Hur man hittar ratt i den ekonomiska informationsdjungeln

Det finns många olika typer av ekonomiska indikatorer. Vissa av dem är smått besynnerliga. Ta till exempel slipsindikatorn, som hävdar att män köper smalare slipsar under tuffa tider. Eller konservindikatorn, som säger att konsumenter köper mer konserver under en lågkonjunktur. Det finns även mer traditionella indikatorer, som till exempel statistik över detaljhandelsförsäljning och industriproduktion.[i] Investerare är alltid på jakt efter ledtrådar som kan ge dem en antydan om vart ekonomin är på väg, men det kan vara svårt att sålla bland informationen – särskilt när olika källor motstrider varandra. Som investerare är det viktigt att vara selektiv. Men hur ska en investerare veta vilken information som är värd att lägga tid på? För att förstå vilken typ av information som är relevant för aktiemarknaden måste man först förstå vilka mätvärden som är tillbakablickande och vilka som kan förutspå ekonomins framtida riktning.  

Vi anser att aktiemarknaden är framåtblickande: priserna stiger eller sjunker baserat på investerares bedömning av ekonomiska förhållanden inom en överskådlig framtid – händelser som redan inträffat påverkar inte marknaden. Investerare har tillgång till mängder med information om ekonomins aktuella tillstånd redan innan nya ekonomiska data släpps. Det går att hitta signaler bland alltifrån intervjuer med företagsledare till observationer av hur pass livlig handeln för närvarande är. Rapporter i media och information från ekonomer som rör ekonomin formar också investerares prognoser. Det är rimligt att anta att investerare i allmänhet köper och säljer aktier efter att ha övervägt de rådande ekonomiska omständigheterna. Investerares budgivning (drivkraften bakom aktiernas pris) är därför en direkt återspegling av deras analyser.

Data som emellertid mäter faktisk produktion eller faktiska transaktioner som detaljhandelsförsäljning, industriproduktion och BNP tittar bakåt i tiden. Dessa mätvärden visar vad som redan har hänt, vanligtvis under den föregående månaden eller det föregående kvartalet. Vi anser därför att dessa data helt enkelt bara bekräftar investerares befintliga intuitioner och bedömningar. Dessutom lär historien oss att dessa indikatorer inte säger mycket om framtiden.[ii] Månatliga och kvartalsvisa resultat är volatila, vilket gör det omöjligt att i förhand veta huruvida de senaste resultaten innebär startskottet för en längre trend. Det är inte alls ovanligt att mätvärden som detaljhandelsförsäljning, industriproduktion, exporter, konsumentutgifter, tjänsteproduktion och till och med BNP då och då sjunker under en längre period av ekonomisk expansion. Att fatta investeringsbeslut med hjälp av dessa typer av mätvärden blir som att köra bil genom att bara titta i backspegeln.

Vissa rapporter, till exempel arbetslöshetssiffror, är så kallade eftersläpande indikatorer som bekräftar ekonomisk tillväxt som redan inträffat. Enligt vårt synsätt skapar nyanställningar inte ekonomisk tillväxt. Det är snarare så att tillväxt skapar nya arbetstillfällen, vilket resulterar i fler nyanställningar. Den här kedjereaktionen kan ta tid eftersom företag kanske redan har kapacitet att producera fler varor och tjänster, utan att först anställa nya arbetare. När ekonomier försvagas brukar företag vanligtvis dra ner på andra utgifter innan de börjar varsla anställda, detta eftersom det kostar mycket pengar och kräver stora resurser att utbilda nya arbetare.

Dessutom kan data från ett helt land eller en ekonomisk region (som euroområdet) kräva omfattande datainsamling, vilket gör informationen än mer inaktuell när den faktiskt hamnar i investerares händer. Tyskland släppte sina siffror för andra kvartalets BNP den 24 augusti – 55 dagar efter andra kvartalets slut.[iii] Vid den tidpunkten återspeglar aktiepriserna redan den ekonomiska aktivitet som BNP avser mäta.

För att få en känsla av vilka ekonomiska omständigheter som aktiemarknaden förmodligen kommer att ta hänsyn till, anser vi att man bör titta på saker som påverkar framtida tillväxt. Komponenten ”nya beställningar” i inköpschefsindex (PMI) är enligt vår åsikt ett exempel på detta. Inköpschefsindex mäter aktivitet inom olika kategorier och huruvida dessa aktiviteter sjönk eller steg under en viss månad. Nya beställningar är talande, eftersom dagens beställningar är morgondagens produktion. Vi anser att data gällande tillväxt av lån och penningmängd också är matnyttiga. När bankerna ökar sin utlåning får ekonomin mer energi. Enklare tillgång till lån gör det mer sannolikt att företag expanderar sina verksamheter eller investerar i andra produktiva satsningar. När konsumenter lånar och spenderar i större omfattning främjar de med största sannolikhet ekonomisk tillväxt. På samma sätt är en växande penningmängd vanligtvis ett gott tecken. Det betyder förmodligen att det finns mer kapital tillgängligt som kan driva på den ekonomiska tillväxten. Vi anser även att avkastningskurvan (som ger oss information om hur villiga banker är att låna ut pengar) är en mycket värdefull indikator. Avkastningskurvan ger oss information om räntedifferensen, alltså skillnaden mellan långfristiga och kortfristiga räntor. Nyckeltalet för oss är jämförelsen mellan 10-åriga statsobligationer och dagslåneräntan eller tremånadersräntan, eftersom detta ger en bild av bankernas finansieringskostnader.

Inga av dessa verktyg är ofelbara. Ibland visar de till exempel på en nedgång utan att en lågkonjunktur följer, men överlag anser vi att de kan betraktas som praktiska måttstockar. Framåtblickande ekonomiska indikatorer kan inte förutsäga avkastning. Vi tror emellertid att de kan hjälpa investerare att avgöra huruvida framtida ekonomisk tillväxt kommer att ligga över eller under förväntningarna, vilket i sin tur kan påverka aktiepriserna uppåt eller nedåt.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 

[i] ”36 Weird Economic Indicators That You’ve Never Heard Of,” Eric Platt, Business Insider 2012-08-14.

[ii] Källa: FactSet, per 2018-11-15. Påståendet hänvisar till historiska data för BNP, industriproduktion och detaljhandelsförsäljning för USA, Storbritannien, Japan, Tyskland, Frankrike och euroområdet.

[iii] Källa: Tysklands statistiska centralbyrå, per 2018-11-14. Pressmeddelande gällande BNP under andra kvartalet.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.