Portföljförvaltning

Var investerar du? Hur förvaltar du de investeringarna? Har du en tydlig bild av dina långsiktiga finansiella mål?

Vissa investerare kan besvara de här frågorna utan att tveka. Men många investerare blir nervösa och osäkra av de här frågorna – man kanske får en otäck känsla av att man inte tar sina investeringar på så stort allvar som man borde. Om du är en av dem föreslår vi att du börjar med att tänka på portföljförvaltning – vad det är, potentiella fallgropar att se upp för, och om du skulle ha nytta av att skaffa hjälp med att förvalta din portfölj.

Portföljförvaltning är en viktig och ofta missförstådd del av finans- och pensionsplanering. När du är lite mer insatt i vad portföljförvaltning är kan det bli enklare att se till att din investeringsplan är i linje med dina långsiktiga mål, att du har en robust strategi för att göra och ändra investeringar, och att du väger risk mot avkastning på ett sätt som är rimligt för dina unika omständigheter och din investeringshorisont.

Vad är portföljförvaltning?

Portföljförvaltning omfattar:

  • Vad man investerar i. Valet av investeringar – även kallat tillgångsfördelningen – är ett av de viktigaste besluten för investerare. Tillgångsfördelningen handlar om hur stor del av portföljen som ska investeras i aktier, hur stor del som ska investeras i räntepapper och hur stor del som ska investeras i andra tillgångsklasser. Nästa beslut handlar om underkategorierna – vilka länder, sektorer eller stilar för aktier eller räntepapper man ska äga. Det sista beslutet är normalt vilka enskilda aktier eller räntepapper man ska investera i.
  • Hur och när man justerar sina investeringar. Även när man har bestämt sig för en tillgångsfördelning måste man fortsätta att förvalta portföljen. Det kan vara bra att ha en tydlig strategi för att avgöra när det är dags att justera portföljen. Proaktiva processer och kriterier kan bidra till att du inte hamnar i ett läge där du fattar reaktiva köp- och säljbeslut eller låter dig påverkas allt för mycket av kortsiktiga marknadsrörelser.

Effektiv förvaltning omfattar normalt:

  • Fokus på dina långsiktiga mål. Den bästa portfölj- och investeringsstrategin för dig avgörs av dina långsiktiga mål och dina personliga omständigheter (till exempel: ålder, familj, investeringshorisont, utgifter och skattetekniska överväganden). Det här kan verka som en självklarhet, men det är värt att påminna om att det är du som är utgångspunkten för din investeringsstrategi.
  • Ett jämförelseindex. Ett jämförelseindex, normalt ett marknadsindex, ger dig ett ramverk för hur du sätter samman portföljen, hanterar riskerna och övervakar resultaten. Om man bara siktar på att nå en avkastning på X procent varje år riskerar man att bli besviken när kapitalmarknaderna går starkt och ens egen portfölj hamnar på efterkälken, och kan vara orealistiskt när kapitalmarknaderna går dåligt.
  • Dynamik och flexibilitet. Om 10 eller till och med 5 år kan din situation ha förändrats, så även marknadsfundamenta. En flexibel portfölj – en som är relativt likvid och enkel att köpa och sälja i – kan se till att du kan göra de justeringar som krävs.

Ett par potentiella fallgropar inom portföljförvaltning:

  • Fonder med bestämt slutdatum. De här fonderna kan fungera bra, i synnerhet om det är årtionden kvar till pensionen. Men när du börjar närma dig eller passerar pensionsdagen brukar fonder med bestämda slutdatum lägga om investeringarna till mer konservativa alternativ. Sådana här investeringar dämpar visserligen den kortsiktiga volatiliteten, men de kan ha begränsad tillväxtpotential. Beroende på dina behov av kassaflöde och kapitaltillväxt kan det här vara lämpligt. Men det kan även utsätta dig för underskottsrisk – risken för att du inte når dina investeringsmål eftersom du inte får den avkastning du behöver. Om du vill hålla jämna steg med inflationen och finansiera en lång pension kan du mycket väl behöva högre tillväxt än du tror.  
  • Illikvida investeringar. Investeringar som är svåra eller kostsamma att köpa och sälja kan vara riskabla, i synnerhet med tanke på hur livet och finansmarknaderna kan överraska. Om du har investerat i fonder eller försäkringsprodukter som har avsevärda inträdes-, tecknings- eller utträdesavgifter kan det begränsa dina möjligheter att justera dina investeringar när marknadsutsikterna eller dina omständigheter förändras. Sådana investeringar är visserligen likvida, men avgifterna kan göra det betydligt mindre attraktivt att sälja dem.
  • Inte förstå avvägningen mellan risk och avkastning. Det är absolut nödvändigt att fastställa ens risktolerans, men det är lika viktigt att förstå avvägningen mellan risk och avkastning. Investeringar med lägre volatilitet eller risk tenderar att ge lägre avkastning på lång sikt. Men om man äger försiktiga investeringar med låg risk kan man löpa högre risk att få slut på pengar – underskottsrisk – eller inte nå sina långsiktiga mål. Historiskt sett har aktier gett hög avkastning, men är mer volatila på kort sikt. Om du kan uthärda risken och investerar på lång sikt kan aktier vara ett attraktivt alternativ och en viktig del av din portfölj.

Är en diskretionär förvaltare ett bra alternativ för dig?

Fisher Investments Norden är en avgiftsbaserad, diskretionär kapitalförvaltare. Vårt moderbolag i USA, Fisher Investments, började förvalta tillgångar 1979 med målet att alltid sätta kunderna främst. I dag hjälper vi över 145 000 kunder världen över.[i] Om du har 3 miljoner kronor eller mer att investera är det möjligt att vi kan hjälpa dig genom att ta fram en portfölj som är anpassad efter din situation och är fokuserad på dina långsiktiga mål. Förvaltningen av din portfölj kan vara en komplex och tidskrävande process. Men du behöver inte sköta den på egen hand.

Om du vill veta mer om pensions- och finansplanering kan du kontakta oss i dag eller ta del av någon av våra broschyrer.

[i] Kunder till Fisher Investments och dess koncernbolag, per den 2023-12-31.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.