Utvärdering av portföljresultat

Att mäta din portföljs resultat på ett tillförlitligt sätt är en väsentlig del av en sund investeringsstrategi. Genom att utvärdera resultaten för dina aktier, räntebärande värdepapper och sparkonton, kan du se om du håller rätt kurs för att uppnå dina långsiktiga ekonomiska målsättningar. Regelbundna utvärderingar bör vara en del av din investeringsprocess. I den här artikeln diskuterar vi några tips och faktorer som du bör tänka på.

Du kan inte förvänta dig positiv avkastning varje gång du gör en analys av portföljresultaten. Över en dag, en månad, ett år eller en ännu längre tidsperiod kan värdet på din portfölj gå upp och ner – det är så marknaden fungerar. Avsikten med din investeringsstrategi bör vara att uppnå långsiktiga ekonomiska målsättningar, vilket kanske innebär att du måste acceptera kortsiktig volatilitet på vägen dit. Det betyder naturligtvis inte att du ska ignorera din portföljs resultat helt och hållet, men att du bör sätta resultaten i perspektiv. 

Viktiga faktorer

Det finns ett antal olika faktorer som du bör överväga när du utvärderar din portföljs resultat, och dessa faktorer beror i stor utsträckning på dina mål och hur du har konstruerat din portfölj.

Din ekonomiska rådgivare bör kunna hjälpa dig att identifiera specifika faktorer som är relevanta för dig och dina målsättningar. Om fel faktorer identifieras kan det sluta med att du drar felaktiga slutsatser. Oavsett vilken typ av investeringsstrategi du använder dig av eller vilka tillgångstyper du har i din portfölj, bör du överväga följande för att på ett effektivt sätt kunna mäta dina resultat:

Jämföra resultat med ett riktmärke – Ett riktmärke eller jämförelseindex kan vara ett praktiskt verktyg när du konstruerar din portfölj eller utvärderar portföljens resultat. Använd dig av riktmärken som återspeglar tillgångarna som är lämpliga för dina mål. Om dina mål till exempel kräver uteslutande aktieinnehav kan du använda ett stort, globalt aktieindex (t.ex. indexet MSCI World) som ditt riktmärke. Riktmärket ska fungera som en grund för din portfölj. Du kan naturligtvis konstruera en portfölj som lägger större vikt på marknadssegment som du tror kommer att gå bra, och mindre vikt på marknadssegment som du tror kommer att gå mindre bra, men riktmärket ska fungera som ett ankare. Ju mer din portfölj skiljer sig från riktmärket, desto större blir riskerna.

När du har konstruerat din portfölj fungerar ditt riktmärke som ett praktiskt verktyg för att mäta dina resultat över tid. Du kan utvärdera hur din investeringsstrategi har fungerat genom att jämföra din portföljs resultat (före avgifter) med riktmärkets resultat.

Värdestegring – Tillsammans med utdelningar och ränteutbetalningar är detta en av de viktigaste källorna för total avkastning. En värdestegring innebär att värdet på en tillgång ökar utifrån inköpspriset.

Inkomst – Utdelningar och ränteutbetalningar från aktier och räntebärande värdepapper rapporteras vanligtvis som en årlig summa.

Avgifter och kostnader – Beroende på din portfölj- och investeringsförvaltare kan du behöva räkna in flera olika avgifter. En vanlig kostnad är courtage: avgiften för att köpa och sälja värdepapper. Andra kostnader kan exempelvis innefatta förvaltningsavgifter för olika fonder du har investerat i och avgifter som du betalat till rådgivaren som hjälpt dig konstruera portföljen. Om du är osäker på vilka avgifter du betalar ska du fråga din investeringsrådgivare. Om du inte använder en rådgivare bör du prata med institutionen där du har deponerat dina tillgångar. Avgifter kan över tid påverka din portföljs resultat negativt, så det är viktigt att räkna in dem i en utvärdering.

Portföljens pengaflöde – Det här är en viktig faktor som ofta förbises, och som dessutom är svår att redogöra för. Om du tar ut pengar från din portfölj bör denna summa inte räknas in i utvärderingen av dina resultat. Det vore så klart inte helt rättvist mot din portföljstrategi att sätta likhetstecken mellan ett uttag på 10 procent och en 10-procentig nedgång i din portfölj. Det finns många sätt du kan räkna in uttag i din utvärdering, men det är av central betydelse att vikta varje tillgång mot den tidsperiod som tillgången var investerad. Det här kan vara svårt för en enskild investerare att göra på egen hand, så det kan vara praktiskt att konsultera din rådgivare om hur du på bästa sätt ska räkna in uttag när du gör en resultatutvärdering.

Total avkastning – Din totala avkastning ska ta hänsyn till alla faktorer. Den ska inkludera avkastningen på din portfölj (värdestegring och inkomster), men inte avgifter och uttag. När din totala avkastning är beräknad kan du jämföra den mot ditt riktmärke.

Skatteeffektivitet och din portfölj – Det är inte säkert att skatter ska inkluderas i din utvärdering, men utgå alltid från att de måste beaktas. Du kan behöva ta hänsyn till reavinstskatt och andra skatter för att beräkna portföljens värde efter skatt. Du bör tänka på specifika regler för skattelättnader och hur eventuella lagändringar kan påverka din portfölj över en längre tidsperiod.

Det enklaste sättet att hålla koll på dina resultat är att jämföra din portföljs relativa avkastning mot ett liknande index. På så sätt kan du se om du är på rätt spår. Så din portfölj bör följa ett riktmärke när det gäller utvärdering av investeringsresultat. En tydligt etablerad referenspunkt innebär att du kan mäta dina resultat på ett mer meningsfullt sätt.

Ett långsiktigt perspektiv

För att nå framgångar som investerare krävs att du etablerar långsiktiga mål, väljer bästa tänkbara riktmärke för att nå dessa – och sedan fokuserar på att bibehålla investeringsstrategin. Det är viktigt att inte tappa fokus under oroliga tidsperioder, oavsett om oroligheterna härstammar från politiska eller ekonomiska problem, eller om de endast rör specifika tillgångstyper.

För investerare med långsiktiga målsättningar är resultatutvärderingar över längre tidsperioder mest meningsfulla. Dessa investerare kanske har större aktieinnehav, vilket ofta innebär större volatilitet under kortare perioder jämfört med andra tillgångstyper. Även om det är helt naturligt att vilja utvärdera portföljresultat under kortare tidsperioder kan det innebära ett misstag att fatta beslut baserade på kortsiktiga upp- eller nedgångar i din portfölj.

Kortsiktiga beräkningar kan vara missvisande

Genom att reagera reflexmässigt på volatilitet riskerar investerare att fatta förhastade beslut som kanske känns rätt i stunden, men som får negativa konsekvenser för framtida avkastning. Till exempel: Negativ volatilitet i en viss sektor kanske tvingar dig att sälja tillgångar med förlust. När det visar sig vara en temporär korrigering går du miste om potentiella vinster vid uppgången.

På samma sätt kan det vara frestande att koncentrera sina investeringar i den sektor som gått väldigt bra den senaste tiden, utan att man överväger riskerna. Genom att lägga alla ägg i en korg ökar vanligtvis förlustriskerna. Vi behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att hitta exempel på detta: teknikbubblan i slutet av 1990-talet och Bitcoin under de senaste åren.

En ekonomisk rådgivare ska kunna lotsa dig genom ekonomiskt turbulenta tider och hjälpa dig undvika stora handelsprovisioner eller alternativkostnader. Sådana kostnader påverkar de långsiktiga resultaten negativt, så en bra rådgivare ska hjälpa dig att hålla rätt kurs mot långsiktiga mål när det blåser hårt på marknaden.

Historiska resultat

Historiken är viktig för att mäta din portföljs resultat, men att fatta beslut baserade på historiska utfall (när det gäller både marknader och rådgivare) kan vara farligt.

Historiska resultat garanterar inte framtidens, och ingen rådgivare kan lova att uppnå tidigare resultat eller överträffa ett jämförelseindex utan risker. Att anlita ett investeringsbolag helt och hållet utifrån historiska resultat kan innebära risker.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden erbjuder investeringstjänster som tillhandahålls av dess amerikanska moderbolag Fisher Investments. Företaget grundades av Ken Fisher år 1979. Fisher Investments, Fisher Investments Norden och dess tillhörande företag hjälper kunder över hela världen att skapa anpassade portföljer och mäta resultat över tid.

Kontakta oss i dag för att se över dina portföljresultat tillsammans med en av våra investeringskonsulter. Du kan även ladda ner en av våra investeringsguider för att få fler investeringstips.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.