Juridisk Information

Fisher Investments Norden är handelsbeteckningen som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Fisher Investments Nordens anknutna ombud träffar kvalificerade privatkunder som är intresserade av att veta mer om Fisher Investments Nordens tjänster inom diskretionär kapitalförvaltning.

Fisher Investments Norden delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag. I synnerhet tas investeringslämplighetsrapporter delvis fram av Fisher Investments Europe Limited, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments UK (”Fisher Investments UK”), och de löpande portföljstrategibesluten fattas av Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments (”Fisher Investments”). Handelsfunktioner kan utföras av Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK, Fisher Investments, eller andra koncernbolag.

Fisher Investments är moderbolag för Fisher Investments Norden och Fisher Investments UK. Fisher Investments är bildat i USA (Delaware Secretary of State-nummer: 3936233), och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA (SEC-nummer: 801-29362). Fisher Investments UK är auktoriserat av och står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien (FCA-nummer: 191609).

Det skydd som ges av Luxemburgs regelverk, inklusive den luxemburgska lagen av den 18 december 2015 och Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (”SIIL”), omfattar Fisher Investments Nordens verksamhet. Om en kund har en giltig fordran gentemot Fisher Investments Norden, och Fisher Investments Norden inte kan uppfylla dess betalningsskyldighet på grund av dess ekonomiska situation kan SIIL ersätta kunden för hela fordran upp till 20 000 euro. Kunder kan kontakta Fisher Investments Norden eller SIIL för att få mer information om villkoren som styr sådan ersättning. Dessa skydd gäller dock inte för tjänster från Fisher Investments UK, Fisher Investments, förvaringsinstitut eller banker som ligger utanför Luxemburg, eller i den utsträckning kundens tillgångar är investerade i fonder eller börshandlade fonder utanför Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller som en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

Alla tidigare prognoser har inte varit, och framtida prognoser kommer inte heller att vara, lika tillförlitliga som andra. Det går inte att garantera att en viss investeringsstrategi eller tillgångsfördelning ger en högre avkastning än en annan strategi eller fördelning.

Detta dokument har godkänts och kommunicerats av Fisher Investments Norden.

Klagomål

Fisher Investments Norden strävar efter att alltid ge kunderna service på hög nivå. Om du har ett klagomål på Fisher Investments Norden eller dess filialer eller koncernbolag ber vi dig att höra av dig:

via brev till:

Head of Compliance
Fisher Investments Norden
K2 Building, Forte 1
2a rue Albert Borschette
Third Floor
L-1246 Luxemburg

eller via telefon på:

+352 278 673 20

Därefter kan du ha rätt att klaga direkt hos CSSF. Ett exemplar av Fisher Investments Nordens rutiner för hantering av klagomål kan fås på begäran. Mer information om CSSF finns på denna webbplats: https://www.cssf.lu/en/customer-complaints/.

Främsta mäklare och utförandekvalitet (2022)

Nedan är de fem främsta handelsplatserna för varje klass av finansiella instrument för Fisher Investments Nordens kunder 2022. Vårt företag tillhandahåller denna information i enlighet med MiFID II-direktivet.

Mäklare Rankning efter utförandepoäng % av nominell handel % av nominell handel, aktier % av nominell handel, räntepapper % av nominell handel, fonder % av nominell handel, derivat Rankning efter handelsvolym
NordNet Bank 12 31.9 % 31.9 % 8.3 % 45.3 % 0.0 % 1
INSINGER GILISSEN 11 18.3 % 18.6 % 5.0 % 0.6 % 0.0 % 2
BINCKBANK 9 17.0 % 17.2 % 0.1 % 1.8 % 99.9 % 3
AVANZA BANK 7 15.0 % 14.5 % 83.2 % 33.4 % 0.1 % 4
SAXO BANK A/S 1 6.3 % 6.4 % 0.0 % 1.1 % 0.0 % 5

Tabell uppdaterad 2023-07-07. Uppgifter från 2022-01-01 till 2022-12-31.

* Rankning efter genomsnittlig utförandepoäng: Samtliga utföranden för varje godkänd mäklare mäts mot tre handelsriktmärken:

  • Öppningskurs på handelsdagen
  • Volymviktad genomsnittskurs (VWAP)
  • Stängningskurs på handelsdagen

Skillnaderna mellan genomsnittskurserna och riktmärkena uttrycks i procent (skillnad delat med handelsvärde) och läggs samman per mäklare till en viktad genomsnittlig procentuell skillnad för vart och ett av de tre riktmärkesmåtten.  Samtliga 29 godkända mäklare rangordnas efter tre olika riktmärkesmått (högst rank innebär minst procentuell skillnad mot riktmärket). Varje riktmärkesrankning viktas (Öppningskurs på handelsdagen = 70 %, VWAP = 15 %, Stängningskurs på handelsdagen = 15 %), och de genomsnittliga rankningarna summeras till en slutlig ”rankning efter genomsnittlig utförandepoäng”.

Exempel:

Mäklare X:

  • Rankning för Öppningskurs på handelsdagen: 5
  • Rankning för Volymviktad genomsnittskurs (VWAP): 10
  • Rankning för Stängningskurs på handelsdagen: 15
  • Rankning efter genomsnittlig utförandepoäng = (70 % * 5) + (1 5% * 10) + (15 % * 15) = 7

Utförandekvaliteten granskas varje vecka av handelsteamet med hjälp av programvara för handelskostnadsanalys. Varje kvartal tas en sammanfattning av handelskostnadsanalysen fram, och granskas i detalj tillsammans med kommittén för handelsrutiner. Eventuella avvikande värden granskas för att avgöra vilka faktorer som bidrog till utföranderesultatet, och huruvida dessa faktorer låg inom mäklarens/handelsplatsens kontroll.