Om oss – tillgångsförvaltning och globala investeringsmöjligheter

Fisher Investments Norden är det handelsnamn som används av filialen till Fisher Investments Luxemburg, Sàrl i Sverige (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Norden erbjuder investeringshantering och tjänster som tillhandahålls av moderföretaget Fisher Investments. Fisher Investments började förvalta diskretionära tillgångar 1979 med målsättningen att alltid sätta kunden i första rummet. Ken Fisher, Grundare, Fisher Investments globalt – den krönikör som under längst sammanhängande tid har skrivit för tidskriften Forbes.

Fisher Investments innehar mer än 897 miljarder kronor i förvaltade tillgångar. Företaget förvaltar mer än 482 miljarder kronor åt privata investerare i Nordamerika, mer än 342 miljarder kronor åt institutionella investerare och mer än 71 miljarder kronor åt privata investerare i Europa. [i] Fisher Investments förvaltar tillgångar åt mer än 175 institutionella kunder och fler än 40 000 förmögna privatpersoner.[ii]

Fisherkoncernens primära mål är att hjälpa sina kunder att uppnå sina investeringsmål genom aktiv och personlig tillgångsförvaltning – en process som stöds av en ytterst noggrann investeringsprocess och en proaktiv och finkänslig kundservice.

Personligt anpassad kapitalförvaltning 

Om du är en Fisher Investments Norden-kund, hanteras din portfölj av Fisher Investments Europe, som outsourcar portföljhanteringsfunktionen till moderbolaget Fisher Investments i USA.

Fisher Koncernen använder sig av en top-down-strategi eftersom företaget anser att det viktigaste investeringsbeslutet är din tillgångsfördelning – alltså din portföljs mix av aktier, obligationer, kontanter och andra värdepapper. Dina kontakter på Fisher kommer fortlöpande och ingående att diskutera din ekonomiska helhetsbild för att ta fram en personligt anpassad tillgångsfördelning och en portföljstrategi som ligger i linje med dina målsättningar. I takt med att dina förutsättningar förändras över tid kommer din portfölj också att behöva ses över, vilket är ett av skälen till att vi håller kontinuerlig kontakt med våra kunder för att omvärdera behov.

Din investeringskonsult

Som kund får du en personlig investeringskonsult som på ett aktivt sätt tillhandahåller utbildningsmaterial och ser till att dina behov är uppfyllda. Din investeringskonsult kommer att ringa dig med jämna mellanrum. Inte bara för att svara på dina marknadsrelaterade frågor, utan även för att diskutera händelser på marknaden, förklara olika skeenden och ge dig våra synpunkter på orsaker och potentiella konsekvenser rörande din portföljs utveckling. Investeringskonsulter fungerar också som din direktkontakt till Fisher Investments investeringskommitté, en grupp på fem personer som fattar alla strategiska portföljbeslut.

Din investeringskonsult hjälper dig att bibehålla fokus, underlättar för dig att förstå din portfölj och ger dig vår aktuella syn på marknaden. Dessutom får du tillgång till resurser som hjälper dig förstå och uppleva hur Fisherkoncernen arbetar för att göra följande för dig:

  • Optimera din investering: oavsett om du behöver kapitaltillväxt, likviditet eller någonting annat
  • Pensionsplanering: pensionsfonder, investeringsbeslut gällande fastigheter och räntebärande värdepapper 
  • Planering av arv: fonder för arvingar
  • Uppnå skatteeffektivitet: realisationsvinster, skattelättnader och pensionsbelopp
  • Förstå ekonominyheter och ekonomisk lagstiftning

Första steget på resan

Som kund hos Fisher Investments Norden kommer vi att sätta oss in i allt som rör din nuvarande investeringsstrategi och dina ekonomiska mål.

Vi kommer sedan att hjälpa dig ta fram en tillgångsfördelning som är anpassad efter dig och dina målsättningar.

Kontakta oss för mer information om hur du blir kund hos Fisher Investments Norden. Eller titta närmare på våra investeringsguider för mer information om vår grundläggande filosofi.[i]Per 2018-07-01. Inkluderar förvaltade tillgångar för Fisher Investments samt företagets dotterbolag och tillhörande företag.

[ii] Ibid.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.