diskussioner med Fisher Investments Europe eller som har haft regelbundna interaktioner eller möten med Fisher Investments Europe om sina kapitalförvaltningstjänster, såvida den Fysiska personen inte begär att informationen raderas tidigare. Information som samlats in i marknadsundersökningssyfte kommer att sparas i upp till två år efter att undersökningen genomfördes, om inte den Fysiska personen begär att informationen raderas tidigare. Kontaktuppgifter till säljare/tjänsteleverantörer och kontaktuppgifter till Fysiska personer på blockeringslistor (d.v.s. Namn, adress, e-postadress och/eller telefonnummer) kommer att sparas tills vidare.

12. Frågor och klagomål

Om en Fysisk person har frågor eller klagomål som rör Fisher Investments Europes datalagringspraxis uppmanar Fisher Investments Europe denna att kontakta Bolaget via de kontaktuppgifter som framgår av avsnitt 1 ovan. Fysiska personer har även rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet om de anser att Fisher Investments Europe har brutit mot dataskyddsreglerna. Mer specifikt kan klagomålet ställas till dataskyddsmyndigheten i det land där den Fysiska personen är stadigvarande bosatt, vanligtvis arbetar eller anser att överträdelsen ägt rum.

13. Ändringar av Integritets- och cookiepolicyn

Från tid till annan och i den utsträckning som tillåts enligt lag kan Fisher Investments Europe använda Personuppgifter för nya och oförutsedda användningsområden som inte tidigare uppgetts i denna policy. Om Fisher Investments Europes Personuppgiftspraxis ändras någon gång i framtiden kommer ändringarna av policyn att publiceras på https://www.fisherinvestments.com/sv-se/integritets och informera de Fysiska personerna om dessa ändringar och ge dem möjlighet att välja bort eller avsluta prenumerationen på dessa nya användningsområden.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.