Vad du ska göra om du sålt under en björnmarknad

Många känner sig manade att sälja aktier, börshandlade fonder eller aktiefonder under en björnmarknad. En sådan åtgärd kan leda till många potentiella problem, och investerare som sålt sina tillgångar ställs inför ett svårt val: när de nu lämnat marknaden, när bör de investera igen? Nedgångar på marknaden kan vara obehagliga, men att gå miste om den efterföljande återhämtningen kan vara lika obehagligt. Är det bättre att vänta tills björnmarknaden med säkerhet är över och en ny tjurmarknad har tagit vid?

Svaret kan komma som en överraskning. Det kan verka ologiskt, men det kan vara bättre att kliva in på marknaden igen innan återhämtningen har skett. Att vänta på trygga förhållanden kan kosta stora mängder potentiella möjligheter, och att tajma marknaden perfekt är nästan alltid omöjligt. Fluktuationer och nedgångar under en sen björnmarknad må vara smärtsamma, men att gå miste om inledningen av en tjurmarknad kan bli ännu mer kostsamt och få långtgående konsekvenser. Avkastningen i början av en ny tjurmarknad är stor och snabb – och kompenserar ofta för förlusterna under den föregående björnmarknadens slutskede.

Man kan se en björnmarknad som en nedtryckt fjäder: ju mer du trycker ner den, desto kraftigare studsar den tillbaka. Historiskt sett inträffar de kraftigaste nedgångarna vid en björnmarknads slut. Det är då minskad likviditet och kraftigt försvagat förtroende bland investerare kan leda till omfattande förluster och panik, vilket var fallet under finanskrisen hösten 2008. Denna panik i slutskedet drivs vanligtvis av det känslomässiga läget på marknaden eftersom investerare ofta agerar känslomässigt under en ihållande nedgång. Pessimistiska investerare antar ofta att den tillfälliga likviditetsbristen är knuten till något annat grundläggande problem.

När sentimentet bland investerare blir sämre kan aktiekurserna sjunka snabbt och kraftigt. Men när en ny tjurmarknad tar vid kan det omvända ske lika snabbt – aktiekurserna skjuter i höjden eftersom att situationen inte är lika negativ som befarat. Som en följd av detta återvänder likviditeten. Den stora inledande uppgången inträffar oftast inte på grund av att situationen är bra eller på bättringsvägen, utan för att den inte är fullt så katastrofal som den tidigare paniken gjorde gällande. Denna effekt kan ses som en V-kurva – när aktiemarknaden återhämtar sig gör den det på samma sätt som slutet av björnmarknaden, fast i motsatt riktning. Detta skapar en V-formad marknadskurva.

En klassisk V-formad uppgång

Figur 1 visar avkastningen för den globala aktiemarknaden under slutskedet av björnmarknaden 2008 och den nya tjurmarknadens början i mars 2009 – en typisk V-formad återhämtning. Under en viss period var riktningen för den nya tjurmarknaden en spegelbild av björnmarknadens slut. Totalt växte marknaden med 73 procent från 9 mars till årets slut – en historisk ökning! [i]

Figur 1: Världens aktiemarknader – 2009 års V-formade uppgång

  • V-formad uppgång

Källa: FactSet, per 2018-11-14. Total nettoavkastning för indexet MSCI World i USA-dollar, från 2008-09-30 till 2009-12-31. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.

Investerare som bestämmer sig för att sälja av sina tillgångar under en pågående björnmarknad kanske mår bättre för stunden, men ett sådant beslut kan göra mer skada än nytta. Det är naturligt att vilja ha kontroll över händelseutvecklingen, och många investerare upplever att de har kontroll när de säljer under en björnmarknad och undviker ytterligare förluster. Men detta är en saga som inte nödvändigtvis har ett lyckligt slut.

Om man inte har några investeringar på marknaden när björnmarknaden vänder uppåt går man också miste om den avkastning som en begynnande tjurmarknad vanligtvis innebär. Att ha sina pengar investerade under den inledande uppgången av en tjurmarknad kan radera en stor del av förlusterna som åsamkades under björnmarknaden. Investerare som säljer under en björnmarknad går alltför ofta miste om tjurmarknadens inledande uppgång, vilket leder till att de sitter fast med förlusterna och går miste om de efterföljande ökningarna – och därmed går på en nit två gånger om.

Det finns ingen ”startsignal” för en tjurmarknad, så du kan inte förbereda dig på den. Men att gå miste om de tre första månaderna kan bli kostsamt och få långvariga konsekvenser. När du investerar bör du fokusera på dina långsiktiga mål och agera utifrån dessa. Volatiliteten är vanligtvis enorm åt båda håll när marknaden når botten. Det är bara i efterhand som det blir uppenbart vilken typ av volatilitet du genomlidit – en sen björnmarknad eller en tidig tjurmarknad. Det går inte att veta på förhand, så se till att inte gå miste om den.

[i]Källa: FactSet, per 2018-11-14. Total nettoavkastning för indexet MSCI World i USA-dollar, från 2008-09-30 till 2009-12-31. Internationella valutafluktuationer kan leda till högre eller lägre avkastning.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.