Fisher Investments Europe
Integritets- och cookiepolicy
SENAST UPPDATERAD: JUNI 2020

1. ALLMÄNT

I denna integritets- och cookiepolicy (nedan ”policy”) fastställs hur Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments Europe, och dess filialer (nedan ”Fisher Investments Europe”) använder information om fysiska personer (nedan ”fysiska personer”). Detta omfattar följande:

 • potentiella och befintliga kunder och deras ombud
 • användare av webbplatsen
 • affärskontakter som arbetar med tjänsteleverantörer och leverantörer
 • fysiska personer som samtycker till att delta i marknadsundersökningar.

Mer information om Fisher Investments Europe finns i avsnittet Juridisk information längst ned på Fisher Investments Europes webbplatser.

Fisher Investments Europe tar integritet på stort allvar och kommer endast att använda uppgifter om identifierade eller identifierbara fysiska personer (”personuppgifter”) i enlighet med denna policy. Policyn gäller för Fisher Investments Europes webbplatser och samtliga interaktioner mellan Fisher Investments Europe och fysiska personer bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

Fysiska personer kan kontakta Fisher Investments Europe angående denna policy via följande kontaktuppgifter:

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl,
trading as Fisher Investments Europe
Attn: Frank Nies, Data Protection Officer
2, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
privacy@fisherinvestments.lu
+1 650 851 3334

2. PERSONUPPGIFTER SOM ANVÄNDS AV FISHER INVESTMENTS EUROPE

Fisher Investments Europe använder nedan uppräknade Personuppgifter för följande kategorier av Fysiska personer:

a. Potentiella och befintliga kunder och deras ombud:

 • Fisher Investments Europe använder namn, adresser och e‑postadresser till fysiska personer som tillhandahållits av tredjepartsleverantörer av adresslistor för att ge erbjudanden om Fisher Investments Europes informationsmaterial. Dessa personuppgifter kan komma från offentliga källor och/eller leverantörernas egna databaser.
 • Fisher Investments Europe använder namn, adresser, telefonnummer, e‑postadresser och tillgångsnivåklassificering för de fysiska personer som tillhandahåller denna information vid den tidpunkt då de beställer informationsmaterial från Fisher Investments Europe, och vid den tidpunkt då de uttrycker ett intresse för tjänster som erbjuds av Fisher Investments Europe.
 • När fysiska personer ber Fisher Investments Europe att göra en lämplighetsbedömning och ta fram en rekommenderad investeringsstrategi och/eller anlitar Fisher Investments Europe som diskretionär kapitalförvaltare använder Fisher Investments Europe de personuppgifter som fysiska personer tillhandahåller direkt, inklusive:
  • information som tillhandahålls i den konfidentiella kundprofilen
  • information som anges i det konfidentiella kundavtalet, kontoutdrag, dokumentation för öppnande av ett konto hos förvaringsinstitutet, och eventuella instruktioner eller fullmaktsformulär som lämnas med avseende på Fisher Investments Europes diskretionära kapitalförvaltningstjänster
  • information som lämnats till Fisher Investments Europes anställda ombud personligen eller per telefon, inklusive sådan information som Fisher Investments Europe kan begära från tid till annan som stöd för att tillhandahålla tjänster till den fysiska personen.
 • För att genomföra en lämplighetsbedömning och utforma en rekommenderad investeringsstrategi för fysiska personer, samt för att genomföra löpande lämplighetsbedömningar för kunder, använder Fisher Investments Europe information som fysiska personer lämnar om sin psykiska och fysiska hälsa (”hälsouppgifter”), inklusive i samband med att genomföra en egenutvecklad utvärdering av en fysisk persons förväntade livslängd och dess eventuella påverkan på investeringshorisonten för den fysiska personens tillgångar.
 • Enligt EU:s direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (”penningtvättsdirektivet”) och andra tillämpliga lagar och förordningar mot penningtvätt (tillsammans kallade ”penningtvättslagar”) måste Fisher Investments Europe genomföra identitets-, sanktions-, penningtvätts- och terroristfinansieringskontroller. Fisher Investments Europe Limited använder därför namn, födelsedatum och adresser som tillhandahålls av fysiska personer som ansöker om att bli kunder hos Fisher Investments Europe för att göra sanktions- och penningtvättskontroller med hjälp av tjänster från tredjepartsleverantörer, vilket kan leda till att det framkommer information om brottmålsdomar eller förseelser.
 • Enligt EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument 2014/65/EU (”MiFID II”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 (”CDR 2017/565”) måste Fisher Investments Europe spela in telefonsamtal som rör aktiviteter gällande finansiella instrument. Vissa telefonsamtal mellan den fysiska personen och Fisher Investments Europe kommer därför att spelas in.

b. Användare av webbplatsen:

 • Fisher Investments Europe kan placera annonser på utgivares webbplatser eller i e-postinnehåll, antingen direkt via utgivaren eller via tredje part. Som ett resultat av fysiska personers interaktioner med annonsernas innehåll kommer bolagen som driver annonsservrarna att samla in information om de fysiska personernas domäntyper, IP-adresser och klickströmsdata.
 • Fisher Investments Europes webbplatser använder cookies och andra nätbaserade kartläggningstekniker som samlar in information om surfvanor och surfhistorik (i denna policy tillsammans kallade ”cookiefiler”). Mer information finns i avsnitt 9 nedan.

c. Affärskontakter hos tjänsteleverantörer och leverantörer:

 • Vid kontakter med tjänsteleverantörer och leverantörer erhåller Fisher Investments Europe information om affärskontakter, inklusive namn, titel, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress.

d. Fysiska personer som samtycker till att delta i marknadsundersökningar:

 • När fysiska personer samtycker till att delta i marknadsundersökningar använder Fisher Investments Europe information om de fysiska personernas preferenser vad avser marknadsföring, investeringar, och tjänster. Dessa uppgifter tillhandahålls direkt av de fysiska personerna till Fisher Investments Europe eller till en tredjepartsleverantör som anlitats av Fisher Investments Europe för att genomföra marknadsundersökningen.

3. FISHER INVESTMENTS EUROPES ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

a. Ändamål och rättsliga grunder

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för de ändamål och på de rättsliga grunder som framgår av nedanstående tabell.

Ändamål för Fisher Investments Europes användning av personuppgifter

Rättslig grund för Fisher Investments Europes agerande

Utvärdera lämplighet och utforma en rekommenderad investeringsstrategi

Detta omfattar att tillhandahålla finansiella analyser.

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med den fysiska personen som part eller för att vidta vissa åtgärder på begäran av den fysiska personen innan ett avtal har ingåtts.

Fisher Investments Europe kan även använda hälsouppgifter för detta ändamål om den fysiska personen har samtyckt till detta.

Tillhandahålla diskretionära kapitalförvaltningstjänster

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med den fysiska personen som part.

För att fullgöra ett avtal där en icke-fysisk person är en part har Fisher Investments Europe ett legitimt intresse av att använda personuppgifter (dvs. affärskontaktuppgifter, inklusive namn, titel, telefonnummer, och e-postadress) för ombud för sådan part.

Identitetskontroll

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av penningtvättslagar.

Genomföra sanktions- och penningtvättskontroller

Fisher Investments Europe använder namn, födelsedatum och adress för att genomföra sanktions-, penningtvätts- och terroristfinansieringskontroller, vilket kan leda till att uppgifter om brottmålsdomar och förseelser framkommer.

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av penningtvättslagar.

Erbjuda produkter eller tjänster från tredje part Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med den fysiska personen som part eller för att vidta vissa åtgärder på begäran av den fysiska personen innan ett avtal har ingåtts.

Spela in telefonsamtal

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av kraven i MiFID II och CDR 2017/565.

Genomföra direktmarknadsföring

Detta omfattar att skicka brev och e-post till fysiska personer på listor som hyrts av tredjepartsleverantörer av adresslistor. Detta omfattar även uppföljning och utskick av marknadsföringsmaterial via e-post, telefon eller post till fysiska personer som begärt att få informationsmaterial och regelbundna uppdateringar om finansfrågor och kapitalförvaltningstjänster.

 

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för marknadsföring till fysiska personer som står med på adresslistor som de fysiska personerna har samtyckt till.

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för marknadsföring till fysiska personer som har beställt informationsmaterial och regelbundna uppdateringar från Fisher Investments Europe om de fysiska personerna har samtyckt till detta.

Dessutom kan Fisher Investments Europe använda personuppgifter för marknadsföring till fysiska personer som tidigare har beställt informationsmaterial från Fisher Investments Europe eller dess koncernbolag (gemensamt kallade ”Fisher-koncernen”), eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att marknadsföra dess verksamhet till fysiska personer som visat sitt intresse.

Detta omfattar att kontakta ombud (med hjälp av deras affärskontaktuppgifter, inklusive namn, titel, telefonnummer, och e-postadress) för potentiella kunder som inte är fysiska personer, eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att marknadsföra dess verksamhet till sådana potentiella kunder som inte är fysiska personer.

Optimera marknadsföring

Detta omfattar analyser av besök på Fisher Investments Europes webbplatser och antalet klick som leder till en beställning av informationsmaterial. Det omfattar även användning av cookiefiler för att visa Fisher Investments Europes webbannonser för fysiska personer som mer sannolikt är intresserade.

Fisher Investments Europe samlar inte in och tar heller inte emot personuppgifter, inklusive IP-adresser, via dess cookiefiler. Fisher Investments Europe kan använda cookiefiler för detta ändamål om de fysiska personerna har samtyckt till detta.

Genomföra marknadsundersökningar

Detta omfattar marknadsundersökningar som frågar fysiska personer om deras preferenser vad avser marknadsföring, investeringar, och tjänster.

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål om den fysiska personen har samtyckt till detta.

Dokumentera

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål för att efterleva tillämpliga lagar och regler för finansiella tjänster (inklusive, men inte begränsat till, MiFID II, CDR 2017/565, lagar och regler från Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”)) (”finanstjänstelagar”), den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och lokal lagstiftning som implementerar GDPR, penningtvättslagar, och andra tillämpliga lagar och regler (gemensamt kallade ”tillämplig lag”).

Dessutom kan Fisher Investments Europe använda personuppgifter för detta ändamål bortom den lagstadgade arkiveringsperioden eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att spara uppgifterna så länge preskriptionstiden löper, så att Fisher Investments Europe kan genomdriva och försvara sina lagliga rättigheter.

Dela personuppgifter med tillsynsmyndigheter och tjänstemän vid brottsbekämpande organ

Detta omfattar att dela information med CSSF, Luxemburgs dataskyddsmyndighet (”CNPD”), Luxemburgs skatteverk, andra tillämpliga tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ, och liknande myndigheter och organ som har befogenhet över Fisher-koncernen.

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av tillämplig lag.

Uppfylla Fisher Investments Europes skyldigheter enligt tillämplig lag

Detta omfattar att granska personuppgifter i samband med att Fisher Investments Europe uppfyller åtaganden i dess uppföranderegler, inklusive kontroll av rådgivningsprocessen, tillsyn av dess ombud, och implementering av regelefterlevnadsplanen.

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål om det krävs för efterlevnad av tillämplig lag.

Dela uppgifter med domstolar och nämnder

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att genomdriva och försvara sina lagliga rättigheter.

Utbilda den egna personalen

 

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att utbilda dess personal för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

 

Kontakta tjänsteleverantörer och leverantörer

Detta omfattar att kontakta affärskontakter hos tjänsteleverantörer och leverantörer via deras kontaktuppgifter, inklusive namn, titel, telefonnummer och e-postadress.

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att kontakta dess tjänsteleverantörer och leverantörer.

Förhindra att fysiska personer kontaktas

 

Fisher Investments Europe kan använda personuppgifter för detta ändamål eftersom Fisher Investments Europe har ett berättigat intresse av att avstå från att kontakta fysiska personer som har begärt att inte bli kontaktade eller som Fisher Investments Europe anser inte bör kontaktas.

 

 

Om Fisher Investments Europe tillämpar ett ”berättigat intresse” som laglig grund för ett visst ändamål har Fisher Investments Europe genomfört en intresseavvägning för att säkerställa att fysiska personers rättigheter och intressen har beaktats vid användningen av deras personuppgifter. Ytterligare information om denna intresseavvägning kan erhållas genom att kontakta Fisher Investments Europes dataskyddsombud.

b. När en fysisk person inte tillhandahåller personuppgifter

Om Fisher Investments Europe måste samla in personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller villkoren i ett avtal som Fisher Investments Europe har ingått med en fysisk person, eller på begäran av en fysisk person innan ett avtal ingås, och den fysiska personen inte tillhandahåller de uppgifter som krävs, är det inte säkert att Fisher Investments Europe kan tillhandahålla några tjänster, utan det kan bli nödvändigt för Fisher Investments Europe att häva avtalet. Detsamma gäller om en fysisk person inte samtycker till att tillhandahålla hälsouppgifter för ovan beskrivna ändamål; det är då inte säkert att Fisher Investments Europe kan tillhandahålla några tjänster, utan det kan bli nödvändigt för Fisher Investments Europe att häva avtalet. Fisher Investments Europe kommer i så fall att meddela den fysiska personen om att så är fallet vid den aktuella tidpunkten. Om en fysisk person beställer informationsmaterial och regelbundna uppdateringar utan att lämna sitt samtycke till att motta dem kan Fisher Investments Europe inte skicka sådant material eller sådana uppdateringar.

4. ”SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER” OCH PERSONUPPGIFTER SOM RÖR BROTTMÅLSDOMAR

”Särskilda kategorier av personuppgifter” avser personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening. Detta omfattar även genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Som ovan nämnts samlar Fisher Investments Europe in och använder hälsouppgifter för att bedöma lämpligheten. Detta görs med den fysiska personens samtycke. Dessutom genomför Fisher Investments Europe sanktions- och penningtvättskontroller för att efterleva penningtvättslagar, vilket kan leda till att uppgifter om brottmålsdomar och förseelser framkommer. Insamlingen och användningen av andra typer av andra särskilda kategorier av personuppgifter kommer endast att ske med den fysiska personens samtycke.

5. FISHER INVESTMENTS EUROPES DELNING AV PERSONUPPGIFTER

a. Vilka delar Fisher Investments Europe med sig personuppgifter till?

Fisher Investments Europe kommer inte att sälja eller hyra ut fysiska personers personuppgifter till tredje part.

För de ändamål som framgår av avsnitt 3 ovan kan Fisher Investments Europe dela med sig av personuppgifter till:

 • Företag i Fisher-koncernen, inklusive:
  • Fisher Investments (”FI”), Fisher Investments Europes moderbolag i USA
  • Fisher Investments Europe Limited, med handelsnamnet Fisher Investments UK (”FI UK”), ett helägt dotterbolag till FI i Storbritannien
  • Fisher Investments Ireland Limited (”FII”), ett helägt dotterbolag till FI i EU.

FI, FI UK, och/eller FII (”outsourcade Fisher-företag”) agerar som tjänsteleverantörer av marknadsförings-, personalförvaltnings-, finans-, informationsteknik-, och juridikstödstjänster, samt kapitalunderförvaltnings- och handelsfunktioner till Fisher Investments Europe. Därför kommer all information som samlas in och används av Fisher Investments Europe att vara åtkomlig för de outsourcade Fisher-företagen. När det gäller kunder inhämtar Fisher Investments Europe deras samtycke för att dela personuppgifter med de outsourcade Fisher-företagen. Dessutom har Fisher Investments Europe inrättat skyddsåtgärder i form av modellklausuler med outsourcade Fisher-företag som ligger utanför EES, enligt beskrivningen nedan.

 • Leverantörer, tjänsteleverantörer, ombud, och representanter som är godkända av Fisher Investments Europe Dessa organisationer är som följer:
  • Förvaringsinstitut och banker som förvarar fysiska personers tillgångar som förvaltas av Fisher Investments Europe, liksom förvaringsinstitut, mäklare och handlare som utför handelsordrar för fysiska personer som är kunder hos Fisher Investments Europe. De förvaringsinstitut som förvarar fysiska personers tillgångar kommer även att ha ett direkt avtalsförhållande med de fysiska personer vars tillgångar de förvarar. Dessa förvaringsinstitut är i allmänhet belägna i EES och är underkastade tillämpliga finanstjänstelagar. Om en fysisk person vill öppna ett konto hos ett förvaringsinstitut i USA kommer Fisher Investments Europe enbart att överföra personuppgifter i samband med det aktuella kontot med den fysiska personens samtycke.
  • Regulatory DataCorp, Inc. (”RDC”) och TraceSmart Ltd. (”TraceSmart”) som genomför sanktions- och penningtvättskontroller åt Fisher Investments Europe enligt beskrivningen i avsnitt 3 ovan. RDC är baserat i USA. Fisher Investments Europe har därför inrättat skyddsåtgärder i form av modellklausuler med RDC enligt nedanstående beskrivning. TraceSmart är baserat i Storbritannien.
  • IT- och säkerhetsleverantörer, exempelvis leverantörer av kommunikation, brandväggar och skydd mot skadlig programvara. Dessa parter är normalt baserade i USA. Fisher Investments Europe har därför säkerställt att dessa parter har infört skyddsåtgärder i form av modellklausuler enligt nedanstående beskrivning eller har certifierats enligt Privacy Shield.
  • Direktmarknadsföringsombud och tjänsteleverantörer, inklusive webbhotellföretag som samlar in personuppgifter åt Fisher Investments Europe från fysiska personer som är intresserade av Fisher Investments Europes informationsmaterial, telefonförsäljningsleverantörer som gör uppföljningar med fysiska personer som har uttryckt intresse för Fisher Investments Europes informationsmaterial, leverantörer som rensar och uppdaterar e-postlistor och ser till att de är korrekta, samt leverantörer av e‑postutskick till fysiska personer å Fisher Investments Europes vägnar. Dessa ombud och tjänsteleverantörer kan vara baserade både i och utanför EES; Fisher Investments Europe has inrättat skyddsåtgärder i form av modellklausuler med dem som är baserade utanför EES, enligt nedanstående beskrivning.
  • Leverantörer av professionell tredjepartsrådgivning, exempelvis jurister och revisorer.
 • Tillsynsmyndigheter (exempelvis CSSF och CNPD) och rättsvårdande organ, enligt ovanstående beskrivning i avsnitt 3.
 • Om Fisher Investments Europe säljer, överför eller fusionerar hela eller delar av sin verksamhet, eller försöker göra detta, kan tredje part få del av personuppgifter.

b. Vilka skyddsåtgärder är inrättade för de fall där personuppgifter överförs utanför EES?

När personuppgifter överförs av Fisher Investments Europe till FI kommer de fysiska personernas personuppgifter att överföras till USA, där lagstiftningen inte ger samma skydd för personuppgifter som i det land där den fysiska personen ursprungligen tillhandahöll uppgifterna. Fisher Investments Europe kommer därför att göra överföringen i enlighet med EU-kommissionens standardavtalsklausuler (”modellklausulerna”). EU-kommissionen har fastslagit att modellklausulerna ger tillräckliga garantier för skyddet av fysiska personers personliga integritet och grundläggande rättigheter och friheter, inklusive möjligheten att utöva dessa rättigheter. Mer information om EU:s standardavtalsklausuler finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv. Dessutom, som beskrivits ovan, är vissa av de tredjepartstjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter åt Fisher Investments Europe baserade i länder utanför EES som det saknas beslut från EU-kommissionen om att de har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I sådana fall har Fisher Investments Europe inrättat åtgärder för att säkerställa att de fysiska personernas personuppgifter är adekvat skyddade, bland annat genom att tredjepartstjänsteleverantören har fått underteckna modellklausulerna eller genom att säkerställa att tredjepartstjänsteleverantören är certifierad i enlighet med EU-US Privacy Shield. Kontakta Fisher Investments Europe via de kontaktuppgifter som framgår av avsnitt 1 ovan om du har några frågor om de skyddsåtgärder som inrättats för att skydda personuppgifter vid överföring utanför EES (inklusive information om hur man får ett exemplar av eller kan läsa mer om dessa skyddsåtgärder).

6. SAMTYCKE

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning kan fysiska personer som gett sitt samtycke till att Fisher Investments Europe använder deras personuppgifter när som helst kontakta Fisher Investments Europe för att meddela att de återkallar samtycket och inte vill att deras personuppgifter ska användas för de ändamålen. Fysiska personer kan göra detta genom att kontakta Fisher Investments Europe via Fisher Investments Europes webbformulär på https://www.fisherinvestments.com/sv-se/campaigns/unsubscribe/zu eller via de kontaktuppgifter som framgår i avsnitt 1 ovan.

När fysiska personer gör detta bör de:

 • se till att ange fullständigt namn, adress och/eller e-postadress i exakt den form som dessa uppgifter ursprungligen lämnades till Fisher Investments Europe för att undvika risken för förväxling med en annan fysisk person
 • se till att ange de specifika användningsområden som omfattas av det återkallade samtycket. De användningsområden där Fisher Investments Europe förlitar sig på samtycke framgår av avsnitt 3.

Fysiska personer kan även när som helst avsluta prenumerationen på direktmarknadsföring via e-post genom att fylla i Fisher Investments Europes webbformulär på https://www.fisherinvestments.com/sv-se/unsubscribe.

7. FYSISKA PERSONERS RÄTTIGHETER

I enlighet med tillämpliga dataskyddslagar kan fysiska personer utöva diverse rättigheter med avseende på de personuppgifter som Fisher Investments Europe innehar om dem.

En fysisk persons rättigheter enligt tillämplig lagstiftning kan omfatta tillgång till de personuppgifter som Fisher Investments Europe behandlar om den fysiska personen, rätten att få sådana personuppgifter rättade eller raderade, rätten att begränsa behandlingen av den fysiska personens personuppgifter, samt rätten till dataportabilitet. När Fisher Investments Europe har erhållit en fysisk persons samtycke för behandling av personuppgifter har den fysiska personen när som helst rätt att återkalla samtycket. Detta påverkar inte lagligheten hos den behandling som redan har skett baserat på samtycket före återkallandet. En fysisk person har även rätt att när som helst invända mot den behandling av personuppgifter som baserats på Fisher Investments Europes berättigade intresse. Om Fisher Investments Europe behandlar personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte har den fysiska personen rätt att när som helst invända mot behandlingen, inbegripet profilering i den utsträckning det rör direktmarknadsföring. Om en fysisk person invänder mot behandling i direktmarknadsföringssyfte kommer Fisher Investments Europe inte längre att behandla den fysiska personens personuppgifter för detta ändamål.

För att utöva dessa rättigheter ska fysiska personer kontakta Fisher Investments Europe via de kontaktuppgifter som framgår av avsnitt 1 ovan. I samtliga fall ska fysiska personer alltid se till att ange namn, adress och/eller e-postadress fullständigt och i exakt den form som dessa uppgifter ursprungligen tillhandahölls Fisher Investments Europe för att undvika risken för förväxling med en annan fysisk person. Om fysiska personer inte är nöjda med hur Fisher Investments Europe hanterar deras begäran kan de lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land där de är bosatta.

8. SÄKERHET

Fisher Investments Europe har åtagit sig att säkerställa att alla personuppgifter är skyddade. För att förhindra obehörig åtkomst till eller yppande av personuppgifter har Fisher Investments Europe implementerat lämpliga fysiska och elektroniska processer samt ledningsprocesser för att skydda och förvara de insamlade personuppgifterna på ett säkert sätt. Fisher Investments Europe använder kryptering när känsliga uppgifter samlas in eller överförs.

9. COOKIEFILER

Om du vill ha mer information om cookiefiler och hur man hanterar dem. Klicka här.

En cookiefil är en liten textfil med en identifieringstagg som skapas och laddas ned på användarens dator (eller annan enhet) när användaren besöker en webbplats som använder cookiefiler. Cookiefiler gör det bland annat möjligt för en webbplats att lagra och ta fram information om en användares aktivitet på nätet eller om användarens eller dess dators (eller annan enhets) surfvanor. Beroende på vilken information som cookiefilerna innehåller och hur användaren använder datorn (eller annan enhet) kan de även användas för att känna igen användaren.

Cookiefiler kan klassificeras beroende på vem som placerar ut dem:

 • Förstapartscookiefiler: Dessa cookiefiler laddas ned till en användares dator (eller annan enhet) från en dator eller domän som drivs av den som publicerar den webbplats vars tjänster användaren försöker använda.
 • Tredjepartscookiefiler: Dessa cookiefiler laddas ned till användarens dator (eller annan enhet) från en server eller domän som inte drivs av den som publicerat webbplatsen, utan av någon annan juridisk person som kan vilja få tillgång till information som samlas in via cookiefiler.

Cookiefiler kan även klassificeras efter livslängd:

 • Sessionscookiefiler: Dessa cookiefiler är utformade för att samla in och lagra information under den tid som användaren besöker en webbplats. De används ofta för att lagra information under den tid som besöket på webbplatsen pågår (t.ex. vilket konto användaren är inloggad på). När användaren lämnar webbplatsen raderas sessionscookiefilen.
 • Beständiga cookiefiler: Dessa cookiefiler lagrar information på användarens dator (eller annan enhet) under den period som angetts i cookie-filen. Denna period avgörs av den juridiska person som kontrollerar cookiefilen och kan variera från ett par minuter till flera år, eller tills användaren raderar filen manuellt.

Slutligen kan cookiefiler även klassificeras per funktion. Fisher Investments Europe använder följande typer av första- och tredjepartscookiefiler:

a. Funktionscookiefiler

Fisher Investments Europe använder funktionscookiefiler för att hålla reda på huruvida en användare har samtyckt till att få andra typer av cookiefiler sparade på sin dator (eller annan enhet) och, om användaren har lämnat samtycke, för att notera när samtycket lämnades. Funktionscookiefiler samlar inte in några personuppgifter. Det kan vara nödvändigt att acceptera funktionscookiefiler för att få tillgång till hela innehållet på webbplatsen.

b. Inställningscookiefiler

Inställningscookiefiler gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg information som påverkar sidans utseende eller beteende, exempelvis vilket språk man har valt att sidan ska visas på.

c. Analyscookiefiler

Analyscookiefiler analyserar webbplatsstatistik och hur användarna surfar på Fisher Investments Europes webbplatser, och gör det möjligt för Fisher Investments Europe att mäta antalet besökare på webbplatsen samt mäta och analysera hur besökare interagerar med webbplatsen. Denna information används för att förbättra Fisher Investments Europes webbplatser och de produkter och tjänster som erbjuds.

d. Beteendecookiefiler

Fisher Investments Europe annonserar på diverse webbplatser via tredjepartsbolag. Om en användare besöker Fisher Investments Europes webbplats eller klickar på en av Fisher Investments Europes annonser kommer beteendecookiefiler att sparas på användarens dator (eller annan enhet). Beteendecookiefiler gör det möjligt för Fisher Investments Europe att hantera och optimera sin digitala marknadsföring (t.ex. webbannonser (banners), sidor som erbjuder informationsbroschyrer, e-postkampanjer, o.s.v.). Beteendecookiefiler kan användas för att bygga upp en användarprofil som ger användarna innehåll som är bättre anpassat till deras intressen. De anpassar de annonser och det innehåll användarna ser på andra webbplatser baserat på deras surfvanor, inklusive hur användarna navigerar på Fisher Investments Europes webbplatser och andra webbplatser som användaren besöker, liksom hur användarna interagerar med webbannonsering.

Fisher Investments Europe använder inställningscookiefiler, analyscookiefiler och beteendecookiefiler från de tredjepartsleverantörer som anges nedan, och dessa företag kan få tillgång till information som samlas in av dessa cookiefiler. Mer information om dessa cookiefiler hittar du här.

10. HANTERA COOKIEFILER

Användare kan hantera inställningarna för cookiefiler för Fisher Investments Europes webbplatser med hjälp av Fisher Investments Europes nätbaserade här.

Vissa webbläsare har en inställning för att begära att webbplatser inte ska samla in eller spåra användarens webbinformation (”Do Not Track”) som gör att en signal om att användaren inte vill bli kartlagd skickas till de webbplatser som användaren besöker. Det är inte säkert att Fisher Investments Europes webbplatser svarar på en sådan begäran.

11. HUR LÄNGE FISHER INVESTMENTS EUROPE BEHÅLLER PERSONUPPGIFTER

Information om fysiska personer som är kunder till Fisher Investments Europe (vilket avser varje fysisk person som fått en rekommenderad investeringsstrategi eller har anlitat Fisher Investments Europe som diskretionär kapitalförvaltare) kommer att sparas så länge kundrelationen varar samt i tio år därefter för att Fisher Investments Europe ska kunna uppfylla sina dokumentationsskyldigheter enligt tillämplig lagstiftning om finansiella tjänster samt genomdriva och försvara sina lagliga rättigheter. Information om identitets-, sanktions- och penningtvättskontroller kommer att sparas under hela kundrelationen plus fem år för att Fisher Investments Europe ska kunna uppfylla sina dokumentationsskyldigheter enligt de tillämpliga penningtvättslagarna. Inspelningar av telefonsamtal kommer att sparas under en period på fem år för att Fisher Investments Europe ska kunna uppfylla sina dokumentationsskyldigheter enligt den tillämpliga lagstiftningen för finansiella tjänster. Information om fysiska personer kommer att sparas under en period på fem år från den dag då den fysiska personen gav sitt samtycke till direktmarknadsföring eller tills den fysiska personen begär förtida radering av sin information. Om en fysisk person samtycker till att dennes personuppgifter sparas av Fisher Investments Europe för att få regelbunden information och uppdateringar (prenumeration) av Fisher Investments Europe kommer dessa uppgifter att behållas tills den fysiska personen väljer att avsluta prenumerationen, om inte den fysiska personen regelbundet haft möjlighet att avsluta prenumerationen, i vilket fall informationen kommer att behållas i fem år från samtycket. I vissa fall kan sådana allmänna lagringsperioder utökas med upp till tio år för vissa fysiska personer som har ingått mer avancerade diskussioner med Fisher Investments Europe eller som har haft regelbundna interaktioner eller möten med Fisher Investments Europe om dess kapitalförvaltningstjänster, om den fysiska personen inte begär att informationen ska raderas tidigare. Information som samlats in i marknadsundersökningssyfte kommer att sparas i upp till två år efter att undersökningen genomfördes, om den fysiska personen inte begär att informationen ska raderas tidigare. Kontaktuppgifter till leverantörer/tjänsteleverantörer och kontaktuppgifter till fysiska personer på spärrlistor (d.v.s. namn, adress, e-postadress och/eller telefonnummer) kommer att sparas tills vidare.

12. FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

Om fysiska personer har frågor eller klagomål som rör Fisher Investments Europes dataskyddsrutiner uppmanar Fisher Investments Europe dem att höra av sig via de kontaktuppgifter som framgår av avsnitt 1 ovan. Fysiska personer har även rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet om de anser att Fisher Investments Europe har brutit mot dataskyddsregler. Mer specifikt kan klagomålet ställas till dataskyddsmyndigheten i det land där den fysiska personen är stadigvarande bosatt, vanligtvis arbetar, eller anser att överträdelsen har ägt rum.

13. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICYN

Från tid till annan kan Fisher Investments Europe använda personuppgifter för nya och oförutsedda användningsområden som inte tidigare uppgetts i denna policy, i den utsträckning som lagen tillåter. Om Fisher Investments Europes rutiner för personuppgifter ändras någon gång i framtiden kommer ändringarna av policyn att publiceras på https://www.fisherinvestments.com/sv-se/integritets  och fysiska personer kommer att informeras om dessa ändringar och ges möjlighet att välja bort eller avvisa dessa nya användningsområden.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.