Utvärdera portföljresultat

Att välja en ekonomisk rådgivare kan vara ett svårt beslut. Fisher Investments Norden förklarar vad bra rådgivning innefattar och förser dig med frågor att ställa till en potentiell rådgivare.

Att mäta din portföljs resultat på ett tillförlitligt sätt är en viktig, men ofta komplicerad, del av en sund investeringsstrategi. Genom att utvärdera resultaten för dina aktier, räntebärande värdepapper och andra investeringar kan du se om du håller rätt kurs för att uppnå dina långsiktiga ekonomiska mål. I den här artikeln diskuterar vi några tips och faktorer som du bör tänka på.

Du kan inte förvänta dig positiv avkastning varje gång du gör en analys av portföljresultaten. Över en dag, en månad, ett år eller en ännu längre tidsperiod kan värdet på din portfölj gå upp och ner – det är så marknaden fungerar. Avsikten med din investeringsstrategi bör vara att uppnå långsiktiga ekonomiska mål, vilket kanske innebär att du måste acceptera kortsiktig volatilitet om du vill uppnå högre långsiktig avkastning. Det betyder naturligtvis inte att du ska ignorera din portföljs resultat helt och hållet, men att du bör sätta resultaten i perspektiv.

Viktiga faktorer

Det finns ett antal olika faktorer som du bör överväga när du utvärderar din portföljs resultat, och dessa faktorer beror i stor utsträckning på dina mål och hur du har konstruerat din portfölj. Oavsett vilken typ av investeringsstrategi du använder dig av eller vilka tillgångstyper du har i din portfölj bör du överväga följande när du mäter dina portföljresultat:

  • Värdestegringar – En värdestegring innebär att värdet på en tillgång ökar utifrån inköpspriset. Värdestegringar tillsammans med utdelningar och ränteutbetalningar är några av de viktigaste källorna för portföljens totala avkastning.
  • Inkomst – Utdelningar och ränteutbetalningar från aktier och räntebärande värdepapper. Rapporteras vanligtvis som en årlig summa.
  • Avgifter och kostnader – Beroende på din portfölj- och investeringsförvaltare kan du behöva räkna in flera olika avgifter. En vanlig kostnad är courtage: avgiften för att köpa och sälja värdepapper. Andra kostnader inkluderar bland annat förvaltningsavgifter som du betalar till fondförvaltare, rådgivaravgifter med mera. Om du är osäker på vilka avgifter du betalar ska du fråga din investeringsrådgivare. Om du inte använder en rådgivare bör du prata med institutionen där du har deponerat dina tillgångar.
  • Portföljens penningflöde – Om du tar ut pengar från din portfölj så ska du inte räkna in denna summa i utvärderingen av dina resultat. Det vore inte rättvist mot din portföljstrategi att sätta likhetstecken mellan ett uttag på 10 procent och en 10-procentig nedgång i din portfölj. Det finns många sätt du kan räkna in uttag i din utvärdering, men det är viktigt att väga varje tillgång mot den tidsperiod som tillgången var investerad. Det här kan vara svårt för en enskild investerare att göra på egen hand, så det kan vara praktiskt att konsultera en rådgivare om hur du på bästa sätt ska räkna in uttag när du gör en resultatutvärdering.
  • Total avkastning – Din totala avkastning ska ta hänsyn till alla faktorer. Det börjar med bruttoavkastningen på din portfölj (värdestegring och inkomster), minus avgifter och uttag.
  • Din portföljs skatteeffektivitet – Även om skatter vanligtvis inte räknas in i utvärderingen av din portföljs resultat ska du alltid ha potentiella skatter i åtanke när du investerar. Du kan behöva ta hänsyn till reavinstskatt, skatt på aktieutdelningar och andra skatter för att beräkna portföljens avkastning efter skatt. Du bör överväga hur investeringar i olika typer av konton och tillgångar kan påverka din situation skattemässigt.

När du utvärderar din portföljs resultat är det viktigt att inte tappa fokus på dina långsiktiga målsättningar. Dina resultat kommer förmodligen att variera över tid, och om du reagerar på ett känslomässigt sätt under perioder av volatilitet på marknaden kan det sluta med att du fattar felaktiga investeringsbeslut. Här diskuterar vi varför det är av yttersta vikt att förstå dina långsiktiga mål och din investeringsstrategi.

Ett långsiktigt perspektiv

För att nå framgångar som investerare krävs att du etablerar långsiktiga mål, väljer bästa tänkbara strategi för att nå dessa mål – och sedan fokuserar på att bibehålla investeringsstrategin. Det är viktigt att inte tappa fokus under turbulenta perioder, oavsett om oroligheterna härstammar från politiska eller ekonomiska problem, eller om de endast rör specifika tillgångstyper. Om du avviker från din etablerade strategi kan det få en negativ inverkan på din långsiktiga avkastning, vilket kan leda till att du inte uppnår dina långsiktiga mål.

För investerare med långsiktiga målsättningar är resultatutvärderingar över längre tidsperioder mest meningsfulla. Det är helt naturligt att fokusera på den senaste tidens upp- eller nedgångar i portföljen, men att fatta beslut baserat på kortsiktiga prisförändringar kan visa sig vara ett misstag.

Kortsiktiga beräkningar kan vara missvisande

Genom att reagera reflexmässigt på volatilitet riskerar investerare att fatta förhastade beslut som kanske känns rätt för stunden, men som får negativa konsekvenser för långsiktig, framtida avkastning. Kortsiktig, negativ volatilitet kan exempelvis få dig att sälja en investering med förlust. Om volatiliteten visar sig vara en temporär korrigering går du miste om potentiella vinster vid uppgången.

På samma sätt kan det vara frestande att koncentrera sina investeringar i den sektor som gått väldigt bra den senaste tiden, utan att man överväger riskerna. Om man begränsar sina investeringar inom ett visst område ökar man vanligtvis förlustriskerna. Tänk exempelvis på IT-bubblan i slutet på 1990-talet. Om du köpt stora innehav av IT-aktier före kraschen hade du förmodligen förlorat avsevärda summor.

En ekonomisk rådgivare kan hjälpa dig att bibehålla en långsiktig kurs när det blåser hårt på marknaden. Känslomässiga beslut och förhastade reaktioner på marknadens svängningar kan påverka dina långsiktiga resultat negativt, men en bra investeringsrådgivare kan hjälpa dig att undvika vanliga misstag.

Att analysera investeringsresultat är bara ett sätt att utvärdera din portfölj- och investeringsstrategi, men det kan innebära risker att basera beslut på historiska resultat. Det gäller för både marknaden och investeringsrådgivare. Historiska resultat garanterar inte framtida resultat, och ingen rådgivare kan lova att uppnå tidigare resultat eller överträffa marknaden utan risker. Att anlita ett investeringsbolag helt och hållet utifrån historiska resultat kan innebära risker.

Kontakta Fisher Investments Norden i dag

Fisher Investments Norden strävar efter att utbilda kvalificerade investerare för att hjälpa dem identifiera sina långsiktiga ekonomiska målsättningar. När du har identifierat dina målsättningar kan vi hjälpa dig att utvärdera din nuvarande portfölj och rekommendera en tillgångsfördelning som vi anser är bäst lämpad för att du ska kunna uppnå dina mål. Kontakta Fisher Investments Norden för att prata med en av våra investeringskonsulter, eller ladda ner en av våra investeringsguider för mer information.

Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala finansmarknaderna och internationella valutakurser.